Petőfi gyüjtemény - B sorozat / 18-as doboz

megtekintése céljából jött le Petőfi Szepesből, Sáros­ból közénk. Már az 1842-iki pelsüci tisztujitás nagy össze­ütközéssel ment végbe, azért tartották meg azt neon a vármegye igazi székhelyén, hanem annak kisebbik részében, Kishontban. Petőfi Prankenburg Adolfnak nagyon élénken megírta e választás egyes epiaódját, különösen azt a jelenetet, mikor a rozsnyói luteránus lelkészszel Rimaszombatba menvén, találkozott egy csárdánál az ellenséges kortes-csapatokkal. Hol volt a költő Rimaszombatban szállva, ha­tározottan megmondani nem tudom, de ha utitársa a rozsnyói luteránus pap volt: akkor a Haviár Dániel rimaszombati parókiáját semmi esetre sem kerülhette el. (Ennek a derék luteránus papnak a fia Szarvas városának országgyűlési képviselője, éppen olyan ka- ronülő gyermek volt akkor, mint jó magam.) Ezt különben abból is okom van következtetni, mert a luteránus rektornak egy fia volt, a kinek már kamaszkodó korában ideálja volt Petőfi Sándor, szí­vesen föl is lépett volna a színészekkel, de hebegő volt. Később irt egy színdarabot A veres sapkások cimen. Molnár György elő is adta abban a színház­ban, a mely a mostani kereskedelemügyi miniszté­rium helyén volt Budán. Azt a csárdát, a hol a Petőfi által leirt kortes­jelenet végbe ment, az, a ki Rimaszombatot a sza­badságharc előtt való időből ismeri, másutt, mint a jánosi kapunál alig képzelheti éL Édesanyámtól tu­dom, hogy ott húzta édesbusan a Marci bandája azt a nótát: Felszállott a páva, vármegyeházára . . . Nem is tudtam én a restaurációt soha se elfelejteni, még a Bach-korszakban sem, mert folyton láttam, folyton élveztem azt a Szigligeti Ede népszinmüveiben. Petőfi nem említette a naplójában, hogy abba az alispánválasztásba a rimaszécsi vasasnémetek is beleavatkoztak. Meg is futamodtak a választók, pe­dig egy falunak az szokott a zászlójára fölirva lenni: Éljen az erős Radnóth! Olyan specialitás ez nálunk, mint másutt Csáth, a hol fütykössel kapacitálják az emberek egymást. Mikor a választást a vasasnémetek megszalasz­tották, a katolikus pap lakásán egy Boda nevezetű piktor tartózkodott, a ki az ott végbement jelenetek­ről többrendbeli vázlatot készített, magát a választást pedig olajfestményben örökítette meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom