Prágai Magyar Hirlap, 1922. július (1. évfolyam, 32-49. szám)

1922-07-16 / 37. szám

Vasárnap, Julius 16. ^jGjilAl&(XAÍ[fflRE£ NAPIJHIREK Útnak indult négy magyar gyermek. Rozsnyó, július 15. Könyek közt rovom ezt a riportot. Lelkem legmélyéből szedtem, ahonnan imádkozni in­dul a legtisztább, a legönzetlenebb érzés: az embe’rszeretet. Kényekből rovom soraim, mig elmondom négy magyar gyermek útját. Isten napjának aranyos fényét nem látják meg, hiába csillog útjukon. Sötét körülöttük a világ. Virágok pompázó színe nekik hiába nyílik. Nincs oly hatalom, mely bevilágítson ez örök éjszakába... Útnak indut négy vak magyar gyermek ... Elhozták hozzánk tiszta lelkűket s örökre lecsukott szemeik csodaszép álmát, lágy, édes bús drága muzsikát. Egy kis leány — nehezen jön le toliam he­gyéről a neve, mintha profanizálnám vele — Fauszek Gizi, hárfát penget csodálatosan szép kezével és dalra nyílik az ajka. A hárfa (húrjain, mint csodatevő fátyolon át klasszi­kussá szépül az arca s mig elhagyják ajkát a tiszta, lágy hangok, úgy érzem, álmából felriadt csalogány dalol bűbájosán, öntudatla- lanul. Csukott szeme talán álmokat kerget, hisz látta egyszer a virágos mezőt s az arany •napot. Hatéves volt, mikor a skarlát elvitte a szemevilágát — s mikor Gounod „1 avaszi dal“-át énekli, talán nemcsak az illatát érzi •a rejtve nyíló ibolyának, de látja is a virágot. Előad a Toskából egy „Imát“, Gounod Ave Máriáját és bájosan pereg le ajkán Kis-Tar- nay „Szerenádok" cimü darabja. Fauszek Gizi Anthes György tanítványa volt. Busana beszél róla és tűnődve mondja: „Ki tanít ezután, nem tudom!" -Mint hárra- müvésznő tökéletes; hangja lágy, behízelgő szoprán, még nem fejlődött ki teljesen,, de így is felejthetetlenül kedvesen cseng fülünkbe. A másik müvészgyermek Sperl József. Vakon született. Tökéletes gyermek még. A miivészszobában, ahol műsorának számára várt, rekkenő hőség volt; levették a kabát­ját. A fiúcska boldogan újságolja a dobogó­ról lejövő társának: Képzelje Gizi, ingben vagyok — s boldogan, pajkosan kuncog hoz­zá. akár egy vásott.gyerek.. De kilép a dobogóra, kezébe kapla hege­dűiéi s a pajkos kis fiú elkezd nőni. Sir, majd kacag húrján a hang. Szilaj szenvedéllyel harsog, majd en'yeleg. Aki előttünk áll, az művész és nem gyerek. A zongorán Kohn Sándor kisérte őket. Ö még lát Még ... Kisérete finoman simuló. Beethoven V. szimfóniájának T. tétele, me­lyet Fauszek Gizivel játszott négykézre, nagy készségről és tehetségről tett tanúságot. Innen Tornaijára, majd Rimaszombatra mennek a vak gyerekek s onnan végig egész Szlovenszkón. Céljuk egy kis alapot gyűjteni további tanulmányaikra. Szlovenszkó magyar asszonyai, akik ele­ven nézésű gyermekeket neveltek, kacagó szemű lányok s rejtelmes nézésű, kacér te­kintetű nők., szégyen lesz, ha ez az alap ösz- sze nem gyűlik. Az ütjük sötét s ha lábuk elé a közöny rö­geit állítjuk, elesnek szegények. Magyar asz- szonyok, türhetnétek-e ezt? Útnak indult négy vak magyar gyermek, bízó hittel és. szívvel. Magyar nők, egyen­gessétek az utat előttük! Madame sans géné, — (A prágai meteorológiai intézet jelen­tése.) Idő jóslás: Változó, mérsékelten meleg, csapadékra hajlamos idő várható, változó erejű délnyugati szelekkel — (Micsura miniszter és a komáromi kül­döttség-) Komáromból Írják nekünk, hogy M i- csura dr., Szlovenszkó teljhatalmú minisz­tere julius 3-án Komáromban járt, hogy sze­mélyes tapasztalatot szerezzen a város nap- ról-napra növekedő nyomoráról. A látogatás a városra nézve keserű meglepetéssel vég­ződött. Az történt ugyanis, hogy a városi bi­zottsági tagok S z i j j Ferenc dr. polgármes­ter vezetésével megjelentek a miniszter előtt s arra kérték, hogy a prágai pénzügyminisz­tériumban folyósittassa a városnak a kikötő vételárát, 2,080.000 koronát. A városnak ez tulajdonképpen nem is kérése, hanem jogos követelése, mert az összeget — nyolc napi fizetési határidővel — akkorára ígérték, amikor a város közigazgatási bizottsága a kikötőre vonatkozó szerződést elfogadja. A szerződés jóváhagyása óta most már nem nyolc nap, de három hónap múlt el és a vá­ros a pénzt még mindig nem kapta meg. A miniszter a küldöttség kérésére még csak egyetlen biztató szót sem mondott, sőt rend- reutasitotta a polgármestert. Egyszerűen azt a meglepő és furcsa választ adta, hogy: ne politizáljon. A miniszter hivatalos minőségben tett nyi­latkozatával nyilván érthetővé tette, hogy a magyar városnak azért nem fizetik meg a kikötő árát, mert kitart a magyarsága mel­lett. Komáromban nagy elkeseredést és íöl- háborodást idézett elő a miniszteri válasz. A város képviselőtestülete julius 12-én értekez­letre gyűlt össze, hogy megtárgyalja a raji a esett újabb sérelmet- Az értekezleten Dénes Emil, a szociáldemokrata párt tagja ismer­tette a városon esett jogtalanságot, amely demokratikus köztársasághoz legkevésbé méltó. Rendkívüli közgyűlés összehívását ja­vasolta, hogy teljes súlyával foglaljon állást ebben az ügyben. Dénes Emil indítványára az éivekezlel addig is legteljesebb bizalmát le.iezte ki a polgármester'iránt és pártkülönb­ség nélkül azonosította magát vele. Az ér­tekezleten a munkásság szónokai is fölszó­laltak. Csizmadia szociáldemokrata képviselő- testületi tag a munkásság képviselői nevében Ítélte el a kormány és a miniszter eljárását. Mint szocialista, csodálkozik azon, hogy szo­ciális államban ily durva sérelem megtörtén­hetik. A rer dkivüli közgyűlést rövidesen ösz- szeh iviák. — (Suhaj Nikolaj gyilkosait felmentették). Ta­valy szinte az egész európai sajtót bejárta Suhaj Nikolajnak, a ruszinszkói rablóvezérnek a legen­dája és tragikus halálának hire. Suhaj Nikolajt tulajdon társai ölték meg, amikor az erdőben fa­törzseken rablóterveket csinált. Egy évi vizsgá­lati fogság után a minap tárgyalták Suhaj gyilko­sainak pőrét a huszti törvényszéken. A bíróság a vádlottakat fölmentette, mert bebizonyosodott, hogy önvédelemből ütötték agyon a rablóvezért. — (A volt pozsonyi egyetem Keszthelyen). Budapesti tudósítónk táviratozza: Keszthely vá­rosa és az ottani Balaton-Társaság mozgalmat indított a volt pozsonyi Erzsébet tudományegye­tem Keszthelyre való helyezése érdekében. A Balaton-Társaság erről a kormányhoz felterjesz­tést intézett. — (A szláv államok nemzetközi agrárkon- gresszusí tartanak Prágában.) A „Tribu- 'na" jelenti: Ez év októberében Jugoszlá­via, Lengyelország és Bulgária agrárpárt­jainak képviselői Prágában kongresszusra gyűlnek össze, amelynek külpolitikai és ál­lamközi jellege lesz.- Az agrárius pártok ugyanis áílamfenntartó elemnek tartják ma­gukat s jól kiépített szervezeteik révén be­folyást akarnak nyerni külpolitikai és nem­zetközi kérdésekben is. — Szlovenszkó költségvetése egy milii­ártída! passzív. A Pravo Lidu Írja: Az ez évi költségvetés szerint a Szlovenszkóra fordított kiadások 4,702;508.000 K-ra rúgnak, amíg a bevételek teljes összege, mindössze 3,762,775.000 K. A költségvetést túllépő ki­adásokkal együtt Szlovenszkó passzívája az egymilliárd. koronát is túlhaladja. — (A pozsonyi evangélikus egyház sé­relme.) Pozsonyból jelentik: Az ottani evan­gélikus iskola igazgatóját hivatalosan értesí­tették, hogy julius végén a tantestület szá­mára eddig kiutalt államsegélyek folyósítását megtagadják. Ez az intézkedés azzal függ össze, hogy a pozsonyi evangélikus egyház a gablonzi egyházkerülethez csatlakozott. — (A régi Csehország lakosai az 1921- évi népszámlálás szerint.) A prágai állami statisz­tikai hivatal nyilvánosságra hozta a tavalyi népszámlálás adatait, a szorosan vett régi Csehország területéről. E hivatalos adatok szerint Csehországban yan: 4,382.806 cseh, 2.173.227 német, 11.253 zsidó és 9.543 egyéb nemzetiségű lakos. A zsidóságot a cseh ál­lampolitika tudvalévőén szintén nemzetiség­nek számítja. Ezekben a számokban sem Morvaország, sem Szilézia nem szerepel. Szlovenszkó és Ruszinszkó adatai még szin­tén ismeretlenek. — (Megszűnt a kommunisták losonci heti­lapja.) Losonci tudósítónk jelenti, hogy a „Népakarat" cimü kommunista hivatalos lap e héten utoljára jelent meg. A pártvezetőség véglegesen megtiltotta megjelenését. Loson­con most sem a szociáldemokratáknak, sem a kommunistáknak nincs lapjuk­— (Kutatják a magyar katolikus papok illetőségét.) Több helyről érkezett tudóstás szerint a csendőrség a katolikus pa­pok illetőségét kutatja. A csendör- ség ahelyett, hogy kérdéseivel egye­nest magukhoz a papokhoz fordulna, a köz­ségházán szerzi be az adatokat. Arról van ugyanis szó, hogy mindazokat a katolikus papokat, akikről bármi uton-módon kimond­hatják, hogy magyarországi illetőségűek, ki­utasítják. Ez a veszedelem elsősorban az esztergomi, kassai és rozsnyói egyházme­gyék magyar papjait fenyegeti. Ha a terv sikerül, a szlovenszkói magyar katolikus papság fiatalabb részének nagy százaléka áldozatul esik. Ez a különös nyomozás egy­házi körökben nagy megütközést keltett. — (Letartóztatott kivándorlási ügynökök.) Szobránci tudósitónk táviratozza: A csend- őrség letartóztatta Juszkovita Hermann és Schönberger Sámuel itteni lakosokat, akik tiltott kivándorlás közvetítésével foglalkoz­tak. A lelketlen ügynökök a fél falut behá­lózták és a hiszékeny parasztoknak egyen­ként 26.000 K-ért Kanadába és Brazíliába szóló útlevelet szereztek. Kiderült azonban, hogy az okmányok és útlevelek hamisítva voltak. A csendőrség eddig 16 esetet nyomo­zott ki. A közeli napokban több letartóztatás várható. — (A kisaníaní tiltakozik a nemzetiségi hi­vatalok létesítése ellen.) Párisból jelentik, hogy a Népszövetségi Tanács elfogadta azt a javaslatot, hogy a kisantant államainak nagyobb városaiban hivatalokat létesítsenek a nemzetiségi kisebbségek védelme céljából- Politikai körökben azt beszélik, hogy a kis­antant egységesen fel fog lépni a Népszövet­ség legújabb határozata ellen és kategoriku­san ki fogja jelenteni, hogy nem fogja meg­tűrni a nemzetiségi kisebbségek védelmére tervezett hivatalok létesítését, mert ez ellen­keznék a békeszerződések paragrafusaival. — (A rimaszombati ipartestület táncmulatsága.) Rimaszombati tudósítónk jelenti: A rimaszombati általános ipartestület julius 9-én házalapja javára táncmulatságot rendezett, amely fényesen sike­rült és olyan összeggel gyarapította az ipartes­tület házalapját, amilyenre ezideig nem volt példa. — (Uj rokkantegyesület alakult Rimaszombat­ban.) Rimaszombati tudósítónk jelenti: A pozso­nyi minisztérium intézkedésére tavaly ősszel föl­oszlatták a gömörmegyei hadirokkantak szövet­ségét. Ennek helyébe a minap nagyszámú hely­beli és vidéki rokkant, hadiözvegy és árva jelen­létében megalakították a cseh-szlovák hadirok­kantak és hátramaradottak országos szövetségé­nek kerületi csoportját. Skutechy József vá-r zolta a volt szövetség feloszlatásának súlyos kö­vetkezményeit és bejelentette, hogy a volt szö­vetség vezetősége mindent elkövetett, hogy a minisztériumot a föloszlató rendelet megváltozta­tására bírja, de hiába. Majd az országos titkár­ság kiküldöttje, Soga. Rudolf szólalt föl ismertet­vén az egyesület célját és szükségességét. Az­után a tisztikar megválasztására tértek át. Az elnöki széket nem töltötték be. Alelnökié Dusek Károlyt, pénztárossá Te.leszm'chy Ferencet, tit­kárrá Galambos Gézát választották meg. Megvá­lasztottak két ellenőrt és öt választmányi tagot is. A tisztikar tagjai kijelentették, hogy tisztségühet csak abban az esetben tartják meg. ha az orszá­gos szövetség megszerzi a föloszUtott szövetség vagyonát és rövidesen kerületi titkárságot állít föl Rimaszombatban. A központ kiküldöttje meg­ígérte a kívánságok teljesítését. .— (Alaptalan vérvád.) Néhány cseh és német lap megirta, hogy Dobrencben. Polna mellett egy körülbelül huszonötéves leánynak a meztelen holt­testét találták meg a patakban. A lakosság köré­ben az a hit támadt, hogy a leány rituális gyil­kosság áldozata lett. A sajtóiroda mai jelentése szerint a rendőrhatósági nyomozás a helyszínén kétségtelenül megállaDitotta, hogy a vérvádnak semmi alapja nincsen. Rablógyilkosságról van szó. — (Nyugalomba küldték Kvech Ottmár szloven­szkói vezérpénzügyigazgatót.) Pozsonyból jelen­tik: Törvényes alap nélkül, csupán a pénzügymi­nisztérium házi intézkedése alapján vezérpénz- ügyigazgatóságot szerveztek Pozsonyban, amely magához ragadta az intézkedés jogát Szlovenszkó összes pénzügyi kérdéseiben. Csak a minap tör­tént, hogy a közigazgatási bíróság kimondotta a vezérpénzügyigazgatóság illetéktelenségét az ital­mérési és trafikengedélyek megvonásában, ille­tően osztogatásában, amely jog törvény szerint csak a pénzügyigazgatóságokat illeti.. Mivel a ve­zérpénzügyigazgatóság politikai szervnek bizo­nyult, melynek egy pártpolitikusokból dlakitott laikus bizottság referál, igen sok panasznak és jogos elkeseredésnek volt kutforrása az uj intéz­mény. Mindennek exponenséül a közvélemény Kvech volt vezérpénzügyigazgatót tekintette, akt személyi kérdésben is annyira előtérbe helyezte közelebbi honfitársait, hogy a pénzügyi tisztvise­lők körében a legnagyobb elkeseredés volt ellene. Több ujságtániadásnak is volt kitéve a balkezes „President", ahogy magát nevezte. Erinek most azzal vetett véget a pénzügyminisztérium, hogy fölmentette állásától és nyugalomé küldte. Egy­idejűén megtörtént az uj vezérpénzügyigazgató ki­nevezése Brachtl dr. pénzügyminiszteri tisztviselő személyében. Ez a kinevezés ismét nyugtalansá­got kelt szlovák körökben és a szlovenszkói ille­tőségű pénzügyi tisztviselők soraiban. Kezdettől fogva folyt a harc azért, hogy az itthoni viszo­nyok ismertetésével bíró tisztviselő kerüljön ebbe az állásba, amelynek elsőrendűen fontos kelléke, hogy bírja a lakosság bizalmát és megértést ta­núsítson az itteni viszonyok iránt. Hiszen a pénz­ügyi közigazgatás nyugodt folytonosságát éppen a régebbi tisztviselők biztosították s ezért is vet­ték át kevés kivétellel az összes volt magyar pénzügyi hivatalnokokat. Közöttii!: sok kiváló szakember van, úgy hogy személyimportra nincs szükség. — (Ineterpefláció az igazságtalan gabonakive­tések miatt). Kassáról jelentik: Az állami gazda­sági hivatal annak idején különösen a magyar kisgazdákra oly nagy mennyiségű gabonakontin­genst vetett ki, hogy a kisgazdák annak beszol­gáltatására képtelenek voltak. Igen sok magyar kisgazdát, aki a kontingenst nem szolgáltatta be, ezért érzékeny pénzbüntetéssel (40—50.000 koro­nára) sújtottak, ezt a büntetést szigorúan be is hajtották, úgy hogy rengeteg magyar kisgazda vagyoni helyzete emiatt súlyosan megrendült. Mivel nyilvánvaló az a tendencia, hogy a köztár­saság kormánya, főként pedig annak vidéki ex­ponensei tervszerűen tönkre akarják tenni a szlo­venszkói kisgazdákat, a keresztényszociális nem­zetgyűlési képviselők ez ügyben a napokban sür­gős interpellációt intéznek a földmivelésiigyi és közélelmezési miniszterhez. — (A szlovenszkói ruszinok gyűlése.) Mezö- laborcról jelentik: A szlovenszkói ruszinok mi­nap Mezölaborcon gyűlést tartottak, amelyen til­takoztak az elcsehesités ellen. A gyűlésen négy­ezren vettek részt. A gyűlés alatt egy század katonaság és hatvan csendőr volt készenlétben. — (Letartóztatták az atyja temetésén.) Po­zsonyból jelentik: A Rudnay-féle hazaárulás! pör egyik gyanúsítottja volt Katiéin Győző honvédfő­hadnagy, aki annakidején Nyitrán teljesített szol­gálatot. Katkin ellen elfogató parancsot adtak ki, a főhadnagy azonban a letartóztatás elől Magyar- országba menekült. Nemrégiben értesült róla, hogy atyja Alsóhnjón meghalt. Azonnal útnak in­dult, hogy a temetésen résztvegyen. A csendőr­ség azonban a temetésen letartóztatta és a po­zsonyi államügyészség fogházába szállította. — (Vád alá helyeztek egy kommunista képvi­selőt). Eperjesről jelenül: Az itteni államügyész­ség Taussig Hermann kommunista nemzetgyűlési képviselő ellen izgatás büntette miatt vádat tett és kiadatását kérte a nemzetgyűlés mentelmi bi­zottságától. Taussik azt a beszédét, amely miatt vád alá került, két hónappal ezelőtt mondotta és felhívta benne hallgatóságát, hogy a kommunista eszméket, ha kell erőszakkal is, minél szélesebb körben terjessze. — (A kassas Katolikus Olvasókör jubileuma). Kassáról jelentik: Vasárnap ünnepelte