Prágai Magyar Hirlap, 1922. november (1. évfolyam, 119-129. szám)

1922-11-18 / 119. szám

«5> yyÜ&tfMAtfMÍ&lmVtP ^"1,s,a*>«*ar*acaa^j^iflaukw.-í«ttu3iö»CTd?na whcc* (ttfBBgaPBg»Ka; aat Szombat, november Í8. !UQBtWISW3tKlWu5l A ^SSaH811" 3 Milyen a demokratikus jogorvcs'at. — A Prágai Magyar Hírlap tudósi tója tói. — Komárom, november 16. Már többször megemlékeztünk az érsek- újvári tanfelügyelőnek ama botrányos eljárá­sáról, mellyel ez év februáréban a kismányai gyermekeket a szlovák iskolába kényszerítette. A község lakosainak kérésére Füssy Kálmán nemzetgyűlési képviselő még annak idején a miniszter elé vezette a szülők küldöttségét, mely Ígéretet is kapott a sérelem orvoslására. Valójában azonban nem történt semmi. A szeptemberben végbemenő behatásoknál 104 tanköteles gyermek iratkozott be s ugyanekkor az iskolaszék és a taniíók által is aláirt szülői nyilatkozatok szerint 93 gyermek val­lotta magát magyarnak és ennyi szülő köve­telte gyermekei magyar tanítását Füssy Kál­mán erre újból eljárt a minisztériumban és Stefanek iskolaügyi referensnek átadta a szep­tember 3-án tartott tanítói és gondnoksági gyűlés jegyzőkönyvét és ugyancsak a tanítók és az iskolaszék tagjai által is aláirt szülői nyilatkozatot és egyben követelte a meg­történt jogtalanság orvoslását ígéreten kívül egyéb sem történt A minisztériumban történtektől bámula­tos módon tudomást szerezett a „Slovensky Dennik“ és más szlovák újságok is, melyek azután egyszerre a vádak egész özönét zúdították az ügyet magáévá tevő Országos Magyar és Kisgazda-, Földműves- és Kisiparos Pártra és Füssy Kálmán nemzetgyűlési kép­viselőre. A legenyhébb vádak, az irredentiz­mus, a terror és izgatás voltak. Azt reméljük, hogy az illetékes körök a a nyilvánvaló, kézenfekvő igazság láttára nem engedik magukat efélék által befolyásoltatni, azonban ismét szomorúan kell tapasztalnunk, hogy hatóságok ahelyett, hogy a meg­történt igazságtalanságot Ígéreteik szerint jóvátenni igyekeznének, azt törvényelle­nes jogtalan túlkapásaikkal még jobban elmélyítik. Jogorvoslat helyett törvény­ellenes lépéseket követnek el, amelyekből tisztán kiviláglik az elnemzetlenitési és el­nyomási cél. Eme célt Szolgálja a nyitr^ zsty'áni hi­vatalnak 9223/933 prez. számú, október 18-án kelt intézkedése is, mely a kismányai iskola­szék tagjait azért, hogy a szülők kérése alap­ja a behatásoknál az anyanyelvüség meg­állapítása miatt jelen voltak és mert a be­iratkozott 93 magyar és 11 szlovák gyermek helyett nem 93 szlovákot és 11 magyart állapítottak meg, — az iskolaszéki tagságtól felmenti. Más ok, mint az előbb említett, nem lehet. A felmentést Demény Béla, Tildy Béla, Demény Dezső, Fekete László és Jesze- nics János iskolaszéki tagokkal a zsupáni hivatal a következő levélben tudatta: Az állami népiskola gondnokságától Önt ezennel felmentem- Eddigi működéséért önnek köszönetemet fejezem ki. (Olvashatatlan aláírás.) így fest a nyitrai zsupán törvény tiszte­lete, ha a magyarokról van szó, mert a vár­megyei zsupán az iskolaszéki tagságtól való felmentésre hatáskörrel nem bir. Az 1868. évi XXYVIII. t.-c. 117. §-a szerint a községi iskolaszék tagjait a községi képviselőtestület, illetve a községi lakosok közgyűlése választja s a választás 3 évre szól. Ugyané törvény 119. §-a szerint az iskolaszék ilyen módon való megalakításától csak akkor lehet elte­kinteni, ha az illető község az iskolaszék meg­választását halogatná. De ezen esetben is az iskolaszék tagjait nem a zsupán, hanem a tankerületi iskolai tanács nevezi ki. De a felmentéssel a nyitrai zsupáni hivatal még nem végezte be törvényellenes és hatás­körét túllépő ténykedését. Uj iskolaszéket is nevezett ki, még pedig a kultúra nagyobb dicsőségére jóformán mind olya­nokat, akik (rni sem tudnak. A kinevezettek: Chrenkó napszámos, Géczy cipész, Malich Béla malombérlő, Hor­váth Károly földműves. Mutatóba egy-két magyart is kinevezetek nagy kegyesen, bár nagyon kétséges még, hogy ezek elfogadják-e, a rendkívüli megtiszteltetést. Az uj iskola- zéki tagok közül egyedül csak Horváth Károly kismányai illetőségű. A zsupánnak a fennálló törvények szerint sem a felmentéshez, sem a kinevezéshez joga nincs. A törvényes ok fen forgása esetén az iskolaszék tagjaitól a megbízatást csakis a községi képviselő- testület vonhatja meg, de r^em a zsupán. De amennnyiben a községi képviselőtestület eme jogával élt volna, úgy helyükbe az iskolaszék tagjait ismét csak a képviselőtestület választ­hatná meg, s igy a zsupáni kinevezésnek törvényes alapja nincs. Érdekes még megjegyezni, hogy a fel­mentő zsupáni ukáz keltezésétől számított pár na ra, a nyiírai „Národná Stráz“ című szlovák lapban, „Miként nyomják el a magyarok a szlovákokai a csehszlovák köztársaságban" címmel egy hosszú cikk jelent meg, mely a kismányai iskolaüggyel foglalkozik. Ezzel kezdi: „A magyarok azt kiabálják a világba, hogy nálunk el vannak nyomva, nincs elég iskolájuk, nem élveznek elég kisebbségi jogot és szabadságot. Elmennek kiabálni és interpel­lálni a nemzntgyülésbe, vádaskodnak Parisban és Londonban, hogy milyen rossz nekik a cseh - szlovák köztársaságban" Hasonló hangon folytatja tovább közbevetve, hogy ez mind csak azért történik, „hogy eltereljék a világ figyelmét saját kegyetlen bűneikről, melyek szlovák népünk ellen irányulnak". Népszámlá­lási adatokra is hivatkozik. Szerinte a legu­tolsó népszámlálás szerint Kismányának 767 lakosa közül 330 esi. 430 magyar és 7 egyéb nemzetiségű volt. Igaz ugyan, hogy a leg­utóbbi népszámlálás adatai még nem ismere­tesek, de lehet, hogy Ök már ezt is tudják. Ha azonban a legutóbbi népszámlálás adatai tényleg ilyenek, úgy más igazán nem történ­hetett, mint hogy itt is elsikkasztották a magyar­ság jó részét mert, az 1919. évi ugyancsak hivatalos cséi -szlovák népszámlálás szerint itt még 585 magyar 105 szlevák, 12 német és 67 más nemzetiségű lakott. A továbbiakban azt fejtegeti, hogy vannak a község lakosai között szlovák eredetre való neveli Is „kik, nem jöttek be Árpáddal" Talán Fábry, Dérer Habermann, Kálláy, Országh az ős-cseh-szlo- vákokka! — nem az uj honalapítókat érteni ez­alatt — jöttek be? Vagy talán mi is vissza­követelhetjük ezeket? Lemondunk róluk meg hagyjuk őket ős-cseh-szlovákoknak, .de ezért cserébe azt szeretnénk, hogy ne bántsák a mi népünket, ne bántsák a magyart! Prága, november 17. Á képviselőház plénuma meglehetős nagy részvétlenség mellett folytatta a költ­ségvetési vita általános részét. Az ülés, ame­lyet Burival elnök délelőtt fél tizenegy óra­kor nyitott meg, igy folyt le: A vitához elsőnek P a t z e 1 német nem­zeti szocialista képviselő szólt hozzá. A prá­gai német diákság mozgalmával foglalkozva kijelentette, ho-gy pártja helyesli e mozgal­mat, mivel ideális meggyőződésből fakad és az árja nép védelmére irányul. Ezután beha­tóan foglalkozott a költségvetési javaslat főbb pontjaival. Követelte, hogy módosítsák a vagyonadóról szóló törvényt. Kikelt az ellen, hogy az állami kiadások húsz százalé­kát katonai célokra fordítják. A szlovenszkói it EtópYlSClöElá! líÖ!fS€g¥€lC§l Illifi. Az általános vita második napja. JaMomczky János dr. nagy beszéde. JfalMamftCZflCV ‘ Ezután Jabloniczky János dr. kép­viselő lépett a szónoki emelvényre és há­romnegyedórás beszédében a többi között az alábbiakat fejtette ki: — Valódi alkotmányos államokban a parlament élő organizmus; ebben az ország­ban azonban az állam megalkotói nem töre­kedtek arra, hogy a parlamentet az élet attri­bútumaival fölruházzák. így az állam azzá vált, amire kárhoztatták: élettelen intéz­mény, alkotmányos színekkel befestett spa­nyolfal, hogy elfedje azt az abszolutisztikus rendszert,, amelynek egyedüli föladata, hogy az államba bekebelezett kisebbségeket, tehát iaz állam lakosságának tekintélyes részét és — ha az elégedetlen szlovákokat is hozzá­számítjuk — a lakosság többségét tartósan lekötöttségben tartsa. Ebből az okból az itt uralkodó parlamenti rendszertől nem va­gyunk elragadtatva. Belátjuk, hogy parla­menti utón aligha javíthatjuk meg a politikai viszonyokat. De mégsem szabad kerülnünk a parlamentet, mivel népünk elidegeníthetetlen jogaiért vívott küzdelmünkben oz egyedüli tribün, amelyről a közelebbi és távolabbi nyilvánosság szemeláttára folytathatjuk ezt a küzdelmet. Áz evangélikus egyház kálváriája. Szónok ezután az egyesülési jog elleni támadásokat, az egyesületek föloszlatását, a Magyar Népszövetség kálváriáját ismertette, majd rátért az evangélikus egyház autonó­miájára és igy szólt: — Minden gyermek tudja, hogy a protes­táns egyházi hatalom alapja az egyházköz­ség. A szlovenszkói protestáns közvéleményt e helyről is figyelmeztetem arra a veszélyre, amely az egyház alkotmányának felülről való rájukoktrojá'ásában és a kormány által való jóváhagyásában rejlik. A protestáns egyházi alkotmány nem tárgya az állami jogutódlás­nak, amelyről a kormánv rendelkezhetnék. A kormánv által való jóváhagyás ebentmond a protestáns egyház századok során kivívott jogainak és. az egyházat társaskörök nívóiéra siilyeszti le. A szlovenszkói protestáns egy­ház a múltban távoltartotta magát a politiká­ból, hngv a vabást ne veszélyeztesse. Ma az rJuemzetlenitésre iránwiló cseh-szlovák pHi- bkát elviszik az o1 tátig. Utalt L*a n c z i á k M'hálv nógrádi esperesnek a magatartására, aki beiktatásakor az oltár e’ött igy szóit: ..A csehek és a szlovákok egy nép, egvbe kell olvadni ok és egyházunknak ezt minden eszközzel elő kel! mozdítania.“ Az újságok közlése szerint a most püspökké választott modori evangélikus pap, Zoch Sámuel, po­zsonyi zsupánkorában azt mondotta, hogv ő nem ismer kerekzténv könvörületességet, mert ő közigazgatási tisztviselő. Valóban: kiadások — igy szólt — azt a látszatot kel­tik, mintha az állam sokat költené Szlovén­okéra. A valóságban azonban nagyon keve­set fordítanak Szlovenszkó gazdaságának föllenditésére, mivel a legtöbb kiadás rendőri és katonai célokra megy. Szlovenszkói hadi- területnek tekintik, ahol több a törzstiszt, mint az alantas tiszt. Beszédét azzal fejezte be, hogy a németség valamennyi kisebbség­nek az éles ellentállás szükségességét fogja prédikálni és arra fog igyekezni, hegy eljöj­jön az a nap, amikor a német nép leveti rossz lovasát. Ezután Hlavácsek cseh szociáldemo­krata képviselő emelkedett szólásra s főleg a gazdasági válsággal, a munkanélküliséggel s a szociális biztosítás kérdésével foglalkozott. fején találta a szöget, mert a cseh-szlovák közigazgatási tisztviselő (legalább Szloven- szkón) és a keresztény könyörületesség ösz- sze nem egyeztethető fogalmak. J abloniczky János azután a kisebb­ségekhez tartozó ügyvédek szomorú helyze­tét ecsetelte és ostorozta a turócszentmár- toni kamara működését. Majd igy folytatta: — 1919 elején ia katolikus egyház kiter­jedt birtokait lefoglalták, azokat a mai napig sem adták vissza és adósak maradtak a be­vételek elszámolásával. A szónok azután tiltakozott az ellen, hogy olyanokat, akik az állampolgárságot akarják megszerezni, arra kényszerítik, hogy hadiköicsöneikröl lemondjanak. Tiltakozott az ellen, hogy a községi képviselőtestületi választások megtartását egyre halogatják, a városokat pedig falukká fokozzák le. Majd az irredenta vádjával foglalkozott és ezeket mondotta: — A kisebbségeknek nincs okuk arra, hogy irredentát vagy hazaárulást kövesse­nek el. Erről azok a soviniszták gondoskod­nak, akik jogtalansággal, elnyomással és atrocitásokkal a kisebbségekben az elégedet­lenség, bizonytalanság és az elnyomottság idegölő érzését és ennek folytán oly lelki állapotot idéznek elő, hogy ez igy tovább nem mehet. A sok felségsértési pör e’éggé bizonyítja, hogy az irredenta és hazaárulás, úgy amint a hatalmasok ezeket a fogalmakat értelmezik, nálunk még nem talált talajra. Ha azonban az eddigi politikát tovább foly­tatják, akkor bizonyos, mint a halál, hogy az irredenta egy nap itt lesz. Panaszaink és a külföld. Szónok ezután foglalkozott Masaryk köztársasági e'nökneik a P. M. H.-nak adott intervjuja ama részével, hogy a kisebbségek ne menjenek valótlanságokkal a külföld elé. — Mivel a külföldieknek egy tiszteletre­méltó egyesülése — mondotta —, a népszö­vetségi liga panaszaink jogosultságát el­ismerte, merész volna az az állítás, hogy pa­naszaink valótlanságokat tartalmaznak. Min­den bizonnyal mentségül szolgál, hogy Masa­ryk tanár minisztereinek és előadóinak hamis jelentéseiben bízott... A megvádoltaknak nem áll más eszköz a rendelkezésére, hogy őt meggyőzzék, mint az, hogy én tisztelettel meghívom: szálljon le köztbénk és — ha úgy tetszik — ko>ntradikcionárius eljárás során meg fog győződni arról, hogy igazságtalan­ság volt, amikor meghallgatásunk nélkül va­lótlanságok á’litásáva .1 vádolt meg bennünket. Jogunkban áll. hogy a külföldet kapacitáljuk. A saint-germaini szerződés kisebbségi jo­gainkat a népszövetség védelme alá he­lyezte ... Amíg a felettünk uralkodóknak nem méltóztatík jogainknak érvényt szerezni, kénytelenek vagyunk panaszainkkal a kül­földre menni, ha nemzeti létünket nem akar­juk föláldozni... — A bécsi cseh kisebbség a maga nem­zeti követeléseit nagyszámra küldöttség utján a cseh-szlovák köztársaság bécsi diplomáciai képviselőjének nyújtotta át és fölszólította, hogy követeléseiket a cseh-szlovák kor­mánynál nyomatékosan képviselje. A demo­kratikus elvek alapián a német, magyar és egyéb kisebbségek részére is el kellene is­merni ezt a jogot. Vagy talán a demokratikus köztársaságokban is érvényes a Jupiterről és az ökörről szóló közmondás? Mi a lojalitás ? Jabloniczky János képviselő kitért a 'lojalitás fogalmára is. A szív lojalitása — mondotta — a szeretet és barátság természe­tes érzelmeken alapszik, amelyeket sem erőltetni, sem megrendszabályozni nem lehet. Az állam iránti lojalitás fogalmát tehát az állampolgári kötelességek teljesítésére kell korlátozni. Beszédének végén a szónok azt köve­telte, hogy a nemzeti állam téves fogalmát a nemzetiségi állam gondolata váltsa fel, mert csak akkor maradhat fönn. Jabloniczky után még Bubnik kommu­nistapárti, Halek cseh agráriuspárti képviselő s mások beszéltek. A német agrárius Spin a Ferenc szerint a német szónokok hangszerének — csak egy húrja és egy dallama van: a vád. Azok a tapasztalatok, amelyeket ebben az államban gyűjtöttek, igen szomorúak. De ezeket is megkoronázta Czech ki­egyezési indítványának leszavazása. Az elmúlt kedden mégis történt valami, ami az egész vilá­got meggyőzheti a „117“-ek követelésének jo­gosságáról: a cseh szociáldemokraták lehajtott fővel ültek a szavazás után és szótlanul fogadták írómét elvtársaik ér re! mernek kitörését. Mussolini első beszéde az olasz kamarában. Róma, november 17. Mussolini ma tar­totta meg a kamarában bemutatkozó beszé­dét, amelyben többek között a következőket mondotta: Tudja meg a világ, hogy azért vagyok itt, hogy a fekete ingesek forradal­mát teljes mértékben megvédjem. Három­(Fcdor László rajza a Prágai Magyar Hirlap részére. százezer teljesen fölszerelt s parancsaimat* lelkesedéssel követő fiatalemberrel meg­büntethettem volna mindazokat, akik a fas- cizmust ócsárolták Bezárathattam volna a parlamentet. Ezt most nem akartam. A koalíciós minisztériumot nem azért alakítot­tam, hogy parlamenti többségre tegyek szert, mert erre nincs szükségem, tisztán azért, hogy a pártok fölött egyesítsem mind­azokat, akik a nemzetet meg akarják men­teni. A külpolitikáról ezeket mondotta: A békeszerződések akár jók, akár rosszak, mihelyt azokat aláírták és ratifi­kálták, végre kel! hajtani. Ha a végrehaj­tásnál kiderül, hogy ezeknek a szerződé­seknek értelmük nincs, felülvizsgálatuk lehetőségére gondolni lehet. Európa gazdasási újjáépítésére vonat­kozóan kijelentette, hogy az eddigi módsze­rek nem jók, de jobb, ha az államok keres­kedelmi szerződéseket kötnek, mintha nagy és fölösleges konferenciákat tartanak. A fascista Olaszország a szerződése­ket politikai, gazdasági és erkölcsi okokból nem akarja megszegni s háborús szövet­ségeseit sem akarja cserbenhagyni, de azt követeli szövetségeseitől, hogy revideálják meggyőződésüket, amit a fegyverszünet óta elmulasztottak. <■ Ha az antant nem válik egy Öntésből való blokká, amely egyforma jogokkal és kötelességekkel van fölruházva, akkor az antant utolsó órája ütött. Olaszország akkor akciószabadságával élni 'fog. Miissobni azt kívánja, hogy az előbbi eshetőség való­suljon meg, különösen arra való tekintettel, hogy a keleti világ vergődik és az orosz- török-német belsőség egyre növekszik. Olaszország Ausztriával szemben teljesíteni

Next

/
Oldalképek
Tartalom