Prágai Magyar Hirlap, 1922. november (1. évfolyam, 119-129. szám)

1922-11-22 / 122. szám

Szerda, november 22. _ Cseb-szlovák állam vasutak talpiaszüksig­Iete. A talpfák kicserélés a háború alatt és a háború utáni első időben a normális 8—10 szá­zalékos kicserélésről 2—3 százalékra esett, s minthogy a vonalakon 21 millió talpfa van lefek­tetve, évenként 60—-80,000 darabot kellett kicse­rélni. A háború folytán ma 4.2 millió talpfát kell kicserélni. Az üzem biztonságára való tekintettel a talpfák kicserélése sürgős. — Pénzügyi egyezmény Jugoszlávia ős Csehszlovákia között. Belgrádböl jelentik: Mint a „Politika" megbízható helyről értesül, a jugoszláv és cseh pénzügyi megbízottak prágai tárgyalásai a következő eredményhez vezettek: A Belgrádi Nemzeti Bank a cseh­szlovák pénzügyminisztérium Banhivaíalá- nak 35 millió diliáros hitelt nyit, a cseh-szlo- vák Bankhivatal a belgrádi Nemzeti Banknak pedig egy 35 millió koronás hitejt nyit abból a célból, hogy ne kelljen dinárt, vagy cseh­szlovák koronát venni, hogyha ezen bankje­gyekben hiány lenne. Ennek a pénzügyi mű­veletnek az a célja, hogy mindkét értéknek a világparitását a valuta kölcsönös viszonya alapján föntartsa. Továbbá egy magánkon­zorciumot létesitenek, amely 200 millió cseh­szlovák koronáért Jugoszláviában nyilvános építéseket végez^ Cseh-szlovák bankok haj­landók a jugoszláv bankoknak megfelelő elő­leget folyósítani, hogy ezt az összeget Cseh-Sziovákiában való áruk vételére hasz­nálják föl. — (Leszállítják a szén árát.) A népjóléti mi­nisztérium ankétot hivott egybe, amelyen a szén árának a kiskereskedelemben való leszállításáról fognak tanácskozni. — (A szocialista szövetkezetek és az állami liszt.) Több Lap hirt adott arról, hogy a közellá­tási minisztérium a szociáldemokrata szövetke­zeteknek állami lisztet hitelezett A szövetkezetek a lisztért járó összeggel azonban nem tudnak el­számolni, miéri is a minisztérium tervbe vette, hogy ezeket az összegeket elengedi, A miniszté­rium most ezt a hirt megcáfolja. A Budapesten elfekvő letétek kérdése. A Pénzintézetek Egyesülete (Jednota) közli: ügy a háború előtti állampapírok, mint a hadikőícsön- kötvények tulajdonosai részéről számos panasz érkezik az egyesületünkhöz, hogy egyes buda­pesti pénzintézetek az ott elfekvő letéteket ok nélkül visszatartják és ezzel megakadályozzák azt, hogy a háború előtti állampapírok nosztri- íiká'lás céljából az Államadósságok Igazgatóságá­nál Prágában beszolgáltathatok legyenek, a hadl- kölcsönöknél pedig megakadályozzák azt, hogy azok alapján az értékpapír tulajdonosa itt áll am - kölcsönt jegyezzen. A visszatartás rendszerint oly egyének (és cégek letételre vonatkozik, kik az illető budapesti Intézettel tartozási viszonyban állanak. Ezek a budapesti pénzintézetek a tria­noni szerződésre hivatkozva, követelik, hogy a íetéttulajdonosok cseh-szlovák valutában fizessék kj előbb a tartozásaikat, amit követelni joguk an­nál kevésbbé van, mert ezek a budapesti inté­zetek a saját tartozásaikat vonakodnak a trianoni szerződés ilyentéu értelmezése alapján kifizetni. Az 1919. évi március 1. előtt keletkezett tarto­zások valutáját és árfolyamát a jóvátétel-; bizott­ság vagy a két állam megállapodása állapítja meg és nem a hitelezők önkénye És miután