Petőfi gyüjtemény - A sorozat / 17-es doboz

Ira 10 kor. Ara 10 kor. Bléftaateai árak: äfp héra . 29$ K fffff példány ára} StItfeal éa vidéki l-utV.élnknál 10 K. Hirdetések egyez­mény taertnt. Szerkesztőség és ki­adóhivatal: Sopron, Templom-utca 5. »*. Telefon 345. Csornai 11ókszerkesztöséq ét kiadóhivatal Arany fános-u. 509. IX. évjolyam. 296 szám Keresztény politikai napilap Vasámap ,m decmber Felelős szerkesztő: Tóth Alajos. PETŐFI. Egy név, amely az egész vi­lágon azt jelenti: dal. ' De a világ csak ezután fogja megtudni ennek a szónak igazi jelentését, amint rejtelmesen át­vonul az emberiség egyetemes szótárán. És csudálkozni fog, mikor a vezérfogalmak során újra meg újra találkozni fog vele. „Akarat és álom." „Bátorság, becsület.“ „Dac, dicsőség.“ S tovább az egész fönséges betű­soron át, amint követi egymást a Gyermek, Ifjú, Hős és vág­tatnak mint fehér és fekete bil­lentyűk, az izzó és rapszodikus szavak: hon, láng, szabadság. Szerelem, szenvedés, vér, vihar. És az utolsó betűk, hol a fogalmak már ritkák és elhal- kidók a mi életünkben. Íme k$dfényével feltűnik a százados Ostökös és könnyedén jő a végtelenségen át. Ez Petőfi élete és útja az emberiség egyete­mes zengésében, amely minden Msmei határt magában egye­sített. Egy név, amely az egész vi­lágon azt jelenti: „dal.“ És azt jelenti: „bronz.“ Masszív, ke­mény, sötét és örök. Mert min­dig azt véste, .azt kereste, azt formálta, ami a jelen határain tál van. Az emberi életben, nemete életében, az emberiség i agy szert és egybefoglaló gon­dolatában. Vésővel vés a torz mberarcon, ekével szánt le a gyökérig, az eleven, fájó mélyig a honi földbe és karddal vág a megvénült világ rozsdás pán­céljára. Van valami minden aka­ratában a teremtő mozdulatból. „Akarom. Legyen.“ Ez a szent akarat és nem a siker, teszi nemzete látnokává. Ez az em­beri célok élére törtető moz­dulat teszi őt, a mindig feltét­len hi magyart, egyben az egyetemes emberi érdekek har­cisává. Ez Petőfiben az em­Mert ne feledjétek, hogy Petőfi lényege a szív és a szeretet. Minden teremtmény­nek, nemzetének és az emberi­ségnek véghetetlen szeretete. .Hogyha földobnám az égre Szivemet: Melegitné a világot Nap helyett.“ PETŐFI bér és az emberfeletti egybe­olvadása. S bár bronz volt, mégis más, mint Rodin világhírű bronza: „Az ember teremtése," ahol az ember szelíd nyugalommal áll a teremtő kéz távlatában és an­nak engedelmes gyermeke. Pe­tőfi a bronz, aki tudja, hogy a kő láva volt és minden a fűz­ből higgadt le. Titáni mozdu­latokkal széttörni gátat, elsö­pörni hegyet : ebből lesz a vi­lág. S különösen két teremtő magyar róna képét, a negyve­nes évek gyönyörű demokráciá­ját a nyugati eszmék, az em­beri haladás beláthatatlan táv­lataiba kapcsolja át. A szépség felé törni: ez volt a hitvallása. Széppé formálni át az életet, az embert, a ma­gyar földet, a magyar életet: ez volt közvetetlen életcélja. És széppé formálni át az egész emberiség életét: ez volt költé­szetének utolsó nagy hattyúdala. Küzdeni karddal, de dalolni dallal, amely a fegyvernél is végsőbb és fenségesebb cél. Mindennek a szívből kell kiin­dulnia és a szívhez vezető utat keli keresnie. A kard csak átmeneti eszköz, mely széles rendeketvág az emberiség durva bozótjában. Mert kell. Aztán következik a mező! Az áldott kalász, a pacsirtaszó és a szelíd búzavirágok ten­gere. Születésének százéves for­dulója azért mélységes gyász az ő megdicsőült szelleméből nézve. És a gyertyasor,. amely Sopron mai alkonyati ünnepén körülfolyja bronzarcát a Hálász- utcai iskolaház frontján, mintha egy ravatalt világitana meg. Ám az igazság és győzelem Petőfié lesz. Az ő századai még csak most kezdődtek az első centennáriummal. Az ő utjáé lesz végül a dicsőséges győzelem. A magyarság és emberiség nagy győzelme. Mészáros Sándor. mozdulatból: az egyik talpra- álf, ez a magasság; a másik nem pihen, amig mindent, mint a viz kiegyenlitő munkája, egyenlővé át nem formál. Ez az ő nagy vízszintese, amely a Mindnyájan legyünk ma délután 5 órakor a Halász-utcában a polgári iskola előtt, ahol alkony! ünnepély lesz Petőfi emlékére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom