Prágai Magyar Hirlap, 1922. november (1. évfolyam, 119-129. szám)

1922-11-22 / 122. szám

6 lapp ALOPi ts rrtTvfszn Az őszi tárlat. Budapest, november közepe. Eseményszámba ment a régi Magyarország egy-egy őszi vagy tavaszi tárlata. Ma már csak csonkatárlatokat találunk, amelyekből nem tűnik ki, hogy még csak néhány évvel ezelőtt dús haj­tások terhe alatt roskadozott a magyar művészet életfáim De a terjedelmükre és nívóinkra nézve ki­sebb tárlatok is a magyar képzőművészet nyu­gati fejlettségéről tanúskodnak és egy jobb jövő­ben való hit erőteljes hirdetői. Az idei őszi tárlatró! ismét számos elismert mester maradt távol, akik a béke éveiben soha­sem mulasztották ei a tárlatokat. Neveket nem említünk. Az okokat sem kutatjuk. Az őszi tárlat ezidén három művészünk gyűj­teményes kiállítását is felöleli: Knopp Imre, Bory Jenő és Baseli Árpáidét. Knopp Imréről, akinek müvei teljesen betöl­tik a Műcsarnok első számú nagytermét, a tár­lati mutatóban ezeket Írják: „Harmincöt eszten­deje annak, hogy a Műcsarnok őszi tárlatán elő­ször állított ki egy ifjú művész* Knopp Imre, aki most ötvenkét képből álló gyűjteménnyel vesz részt kiállításunkon. E gyűjteményben, amely áttekintő képet nyújt a jubiláló művész­nek 1887-től a mai napig tartó fejlődéséről ,cgy rövid; korszakot nem tekintve — amikor a mű­vész szentképeket festett — a művész minden fej­lődési stádiuma képviselve van." Régebbi képei közül megemlítjük az 1888-ból való „öreg ló“ című olajfestményét. Becsületes* akadémiai munka, mint a legtöbb, amit abban az időben al­kotott. Újabb müveinél „Napos interieur" (1921), „Udvar Selmecbányán51 (1918), „A primadonna'* (1922), stb. nagy megújhodáson ment keresztül. Színesebbek és levegösebbek a képei, amelyek­nél egyébként jobb a dekoratív rész. Lendület, stílus és újabb törekvések: elmentek mellette. — Penteleí MolnáT János („Körték szőlővel* 1*) meg­szokott bravúrjával szinte már az unalmasságig jó. — Glatter Gyula portréíestiészetével még min­dig a felső tízezrek kedvében jár. Ezúttal hálás íhémában: R. Lenkeffy Ica arcképében. Ezen­kívül még egy férfiarcképpel szerepel. — Szlányi Lajos, még a régi jó gárdából való festő, aki táj­képeiben nagyon nagy érzéket árul el a modern törekvések iránt. A természet szép régeinek finom kirója. — Még emlékezetünkben van Czencz Já­nos gyűjteményes kiállítása, mellyel meghódította a miiértő közönséget. Ezúttal csak egy képpel („Magdolna*5) jelent meg. Csók István hatása ér­zik meg rajta; festése kvalitásos, még sokat ígérő. — Jó szlnárzókről tanúskodik Gaái Fe­renc naturallsztikus tájképe. „Városligeti részlete" sikerült plain-air alkotás, csupa élet, mozgás, le­vegő. — Knoppné—Curtís Gertrud a női festők átlagán felülemelkedik. Finom érzésű művész, — Brüll Aladár nagyon artlsztikusan tátja a jelen­ségeket és finom festői szemmel érzékeltet. „Zala Karolája'4 a fádat egyik legszlnpompásabb al­kotása. — Nádler Róbert öreg rutinőr. aki csak úgy rázza az ujjából a sok sikerült képet. — Külö­nösen nürnbergi tájképrészleteivel tűnt fel Gimes Lajos; színes és széles foltokban megoldott tem­perái a tárlat legértékesebb alkotásai közé tar-' toznak. — Akadémikus modorban, kissé unalma­san, de kellő tudással dolgozik Kemény Nándor. — Erőteljesebb piktura a Frank Frigyesé, aki a müncheni akadémiai festésnek egyik kiváló ma­gyar képviselője. — Dohai Székely Andor képei elég mozgalmasak. Jó folthatásokkal dolgozik és dekoratív. — A klasszikus spanyol iskola egyik tehetséges képviselője Barut'n Andor, aki meg nem tudja magát teljesen kivonni a spanyol mes­terek hatása alól. Kvalitásos festő, nagyon fejlett rajztudással és formaérzékkeh „Pipázó tót favá­gója*4 a kiállítás egyik legjobb darabja. — Kukán Géza, aki az előző kiállításokon erőteljes bá- nyászthémáival feltűnt, megszokott naturalizmu­sával iestette meg „Tanulmányát44, mely az előbbi munkáit kvalitás dolgában felülmúlja. — A régi tájképfesto-gárdának tehetséges képviselője Bosz- nay István, aki „Tavasz44 cimü olajfestményében a poézis határait is megközelíti. — Rottmann Mozárí csodálatosképen még mindig a „képíes- tésre" törekszik, nagyon lassan halad; rutinos festése — nem igazi művészet. — Ugyancsak kevés a bensöség Gábor Móric munkáiban is. „Feleségem*4 cimü képét (csodás szépségű asz- szonyt ábrázol) magasabb feladatok megoldására kellett volna felhasználni. Eredetiségre törekszik, de ezt csak mímeli. Egyébként sok stilizáló ér­zékkel rest, de csak itt-ott éti el a kitűzött célt. — Csánky Dénes „Bükkönygyüjtése44 nagyon fi­nom impresszióról tanúskodik. Ezen az utón ha halad, kiváló festő lesz belőle. — Szenes Fü’öp „Önarcképet*4 állított ki. Jó akadémikus. — Kitűnő pasztellista Koszkol Jenő, aki a pasztelltechnika minden fogását alaposan ismeri. Hangulatosak az intériőrjei. — Csalány Béla olajfestményei a be­csületes tudásnak legszebb eredményei. Csak saj­nos, hogy a művészet igazi ihletét nélkülözik. Csalány nagyon anyagszerüen festi a természe­tet. „Anya és leánya“ cimü képe sokkal artiszti- kusabb tájképeinél. — Baseli Árpád olyan miliő­ben él, melyben a grafika egy nagy átalakuláson ment keresztül. De ő csodálatosképen még mindig a régi kitaposott utakon jár. Munkái azért fino­mak és artisztikusak. csak arra kellene ügyelnie, hogy többet haladjon a korral. A tárlat mutatója egyébként elismeréssel jegyzi föl a művészről, hogy Baseli Árpád az elsők között volt. akik a grafikai müi'ajt Magyarországon meghonosították. Később a festészet más terein is munkálkodott. Szerda, november 22. Nagyobb sikert ért el Londonban kiállított grafi­kai kollekciójával. — Conrád Gyula a grafikusok fiatalabb gárdájából való. Budapesti hangulatain erősen érzik az olasz középkori művészet asz­kétasága. Rézkarcai igen finomak. — Fábiánná Biczó Hona „Soha többé" cimü hat rajza csodá­latosan gazdag invencióval érzékelteti meg a há­ború borzalmait A legnagyobb elismeréssel gra­tulálunk első szerepléséhez. — Goebe! Jenő' ta­nulmányaiban a fiatal festőgeneráció egyik leg­tehetségesebb tagjául mutatkozik be. Igen komoly tudással és sok érzéssel festi meg a látottakat. — Dolányi B. Ida (Benczúr Gyula leánya) nagynevű atyjának színeiben ügyeskedik. Nagy tudással dolgozik, kevés invencióval. — Nagyon franciás a Fried Pál arckép-paszte'llje, sok ízlés és finom­ság jellemzi. — A vlzfesImánj-ieoJmikámak