a kassai Katolikus Olvasókör fennállásának harmincéves jubileumát. Az ünnepségen résztvettek és beszé­det mondottak Fischer-Colbrie Ágost dr. megyés- püspök, Hartsár István nagyprépost, Konrád La­jos mesterkanonok és Tost Barna kassai plébá­nos. — (Aranylakodalom.) Szmrecsányi Jenő, volt sárosi főispán, Berzeviczv Albertnek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének a sógora, julius 12-én ünnepelte meg feleségével, Berzeviczy An­nával való 50 éves házassági évfordulóját a sá­rosmegyei Darócon. Az ünnep csöndes családi körben folyt le. De a köztiszteletben álló házas­pár minden szeérnysége mellett sem kerülhette el a nép szeretetének megnyilatkozását: Daróc és a szomszédos községek népe nagy számmal ke­reste föl őket ünnepi szívvel és ruhában és hálá­san ragaszkodó lélekkel köszöntötte a jubiláns, boldog házaspárt. (Halálozás). Radványi Gyula, gimnázium! tanár, 63 korában, julius 12-én, Losoncon hirtelen meghalt. Az elhunytban Radványi Tibor, losonci műépítész, édesatyját gyászolja. = (Hébelt képviselő a kommunistaság vádja alatt). Miskolcról jelentik: A hegyaljai evangéli­kus egyházmegye fegyelmi bírósága tegnap tár­gyalta Hébelt Ede dr., eperjesi és miskolci jog­akadémiai tanárnak, jelenleg soproni nemzetgyű­lési képviselőnek fegyelmi ügyét, amelyet a Ká­rolyi forradalomban és a kommunizmus alatt való szereplése miatt indítottak ellene. Hébelt dr. nem jelent meg a fegyelmi tárgyaláson s levél­ben mentelmi jogára hivatkozva, a tárgyalás el­halasztását kérte. Az egyházkerületi fegyelmi bí­róság megállapítja ugyan, hogy az egyházkerü­leti fegyelmi ügyek külön kiadatási kérelem nél­kül is tárgyalhatok, az egyházmegyei bíróság azonban ennek ellenére elhalasztotta a tárgya­lást, hogy módot adjon Hébeltnek a védekezésre. — (Előkészületek a kiskunfélegyházai Peíöfi- ünnepségre). Budapesti tudósítónk jelenti: A ki.s- kuníélegyházai Petőíi-iinnepségre nagyban foly­nak az előkészületek. A piactéren felállítják Pe­tőfi szobrát s Petőfi költeményeiből népszerű ki­adást adnak ki. Az ünnepség emlékére Petőfi „Szülőföldem11 és „Kiskunság" cimü költeményeit valamennyi müveit európai nyelvre lefordittatják. = (Sándor János nagybeteg). Budapesti tudó­sítónk jelenti, hogy Sándor János volt belügymi­niszter, Tisza István gróf sógora, bárom napja tüdőgyulladában fekszik a győri-uti Vöröskereszt­kórházban. A kezelőorvosok mai megállapítása szerint a beteg állapota változatlanul sulj'os ugyan, de aggodalomra egyelőre nincsen ok. — (Göndör Ferenc és a cseh kormány.) Buda­pestről jelentik: Göndör Ferenc, a bécsi „Ember" hetilap szerkesztője, nyilatkozatot küldött be a B. H.-hoz, amelyben kijelenti, hogy sohasem volt szerkesztője a Kassán megjelent „Szabadságinak és bécsi levelezője is csupán azzal a feltétellel lett, hogy a lapnak semmiféle összeköttetése nincs a cseh-szlovák kormánnyal. A Szabadság csak azután került függő viszonyba a cseh-szlovák kormánnyal, miután ő kilépett a szerkesztőségből. = (Vasárnap megindul a repülőposta-forgalom Párls és Budapest között). Párisi távirat szerint julius 16-án megindul a hivatalos repiilőposta-for- galom Páris, Prága, Becs és Budapest között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom