Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve, 2002

Csécs Teréz: Posták, postások és a Tudományos Gyűjtemény

A Maróthy Mátyással közösen jegyzett Új szellem38 egy dialógusokba szedett pamflet, amely a nyelvújítás túlzásait gúnyolja ki. Megjelenése megkésett, addigra már tulajdon­képpen lezárultak a nyelvújítás körüli harcok. A következő évben, 1825-ben megjelent az utókor által sokkal többre tartott munkája, a Némely vélekedések a’ magyarnyelv ügyé­ben39, amelynek különös értékét egy Tisza-melléki tájszótár adja, amelynek tartalma be­került a Magyar tájszótárba, és Bálint Sándor Szegedi szótára is átvette gyűjtését. Az Új szellem később is okozott némi főfájást Nátlynak, ugyanis munkáját Ponory Thewrewk József 1834-ben újra kiadta egyéb vegyes, apró közleményekkel együtt Ve­lencei szappanpor az új magyarok számára címmel.38 39 40 Ezzel a megjelenéssel kapcsolatos Nátly levele Ponory Thewrewk Józsefnek, amelyet teljes egészében közlök: Tekintetes Túdós Úr! Ts. Helmeczy Úrnak - !v hihetőképen az egész társaságnak - tudtára esett Ts. Uraságának az Újszellemet kiadni akaró szándéka; — annál fogva kije­lenté a’béli kívánságát, hogy az említett Munkátska’ újabb kinyomtatását, mind tulajdo­nos, minden módon gátoljam. Én tehát minden tisztelettel kérem melly szerént ezen Könyvetskének kiadásától szívesen elállani hajlandó legyen; minthogy mostani helyheztetésemnnél fogva azon Uraknak - Kik jobbára a’ M. t. társaságnak avatottjai - ellenséges indúlatjuk’ másodszori felingereltetése reám nézve Kívánatos nem volna. - Magamat tapasztalt jó akaró indulatjába ajánlván, vagyok mély tisztelettel állandóul, Tekintetes Tudós Úrnak alázatos tisztelő szolgája Nátly. Budán Böjt elő hava 2“" 835.41 A levél külzetén Thewrewk saját kezű feljegyzése: Vettem Pozsonyban, febr. l(¥‘kén 1835. a ’ Tek. kir. Tábla Janitora [kapuőr] által. Thewrewk. A levélen Nátly családi címe­res pecsétje, amelyet Borovszky SamuTorontál vármegyével foglalkozó munkája részle­tesen és pontosan leír.42 Egyetérthetünk Putnoky Imrével, aki tanulmánya végén Nátlyról azzal kapcsolatban, hogy nem folytatta „másnemű elfoglaltsága vagy mostoha körülményei” miatt nyelvé­szeti munkáját azt írja, hogy „ezt csak sajnálni lehet, mert az, a mit művében adott, azt bizonyítja, hogy jó érzéke és szeme volt a népi szók följegyzéséhez s helyes, szabatos értelmezéséhez ”.43 38 Mfaróthy Mátyás] és N[átly József]: Új szellem, vagy is újmagyarok útja Helikonra. Szegeden, 1S24. Grünn Orbán. 76 p. A szerzőséggel kapcsolatban ld. Balassa József i. m„ valamint az OSZK-ban őrzött, alább közölt levele Ponori Thewrewk Józsefhez. 39 Némely vélekedések a’magyamyelv [sic!] ügyében. Irta Nátly József Tsászári Kir. Posta Ügyellő Szege­den, 1825. Grünn Orbán. X. 44. p. 40 Ponory Thewrewk József: Velencei szappanpor az új magyarok számára. 1. Nátly József: Új szellem vagy is ... [és 2. Vegyes apró közlemények vers és prózában]. Pozsony,1834. Belnay. 211. p. 41 OSZK Levelestár, Nátly Ponory Thewrewk Józsefhez 1835. A levélnek megtalálható itt még egy példánya, más kéz írása, betűhív másolat. Ponori Thewrewk József (1793-1870) költő, publicista, régiség és törté­netbúvár. Szépirodalmi próbálkozásaival nem aratott sikert, pamfletben támadta Széchenyit, Bajzát és Kis­faludy Károlyt (ÚMILIII. 2082. p.). Helmeczy Mihály (1788-1852) nyelvújító, író, műfordító, szerkesztő, nevét elsősorban túlzó szóalkotásai őrizték meg, bár számos újítása a magyar nyelv szerves részévé vált. 1830-tól a MTA első pénztárosa (ld. Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. I. Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. 704. p.) 42 Nátl (Nátly) Sopron vármegyében Ruszl helységből származik. 1636. febr. I2-én nyertek czímeres nemeslevelet II. Ferdinánd királytól, melyet Sopron vármegyében hirdettek ki. (...) [Nátly] II. Józseffőpostaellenőr... Cí­mer: kékben, zöld alapon arany markolatú egyenes kardot tartó kétfarkú oroszlán. Sisakdísz: jobbról veressel és ezüsttel, balról arannyal és kékkel vágott nyílt szárny között kinövőpaizsbeli oroszlán. Takarók: kékarany- veresezüst. In: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi. Torontál vármegye. Budapest, é. n. 548. p. 43 Putnoky i. m. 22. p. 216

Next

/
Oldalképek
Tartalom