egyik hivatott művelőije Makóidy József, csak több poezist várunk tőle. — Pogány Ferenc „Tavaszi tájában" haladást látunk; figurális képe erőtlen; talán elhamarkodott. — Gazdag fantáziájú grafi- kusnö Egyed Erna, akit könyvkiadóinknak jobban kellene felkar ölni ok. Kár, hogy nem foglalkoztat­ják. „Pellengéren14 cimü temperája messze felül­emelj a női festők áílagnivója fölé, — Záhonyi Géza („Kertrészlet") az őszi tárlat egyedüli mo­dem kiállítója, akinek finom dekoratív érzéke friss szín hatásokban érvényesül. —■ Timár—Theiri Miksa a régi gárdából való művész, szintén kita­posott utakon jár, de becsületesen állja meg he­lyét. — Szántó Lajos képei illusztratív hatásokat váltanak ki. Nagyobb művészi feladatok megol­dására is van tehetsége ennek a fiatal művész­nek, de úgy látszik, rendelésre dolgozik, ami so­kat ront müvei belső értékén. — Bardócz Árpád szociális zamattal megfestett „Népszónoka44 a tár­lat komoly müvei közé tartozik. Kár. hogy fes­tőink elhanyagolják ezt a tárgyközt. — Alberth Ferenc „Őszi hangulata44 egy írnom poéta-lélek megnyilvánulása. Ettől a festőtől még sok jó ké­pet várhatunk. — Ugyancsak poétikosak az 01- gyay Ferenc tájképei; művészi tökéletesedésre vallanak. — Károly Andor („Tavasz ébredése44 és „A nyugati pályaudvar44) a modern iskola ér­tékes reprezentánsa. Pályaudvari képén a belga Meunier hatása érzik; fnom munka. — Darvassy István ezúttal csak egy képpel, egv jól megfestett portréval szerepel, mely a művész elismert ké­pességeit a portré szűk keretei közé szorította.. Az őszi tárlat szobrászati részéről ezeket legyez­tük fel: Beszédes László jó, tnagyer zsánerű k'spíaszti'kus. Kissé sok az ethnografla dolgaiban. Több lendületre volna szüksége. Ennél stíluso­sabbak Damkó József szobrászm&mkái: „Férfi- tej44, „StróM mester44. stb. — Borv Jenőt így mu­tatja be a táTlat rendezősége: „Szoborművei kö­zül a kisebb méretűek újdonság gyanánt hatnak művészi anyag-le1vitel ükkel, mert a magyar föld kerámiai anyagát, az agyagot, pirobazatí név alatt eltérően a régi módszerektől, bronzhoz és márványhoz hasonló fénnvek patinával látja el, rnelv téren utíörö műnk** végez “ A magunk ré­széről kiemeljük, hogy Borvnak fő konstruktiós érzéke van és szobrai megmintázásában a natu- ratísztíkus irány egvik legértékesebb képviselőjé­nek bizonyul. Stróblmk méltó növendéke. — Csillag Tstván plakettjei a becsületes polgári íz­lést kielégítő munkák. — Művész? értékben kva- litásosaMiak Gárdos Aladár szobrászati müvei, amelyekben sok a színes meglátás: színesen, lá­gyan mintáz, szinte megfesti szobrát. Erdélyi Árpád. (A Szent György-céh XLV1. aukciója). Buda­pestről jelentik: November 21-én és 22-én tartja meg a Szent György-céh, melynek Szlovenszkó- ban is számos tagja van, 46-ik aukcióját. Az auk­ción a magyar képzőművészet sok értékes müve, azonkívül miniatűrök, szobrok, kerámiai készít­mények és könyvek kerülnek eladásra. A most megtartandó aukció külön érdekessége: Székely Bertalannak egy eddig ismeretlen képe. A Szép­művészeti Múzeumban Lándor Tivadar ajándé­kából őriznek egy pompás, félig-meddig vázlat­ban maradt képet: a Táncosnőt Ennek teljesen kész festménye bukkant most fel egy hagyaték­ból a Szent György-céh kiállításán. Ábrázol egy fiatal táncosnőt, fehér és rózsaszínnel csíkozott ruliáb an.amint kezében néhány bankjegyet tart Az eddig ismeretlen festményt Székely legjobb alkotásai közé sorozzák. A Szent György-céh ki­állításának művészi jelentőségét nagyban emeli néhai Giacz Antal főispán képtára, mely Baditz, Brand, Bihari, Gerhardt, Herrer, Katona, Keleti, Mednyánszky. Nádler, Páliya, Poll Pálik Rud- nay, Székely Bertalan, Tolnay, Tölgyessy, Vas- tagh, Zombori stb. festők müveit felöleli. íÜMemsé&eiiS fi&éf&vet ötiR meg wmlo.&rjiGxe fteíiföericí! SPORT Labdarúgás. Budapesti mérkőzések. UTE—VÁC 5:0 (2:0). Az UTE-nél kitűnő volt a Vogl-testvérpár, akik a válogatottnak is a ge­rincét képezik. A fedezetsor nem áll klasszisok­ból, hanem szorgalmas, megbízható átlagiátéko- solcból, akik nem produkálnak szemnek szép dol­gokat, de jól szerelnek és munkabírók. Az ered­ményeinek titka a Vogl-páron kívül a csatársor­ban rejlik. Paulusz, Scballer, Szidon és Priboj akcióképes, energikus és célszerű támadójáté­kot folytatnak. A bajnokcsapatnak, az MTK- nak igen meleg napja volt vasárnap. Legkellemet­lenebb és egyúttal legerősebb ellenfelével, a Tö­rekvéssel játszott. Amint előrelátható volt, nem volt sima lefolyású mérkőzés, amely folyton meg­akadt a Törekvés-védelem durva játéka miatt, sőt húsz perccel a meccs befejezése előtt félbe­szakadt a játék, mert Horváth, a Törekvés bekk- je és egyúttal kapitánya a csapatnak, nem nyu­godott belea biró ítélkezésébe. Az első félidőben a Törekvés egész egyenrangú ellenfele volt a MTK-nak. Az MTK szél ellen kezdi a játékot és formás támadásokban veszélyezteti a Törekvés kapuját. A 12-ik percben Molnár révén vezetés­hez jut az MTK, azonb n az öröm nem tart so­káig az MTK-berkekben, mert nemsokára ki­egyenlít, A Törekvés most széltől támogatva fö­lénybe kerül és Hirzer szép lövéssel megszerzi a vezetést. Az MTK erősen dolgozik a kiegyenlíté­sért, ami közvetlen a félidő befejezése előtt si­kerül Is Sikióssy révén. A második félidőben az MTK széltől támogatva erősen beszorítja a Tö­rekvést és a 14. percben Molnár a harmadik gólt Pozsony, november 20. A Pénzintézetek Egyesülete (Jednota) a következő sorok közzétételére kért fel ben­nünket: A prágai Postacsekhivatal egyes la­pokban felhívást tett közzé, hogy a nála letett és az általa a külföldről hazahozatott háború- előtti állampapírok tulajdonjogát és nosztrifi- kálási igényjogosultságát a közönség igazolja. E közleményt sokan félreértették és abban a hiszemben. vannak, hogy a háboruelötti érték­papírok tulajdonosai kivétel nélkül kötelezve vannak a Csekkhivatalnál ezeket az igazoló iratokat bemutatni. Ezért szükségesnek tart­juk az érdekelteket figyelmeztetni, hogy a prágai Csekkhivatalnak csupán azok az ér­tékpapirtulajdonosok kötelesek november vé­géig az igazoló okiratokat beterjeszteni, kik­nek háboruelötti állampapírjai a Csekkhiva­talnál feküdtek és a hivatal szolgáltatta be őket a hivatalos gyűjtőhelyen. A többi jára­dék tulaj honosok, ha közvetlenül maguk adták át papirjaikat a hivatalos gyűjtőhelynek, úgy ezeket az igazoló iratokat is közvetlenül, avagy valamely később megállapítandó pénz­ügyi hatóság utján lesznek kötelesek az Államadósságok igazgatóságához beterjesz­teni. Azok a járadéktulajdonosok pedig, kik valamely részvénybank utján szolgáltatták be a papírokat az arra vonatkozó iratokat a be­szolgáltatást teljesítő részvénybankhoz kell hogy eljuttassák. Az igazoló iratok a következők, aszerint, amint a beszolgáltatott papír osztrák, közös, avagy magyar kibocsátású állampapír volt. Osztrák vagy közös állampapíroknál iga­zolandó: 1. Az 1919. évi konskripció, avagy ha ezt a konskripciót elmulasztották, úgy iga­zolandó, hogy az utólagos konskribálás enge­délyezése iránt a kérvényt már benyújtották a pénzügyminisztérium revíziós osztályához. 2. Igazolandó, hogy az értékpapír tulaj­donosa cseh-szlovák állampolgár, aki már 1920 julius 16-án is (az osztrák, békeszerző­dés jogerőre emelkedésekor) cséh-szlovák állampolgár volt. 3. Igazolandó, hogy 1920. évi Julius 16-án, valamint 1921 április 20-ától május 18-ig ter­jedő időközben a belföldön lakott. rúgja. A 24. percben Sikióssy állítólag oiísideről startol, a Törekvés védelme protestál és megáll, ami azonban sem a birót, sem Siklóssyt nem be­folyásolja, úgy hogy az utóbbi nyugodtan besétál a labdával a Törekvés-kapuba. 4 -2 eredmény ál­lása mellett félbeszakadt a mérkőzés. — Az FTC Amsei és Pataky nélkül 0-0-ra játszott a MAFC-al. III. kér.—Kispesti 1:0, Zugló—MAC 3:0, Vasas—BTC 1:1 döntetlenül játszott. Pozsony: SK Bratislava—PTE 6:1 (2:0). A két csapat felállítása: PTE: Keller — Feuer, Fi- scher — Kohut II., Kanyaurek, Kovacsik — AI- scher, Lazsovics, Huschauer, Esch, Mahacs. SK Bratislava: Leichmann — Pechar, Reichardt — Robo, Strejcek I„ Ptácek — Dobiás, Strejcek II., Dockál, Luc, Blázek. A PTE az első félidőben egyenrangú ellenfélnek bizonyult, de a második félidőben visszaesett. A PTE legjobb játékosa Kanyaurek volt, mig a Bratislavanál Dockál, Ptácek és Dobiás tűntek ki. — Bőrmunkások— Makkabea 5:2. Az Újpesti Torna Egyesület csapatának spa­nyol túrája. Az UTE eredetileg Olaszországba tervezte a karácsonyi fufball-turáját, de mert a fscista-mozgalom győzelme óta egyetlen sürgető levelére sem kapott választ Olaszországból, szombaton véglegesen lemondta az olasz túrát és elfogadta az FC Barcelona meghívását. Az UTE január végén utazik Párlson és Nizzán át Barce­lonába. A Magyar Úszó és Atlétikai Szövetség az elmúlt héten meghívást kapott az 1923. évi göte- borgi olimpiászra, amelynek programja julius 1—15-ike között kerül lebonyolításra. Az olim- piász részletes programja a következő: Uilius 1—7 atlétika, julius 5—8 úszás, julius 6—8 ten- nisz„ julius 6—8 birkózás, julius 8 kerékpár, iulius 9—15 futball, julius 14—15 evezés. A beszolgáltatott magyar állampapírok­nál igazolandó: 1. Az 1919. évi konskripció, avagy ha ez a konskripció elmulasztatott volna, igazo­landó, hogy az utólagos konskripció engedé­lyezés iránt a kérvényt már benyújtották a pénzügyminisztérium revíziós osztályához. 