Petőfi gyüjtemény - B sorozat / 18-as doboz

1908. július 31. ESTI ÚJSÁG 3-— (Nasi, a vértanú.) A Nasi-komé­diának, ugylátszik, egyelőre vége van. Nápolyból külön hajón ment Nasi szülő­városába, s nagyszámú társai ugyancsak külön hajón mentek elébe. Akadt közöt­tük egy kilencven éves aggastyán is, a kit a volt miniszter különösen kitünte­tett, megkérdezve tőle, hogy miért fáradt el olyan messzire, s az öreg ur azt fe­lelte, hogy érte még a világ végére is el­menne. Szóval, kétségtelen, hogy fana­tikus hívei vannak Nasinak, a kik azért látnak benne üldözöttet, mert szicíliai származású, s ez a sokat szenvedett szi­get gyűlöli a szárazföldi olaszokat, és vakon elhitte az ex-miniszternek, hogy azok elnyomják és kizsákmányolják a szicíliaiakat. A viszontlátás örömére az ünnepséget banket fejezte be, a melyen kerekszámban nyolcvannyolean jelentek meg. Tüzes tósztok hangzottak el, s leg­jobban Zaudicini, a szicíliai országos Xasi-bizottság elnöke vágta ki a rezet, ö vértanuság dolgában Nasit Dreyfusz őrnagyhoz hasonlította, a mi tiz percig tartó tapsvihart idézett elő. A következő három szónok, mindannyian ügyvédek, egyhangúlag jv jelenlévő újságírókra tá­madt, nyilván elöleges megállapodás sze­rint. Főleg a szárazföldi olasz sajtó kép­viselőit szenvedelmesen megvádolták azzal, hogy az ártatlan Nasit megrágal­mazták. Dühösen abcugolták az olasz sajtót, a mire pokoli zsivaj következett. A künn álló nép be akart rohanni a te­rembe, hogy az újságírókat megtámadja, s csak a hirtelen előkerülő csendőrség tudta a tettlegességet megakadályozni. Tizenöt dühös trapani embert elfogtak, kettőt fogva tartottak, de az újságírók kérésére mindnyájukat szabadon bocsá­tották. Egyelőre igy lett vége a Nasi- komédiának, s a volt miniszter trapani villájában pihen. Itt könyvön dolgozik, melynek cime lesz: A szicíliai kérdés. Szicíliában egy elég erős áramlat van, a mely a többi Itáliától független akar maradni s legalább is széleskörű auto­nómiát követel. A középkorban valóban évszázadokig független királyság volt. Néhány hét múlva Nasi három szicíliai nagy várost: Palermói, Katániát és Messzinát keres föl és ezekben fogja ma­gát ünnepeltetni. — (Fehérek és feketék.) Nevcyorkbil jelentik nekünk: Venzakol floridai vá­rosban a börtönörök és a csőcselék között véres összeütközés volt, a melynél ketten meghaltak és húszán megsebesültek. Egy szerecsen megtámadott egy fehér asz- szonyt és e miatt a börtönbe vitték. A nép a börtönépülethez vonult s onnan el akarta vinni a szerecsent, hogy kivé­gezze. Kétezer fegyveres ember ostro­molta a börtönépületet s a szerecsen ki­adását követelte. A hivatalnokok és a börtönörök vonakodtak ezt megcselekedni és fegyverüket használták. Tizenkét órai harc után behatoltak a támadók a bör­tönbe, kivitték a szerecsent a vásártérre, ott egy táviró-oszlopra fölakasztották és testét puskagolyókkal átlyukasztották, — (Tűz.) 'Lomborból táviratozzák: Apatinban tegnap este tűz pusztított, a melynek két parasztgazda 1200 kereszt búzája esett martalékául. A leégett ga­bona nagy része nem volt biztosítva. A kár körülbelül 30.000 korona. A dolgozó tűzoltók munkáját a vízhiány megakadá­lyozta. A tűzvész elpusztította a munká­ban álló cséplőgépet is. — Ruttkáról táv­iratozzák: Kagybogróo liptómegyei köz­ségben Matkula János gazda házában tűz támadt, a mely gyorsan terjedt és rövid idő alatt tizenkilenc házat melléképület­tel együtt elhamvasztott. Valamennyi biztosítva volt, a kár tehát megtérül. — Ungvárról Írják: Az Ungvártól pár ki­lóméternyire levő Alsódomonya község­ben tegnap délelőtt tűz ütött ki. A nagy szélben a tűz gyorsan terjedt és a szal- mafödeles házak egymásután borultak lángba. Ungvárról kivonult a katonaság és az önkéntes tűzoltóság, de teljesen te­hetetlenül állott, mert a vízhiány minden oltást lehetetlenné tett. Rövid két óra alatt az egész falu. porrá égett. Hatvan­három ház, az összes melléképületek és a behordott termés javarésze a tűz mar­taléka lett. A tűzvésznek emberáldozata is van. Az egyik házban bennégett egy öreg, magával tehetetlen ember, Bálint János, a ki nem tudott menekülni. A tűz helyén megjelent Bánóczy főjegyző, a ki a vármegye nevében ezer korona segítsé­get utalványozott a szerencsétlen égettek részére. — (Katasztrófa az aranybányában.) Déváról táviratozzák nekünk: Halálos sze­rencsétlenség történt a muszari arany­bányában. Az egyik tárna beomlott és hat munkást eltemetett. Nagy apparátussal láttak a mentéshez és öt órai munka után sikerült öt munkást eszméletlén állapotban a romok alul kimenteni. A hatodik bányász már halott volt, mikor rátaláltak. Öt árvája siratja. — (A németek és az eszperantó.) Az eszperantó uj nyelv, mint a róla szóló ujsághirekből látjuk, az egész müveit vi­lágon meglepő gyorsasággal terjed. Min­denütt alakulnak társaságok, a melyek terjesztik, akadnak tudósok, a kik fej­lesztik, lapok, a melyek propagandát csinálnak neki é3 sűrűn tartanak kon­gresszusokat is ,a melyeken a terjesztés módjairól és a nyelv tökéletesítéséről ta­nácskoznak. Mindenütt örömmel üdvözlik az uj világnyelvet, a mely minden eddig megkísérelt világnyelv helyett legalkal­masabb a nemzetközi érintkezés közvetí­tésére, csak Németországban van erős el­lenzéke, mert s> német nyelv fejlődé­sét megakadályozza. Egy kölni újság ma érkezett száma az eszperantó nyelv tér­foglalásával foglalkozik és azt mondja, hogy a német népen kívül minden más népnek jó lehet ez a nyelv, mert szókin­csének jelentékeny részét megtalálja benne, a német nyelvből azonban semmit sem vett át, s ezért a német ember nem tanulhatja meg könnyebben, mint akár­melyik másik idegen nyelvet, a melyet érdemesebb megtanulni, mert nép és iro­dalom is van mögötte. A német népnek az eszperantó nyelv hétpecsétes titok. — (A trieszti gyilkos.) Födranszperg Lajosról, a trieszti gyilkosról a következő jellemzést Írják Becsből: Födranszperg 1902-ben napidijas volt a vasútépítő igazgatóságnál. Akkor jött vissza Konstantinápolyból. A hivatalában mindjárt föltünést keltett egy beadvány­nyal, a melyet a külügyminisztériumhoz akart beadni- s talán be is adott. Elmondta ebben az írásban, hogy a szultán megbízá­sából albumot készített, a mely nagyon jól sikerült és tetszett a szultánnak is, a ki­kötött honoráriumot, hatezer koronát, még sem fizették meg neki. Födranszperg ál­landóan tönkrement gavallérnak mutatta magát, ki szégyenli, hogy dolgoznia kell. Arról beszélt, hogy Konstantinápolyban kitűnő vállalkozása volt, de ott kellett hagynia a várost, állítólag egy nővel való afférje miatt. Majd arról beszélt minden­kinek, hogy nyomorúsága nemsokára vé­get ér, mert megismerkedett egy dúsgaz­dag brüxi nővel, a kit elvesz. Mutatott is a kollégáinak egy fotográfiát, egy úri kül­sejű, harminc esztendősnek látszó asszony képét. Ez az arckép állandóan az Íróaszta­lán volt. Födranszperg török tőrt hozott magával Konstantinápolyból s állandóan magánál tartotta. Egyszer átment a szom­szédos hivatali szobába, megállt egy társá­nak a háta mögött, elővette a tőrt