Prágai Magyar Hirlap, 1922. november (1. évfolyam, 119-129. szám)

1922-11-18 / 119. szám

Szombat, november 18. ^/%ÍCyilJíi(^i^7áfír4P fogja kötelességét és fölviiágositásokat fog adni Magyarországgal és Bulgáriával szem­ben kifejtett gazdasági tevékenységéről. Erélyesebb magatartást sürget Törökország­gal szemben s azt hiszi, hogy elérkezett a pillanat, hogy Oroszországgal kapcsolatot teremtsen. A brüsszeli konferencián Olaszor­szág ama álláspontot fogja elfoglalni, hogy a szövetségesek adósságai és a jóvátétel összefüggő kérdést képeznek,. A belpolitikára vonatkozólag három szóban foglalja össze irányelveit: takarékos­ság, munka és fegyelem. A pénzügyi helyzet komoly, de hamarosan megjavítható. Elő ke1! mozdítani a termelést. Az erőszakosságok­nak meg kell szűnniük. Az állam nem fog visszariadni, hogy azokat, akik az állam el­len cselekszenek megbüntesse. Beszédének végén kijelentette Mussolini, hogy teljhatal­mat követel, mert viseli a teljes felelősséget. A képviselők és a karzat közönsége lel­kesen ünnepelte Mussolinit. Mindössze ak­kor, mikor Mussolini a kamara feloszlatásá­nak lehetőségéről beszélt, hallatszott a szo­cialisták részéről tiltakozás. A kamara ülése után a szenátusban adta le Mussolini nyilat­kozatát. A förü szálfán! fái áiá helgezfók. London, november 17. Curzon a tegnapi kabinettanácsban utasításokat kapott a lau­sannei konferenciára nézve. — Konstantiná­polyi jelentés szerint a török nemzetgyűlés vád alá helyezte a szultánt és minisztertaná­csát. — Bukaresti jelentés szerint Duka ro­mán külügyminiszter elutazott Lausanneba, s kijelentette, hogy a román delegáció célja a tengerszorosok biztosítása és a Balkán pa­cifikálása. — New Yorkból jelentik, hogy az amerikai kormány úgy határozott, hogy a lausannei békét nem fogja aláírni, mert Ame­rika a törökökkel nem volt hadiállapotban. Curson Parisban. London, november 17. Reuter szerint Curson ma délután Parisba utazik. Szombaton tárgyalná fog Poincaréval s szombat este együtt utaznak Lausanneba, ahol Mussolinival találkoznak. A Balkán Angliát támogatja. Befgrad, november 17. A lausannei ke­leti konferenciával kapcsolatban a jugoszláv lapok utalnak arra, hogy Kemal csak a gö­rögökkel szemben léphet föl mint győző, de nem a szövetséges hatalmakkal szemben. A szövetségesek az uj Törökországgal szem­ben éppen olyan egységesek, mint a világ­háborúban voltak. A lausannei konferenciá­nak vezetőgondolata csak az lehet, hogy da- cára Kemal helyi győzelmeinek, az uj Európa népei közötti kapcsolatok érdekében fölállított elveket kell alkalmazni és a ke­resztény Balkánra irányuló török terjeszke® dést meg kell akadályozni. Mivel e tekintet3 ben Anglia játssza a vezetőszerepet, a Bal­kán népeknek Anglia mögé kell sorakoznia. Keietiráciában nyugalom van. Konstantinápoly, november 16. Kelettrá- ciában a helyzet nyugodt. Cacas, Kirkilisse, Lüle Burgas és Baba-eski átadása a nagy nemzetgyűlés hatóságai részére rendben folyt le. Az angol memorandum fariammá. Paris, november 17. Az Echo de Paris a francia külügyminisztérium által titokban tar­tott angol memorandum tartalmáról ezeket tudja: A tengerszorosok körül semleges zóna létesítendő, mely a hatalmak felügye­lete alá tartozik. A török hadsereg létszámá­nak csökkentése és az obiigatórius katonai szolgálat megszüntetése. A keresztény ki­sebbségek érdekében a török csendőrség európai tisztekkel egészittetik ki. A memo­randum vegyes törvényszékek fölállítását ja­vasolja a külföldiek peres ügyeire nézve. |(Bbí£reh* Olcsó íélMm? ;( Teljes napi penzió fűtéssel: !j Royal-nagyszállóban ..... i£i5. 88.— Pro Patria I. oszt. ....................... 45.— Ii o Patria IL oszt...................... „ 30.— ■ \ | J i ftéme# fsxaypfnmá&nSh vifúxt. tk&savénzfi télen éjjjwwíki nzémnje! ómá&miittmjMfs, miná mit&Mn. «oi i; j_______ ____^ j A S3d ig§e«»si lené ca® vfi$s:c»sii«£o££Bk4»l. Rákosi Jenő nyilatkozata a Prágai Budapest, november 12. Vasárnap ünnepe volt a magyar köz­életnek és zsurnalisztikának. A magyar újságírás atyja és mestere: Rákosi Jenő nyolcvanéve? szüietésenapját ünnepelte a magyarországi magyarság. Az ünneplés nap­ján felkereste munkatársunk Rákosi Jenőt és nyilatkozatot kért tőle a magyar irodalmi viszonyokról, a magyar irodalom elhalt nagyságáról; Gárdonyi Gézáról és a magyar publicisztika feladatáról. Rákosi Jenő munkatársunk kérdéseire igy válaszolt: — A Prágai Magyar fiirlap egyet- mást hallani kíván tőlom irodalmi viszo­nyainkról és Gárdonyi Gézáról. irodalmi viszonyaink, azt hiszem, olyanok, mint minden nemzet irodalmi vi­szonyai a — háború után. Olyanok, mint életünk egyéb viszonyai. Ipar, mezőgazda­ság, kereskedelem és irodalom, épp úgy, mint a közigazgatás, be volt rendezve a háború szükségeihez. Eszünk járása szinte át volt szervezve a nemzetközi öldöklésre s mint ahogy most a nagy gyárak, melyek békés produkciójuk helyébe áttértek fegy­ver- és löveggyáríásra, most csak lassan szervezkednek vissza: az óiképpen az iro­dalom mentalitása Is még sokáig nyomát viseli az öt pusztító év és következményei bomlasztó erejének. Az irodalom terén diszharmónia, meg- hason’ás van harmonikus é’et helyett, úgy mint a politikában is. Tetézik ezt a meg­élhetés leb Ír Irata fián nehézségei. A régi élet könnyedsége, gondía'ansága, kedves könnyelműsége, bohém szelleme nem tud i Magyar Hírlap munkatársa elölt visszatérni, meri minden ajtót, ablakot és rést, amelyen át hozzánk visszatérhetne, a Gond és a Lehetetlenségek alakjai Őrzik. Ellentétek, szertelenségek tombolnak; az ily Idő jobban kedvez az ügyességnek, mint a tehetségnek és az öreg tyuk, a múzsa csak lassan fogja tudni szétszaladt csirkéit összekotkodácsolni, szép és gyü­mölcsös egyetértő életre. Vannak még egyesek, akiknek munkája irodalom, de irodalmi viszonyok még egyelőre nincse­nek, csak lesznek, ha a felhők, felkavart vizek majd meghiggadnak. Gárdonyi Géza ped:g nem volt iro­dalmi társas lény. Magában való ember volt, aki magával disputáit Egerben (ha nem is az isten, de a világ háta mögött) s mikor magával disputáivá valami ered­ményre jutott, akkor irt egy könyvet, amely szerves része volt Gárdonyinak, de az irodalmi viszonyokba épp úgy nem illeszkedett bele, mint maga Gárdonyi az irodalmi életbe. Nem volt ő sem régi. sem uj, nem voH sem ósdi, sem modern. Telje­sei! független volt mindentől, még az esz­tétikai kánonoktól 5s. Ö mindenét maga csi­nált magának, de megcsinálta vele maga­magát végre ’s irodalmunk dicsőségére. Azt akarja még tőlem tudni a Prágai Magyar Hírlap, hogy mi a publicisztika fel­adata ? Nos, nem más, mint minden ember feladata. Te'Jesiíse kötelességét becsület­tel, híven, onzet’enül nemzete hasznára és üdvösségére. Más feladata nincsen, így beszélt az ősz Rákosi Jenő s ezeket a sorokat vetette papirra, mikor kéziratát kérte munkatársunk a Prágai Magyar Hír­lapnak: a konzervatívok, 3,940.Sl9 szavazatot a munkáspártiak, 2,327.774 szavazatot az A$- quith-liberálisok, J ,450.632 szavazatot a Lloyd George párthívei. A francia sajtó tartózko­dóan ir a választásokról s utal arra, hogy a munkáspárt hatalmi megnövekedése a jóvá­tétel! kérdésben zavarokat idézhet elő. Á német népszövetségi ligák elnökének előadása, A németek egységes külpolitikai frontja. — A kisebbségvédelmi bizottságban Medinger is részt vesz. — A külföld rokonszenve is mindinkább a kisebbségek felé fordul. Prága, november 17. A prágai német ház tükörtermében M e- d i/n g e r Vilmos dr. nemzetgyűlési képvi­lav'£©§ telisül a magnál* Ddpoilfiká&aD. Budapest, november 17. (Saját tudósí­tónk telefonjelentése.) Bethlen István gróf miniszterelnök holnap este utazik Hódmező­vásárhelyre, ahol beszámolót tart. Kísére­tében lesz Rakovszky Iván belügyminiszter, nagyatádi Szabó föídmjvelésügyi miniszter is. A tegnapi viharos nemzetgyűlési ülés után élénk figyelemmel tekintenek a minisz­terelnök beszéde elé, mert úgy tudják, hogy nyilatkozni fog a házszobályok szigorításá­ról is. A kormánypártban határozottan kö­vetelik azt, hogy sz;goriísák a házszabályo­kat. Bethlen ezt csupán elvben helyesli és a maga részéről csak akkor kivánja meg­valósítani, ha az ellenzék erre rákényszerí­tené. Az ellenzék a tegnapi ülés izgalmainak hatása alatt áll és nagy elkeseredéssel be­szélnek Bethlen nyilatkozatáról, amely az összes ellenzéki pártok egymáshoz való kö­zeledését vonta maga után. Az ellenzéki pár­tok szövetsége egyébként hétfőn megbe­szélést tart. Új államítkár. Budapest, november 17. (Saját tudósí­tónk telefonjelentése.) Politikai körökben újabban sokat beszélnek arról, hogy a ke­reskedelmi minisztérium politikai államtitkári állását Mayer János volt földirrivelésügyi mi­niszterrel töltik be. Budapest tárgyalásai a franciákkal. Budapest, november 17. (Saját tudósítónk te­lefonjelentése.) A főváros képviselői tegnap foly­tatták megbeszéléseiket a Budapestre érkezett francia megbízottakkal. Hir szerint a franciák olyan súlyos föltételeket szabtak a főváros kép­viselői elé, amelyeknek teljesítése esetén a fővá­ros legsúlyosabb helyseibe jutna. A villamoson kívül a gáz- és elektromosmüvek, valamint a fürdők is idegen kézre kerülnének. A tíz nyűgeim agyar országi községet deczemberhen adják át Magyar- országnak. Eudapest, november 17. (Saját tudósí­tónk távirata.) A magyar kormány azt a íiz nyugatmagyarországi községet, amelyet a határmegállapító bizottság rendeleté értei- j mében visszacsatolnak Magyarországhoz,! december első napjaiban veszi át A ItODzerfffillY párt ggtizöttj AüifiáMi. Prága, november 17. A szerdán megtartott angol választások eredménye a ma reggeli jelentések szerint a következő: a konzervatív párt 343 mandátu­mot kapott a munkáspárt 140, a független liberális párt 57, a Lloyd George vezetése alatt álló nemzeti liberális párt 52 mandátum­mal került ki a választási küzdelemből. 