ez a mai napig nem történt meg, ennélfogva nincs jogában egyik budapesti banknak sem ilyen cí­men cseh-szlovák koronát követelni itteni .adósá­tól. Ha ezt valamelyik mégis megtenné, kérjük az erre vonatkozó bizonyító iratokat (levelezést, könyvkivonatot) a Jednota címére (Pozsony, Ventur-utca 13) beküldeni, hogy az illető buda­pesti pénzintézet ellen a szükséges lépéseket megtebessük. Szolid pénzintézet ezt, meggyőző­désünk szerint, nem teszi és igy az eröszakos- kodókat kímélni nincs okunk. A Jednota lehe­tővé tette, hogy a budapesti pénzintézetek min­den kockázat nélkül kiadhatják az oly értékeket, melyeket régi koronaköteiezettségek terhelnek, akkor is, ha a valuta kérdése vitás. Az ily leté­tek bármelyik környékbeli pénzintézet utján ha- zahozatbatók. A megbízott cseh-szlovák pénzin­tézet a hazahozott papírokat az illetékes helyen a tulajdonos nevében beszólgáltaíja és az erről kapott elismervényt mindaddig zárt letétben tartja, amíg az adós és hitelező között a valutárts kérdés nem rendeződött. A budapesti hitelezőkre kockázat nélküli ez a megoldás, melyet teklnté- lyes pénzintézetek mind elfogadták, már csak azért is, mert belátták, hogy az adós érdekeit ők is kötelesek megvédeni. Megjegyezzük, hogy erre a megoldásra több- ízben figyelmeztettük a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületét Budapesten és óvatosságból külön-külön előttünk ismeretes budapesti pénzin­tézettel is közvetlenül tudattuk ezt .azzal a hoz­záadással, hogy minden a letétek visszatartásá­ból eredő és a cseh-szlovák adósokat érhető kár­ért ők anyagilag felelősek lesznek, ha a letéteket ezek után is a trianoni szerződés önkényes ma­gyarázatával indokolatlanul visszatartják. Az ily letétek tulajdonosai érdekeiket megvédhetik az­által, hogy a közöltekre hivatkozva, valamelyik pénzintézetet meghatalmazással látnak el arra, ho"” ez a letétek hazaszállítása iránt haladék­talanul intézkedhessek és erről az illető pénzin­tézettől tanúsítványt kérnek. Egyelőre csakis konskribált háborueiőtti állampapírok és hadikől- csönrVk hazahozatalával bízzák meg a pénzintéze­teket. — Jó a magyarországi őszi vetés. A föld- míveldsügyi minisztérium jelentése szerint az őszi vetés állása általában jó. A korai vetések szé­pen kikeltek s jól bokrosodnak. Különösen szépek az őszi árpa-, őszi rozs- és repce vetések, de szépek a korai búza vetések is. Vannak egyes vi­dékek, ahol az őszi búza alá szánt területek egy része a sok esőzés miatt eddig még vetetlen. sőt néhol íölszántatlan. A szálas takarmány kész­let mindenütt szűkén van, úgy hogy a téti takar­mányozás körül a legnagyobb takarékosságra lesz szükség. A jószág egészségi állapota a szórványosan előforduló száj- és körömfájástól és néhány helyről jelentett sertésvésztől elte­kintve, általában jó. — Kartelt létesítenek a jugoszláv cukortar- melök. Bclgrádbó! Jelentik: Néhány nappal ez­előtt a jugoszláv cukortermelők Relgrádban gyű­lést tartottak, amelyen megalakították a jugo­szláv cukortermelők karteljét, A kartól azzal kezdte meg működését, hogy a kockacukor árát 63-ról 68 koronára emelte föl, annak ellenére, hogy a cseh-szlovák cukrot Jugoszláviában még mindig 63 koronáért adják cl. —Válságba Jutott német kisvasutak. A „Béri. Tgb!.“ jelenti: A mansfeldi bányavidék villamos kisvasút részvénytársasága november 21-én be­szünteti üzemét, mert nagy veszteséggel dolgo­zott, mely havonta egy millió márkára rúgott. — Ugyancsak megszünteti a jövő év végen üzemét a píaueni Szász villamossági mü- és közúti vasút r.-t. is. — A tőkétől való szabadulás megakadályo­zása. A Voss. Ztg. szerint a birodalmi gyűléshez törvényjavaslatot terjesztettek be, mely a tőké­től való szabadulás ellen olyan rendszabályt lép­tetne életbe, hogy bármilyen tőkének az ország­ból való kivitele a pénzügyi hivatal előzetes hoz­zájárulásától függ. Ez alól csak azok a vállalatok mentesülnének, amelyeknek a kereskedelmi ka­marák Igazolják, hogy ipari üzemük a külföldre való rendszeres fizetést szükségessé tesz!. Azon­kívül az áruexport formájába burkolt tőkemenek­vést is meg akarják akadályozni. — Az nj német nyersanyagárak. Berlinből je­lentik: November hónap harmadik negyedében a uyersvasárak a következőképpen emelkedtek. Hematit 48.122 márkával 143.365 márkára, réz­szegény acélvas 48.122 márkával 142.697 márkára, príma öntödei nyersvas 30.831 márkával 110.173 márkára, harmadrendű öntödei nyersvas 30.830 márkával 110.103 márkára, siegerland: acélvas 26.714 márkával 102.034 márkára, tükörvas 33,638 márkával 110.994 márkára, Juxenburgi minőségű öntödei nyersvas 30.903 márkával 105.465 márkára 10 százalékos ferrosilicium 58.765 márkával 165.064 márkára és a tampero nyersvas 49.586 márkával 141.005 márkára. — A birodalmi káli- tanács hatos bizottsága elhatározta, hogy novem­ber 17-dkétől kezdődő érvénnyel a káli árakat át­lag 60 százalékkal felemeli. Az utolsó áremelés november 3-án 92 százalék volt. — A prágai tőzsde. A tőzsde mai forgalma a cseh-szlovák korona árfolyamcsökkenése foly­tán tartott irányzattal nyilt meg, később azonban lanyha bécsi forgalomról szóló hírek hatása alatt több áru került a piacra, amelyet csk nehezen lehetett elhelyezni s z árfolyamok kezdtek lemor­zsolódni. A bankértékek piaca határozatlan árfo­lyamképződés mellett nyugodt volt. Jeleneíéke- nyen javult a Cseh Leszámítoló, az Iparbank és a Mezőgazdasági bank. A bécsi bankértékek álta­lában lanyhábbak voltak. Az iparértékek piacán a kezdőártolyamok többnyire tartottak voltak s csak későbben állott be lanyhulás, A cukorérté­kek változatlanok. Az arbitrázsértékek visszaes­tek. A legnagyobb veszteséget az Alpine, a Erő­seire és az Imvald szenvedték. A Bánya és Kohó, a Cseh-Morva, a Cseh Kereskedelmi, a Ringhof- fer és a petrolénmértékek javultak. A záró irány­zat legyengült A devizapiac forgalma a nyugati devizák gyengülése mellett lanyha volt. A márka 04.50, Budapest 0.2.50 ponttal javult. — A prágai terménytőzsde, A külföldi őrle­mények túlkínálata folytán az itteni őrlemény- piac tovább gyengült. A lisztelhelyezés pang s a búza- és rozselbelyezés a minimumra csökkent, úgy, hogy a mai kínálat legnagyobb részére nem volt verő. A búza é* rozs műit heti ára csak ne­' hezen tartott.. Az árpa szintén csak nehezen he- I ly-ezhető cl. Árfolyamok: bura 140—160, rnyv I0U—1Í0, árpa 120—-140, »ab 110—115, borsó 300—450, lencse 600—700, lenmag 400—500, mák 850—950, köménymag 1400—1500, vörös lóhere- ma?: 1400-2200, fehér 1200—2400, svéd 700—1000, lucerna 1200—1800, burgonya 16—20, fehér bélii 14—16, préselt széna 130—160, szalma minőség és pakolás szerint 65 —95 Ki- Mind 100 kg.-ként | ab feladóállomás. — A budapesti tőzsde. Budapestről je- ! lentik: A tőzsde mai forgalma bécsi hírek ha- ! fása alatt lanyha irányzattal nyílt meg s cse­kély üzlet mellett a kontremin nagyobb el­adásodat eszközölt. A tőzsdeidő második fe­lében, nőim Bécsb/öl nem érkeztek kedvezőbb liirek, hangulatváltozás állott be, mert a.kent- remin árunélküli eladásait fedezni volt kény­telen s ez az árfolyamokat jelentékenyen emelte. A kisebb papírok 100—300 koronával, a közepes értékek 300-—400, a nehéz értékek pedig több ezer koronával emelkedtek. A záró irányzat barátságos volt. — A bécsi tőzsde, Bécsből jelentik:: A mai forgalomban a pénzpiac kedvezőtlen helyzetének megítélésével összefüggő realitások, valamint a kontremin njabb leadása folytán az árfolyamok jelentékenyen gyengültek. A forgalom szűk kere­tek között mozgott. A magán megbízások hiányá­nak az volt a következménye, hogy a spekulatív leadások szintén hatást gyakoroltak az árfolya­mokra. A vezető kidiszértékek mellett jelentéke­nyen estek a korlátértékek is. Fedezővásárlások hatása alatt átmenetileg javult az irányzat, a zár­lat azonban nyugodt forgalom mellett lanyha volt l BRATISL AVA (POZSONY) c t Elsőrangú diagnosztikus, diétás, fizíko- t terápiás intézet ideg- és belbetegeknek 8­% Sebészet, nőgyógyászat, tesí­t egyenészcí. Szem-, orr-, fül- és l bőrgyógyászat. — RÖntgen­► kezelés. — Vegyiiabora tórium i Napü jpaosálár KL 55401. I . 8zÉsi pgosáiéF (8 sáp) 1108 s&'iő! 1800 Kc.-ig > l Sas&lbad orvosválasztás! >313 lOofikal Intésetj jj Minc5enrí«mü szemüvegek, csíptetek l —“‘■v Mindennemű S ; m a %e k^jhZjaiU* / rí tások dér- ; 5 // / rei?,recept i : VW 9 alapján azon-; \ fípLJm Ps fo *« aal 68 fnto-| I saB Xel5 ; Magyar kiszolgálás Magyar levelezés ; i Beinhaeksr Samu Praiia ll„ Pofic 29; Qeaiaisiiic Detektív iroda Chodosnsky Privát- és házassági információk, nyomozások, megfigyelések, bizonyitékok, utazások szigo­rúan bizalmasan kezeltetnek. Legmegbízha­tóbb intézet. Fennáíí 22 éve. Fralsa I., Havkska 5. $§Jlü 5L# K V W iCillliiCill" Mariié - Hír­nél!! motorra alhalmazhatú . ERDŐBIRTOKOSOKI URA- D A L hí A Ki E i boesá tott ! A\lami oki. ÍSordőmórnők | ;jó megjelenéssel. kitűnő praxissal. szlovák, német ás magyer nyelvismeret­től, erdőmérnöki, arad. titkári vagy más bizalmi állést keres. Cím e lan kiadóhivatalábaa. 700 SZARA.Z KŐRISE AKÜLLŐS ás neazkás, srép, üveges gyászhintó, négy lóra gjrásziakaró os koesis- kópenyeg eladó. GAzmo- sóda átveheti, vogy va­saló és fényesítő meg­vehető. A gőzmosoda bis os megélhetést nyújt, Érti ViDte Zlate Mo- ravee _________716 ELAD Ó tartós eseraege FAJ­ALMA, válogatott, mé­termáESánkéct 350 Ki. Molnár Bél óné, Seeovee. íraps Zemplin. 730 Amerikai, hibátlan, behaj­tott négy éves LOVAK ELADÓK. Cím a kladó- hivatalban. 748 NEVEL ÓN ÓI, házvezetőnői (Stütze) v«y?y hasonló állást, válla! url esxlád- nál magrarul, nénsetül 6e keveset ezlovákul Is beszélő, h háztartásban és vnrrAsban jártas úri- leány Szives ajánlatokat a kladóhivataj közvetít, „Sscepessségf !eány''jeliffe alatt. 7m garantált 29—25% br.nztnneítiafcarliá$ PRA6 II.. VácisTSké námesfl 22 337 * Tözsdeárfolgaaiolf kedden: november 21-én, Prága: Énékíözsde. /.RTárni bsnka (Agr- Alpine........................ 175-— zá r Bank).... ótO.— Kohr.i kávé.... $*$•"*■ Bohemia............... 400.— KoUnt petrólanrri. 3w.— Cs eh Union Bank 388.— Kolini szosa . . . B Indnetrlal (Cseh Tejipar rí- .... A66-— Iporbank .... <-55.— Első pilsemi st!r­Praper Kredit. tryár ..... (Prásrai Hitcíb.) 78S.— Danők és íársn . . Salovák Benk . . —.— Lasrin és Klemen) 210.— Zivnostenska . • • 386.50 Rlnífhoífer .... 735.— Anfrlobnnk (Anerol- _ Prátrai vasípar. . 533.— Osztrák Bank . . ^6.— Skoda....................... ál?.— Bé esi Unionrmr.k. 22.50 Papír....................... 321.— Wi ener Bankv. . . lí.— Cseh nyugati szén 26S.— Oeztrák hitel ... 1573 Osztram szén. . . — Cseh Cukor .... 1025.— ínwald....................... 779.— Ko iim mtitrásrya . 735.— Friedríeh ..... —.— Boldi........ 307.- I DevfsAk: xi/st. Kim. KB hoilandi forint . 1253 C6 1258.00 Kö. T00 német márka . . 0.A7 CA25 „ 100 svájci frank. . . 591 90 252 30 „ ’OO norvég korona . 686-23 591.2S JTO dán korona . . . 6CS-00 643 00 v 200 svéd korona. . . 833-30 861.00 „ 100 olasz líra .... 16875 165.75 „ JOO francia frank . . 235.25 224.25 „ 1 font sterling . . . . 14Í.23 142.50 „ 1 dollár..................... 31.S5 32 00 1<X ) beles frank . . . 217-50 210.90 „ ICO spanyol peseta . 488-5(1 492.00 „ KO jüfroer.láv dinár. 49.03 49^0 „ Vfí jCKOSíiáv korona —.— —•— ,. 100 rom ón lei .... —.— —.— „ 100 bolgár leva . . . 23.S3 23.38 „ I tőreit fost............. 15.k3 16.19 . 10 0 eaitrák korona - 0.C4O7 Ó.041 „ 100 lengyel márka . 0.1 S6 0.155 106 magyar korona . 1.2325 1.26 • 1 dollár (kábel) . . . —.— —.— « Budapest. Masfyar Hite) .... 8200 Levante 36080 Osztrák Kitol .... 105Ő Tröszt..............................11069 Anp,-Magyar .... 2025 Csáky...................... . 2699 Le számítoló ..... — Ma(rvarFe(ryverpyár34508 Majjy.-Olasz............... 475 Oaris-Dannbtas . - 570Ö98 Je lzalocr ....... 525 GartE-viHames. . • 69098 Hazai bank ..... 1303 Láng:. . ..........................11008 Ec ryes. tkpt................ 3539 Lipták ........ 3575 Fö ldhitelbank .... 8S25 Keni lek ....... 6100 Merknr....................... 570 Bsróti ............................ 2750 S er eeíj. bs.sk .... — Izzó ......... 3358Ő a»y. ált. tkp. • . • S938 öutmann........................86Ö0 El ső hazai................... — Klotild...................... . 715Ö Sa lgó............................34000 Map-yar Ónkor . . 119008 Ri ma ........ 11075 őstermelő........................3909 Kö zúti........................... 7890 Gumrci................................6609 Déiivasnt ...... 62Ö9 Nasehitel..................... 47889 Allamvasnt ..... 2423 Nensehloss ..... 1569 Bors.-Miskolci. . . .12600 Orsz. fa..........................>5500 Co neordia................... 8358 Győri ólai........................7S59 Bu dapesti utalom . ♦ 20000 Szlavónia.................... 3230 Gi zella malom .... 73-)0 Ejryos. fa ...... 1089 Viktória....................... 30308 Lig-num-trust .... 6109 Hu ngária malom . . 1120S Zabolai.................. . 6258 Be ocsini . .....................39500 Papír ........ 3796 Skszak i szén............... 23509 B6ní.............................. 7200 Ee zterprom-Szászvári 26ÜŐ0 Malomsolcy.....................2275 Fe lsőm, szén.................33006 Rézbányái...... 3300 Ds asehe . .....................13500 Égisz ............................22SÖ Ma gnezit ..... 69t)9d Óceán................................S5Ö0 Ma g* ált. Kőssén 1ő>030 Pálfalvai..................... — ür ikányi . . • . . . 4$0íJ0 Kóburtr . . • .... 3750 Adria............................31500 Magyar szalámi . . — At iantika ...... 4950 Spódinm........................ 5208 A devfzaközpont hivatalos árioíyRmai: Amsterdam . 530C0.— I Prága................ Bu karest . . . 1550.— : Stockholm . . . éiOOO.— Kópénhága . . 47S00.— ! Zürich..................44000 — Kr isztiánja . . 43300.— ! Bées ...... 9 33 London . , , —i Szófia....................1750 — licriin............... 0,40 < Záyráb............... 009 — Ró ma . . . 11100-— ! Newyork . . . 2400.— Péris. ..... 17000.— ! Varsó ..... 16.— Bécs. Éfíélsíőss^e. XTa^y. koronajárad.. .12000 Ferdir.endsKordb.1l05&030 Mftíry. aranyjáradék . — Rtaatsbahn . . . 701000 Anrrobank ..... 95100 Südbahn................... 174050 Ba nkverein Wr. . • .24600 Südbahn prieritit .493508 Bodenkredit................... 38000 Alpine................... . 362800 Kr cditansialt............... 2300Ö Krupp ...... .418800 Un y. Kredit .... — Poldi............................öOOOÖÖ Lá nderbank ..... S1750 Práter Elsőn . . . 1206069 Lombard..............................Ó3J0 Rima.............................315809 Me rkúr ....................... 209ÓÖ i'obnrg.........................10S009 Os ztr.-Masryar Bank SsOílÓC Salffó....................... 956053 Un ion Bank Wr . . . 63630 Önkény ..... Cseh Ónon................ 863090 Skoda....................... 810095 Ze ívnostenské Banka 862500 fiieprhoffer .... 1561000 DcnaffőzhajózAs . . 1235000 Magyar cukor ... — Kassa-Oderberni . . 5C5000 ínwald................... 17350S9 A devizaforgalom ma szünetelt­Berltía. DevizáH. Práya................ 195.61 Milánó................. 291.76 Am sterdam . . 2413 93 London ..... 27531 00 Bnenoss Airesí . .2234.49 New York . . . .6159 56 Brüsszel .... 428-92 Paris.................... 464-34 Kr istianía . . . 1122.18 Z&rieh ..... 119211 Kopenbá^a . - . 1226.92 Madrid ..... 94263 Ktockhoim . . 1615.95 Bécs .... ... 8,97 Heisingfors . . . 154 61 f Budapest..................... 2.56 A süricM flieviziiárS€)Iyamok Zárlat Kifli. Kim. 1(0 csehszl korona . 16.75 17.30 srálei frank 100 magyar korona. 0.2273 0.2275 „ „ 100 német márka . . 0.0313 6.077S „ „ 100 hollandi forint .210.40 211.50 „ „ 1 dollár ....... 3.33 5-38 í „ „ 1 font sterling . . . 23.97 24,15 „ „ IO0 francia frank. . 39.78 36,85 „ ,, IfT olasz ’ira .... 23.15 2470 „ v 190 belga frank - . . 37.10 35.S8 .. „ 100 áé.o korona ...------- 108 75 „ „ 10 0 svéd korona . .148.50 144 50 „ „ I<X! norvég korona • —.— 98.73 „ „ 100 spanyol peseta • 82 03 82 25 „ KD Bnen. Air peao 194.00 194 00 „ ICO jngoszláv korona 2.10 2.10 „ „ 100 bolgár leva . . . 3.90---------------„ „ 100 oeztr. kor (péns) 0.00TS 0.ÜÖ72 „ „ 100 osztr. lob. bankj. 8 0075 —.— „ „ ICO lengyel márka . 0.035 0.0325 „ „ KO román lej ... . 3 45 3 40 „ „ Kiadja: Flacbbarth Ernő ár. Nymatott a Deutsche Zdturjis-Atítle«-Goseü- schali nyomdájábao, Prágában. A nymomásért felelős: O. Hofífí,

Next

/
Oldalképek
Tartalom