Prágai Magyar Hirlap, 1923. április (2. évfolyam, 75-98 / 228-251. szám)

1923-04-18 / 88. (241.) szám

Szerda, április Í8. _ (Társadalmi megmozdulás Romániában.) Bu karestből jelenti a P. M. H. munkatársa: Ro­mán iasze-r te mind szélesebb társadalmi rétegeket hat át az a felfogás, hogy az ország gazdasági le­romlását, kulturális visszafejlődését, szociális nyomorúságát az a hibás rendszer okozza, hogy itt minden a pártpolitikának van alárendelve. Po­litika, még pedig szennyes, önérdekihajhászó itt a müyéöczat, az irodalom, az egyházvezetés, a bank-koncesszió adományozás, a kiviteli, beho­zatali engedély, a szállitó-vaggon kiutalása, az állami és községi alkalmazottiak kinevezése vagy elcsapása, az adó mértékének megádlapitása, szó­val minden, minden a nap alatt. A lakosság a po­litika molochjának mindent felfaló, kielégíthetet­len étvágya -láttán megundorodott a politikáitól és főleg a poilitiíhusolkföl. A társadalom előkelőbb rétegeiben, elsős óbban az intellektuellek körében megkezdődött a csöndes küzdelem a politikai pár­tok lidéronyomásos hatalma alól való emancipá­lok hatalma alól való emancipációért. Nyíltan hangoztatják, hogy a politika zagyva áradatát vissza kell szorítani medrébe, élősdiettöl meg kell szabadítani a közéletet. Az egymásra uszított tár­sadalmi osztályokat, területeket és népfajokat ki kell bélel leni, meg kell értetni egymással. A pub­licisztikában bátor nyilatkozatok követelik a mes­terséges ellentétek elsimítását és a nyugati né­pek es-zime-áramlatába kapcsolódással a társa­dalmi konszolidáció megteremtését A megmoz­dulás Buikarestíből indult ki, de országszerte el­terjedt hatása. A fővárosban két irányban akar­jak a társadalmat megszervezni. Egyik csoportja a szellemi élet tényezőinek a humanitárius, fiilan- tropíkus szociális munka fölvételét propagálja, másik a latin népek kedvenc eszmekörét, az em­beri jogokért való küzdelmet karolta fél. A ma­gyar szellemi munkások körében a politikától mentes, azon felül álló pacifista ideálok megvaló­sítását a népszövetségi liga programjával akarják előmozdítani. Értesülésünk szerint ezek a társa­dalmi mozgalmak már annyira kiérleltiáik az esz­méket, hogy a közeljövőben a nagyobb szabású szervezkedés is várható. — (A budapesti lakáspanama.) Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: A lakáshivatali panama ügyében ma a rendőrségre újabb har­minckilenc feljelentés érkezett és ezzel a följelen­tések száma százhúszra szaporodott. Ma délben letartóztatták Beöthy Lajos lakáshivatali nyomo­zót, aki számos visszaélést követett el. — (Tilos a púder.) A Malin jelenti Liftle Rockból, hogy a legfelsőbb törvényszék úgy döntött, hogy egy leányiskola igazgatóságánarc tógában ál növendékeit arcuk festésétől és pud.e- rozásától eltiltani. A port az egyik leány szülei indították az iskola igazgatója ellen, mert leá­nyukat, aki púderesen akart előadásra menni, nem engedték be a tanterembe. — (Pünkösdi kirándulás a Magas Tátrába.) A Kárpátegyesület pünkösdi tátrai tkirámMása iránt mindenütt nagy az érdeklődés. Naponkint tuoatszámra érkeznek az érdeklődő és felvilágo­sítást kérő levetek az egyesület elnökségéhez Késmárkra (28. sz. posta-fiók) és a szétküldött programmok száma már sok százra rúg. Különö­sen Sziloven-szkó déli részeiről és Ruszinszikóból igen sok az érdeklődés, nemkülönben Csehország és Morvaország németi-akta vidékeiről. Nagyobb társaságok is jelentkeznek és valószínű, hogy a résztvevők majd egy Zipser és egy barsi magyar dalárda énekében gyönyörködhetnek. Az egye­sület egy vetített képes tátrai előadást is pro­gramúiba vett és tekintettel a nagy érdeklődésre, az alacsony részvételi díj dacára is újabb előnyö­ket akar nyújtani a résztvevőknek. A tervbe vett hátizsákébédek helyett rendes ebédet fog nyújtani a fejkai tavi és a poprádi tavi menliá- zaÜdban és vállalja a podgyász szállítását is. A részvételi dij a!ácsonysága (2 és fél napra 120 Ke, 3 és fél napra 160 Ke) a rossz valutáin ide­gennek is lehetővé teszi a részvételt és csak­ugyan van már érdeklődés Németországból is. Az egyesület arra kéri az érdeklődőket, hogy felvilágosítás fant legkésőbb május 1-ig, jelent­kezéssel május 12-ig forduljanak hozzá, mert az alapos előkészítésre sok idő kell. Postai elme: H'auptvorstand dós Karpathenvereines. Késmárk 28. szám. _ (Háro-mszázezerkorouás nyaklánc a kez­tyübe n.) A Daily Mail írja, hogy Londonban a rendőrségnek újabban igen sok baja van a szó­rakozott hölgyekké1. Thompsn-é, egy tengerész- tiszt nej-e, két hétig kereste eltűnt vagyontérő nyakláncát. A lánc értéke háromszázezer cseh­szlovák korona. Thompsonné a becsületes meg­találónak százötven font jutalmat tűzött ki. A ’án- cot végül is keztyüj-ében találta meg. Lady Be- atfty kétezer font értékű ékszereket veszített el. A -rendőrség heteken keresztül hiába nyomozott, mikor a lady ruhájában találta meg az ékszere­ket. Nortonná hétezer font értékű arany kézitás­káját vesztette el, Autójában volt. Se szeri, se száma az ilyen és hasonló eseteknek. xx (Tavasz! idegesség).. Tapaszalati tény hogy az ideges emberek többnyire rosszabbul érzik magukat. A természet ébredése a riigyfakasztó tavasz, idegeikre rendesen rossz hatással van, aminek a tél hosszú estéin, farsangján és egyéb idegrontó epizódjain kívül főleg az az oka, hogy a déli-szél (sirocco) bágyasztó melege rossz köz­érzést okoz az ideges embernél. Innen van az. hogy az idegesek rendszerint tavasszal tartják tűrhetetlennek állapotukat Ilyenkor sietnek szo­kott vizkurájukkal magukat felfrissíteni, idegeiket crősiteni. A pozsonyi Grand Sanatórium nagy cs modern vizgyógyintézetében a h.vdro és clektro- teraphia minden bevált gyógyeszköze áll rendel­kezésére ugy a bejáró, mint a bennlakó betegek­nek. A diétás konyhát (cukor-, vese-, gyomor-) és a fekvőcsarnokot ugyancsak élvezik a bcjíx­iROIIMOFf £$ flfiVf SZfT TFirrflTHrHllllll llj-m-”-wnmammBMW.— A Toldi-kör harmadik Petofi-ünnepe. A pozsonyi magyar nők a pódiumon. Pozsony, április 17. A pozsonyi Toldi-kör irodalmi bizottsága vasárnap délután, hat órakor a primáspalota tiikörtermében rendezte meg harmadiá Pe- tőfi-iinnepét, melyen a pozsonyi magyar nők hódoltak a nagy költőfejedelemnek. A tágas terem s körgalériája az ünnepségre igyeke- zők felét sem tudta befogadni. Közel ezer fő­ből álló közönség szorongott a teremben, a karzaton s lélekzetvisszafojtva élvezte a nagy gonddal összeállított műsor pompás számait, melyek mindegyikét a lelkesedés, az ováció hatalmas hullámai kisértek. Az ünnep méltó volt a nagy költő emlékéhez, de méltó volt a pozsorm nőkhöz is s a Toldi-kör büsz­kén könyvelheti el legszebb művészi és iro­dalmi sikerei közé. A pódiumon elsőnek Zmertych Edit zon­goraművésznő lép fel s briliáns technikával nagy átérzéssel játsza el Liszt-Buszini ..Hő­sök indulóját*4. Limbacher Rezsőné felolvasásában mes­teri tollal rajzolja meg a szerelmes Petőfit s az igazi intelligens magyar asszony finom megértésével méltatja a Petőfi költészetében gloriíikált nöideált. Hatalmas tapsvihar és lelkes ováció hálálta meg a ritka irodalmi él­vezetei. Kersék János dr. közismert „Öreg he- gedüs“ cimü remekszép költeményét Zmer­tych Edit zenésitette meg. A gyönyörű melo­drámát Erényi Margit szavalta nagy lendü­lettel, a zongorakiséretet pedig a talentumos komponista látta el. A költemény utolsó sza­kaszánál a karzaton felsirt a magyar táro­gató s panaszos szavára, szivekbe markoló keservére nem maradt szempár szárazon. A közönség lelkesedését a melodráma valóság­gal extázissá fokozta. Thüringer Jolán kiforrott énekmiivészet- tel előadott Petőfi-dalai, meleg tónusa, pa- csirtás trillái, majd Erényi Margit pompás versszavalatai fokozták az ünnepség művé­szi hatását. A műsor méltó befejezése volt Zmer­tych Edit zongorajátéka, melynek gyönyöré­vel a közönség nem tudott eltelni, A pozsonyi magyar nők gyönyörű iro­dalmi estéjét Rajcsányi Gyula dr„ a kör el­nöke lelkes szavakkal zárta be. SZÍNHÁZ Iflili A szlovenszkól magyar színtársulat ügye. Földes Dezső, az uj igazgató programja. Pozsony, április 17. (Saját tudósi tónktól.) A hosszú huiza-von a ©s indokolatlan titkolódzás után kiadott színigazgatói koncesszióval elintézést nyert a magyar színészei bizonytalan sorsa. Földes Dezső az uj színigaz­gató pozsonyi munkatársunk előtt a következő nyilatkozatot tette pro grammjáról és a társulat újjászervezéséről: — Első utam Rimaszombatiba vezetett, hol Fodor Art'hur, Járai Sándor, Nagy Anci és M-ende Klári kivételével a Faragó-társu­lat összes tagjait és zenekarát le szerződtettem. Járai helyett már szerződést kötöttem Galetta Ferenccel, a budapesti Városi Színház volt bonvl- vánjával. Galérián kívül több kiváló színésszel ©s színésznővel! folytatok tárgyalásokat. Az uj tago­kon kívül Falus Imre, a Polgár-társulat énekes boirwiváitija és Beregi Oszkár, minit állandó ven­dégek fognak társulatommá! működni. A társulat első előadásba május 16-án lesz. A két hónapos pozsonyi szezon után, ha megkapom a Kultúrpa­lota termét, Komáromba 15 előadásra megyünk, ha nem, ugy nyári szünetet tartok szeptember 1-ig, almikor Kassán újjászervezett társulattal kezdjük meg az előadásokat. Az uj társulatról annyit mondhatok, hogy a legkiválóbb erőkből válogatom össze s Kolbay Ildikót máris lekötöt­tem a primadonna szerepkörre. Programom mind­össze ez: jó művészekkel, jó darabokat, jó 'élő- adásban, pompás kiállítással hozni. Közönségtől, lapoktól csak egyet: szigorú, de objektív kriti­kát kérek. Célom a fiata1 szlovenszkól drámaírók előtt megnyitni a színház kapuit s gyermek-, if­júsági előadásokkal és mumkásmiatinékikal is sízo'i- gálnl a magyar kultúrát. ____ Este a Tátraalján. — Eredeti bemutató Nagyszülőkön. Poprád, április 15. (Kiküldött tudósítónktól.) A Tátra alján is tavasz van már. A csúcsok ősz fejjel néznek le a síkra. Igazán olyan közeli-fekvő a kép: az ősma- gyaroik az örökké hóval borított nagy hegyeket „öreg apó“-nak hívták. A Tátra ma olyan, mim egy^ mosolygó, jóságos öreg apó. Az ölében meg­húzódó kis falvakat, aranyos városkákat simogat­ja szellő-kézzeL, lágyan s amerre j^r a keze, a napos domboldalakon, kökörcsin, százszorszép, kankalin virít és mtalha ezt súgná: — Szeretlek titeket, keblemen élő eaniberek, mert ti is szeretitek egymást. Ma a Zipszer-föld­nek, ennek a nagy családi otthonnak ünnepe van, ma fölkészültök és kii kocsin, autón, ki gyalog el­mentek egymáshoz. Egy kis falucskába, ahol ma Zipszer-ünnep van... ... Po$rádom az állomáson mosolyogva kö­szöntik egymást az emberek: — Wohin? — Nacih Gro'ss-Scbliagendor.f! Naltürüldh! Természetes, hogy minden ép-kézláb ember ma este Nagyszülőkön lesz. Mi lehet ott? Olvasom e plakátot: Dilettanten-Vorsteliluirng... Gemisch- ter Cher... „Zu Bí-aiidenburgers.“ „E zepser Stecikl en 3 Ofaign von M. Ehlers." ... A nagy szar Icfci tanácsbáz nagy termiéiben vörös függöm yös színpad. Zsúfolva közönséggel, a Szepesség min­den vidékér öl. Danyi Aladár, a poprádi cigány élőzenére hangol. Aztán széthúzódik a függöny s a festői ősi viseletben fönt áh a színpadon a vegye-skar. Ehlers karmester megadja a hangot s k'eze legyintése szerint száll az ének. lágyan, erősen, hízelegve és büszkén. Aztán egy csinos parasz'tszobává alakul a szim. Tipusok: A jóságos öreg „Vöter“, házsártos leánya, ,a „Mrieohen1*, ennek iszákosságiba hajszolt férje, a Martin. Ele­inte kapkodok a szavak után, hogy megértek-e kö­zül ök vagy egyet. Mind világosabb lesz a beszéd, gyermekkori emlékeim közül szedem össze a kap­csolatot ia máihoz, egyre világosabb tesz az érdek- feszítő cselekvény. Igen, a házsártos asszony az oka, hogy szegény Martin az Ivásra adta magát. És nincs bocsánat. Pedig a pap előtt is esküt tett már, hogy nem iszik. És állja az esküt. Hiába a kísértő, az alkohol, a fatönkhöz vágja az üveget. És kánba vész a jóakarat, rossz asszonya előtt csak b'soiffener marad, kislányát arra tanították: „Dér Voter is e EMeb". Csak vérrel lehet lemosni a régi szégyent, elemészti magát. A mellékese!ok­mány ad vigaszt: „Braiduis Juldhen" nem hallgat a szomszéd asszonyra, aki közte s férje közt szin­tén konkolyt akar elvetni, tisztelet fde, tisztelet oda, kisepri a hálzból, akár az iszákos-otthon sze­metjét és napfényes lesz a tátnaa'lji kis otthon, mert beköltözött a munka, a szeretet és a meg­bocsátás. Ki irta ezt a darabot? Szépen fölépített nép­színmű, egyszerű, világos, van benne tanulság, vau benne poézis és hamisítatlan népies alakok, onnan a Tátra aljáról. Erre is megkapom a fele­letet: M. Ehlers, a tan?tó felesége. Bemutatta- tom magam neki. Szerényen fogadja a gratuláció­mat, eleven, sötét szeméiben nagy akarat lobog: élni, dolgozni a nagy család, a Zipszer-nép min­den tagjával és minden tagjáért. ...Bemutató volt Nagyszalókon. És alig zá­rul le a függöny, alig ül el a viharos taps, megin­dul a beszéd: — Holnap találkozunk mindannyian — Mate- ócon. Ott az „Alt-Heidel'berg** mtegy talán ne­gyedszer már, szintén ,JDillettanten-Vorstelllung1', de — akik látják, azt mondják — szebben nem le­het adni a darabot sehol! Fáj a szivem, hogy engem másfelé visz a kö­telesség s nem maradhatok ott közöttük, ottho­nosan, mint egy rokon, aki együtt érez avval a szeretett, közös sors által összefűzött nagy csa­láddal : a Zipszer-méppel... . •. Reggelire felhős lett az „öreg apó“ hom­lokai, meleg eső sirt le a felhőkből. Talán az én válófájd álmám visszhangja? Nem, ne legyünk öuösek. Örömkönny az, áldás, tavaszi áldás a Zipszer-miép tavaszi vetésére. A Tátra adja a fial­nak, uicTt olyan szépen, olyan szeretetiben élnek. Szfklay Ferenc. (*) A Bajadér rimaszombati előadása. Rima­szombatból inja színházi munkatársunk: Kálmán divatos operettjét, a Bajádért melegen és szere­tettel fogadta a rimaszombati közönség. A kiáillii- tásos darab hatását természetesen korlátozta a szűk és technlkilag pr im.it iv vidéki színpad s a diszletezés nehézsége. De az adott kereteket is ügyesen használta fel Faragó társulata s bámu­latosat produkált. Demiény az operát tímár téket tekintve, klasszikus értéket mutatott, a közönség lelkesen ünnepelte. Fodor kedves és mulattató volt. Buday toalettjeivel ért el hatást. A Bajadér előadása alkalmat adott arra, hogy megálapit- bassák Mende Klárinak, a társulat szuibrettjénék fejlődését, aki tavalyi alakításaival összehasonlít­va, sokat és előnyére fejlődött. Toalettjei szenzá­ciósak .voltaik. (—s.) &AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA£ *> r 3 \ Menyasszonyi kelengyék áruháza t 3 * \ Saját készitményü finom férfi jt jjV ^C&SV és női fehérnemű, asztal- lll8 E 4 \ térítők és mindennemű lenáru J \ Árusítás nagyban és kicsinyben E VYVYT*V?YTVVVYfVVVrYYYYVTTYVYfYTfTTTTTT?TfY?V¥YWnmrT?Y?fYY?T¥?^ (*) Karenin Annát nem adják elő a budapest* Operában. Budapesti szerkesztőségünk jelenti te­lefonon: Ismeretes az a hetek óta húzódó harc, amely a Karenin Anna előadása körül folyik. Ma délelőtt Wlassics báró, az Opera főigazgatója nyi- ltkozatot tett közzé, amelyben kijelentette, hogy az Operát nem fogják előadni. Kijelentette azt is, hogy Hubay az opera partitúráját nem Máder karmestertől, hanem egy zenetári altiszttől kérte vissza azzal, hogy a partitúrát ki kell egészítem. Az Operának Ilyen körülmények között, partitúra nélkül, nem áll módjában, hogy az operát elő­adja. Az Uj Nemzedék ezzel kapcsolatban azt írja, hogy Hubayt Báuííy Miklós gróf ösztönözte arra, hogy az operát visszavonja. Ezzel Bán,fii­nak állítólag az a célja, hogy Wlassics Gyula bárót toibuktassa az Opera főigazgatói székéből és oda ő üljön be. A prágai német színház műsora*. Szerda: Dér Unbestechllche. A bécsi Ray- mund-színház vendégjátéka. Csütörtök: Dér Unbestechllche. A bécsi Ray- mund-szinház vendégjátéka Péntek: Dardaneüe. A bécsi Raymund-szmház vendégjátéka. Szombat: Hlndemith egyíelvonásos operái. Vasárnap d. e.: Hangverseny. Vasárnap d. u.: Parasztbecsület—Bajazzo Vasárnap este: Marinka, a táncosnő. A prágai német kis-szinpad műsora: Szerda: Házassági szabadság. Csütörtök: Morgan egyíeivonásosokban. Péntek: Házassági szabaság. Szombat: A kék csoda (premiér.) Vasárnap d. u.: Házassági szabadság. Vasárnap este: A kék csoda. A szlovenszkói magyar színtársulat műsora Rimaszombat Szerda: Rip van Wínkie. (Görög Olga és Hor­váth Kálmán vendégfellépte.) Csütörtök: Gyiíjfogató és Parasztbecsület. (Horváth Kálmán és Görög Olga vendégfellépte.) Péntek: Góíem. (Horváth K. vendég-fellépte.) Szombat: Három a tánc. Vasárnap délután: Aranymadár. Vasárnap este: Bajadér. A temiisz sportszerű fejlődése Kassán Kassa, április 17. (Saját tudósítónktól.) A váratlanul beálloti utótól remélhetően végső fagyos leheletével áramlott végig husvét előtt a városra és vissza­riasztotta a téli burkaiból kihámozott emberiséget melegebb ruháiba. Pedig már megjelentek az egészen könnyű öltözetű sportfiuk és sportleá­nyok, itt-ott mutatóba végigkorzózott vaiaki bá­tor nemtörődömséggel s egy kis feltűnési viszke- tegséggel rakottéi kezében, egy-egy csoport pe­dig kezdte megbeszélni a tenniszpályák ügyét és exkluzív társaságának kialakulását anyagi, no meg sajátos „sportizlés“ szempontjából. Ámde — mint láttuk — szinte befújta az utat a hó, amely a jégpályák után érintetlen tenniszpályák ásító üres telkeihez vezetett Szerencsére amolyan márciusi (sőt áprilisi tréfás!) hó volt, amibe meg­mosakodni kell magánkozVnetikusok dogmái sze­rint. Kisütött újra erősen, biztatón és ama bizo­nyos rügyfakasztással a tavaszi napsugár s most már komolyan, mulasztást nem tűrő sietséggel mozognak a KSC és KAC rivális szakosztályai a tennisz előkészítésén. KSC ügyes lendülettel és mindenesetre gazdaságos megoldással áttette mű­ködésének jövő terepét az úgynevezett püspöki kert rég nem költi vált tennisizpályáiára. A Szé- chenyi-liget kétségtelenül pompás fekvésű, a nagy nyilvánosság előtt berendezett tizenhat pá­lyája — uj felszerelés és átépítés miatt — az idén borsós áron várja bérlő csoportjait. A KSC te­hát három pályáját a szintén kies környezetű, de elzárt s igy csak tagoknak megközelíthető püs­pökkertben szereli föl. A belső érdeklődés nagy, mert az idén is megrendezi a rakettek excellens harcát a már dukábilis európai hirü Kehrlingék, Göncz, Kelemen, Oláh stb. részvételével. E mel­lett a női bajnokság, helyi bajnokságok izgalmas párharca azt az obiigáit feladatot állítja a jeles klubtagok elé, hogy az idén komolyan, sans-gene (kertben kevesen látják!) sportszerűen kell tre­nírozni. Végre itt van Ungvár és Eperjes s főleg az előbbi városon elhatározó revánsot kell venni a tavalyi MAC. versenyért. Egyébként Drumár László szakosztályvezető ígéri, hogy résen lesz s mivel ő hegedűművész, ezúttal nemcsak a szi­vek húrjain, hanem a rakettek pengő bélfodrain is játszani fog, mert játszani tud és játszani akar. A KAC. — mint mondani szokás — nem hagyja magát! Kremsier és Neményi a szakosz­tály irányítói megvilágították a zavaros helyze­tet és szanálni fogják az eddigi baiokat (ugyanis az előbbi villany felszerelések tulajdonosa, az utóbbi patikus!) Mindkét sportfériiuban komoly, higgadt és ambiciózus vezetőt bir a KAC. s igy a tizenhat ligeti pálya közül bőven lesz alkalmuk a győztes pályákat kiválogatni. Mert a KAG-isták meg a KSC-on tartoznak revánsot venni és ígérik, hogy a hegemónia a tenniszben át fog csoporto­sulni hozzájuk. Különben a KAC. által rendezendő verseny már annyira biztos az idén, bőgj' a dá­tumot is aláhúzták a naptárban, ilyenformán Kehrling ez évben távolabbi külföldre nem mehet! e

Next

/
Oldalképek
Tartalom