Prágai Magyar Hirlap, 1923. április (2. évfolyam, 75-98 / 228-251. szám)

1923-04-18 / 88. (241.) szám

Szerda, április 18. wammtmaak. -.y 1APÍH11SEM Két napja esik. Lassan, nedvesen esik... két napja nem láttam a napot. Hiányzik ez a déli jó­cimborán, akivel kezdtem összemelegedni s aki a múltkor, amikor leemeltem előtte a kalapom, a nyár Ígéretével bolonditgatott. Hiányzik, mint ahogy minden nyomot hagy, ami kedves, szives, meleg és ígérgető. Jó lenne elindulni s hívni visz- sza, csalogatni rózsaszínű barackvirágok mosoly­gását ígérve s mikor ez sem használ, erősködni, hogy tőle függ az, lekerül-e az asszonyokról cs leányokról az esőkabát, a színek és selymek szín­telen elbujtatója. Jó lenne elpanaszolni neki, hogy az esc szürkeségében sáros lesz a hangulat is. Kedvet­lenül kel fel az ember és kényszeredetten ver­gődtek az életét az egyik órától a másikig. Hogy gubbasztó ázott veréb ilyenkor a lélek s mikor kacagni kellene, akkor ásítunk, mikor mosolyogni lehetne, akkor biggyesztünk, mikor szaladni és tavasztujjongani illenék, akkor csoszogva bujunk a vízhatlan kabát gallérjába. Szépen, melegen és csalogatóan kellene be­szélgetni vele, mint egy ritosorru leánnyal, aki duzzog és haragos, mert megbántotta, megtépte az álmát az a gavallér, aki tegnap másnak csúsz­tatott bársonyos ibolyát a kezébe. Vagy fenyege­tőzni és bosszút hazudni, mint egy asszonynak szokás, aki kifelé fordítja a (Hidunkat s nem ígér és nem ad semmit többé a tűzben égő szemével. És ha ez se használt, akkor elfordulni tőle, behúzódni az újra befütött kályha mellé és sóhaj­tozni, álmokkal telespékelni a szürke estét, vagy járni zöld gyepen kertekben s az agyagos sárba beletaposni minden levert rózsaszínű szirmot, minden tavaszi szinfoszlányt. És cinikusan azt mondani, hogy ez jó, ez kedves, ez passziós do- log. , , , Két napja esik... két napja duzzog és harag­szik ránk a nap, két napja tavasztalan az élet és máris fái, hiányzik és türelmetlent. Pedig meg­szokhattuk már azt, hogy a melengető, életet és szépséget ígérő dolgokra szürke, felhős fátyolt borit valaki, hogy a tavaszigórés kacagó színeit álmok sziromfoszlányait sárba tapossa valaki.. akit úgy hivnak Élet s akit mégis szeretnek kö írülhízelegni, megcirógatni cs szájoncsókolni. _____ — (Prágai meteorologíai intézet jelentése.) Időjóslás: Továbbra is változatlan időjárás vár­ható. Kulbicsekefc kizárják a pártjából. A cseh agráriuspárt elnöksége tegnap ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy Kubicsek képvise­lőt, a Bohemia-bank elnökét kizárja a párt­ból, mivel Kubicsek a végrehajtó bizottság felszólítására mandátumáról nem akart ön­ként lemondani. A végrehajtó bizottság a párt elnökségének határozatát — amint hírlik — jóvá fogja hagyni. Pia Kubicsek nem mond le a mandátumáról, a kormánykoalíció föl­bomlásának folyamata ismét egy lépéssel to­vább haladt. — (Merénylet készült Pciuoaré ellen.) A Havas-ügynökség jelenti Parisból: Az Action Francaise szerkesztőiének meggyilkolása kö­rül folytatott rendőri nyomozás megállapítot­ta, hogy abban a házban, melyben Berton Germaine lakott, volt az an a röh is facsoport központja, mely merényleteket tervezett Poincaré, Millerand és más magas politikai személyiségek ellen­— (Meghalt Festeíich Mária grófnő.) Buda pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Festettek Mária grófnő, Erzsébet királyné első magyar ud­varhölgye, söjtöri birtokán meghalt. A kiegyezés után, amikor a királyné magyar udvarhölgy kije­lölése után érdeklődött, Deák és Andrássy Feste- tich Mária grófnőt ajánlották az udvarnak. — (Újabb letartóztatás a lőcsei kommunísta- puccs ügyében.) Lőcséről jelentik: Lőcsén szenzá­cióként hatott Scháffer Márton szobafestőnek, a szociáldemokrata párt volt alelnökének letartóz­tatása, akit szombaton, mikor Jugoszláviából visz- szatért, elfogtak. Lakásán több fegyvert és sok lőszert találtak. Scháffert a kassai ügyészség fog­házába szállították. Kassáról egy százados had­bíró érkezett Lőcsére. A polgári nyomozást a kassai rendőrigazgatóság egy titkára és egy de- tektivje végzik. A letartóztatások száma tizen­hatra emelkedett — (Róma! katolikus egyházközségi vá­lasztások Losoncon.) Losonci tudósítónk je­lenti: A losonci római katolikus egyházköz­ség iskola- és egyháztanácsi tagjainak meg­választását vasárnap ejtették meg. A reggel­től a késő délutáni órákig tartó szavazás eredménye az őslakosok listájának fényes győzelmét jelentette. A közel négyyszáz szavazat közül a cseh-szlovák ellenzék lis­tájára alig tiz szavazat esett. — (Angol tiszticsoport Prágában.) E hó 18-án hat magasabbrangu angol tisztből álló csoport ér­kezik Prágába tanulmányútra A tiszticsoport áp­rilis 30-ig marad a köztársaságban. — (U.j bélyegek.) A postaügyi minisztérium u* postai értékjegyeket szándékozik kibocsátani amelyek Masaryk köztársasági elnöknek Svatin- sky tanár által rajzolt arcképét fogják feltüntetni — (Május elsején két órára megállanak a vo­natok.) A cseh-szlovák vasutasok nemzeti szocia­lista szövetségének kezdeményezésére tegnap a vasutas szervezetek bizalmas tanácskozást tartot­tak, amelyen elhatározták, hogy az állami tiszt­viselők illetményeinek szabályozásáról szóló tör­vény módosítása és az elmaradt vasúti előlépte­tések kieszközlése végett május 1-én délelőtt 10- tő! 12 óráig tartó sztrájkot rendeznek. A sztrájkot ugv viszik keresztül, hogy a vonatok tiz óra után a legközelebbi állomásig haladnak és ott két óra hosszat állani fognak. — (Bonar Law tizennégy napig nem beszél de — közben tenniszezik.) Azokkal a hirekkel szemben, amelyek arról szólnak, hogy Bonar Law egészségi állapotára való tekintettel lemond, a Times arra figyelmezteti az olvasóit, hogy a mi­niszterelnök az elmúlt szombaton és vasárnapon tenniszezett és a tennisz nem az a sport, amelyet a beteg emberek számára találtak volna föl. Eb­ből tehát az következik, hogy a miniszterelnök egészségi állapota kielégítő. Igaz ugyan, hogy a miniszterelnök még mindig torokgyulladásban szenved, de az utóbbi két napban jelentős javulás állott be. Ennek dacára Bonar Law kímélni fogja a torkát és a költségvetési vitában nem szóin’ föl. A legközelebbi tizennégy napban Bonar Law tehát nem fog beszélni. (Prága viiágitás nélkül.) Ma délután fél három óra körül a prágai villanyközpont­ban üzemzavar állott be, amelynek követ­keztében az egész városban szünetelt a vil­lanyszolgáltatás. A város teljesen villany nél­kül állott, a gyárakban megállóit a munka és a villamosok sem közlekedtek. A gépeket fél öt órára sikerült helyreállítani, mikor is meg­kezdődött az újból való áramszolgáltatás. — (Fogságra ítélt pozsonyi detektív.) Pozsonyi tudósítónk jelenti: A pozsonyi tör­vényszék rövid időn belül a második köze­gét ítéli el a pozsonyi rendőrigazgatóságnak. Nemrég Chrabecky Jan rendőr, volt legionis- tát ítélték el lopás büntette miatt 8 havi bör­tönre, egy hétfőn megtartott főtárgyaláson pedig Marasek Ferenc, csehországi szárma­zású detektívet mondotta ki orgazdaság bűn­tettében bűnösnek és 3 havi fogházra ítélte A detektív felesége egy barátnőjével húsz rendbeli lopást követett el férje tudtával. Az asszonyt csupán 6 havi börtönre ítélték, mi­vel a károsultak nem kívánták megbünteté­sét. — (Az olasz király ünneplése Milánóban.) A Stefaní-ügynökség jelenti: Az olasz király Musso­lini miniszterelnök kíséretében ma meglátogatta Milánó számos ipartelepét, mely alkalommal a munkástömegek meleg ünneplésben részesítették. A király a Síorza-kastélyban a délután folyamán a küldöttségek egész sorát fogadta, majd este visszautazott Rómába. A pályaudvart beláthatat­lan emberíömeg lepte el, mely lelkesen éltette a királyt. Mussolini Milánóból szülővárosába, Borii­ba utazott, ahol megtekintette atyja sírját. — (Jugoszláv állampolgárok sorozása.) A prágai jugoszláv követség katonai attaséja fölszólítja azokat a jugoszláv állampolgáro kát, akik 1903-ban születtek, valamint azo­kat a más évfolyambelieket is, akik eddig sorozáson nem voltak, hogy 1923 április 21- én reggel 8 órakor a jugoszláviai követség irodájában sorozásra jelentkezzenek. A soro­zásra jelentkezőknek útleveleiket és személy­azonossági igazolványaikat kell magukkal hozniok. a sorozáson 10 korona orvosi tisz­teletdijat kell fizetni. — (Pozsony közigazgatási bizottságának ülé­se.) Pozsonyi munkatársunk jelenti: Pozsony közigazgatási bizottsága hétfőn tartotta Okadik dr. polgármester elnöklete alatt e havi ülését. Az érdeklődés központjában Jarabek Rezső (kér. szo­cialista) interpellációja állott a magyar színházi koncesszió kérdésében. Jarabek élesen elítélte a minisztérium eljárását, hogy a koncessziót egy is­meretlen nevű embernek adta, akinek nincs sem kellő forgó tőkéje, díszlet- és ruhatára és már ez okból sem nyújthat garanciát arra, hogy a ma­gyar színészet ügyét sikeresen fogja szolgálni. Különösen kifogásolja azt, hogy a várost a mi­nisztérium nem hívta meg a döntésre s Pozsony s általában a szlovenszkói magyarság megkérdezé­se nélkül intézkedett. Zimmer dr. volt polgár- mester, előadó, válaszában kijelentette, hogy a városi színházat még nem adták oda Földesnek. A város sznnügyi bizottsága csak csütörtökön, a tanácsa pedig pénteken iil össze. A közgyűlés fontos határozatot hozott a városi nyugdíjasok ügyében s kimondta, hogy a nyugdíjasok egyenlő elbírálás alá esnek, tekintet nélkül arra, hogy mikor mentek nyugdíjba. — (Helybenhagyott ítéletek.) Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: A törvényszék nemrégiben Polónyi Dezsőt, Szász Zoltán védőjét, mivel Miskolczy Ágoston ügyészt megrágal­mazta, háromhavi fogházra ítélte. A tábla az íté­letet most helybenhagyta. Hasonlóképpen hely­benhagyta a tábla Veér Imrének, a magyaror­szági köztársasági párt egyik elnökének másfél- esztendős fogházbüntetését, amit a törvényszék a királyság intézményének támadásáért szabott ki rá. Ruszcsiák Lajos magánhivatalnokot a törvény­szék egy a Népszavában megjelent forradalmi hangú cikkéért négyévi fogházra Ítélte. A tábla az Ítéletet helybenhagyta. — (Letartóztatások Memelben.) Havas jelen­tés szerint a memeli zavargások következtében több egyént letartóztattak és kiutasítottak. Jelen­leg a rend helyreállt és a munka megkezdődött. — (Válasz egy magyargyalázó ügyében beadott interpellációra.) Körmendy-Ékes La­jos dr. keresztényszociális nemzetgyűlési képviselőnek tavaly júliusban tudomására ju­tott, hogy a sárosmegyei kisszebeni polgári iskolának Simon Liboslav nevű cseh nemze­tiségű tanítója egy magyargyalázó dalra ta­nítja a gyermekeket. A dal szövege így hang­zott: „Fel a Vágón, le a Vágón a Duna vizet iszik, ki a csehet szereti, az éljen, ki a szlová­kot szereti, az éljen, ki a németet szereti, abba üssön a ménkű, aki a magyart szereti, abba üssön bele az istennyila, üsse agyon a ménkü.“ E nyilvános magyargyálázás ügyé­ben Körmendy-Ékes képviselő interpellációt intézett az iskolaügyi miniszterhez, aki arra a minap a következő választ adta: ..Preklad. Az iskola- és nemzetmüvelődésügyi miniszter válasza Körmendy-Ékes dr. képviselő kérdé­sére a kisszebeni polgári iskola által tanított magyargyalázó dal ügyében. A megejtett vizsgálat során kitűnt, hogy a kisszebeni pol gári iskola volt tanítója, Simon Liboslav a Hőre Váltom” dalt a kérdésben ismertetett megváltoztatott szöveggel énekeltette. Egé­szen egyedülálló esetről van szó, amelyről az iskola igazgatóságának tudomása nem volt Az ilyen helytelenségek megismétlődésének lehetősége ellen a megfelelő intézkedések már megtétettek. Nincsen azonban ok arra, togy Sládek Ferdinánd énekkönyve az isko­lai használatból kizárassék, mert a benne fog­lalt „Hőre Váhom“ dal szövege teljesen ille delmes. Prahában, 1923 február 12. Az isko­la- és nemzetmüveiésügyi miniszter Bechyne s. k.“ — (Ui sztrájk Budapesten.) Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: Ma négyezer ci­pészmunkás sztrájkba lépett. Harmincöt százalé­kos béremelést követeinek. — (Földrengés Mexikóban.) Vera Grúz­ból jelenti a Havas-ügynökség, hogy Saint Louis, Pofozni és Vera Grúz álilamiok határ­vidékein erős földrengés pusztított. A lakos­ság páni rett égésiben a szabadban táboroz. — (Franciaországba mezőgazdasági munkásokat toboroznak Nógrádban is.) Lo­sonci tudósítónk jelenti: Losonc nagyközség elöljárósága pénteken kidoboltatta, hogy munkanélküli mezőgazdasági munkások Franciaországba három napon belül jelent­kezhetnek. A három nap elteltével alig ötve- nen jelentkeztek s ezeknek is nagyrésze nem mezőgazdasági munkás. — (Repülés pilóta nélkül.) Egy Voisin-féle bombavető repülőgép háromszáz ióerős géppel és súlyos teherrel harminc percig repült ezerötszáz, láb magasságban, úgy hogy repülését drót nélkül közvetített elektromos áramok utján a földről irányították. A gép a repülés után pontosan a fel­szállás helyére tért vissza. A repülés alatt két pilóta ült a gépben, akik azonban nem nyúltak az irányitó készülékhez. — (Véget ért a közüzemi alkalmazottak sztrájkja.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti te­lefonon: A közüzemi munkások sztrájkja tegnap este véget ért. Ma reggel újra megkezdődött a munka. A főváros tanácsának képviselői kijelen­tették, hogy a sztrájk miatt senkinek sem lesz bántódása és a márciusi fizetésekhez viszonyítva a munkásoknak a főváros hatvankét-hetvenöt szá­zalékos béremelést ad. — (Amerikában sikerüli esőt csinálni.) Az Egyesiüt Államok légi flottájának parancsnoksá­ga sikeres kísérleteket végez mesterséges eső előállítása körül. A kísérlet abból áll, hogy egy repülőgépről villamossággal telt homokot szórnak az esőfelhőkre. A homokszemecskékre rárakód­nak a felhő vizcseppjei, a homok súlyától azonban lezuhannak és szétszóródnak a földön. Ilyen mó­don sikerült már esőt csinálni meglehetős nagy területen. — (Meggyilkoltak egy katolikus plébánost.! Nagyváradról jelentik: Szombatra virradó éjjel ismeretlen tettesek meggyilkolták és kirabolták Besszer Hugó mezötelegdi római katolikus plébá­nost. A gyilkosok a legnagyobb bestialitással vé­geztek az ötvenkétesztendős jámbor életű pappal, akit álmában leptek meg. A meggyilkolt lelkész teste tele volt sérülésekkel. Ugyancsak szombat éjjel meggyilkolták Debrecenyi Sándor mezőte- legdj gazdálkodót is. Azt hiszik, hogy a két gyil­kosság között összefüggés van. — (Macskamentés az égő házból.) Ezt a hős­tettet egy amerikai bankár felesége, Davidsonné követte el, aki Morgan társának, Porternek a leánya. Az eset úgy történt, hogy Henry C. Mar­tin palotája, amely Newyork előkelő negyedében van, kigyuladt A lángok rohamosan körülnyal­dosták az összes emeleteket. Davidsonné a má­sodik emelet egyik ablakában egy keservesen nyávogó macskát vett észre, amely reménytele­nül nézett le az összefutott tömegre. Mrs. David- son egy pillanatig sem habozott. Kiszakította ma­gát azoknak a kezéből, akik vissza akarták tar­tani és eltűnt a lépcsőházat megtöltő füsttenger­ben. Borzalmasan hosszú percek teltek el. Végre megjelent az életmentő hölgy, karján az áléit ci­cával, amelyért életét kockáztatta. Csodálatos­képpen a nézősereg nem éljenezte meg Mrs. Da- vidsont, az újságok azonban annál többet foglal­koztak vele. és fölvetették a kérdést, hogy vájjon egy pólyásbabáért szintén befutott volna-e az égő házba?, Általános kiábrándulás a nagymegyerendszerbőL Prága, április 16. A Národni Listy, amelynek olvasókö­zönségét a magasabbrangu cseh tisztviselők alkotják, azt írja. hogy a nagymegyerendszer életbeléptetése Szlovenszkóban még három hónap után sem hozta meg a várt eredményt. Ennek okát a cseh nemzeti demokrata lap abban látja, hogy a nagy közigazgatási „rc- form“ előkészítése hiányos volt, mivel kellő számú megbízható és megfelelő minősítéssel bíró tisztviselő nem állott rendelkezésre és az uj zsupák székhelyein nem volt elegendő hivatalos helyiség. A Národni Listy fölpana­szolja azt is, hogy a zsupáni hivatalok azo­kért a politikai pártokért exponálják magu­kat, amelyhez a zsupán tartozik. — (A nemzetközi sakkversenyek ered­ménye.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A Liverpoolban lefolyt szakkver- seny eredménye: Mieses 8, Maróczy 7 és fél, Thornas, Yates 6 és fél, Blake 5, Spencer -4, Wahltuch 3 és fél, Holmes 2. Dawbarn 1, Louis 1. A Margateiben lefolyt verseny vég­leges eredménye: Grünfeld 5 és fél. Aljcchin, Boguljo'bov, Michell, Mufans 4 és fél. Réti 3, Colmann 1. Míiller fél. — (Elitéit ébredők.) Budapesti szerkesztősé­günk jelenti telefonon: A budapesti törvényszék előtt ima volt annak a pörnek a tárgyalása, ame­lyet Rup’pert Rezső nemzetgyűlési képviselő in­dított az ÉME tót tagja ellen. Az ÉME egyesü­lete ugyanis nemrégiben plakátot ragasztott ki n főváros utcáin, .amelyen Rapportét, Gressweim, Rassayt és Vázsonyit azzal vádolta meg, hogy a bécsi emigrációval, a csehekkel és a románokkal együtt dolgoznak Magyarország ellen. A plakátot Baják Gyula a Szózatban közzétette és megjegy­zéseket Is fűzött hozzá. A piaikát szerzője Hor­váth Károly, az ÉME központi igazgatója volt. A két vádlottnak a bizonyítás kiegészítésére vonat­kozó kérelmét a bíróság elutasította, majd rövid tanácskozás után meghozta ítéletét. Mind a két vádlottakat bűnösnek mondották ki becsületsértés vétségében és mindkettőjüket kétezer korona fel­és ezer korona mellékbüntetésre ítélték, A vád­lottak az Ítélet ellen fellebbezték. — (A Verböczy bajtársi egyesület Tisza Ist­ván törzse.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma délelőtt megalakult a Verböczy- bajtársi egyesület Tisza István törzse. Az alakuló gyűlésen Herczeg Ferenc nagy beszédet mondott. — (A losonci ágostai hitvallású evangé­likus egyházközség közgyűlése.) Losonci tudósítónk jelenti: A losonci ágostai hitval­lású evangélikus egyházközség vasárnap délelőtt tartotta erndkivüli közgyűlését Ku- szy Emil lelekész és Thaisz Lajos egy­házfelügyelő elnöklésével. A szokásos napi­rend során felolvasták a „Cirkevné Listy“ cí­mű hivatalos szlovák egyházi lapban megje­lent s a losonci egyházközség és annak lel­késze ellen irányuló támadó cikk magyar for­dítását. A rosszakaratú és alaptalan táma­dásról a közgyűlés megbotránkozással vett tudomást s elhatározta, hogy a nevezett lap szerkesztőségétől helyreigazító nyilatkozatot fog kívánni. — (Az ausztráliai kormány nem tűri a kom­munistákat.) Melbourneból jelenti a Reuter: A Ifi. Internacionale Radek vezetése alatt a sydiroai kon­gresszusra delegációt szándékozik kiküldeni. Az ausztráliai kormány kijelentette, hogy oly szemé­lyek jelenlétét, akik a fönnálló társadalmi rend efensé'giei, nem tűri. — (Újabb véres párbaj.) Budapesti szerkesz­tőségünk jelenti telefonon: A Fodor-féle vívóte­remben ifj. Szemző Gyula és Dajkovich Sándor között súlyos kimenetelű kardpárbaj folyt le. Az ötödik menetben Dajkovich kardja Szemző mellén mély sebet ejtett A felek kibékültek egymással- A súlyosan megsebesült Szemzőt azonnal lakásá­ra szállították, ahol megoperálták. Állapota vál­ságos. Az egész életre szőlő Q írn Omega

Next

/
Oldalképek
Tartalom