13 mandátumot a kisebb pártok kaptak. Tiz kerületből hiányzik még az eredmény. A vá­lasztások eredményének méltatásával más helyütt foglalkozunk. A választások végeredménye. London, november 17. A választások végeredménye: konzervatív 346, nemzeti li­berális 54, független 52, munkáspárt 138. A konzervatív pártnak 87 többsége van. Lloyd George kijelentette, hogy a választások eredményével meg van elégedve. Asquith a munkáspárt gyzelmét a munkanélküliségnek és a rossz gazdasági viszonyoknak tudja be. A 20.263.625 választóból 13,646 809 szava3 zott s ezek közül 5,256.765 szavazatot kaptak selő, a cseh-szlovákfai német népszövetségi liga elnöke, „A népszövetség és mi“ cimon nagyérdekü előadást tartott, amelyen Prága német társadalmának szine-java vett részt. Az előadáson ott láttuk a prágai parlament magyar képviselőit, a Cseh-szlovákiai Ma3 gyár Népszövetségi Liga megbízottját és a kis prágai magyar kolónia több tagját Spiné Ferenc dr. nemzetgyűlési képviselő, mint a német liga alelnöke, egy pár üdvözlő szót mondott majd Medinger Vilmos lé­pett az előadói asztalhoz. Értékes előadásá­nak gondolatmenete az alábbi: Az előadó ismertette a népszövetségi li­gák uniójának bécsi, müncheni és budapesti értekezleteit, valamint ,a prágai kongresszus és az interparlamentáris unió bécsi konferen­ciájának eseményeit Ostorozta a kormány kétszínűségét, amely politikáját Genfben oly színben igyekszik feltüntetni, mintha a nem­zeti kisebbségek együttműködését maga is kívánatosnak tartaná, idehaza azonban az együttműködést teljesen lehetetlenné teszi azzal, hogy szabadkezet biztosit a soviniz­musnak, a kiegyezési tárgyalásokat vissza­utasítja és brüszk magatartásával a megér­tés atmoszférájának kialakulását megaka­dályozza. — A prágai kongresszuson elért kudar3 cát — folytatta, — a cseh liga önmaga okozta. A kompromisszumot, amelyet Benes javasolt annak idején és amely egyedül tette lehetővé & prágai kongresszus megtartását a kisebbségek betartották, míg ellenfeleik megsértették. — Az Interparlamentáris unióban ép­pen úgy, mint a népszövetségi ligák unió­jában a hangulat a nemzeti kisebbségekre nézve kedvező. Nagy haladást jelent a ki­sebbségi jog tárgyalására kiküldött bizott­ságnak megalakítása, amelybe a kisebb­ségi nemzeteknek három képviselőjét, mint egyenlő jogú tagokat felvették. Ezek­nek a képviselőknek egyike, maga az elő­adó, akire igy nagy feladatok várnak. Az előadó azután megköszönte a né­met szociáldemokrata pártnak, hogy lehe­tővé tette a számára, hogy az ő nevében is részt vegyen ebben a kisebbségvédelmi 3 W imum v nwTTi mbtobh—Mneaininni wotwwwbwbmmwu—PBMC3M—mw f ■ imn ow wm'*gnr,FngrffmíBim' TB mm centim 1 Prága II., Hybernská u. 10. szám % a M&saryk pályaudvarral szemben. — A nagy %. teremben minden este 8 órakor nagy nemzetközi S B»ÍHW4B*5E-S«€SÍ®«ir€5Í | 4­(OQOOOGOOGGOOGGOOOOOOOOOOOOOOeOg ; A svéd gyártmányú I JtALDr-IRÓOtpi » a modern irógéptech- O nika legtökéletesebbje. § ; Vezérlíépiselö: 8. ADLEB, PRAG lí., Junpianova 4! | Tőkeerős képviselők ö kerestetnek. ar,5 KDOOooGoooooooooooooooooooeee 000

Next

/
Oldalképek
Tartalom