és ha­donászott vele. Tisztviselőtársa érezte, hogy valaki áll mögötte és hátranézett s mikor észrevette Födranszperget a tőrrel, rémülten fölugrott. — Mit akar? kérdezte. — Semmit, csak meg akartam ijeszteni, felelt Födranszperg. Nem sok idővel ezután összetűzött a hivatalában egy másik társával. Kirántotta a tőrt és nekirontott: — Leszúrom! kiáltotta elszántan. A megtámadott embernek sikerült el­menekülnie. Rögtön jelentést tett a me­rényletről és Födranszperget míg abban az órában elbocsátották. Ez 1902-ben történt, december tizenhetedikén. Húszadikán pe­dig egy ládába bújva be akart lopózni a buga kedvesének a lakásába, hogy megölje é3 kirabolja a távollévő ember öreg nénjét, a ki akkor egyedül volt a lakásban. >— (Pórnljárt betörő.) Williamszburg- ból jelentik a newyorki lapoknak ezt a furcsa esetet: Egy Tamany Bernát nevű hírhedt betörő he akart jutni a város északi részén egy ház második emeleti la­kásába, a melyben egy hölgy lakik. Abban a pillanatban, a mikor a tolvajkulcsot he akarta dugni a zárba, hirtelen föltárult az ajtó és a betörővel szemben ott állt Oinnilo Anna asszony, a lakó, megragadta a be­törő csuklóját és segítségért kiáltott. A szomszédból két asszony jött oda, a kiktől úgy megijedt Tamany, hogy kirántotta magát az asszony kezéből és lerohant a lépcsőn. Vesztére. A segitségkiáltásra figyelmes lett az első emeleten levő Ama­zon nevű női sport-klub választmánya, a mely épen ülést tartott s a hölgyek kisza­ladtak a lépcsőházba. A menekülő betörőt, a ki hatalmukba esett, össze-vissza ütöt­ték, karmolták, ruháját letépték s ki tudja, mi történik még az elcsípett betö­rővel, ha el nem kezd kiabálni — segít­ségért. Nemsokára előkerült egy rendőr. Tamany összetett kézzel könyörgött neki, hogy mentse meg az asszonyoktól, inkább vigye a legsötétebb börtönbe. A boldogta­lan emberről úgy letépték a ruhát az asz­szonyok, hogy csak pokrócba burkolva le­hetett az utcára kimenni vele. A teste tele van sebbel, az arca meg karcolással és hő­napok múlnak el, mig a kellemetlen kaland nyomai beforradnak. — (Vasutasok szerencsétlensége.) Aradról táviratozzák, hogy az arad-tövisi vonalon lévő Milova-odvosi állomásnál Po­gány Tivadar pályaőr a 895. számú teher­vonat elé került, a mely fejét teljesen elvá­lasztotta törzsétől. A vizsgálatot megindi- tották. — Az Arad mellett lévő Sofronya állomásnál Kiss György vonatfékezö le­esett a Budapest felé haladó személyvo­natról és fején súlyos sérüléseket szenve­dett. Az aradi közkórházba vitték. — (A csendőrszurony.) Romosz, hu- nyadmegyei községben, mint Déváról táv­iratozzák, tegnap csendőrsegédlettel folyt az adóvégrehajtás. A dolog igen fölizgatta a község lakóit, a kik közül Müller Lajos, a mikor a végrehajtót közeledni látta, el­lenszegült s nem engedte a házába. A do­log végre is tettlegességre került s a csendőr Müller Lajost hasba szarta. A sze­rencsétlen embert halálos sebbel szállítot­ták a dévai kórházba, — (Mulatság.) A Budapesti Házfel­ügyelők Betegsegitö és Társadalmi Egye­sülete aug. 15-én, szombaton, Nagyboldog­asszony ünnepnapján Budapesten, VIII. Tavaszmező-utca 7. szám alatt, Kovács József vendéglős kerthelyiséjgében, világ- postával és tánccal egybekötött nagy ünnepet rendez. Az ünnep kezdete délután négy órakor. Belépő-dij: Személy-jegy előre váltva 1 korona, a pénztárnál 1 korona 20 fillér. Családjegy előre váltva 2 korona 40 fillér, a pénztárnál 2 korona 80 fillér. Jegy előre váltható az egyesület helyiségében (Vili. Főherceg Sáudor-utca 36.). (Az olasz vasutasok ajánlata.) Rómából Írják nekünk: A vasutasok foly­tonosan memorándumokkal ostromolják a kormányt, vagy kegyelmet kérve az őszi sztrájk miatt megbüntetett társaiknak, vagy bizarr ötletekkel állva elő. Egész ko­molyan fölajánlották ugyanis a kormány­nak, hogy szövetkezetbe állanak össze és átveszik az államvasutakat a maguk sza­kállára, Biztosítják a kormányt, hogy meglesz az eddigi tiszta jövedelem '3 ha újabb befektetéseket tennének, ennek meg felelő százalékos kamatát is érintetlenül szállítják az állampénztárba. A szokatlan ötlettel szóba sem állottak. — (A szépség átka.) PArisból jelen­tik: Érdekes idegen van most Párisban: Redstone Edit kisasszony, az Unió Ohió nevű államának Wocdstown nevű városá­ból. A kisaszonyt egy nemrégen tartott szépségversenyen, a világ legszebb leányá­nak kiáltották ki polgártársai, a mi elég ok volt arra, hogy egy párisi lap elküldje hozzá munkatárást, mikor megtudta, hogy a nevezetes hölgy Párisba érkezett. Az új­ságírót nagyon meglepte, mikor a nagy diadaltól tuiáradaan jókedvűnek hitt leány helyett egy szomorú, szinte kétségbeesett teremtést látott. — Azelőtt nyugodtan és békében él­tem — panaszkodott a szép leány — de mióta világraszóló szépségnek kiáltottak ki, azóta szerencsétlen vagyok s a világ szinte pokollá vált nekem. Először az újságírók rohantak meg, azután a fotog­ráfusok jöttek százszám, meg a kiván­csiak és a — házasulandók. Egy hónap alatt 3718 házassági ajánlatot kaptam, postán, távirattal, telefonon és élőszóval. Az ajánlkozók között volt zsoké, cipő­tisztító, milliomos, csikós, szerecsen, szék­fonó, tüdős, kereskedő és billiárdmüvész is. Valamennyinek a nevét beírtam egy nagy könyvbe. Férjek elhagyták miat­tam a feleségüket, vőlegények a meny­asszonyukat; mérhetetlen szerencsétlen­ségnek, szenvedésnek és kétségbeesésnek letteto okozója, a nélkül, hogy akartam volna, vagy csak tudtam volna is róla. De a mi a legnagyobb baj: engem is elha­gyott a vőlegényem, pedig nagyon szeret­tem. Nem akart olyan leányt elvenni, a kiről az egész világ beszél. Inkább el­vette azt, a ki a második dijat kapta a versenyben . . . Orvosok és kozmetiku­sok járnak hozzám hívatlanul, s min­denféle tanácsot adnak, hogy megőriz­zem ifjúságomat. Divatáru kereskedők és füzökészitők fölhasználják reklámjaikhoz a nevemet és képemet; lerajzolják, hogy hogyan veszem föl és viselem ezt vagy azt a korzettet, a melyet igazában soha­sem láttam. Misszionáriusok jöttek hoz­zám, hogy a szektájuknak megtérítse­nek. Könyveket Írnak a nevemmel, vissza­emlékezéseket és gyónásokat, a mikről sem­mit sem tudok. Az újságok azt Írják rólam, hogy negyvenhétszer akartak meg­szöktetni és hogy huszonnégyszer követ­tem el öngyilkoskisérletet. A leány szeme megtellett könnyel, mig mindezt elpanaszolja, s csali akkor nyu­godott meg, mikor az ujságiró meg­nyugtatta, hogy Párisban békén hagyják majd, mert ott már vannak nála szebb nők is. v — (A csaló.) A’ rendőrség letartóz- . tatta Graf József zágrábi születésű hu- szonhirom éves csavargót, a ki furfangos módon szedett rá egy, fővárosi ügyvédet, ’ azonkívül Tápiósápon egy, ottani úri családtól is kicsalt több száz koronát. Graf, a ki Budapesten az Erzsébet-( körút 19. számú házában lakott, jó család- • bői származott, de már fiatal korában rossz hajlamai voltak s hamarosan reá is 1 tévedt a bűn útjára. Már többször meg- • büntették. Legutóbb 1906-ban került ösz- szeütközésbe a büntető törvénnyel. Akko­riban Rákoskeresztúron volt segédjegyző. Ctt sil kasztott. A dologra rájöttek j és Graf vizsgálati fogságba került. Négy hónapot töltött a pestvidéki j törvényszék fogházában. Ott összebarát- i kozott rabtársával, a tápiósápi illetőségű Kramár Jánossal, a kit testvérgyilkos-; ság miatt nyolo évi nehéz rabságra Ítél­tek. Erre az ismeretségre alapította azután Graf a csalás tervét s a mint ki-: szabadult, végre is hajtotta. Egy napon megjelent Rácz Géza dr. fővárosi ügyvéd lakáéin. Az ügyvédnek átnyújtott egy le-. velet, a melyben Kramár János arra kérte az ügyvédet, hogy tegyen lépéseket pőrének újra fölvétele iránt. Rácz dr. átvette a levelet és a meghatalmazást. Egyúttal értesítette a pör újra való meg­indításának tervéről Kramárnah Tánió- sápon lakó rokonait s kérte őket, hogy ebben az ügyben mielőbb keressék föl iro­dájában. A rokonok Budapestre jöttek s az irodában Gráf jelenlétében megálla­podtak az ügyvéddel a részletekben és ki­jelentették, hogy perköltségre néhány nap múlva nagyobb összegű előleget fognak neki adni. A rokonok azonban mir más­nap táviratot kaptak, a melyben Graf — Rácz dr. ügyvéd nevében — kérte őket, hogy ne fáradjanak Budapestre, mert ő majd kimegy hozzájuk Tápió- sápra. Másnap ki is ment. Egyenesen a községházára sietett, ott a jegyzőnek be­mutatta magát, mint. Rácz dr. ügyvéd helyettese, elhivatta Kramár rokonait s tárgyalásba bocsátkozott velük. A dolog vége az lett, hogy átvett a perköltségre több száz korona előleget, azután sietett el Tápiősápról. Rácz dr. itt Budapesten várta egy ideig Kramár1 rokonait. Mivel nem jöttek, levélben tudakozódott tőlük elmaradásuk okáról. Ekkor kiderült a csa-1 lás. Kramár levelét, a melyet az ügyvéd­nek irt, Graf maga hamisította. A kár­vallottak följelentést tettek a rendőrsé­gen. A detektívek tegnap Gráf Józsefet elfogták. , j. ,,t, tsSyi ' “ á “ (Az Idő.) '(Az országos meteoroló­giai intézet hivatalos jelentése.) Észak­ról mély depresszió közeledik a konti- ; nensre, mely a nyugati maximumot visz- í szaszoritotta. Európában az idő meleg, váltakozóan felhős és csendes, zivataros eső is csak szórványosan és kis mennyi­ségben fordult elő. Hazánkban az idő kevés kivétellel száraz volt. A hőmérsék-' let lényegtelenül változott és maximuma Eszéken 33 C fok, minimuma Rajec-für- dőn 10 C fok volt. — Jóslat: Lényegtelen hóváltozás és elvétve zivataros eső vár- j ható. A hőmérséklet Budapesten déli egy, Áralmt* 97 K fi fnlr 1 t’jl‘ — Urak és urhölgyek inget és blúzt csak angol zeflrből viselnek, ajánlja Föld- váry Imre, Kossuth Lajos-utca 18. és Rákőczi-ut 7. —- Azsnr-karisny&k, legújabbak, Rős­ieméi, Harmincad-u. és József-tér sarkán.. — Horgászok! Halászoki Darabos ha- lászbot 65 kr.-tól, horog, zsinór, hosszú bambusz Plölcl és Haas-n&l, 'Andrássy-ut 13. SPORT. * Kottlngbrunn, A3 utolsóelőtti nap programján az 5000 koronás Schlosspark- handikap szerepel főszám gyanánt, össze­sen tizenkét ló indulhat még az 1000 mé­teres .versenyben, a melynek nyerőjo az adott teherviszonyok között Tábornok: (60), Mataswitha [(51), vagy Paula (45Yc) lehet. A kétéves nyeretlenek ver­senyét Kaiseruhlan vagy Grammaire, az 1200 méteres eladóversenyt Simeon vagy Ormód, az államdijat Galantuomo vagy Miután, az eladó kétévesek handikapját Adige vagy Sisa, Pista, a háromévesek gátversenyét Remek vagy Tinea, a ■it-; évesek handikapját Szomszéd vagy Les-, vár nyerheti meg. A *j * Német ló Kottingbrunnbaru A1 helenentháli dij német jelöltje, Stossvogel vezető lova St. Dán kíséretében megérte-]

Next

/
Oldalképek
Tartalom