2. Igazolandó, hogy a papír tulajdonosa cseh-szlovák állampolgár, aki már 1921. évi julius 26-án is (a magyar békeszerződés jog­erőre emelkedése napján) cseh-szlovák ál­lampolgár volt. 3. Igazolandó, hogy 1921. évi julius 26-án, valamint 1921. évi október 1-tői október 20 ig terjedő időközben a Cseh-szlovák köztársa­ság területén lakott Azok az értékpapirtulajdonosok, kik ve­gyesen osztrák, közös és magyar papírokkal is bírnak, a bizonyítékokat az illetékes ható­ság által olykép igazoltathatják, hogy azok összevonva úgy az osztrák, a közös, vala­mint a magyar állampapírokra előirt határ­napokat magukban foglalják. Amennyiben az értékpapirtulajdonosok papírjai több külön­böző helyen és különböző személyek vagy bankok által lettek beszolgáltatva, úgy eze­ket az okmányokat annyi példányban kell megszerezniök. hogy abból 1—1 minden egyes beszolgáltató-helynek vagy személy­nek rendelkezésére legyen bocsátható. Ha ez (különösen a konskripciós iveknél) lehetetlen, vagy nehézségekbe ütközik, úgy legcélsze­rűbb a rendelkezésre álló egy eredeti okirat­ról annyi hiteles másolatot készíttetni, mint amennyire az illető értékpapirtulajdonosnak szüksége van. Midőn az értékpapirtulajdonosokat saját érdekükben figyelmeztetjük, hogy ez igazoló okiratok megszerzése iránt a szükséges lépé­seket mielőbb megtegyék, figyelmeztetjük a pénzintézeteket is, hogy a náluk letétben volt és általuk beszolgáltatott háboruelötti állam­papírok tekintetében a letéttulajdonosoktól ezeknek az igazoló okiratoknak mielőbbi be­szolgáltatását kívánják, mert a késedelem­ből nemcsak a letéttulajdonosnak, hanem a beszolgáltató pénzintézetnek is lehetnek kel­lemetlenségei, ha ezen fölszólitás szétküldé­sét a kellő időben elmulasztotta. Megjegyez­zük, hogy utólagos nosztrifikálásoknál az 1919. évi konskripciós ivet helyottesitheti a pénzügyminisztérium által követelések érté­kesítése cimén engedélyezett nosztrifikációt igazoló okirat. — Cseh-Szlováfeia kiszorul a román forgalom­ból. A kolozsvári „Keleti Újság44 jelenti: A ma­gyar kormány szénhiány miatt elrendelte a te­herforgalom teljes beszüntetését. A teherforgalom beszüntetés november 13-án járt le és most m'böl megindult a külkereskedelem Magyarország és Románia között. Nyugat felé Magyarországgal legintenzivebb a forgalom. Magyarországból gé­pek jönnek, viszont ^Magyarországba fát szállíta­nak. Cseh-Szlovákia kiszorul a forgalomból. Né­metországból újabban gyógyszeráru érkezik. A legutóbbi napokban Olaszország is számos szál­lítmánnyal Jelentkezik a hosszas kihagyások után. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Nem füstöl! 400 óráig világit I liter petróleum! Veszélytelen! *■ szzr petróleum gázlámpa -rr­KarhMIAmiia robbanás kizárva, nappali fényt áraszt, nem ter- IMlfi lfl*filUlll|F ml jeszt kellemetlen illatot, üzemzavar kizárva. IPTölhtlIíIIS iBftSZnillQtl CiRftfeh; öngyújtó, őnborotvakésziiJék, öntöltőtoll és minden, amit Ön használhat és amire Önnek szüksége lehet í Senzációsan olcsón szállít: Öommercial Traveling and Exchange Corp. Import-Export Berlin /Paris New-York Bukarest I Csehszlovákiai vezerképvlscIO: STERN HENRIK. PRESOV. JarkOvA 5 tírvvvv**. ___._____ __________ ’T®® KÖ ZGAZDASÁG A háboruelötti állampapírok birtoklásának igazolása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom