Pest Megyi Hírlap, 1995. február (39. évfolyam, 27-30. szám)

1995-02-01 / 27. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP TUDÓSÍTÁS 1995. FEBRUÁR 1., SZERDA Technológiai vizsgálat hazánkban Kormányintézkedést várnak A Gazdasági Együttműkö­Változik a támogatási rendszer Drágábban gyógyulunk Az új, március 1-jén hatályba lépő gyógyszerár-támoga­tási rendszerrel kapcsolatban az illetékesek tegnap kö­zös sajtótájékoztatón ismertették véleményüket. dési és Fejlesztési Szerve­zet (OECD) támogatásával az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság koordinálásával négy ország — Ausztria, Finnország, Franciaország és Németország — ipari szakemberei még 1994-ben lefolytatták a magyarorszá­gi mezőgazdasági gép-, mű­anyag-, orvosi műszer és be­rendezés, csomagolóanyag és csomagológépek gyártá­sának átfogó technológiai vizsgálatát, versenyképessé­gük értékelését. A technoló­giai audit befejezése alkal­mából a szervezet a négy or­szág szakemberei, valamint a vizsgálatban részt vevő üzemek, kutatóintézetek ve­zetői, egyetemi szakembe­rek és technológiapolitiká­val foglalkozók január utol­só két napján tanácskozá­son vitatták meg az említett ágazatokban szerzett tapasz­talatokat. A vizsgálatról és a kétnapos tanácskozásról Nyíri Lajos, az OMFB ügy­vezető elnöke és az OECD tudományos technológiai és ipari igazgatóságának képvi­selői tegnap tájékoztatták az újságírókat. Mint megtudtuk, az álla­mi szintű technológiapoliti­ka kialakításának elenged­hetetlen feltétele a szakmai­Mától a külföldről hazatérők­nek — ha van elvámolnivaló- juk — a határállomáson kell megfizetniük a vámot Mint Laczó László alezredestől, a Vám- és Pénzügyőrség Orszá­gos Parancsnokságának szóvi­vőjétől megtudtuk, az eddigi, harmincnapos hitelezési konst­rukció megszüntetésének több oka is van. A legjelentősebb talán az, hogy sokan a határ­idő letelte után sem fizették ki a vámot A múlt évben mint­egy ötvenezren voltak vámfi­zetésre kötelesek, s közülük ti­zenhétezren nem rendezték tartozásukat. Továbbra sem változott az, hogy a 14 éven aluliak két­ezer, az ennél idősebbek pe­lag megalapozott, friss in­formáció az egyes szekto­rok versenyképességéről és a piacépítési tevékenység színvonaláról. Az OECD, valamint négy tagországa és az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium a szervezet aktív részvételével és anyagi hozzájárulásával se­gítette a hazai irányítást, szervezést. A négy szektor­ban, alapos előkészület után, a résztvevők hozzájá­rulását a vállalati informáci­ók védelmének biztosítását követően, több lépésben folyt a felmérés. A külföldi szakértők ösz- szefoglaló megállapításai szerint figyelemre méltó a magyar potenciál, melynek kihasználásához megfelelő kormányintézkedések szük­ségesek. A kormánynak ki kell alakítania az egyes technológiai területekre vo­natkozó stratégiáit, beleért­ve az exporttámogatást. Eb­ben az egyes minisztériu­mok és kormányhivatalok összehangolt cselekvésére van szükség. A munka ered­ményei alapján többféle hasznosítási lehetőséget emeltek ki, köztük a tapasz­talatok alkalmazását, a kö­zép és kelet-európai térség és más régiók gazdaságai­nak technológiai átvilágítá­sát. S. A. dig nyolcezer forintos értékha­tárig vámmentesen hozhatnak be külföldről árut. A személy- gépkocsik és a 300 ezer forint­nál értékesebb motorkerékpá­rok után a vámot a jövőben sem a határon kell megfizet­ni. Ha valaki értékesebb cikk vásárlása céljából utazik kül­földre, tanácsos, ha a vám ösz- szegét magával viszi. Tízezer forint vihető ki legálisan az or­szágból, és további, húszezer forintnak megfelelő értékű va­luta külön engedély nélkül. Az utas a vám összegét távo­zásakor letétbe is helyezheti a határállomáson, elismervényt kap róla, amelyet más határál­lomáson elfogadnak, így nem szükséges ugyanazon az útvo­Az erdő nem árucikk Nem tartja megfelelőnek a parlament által február vé­gén tárgyalandó privatizáci­ós törvénytervezetet a ter­mészetért csoport, amely­nek célja a természeti érté­keket veszélyeztető ténye­zők elleni hatékony fellépés. Közleményük szerint az ország hét százalékát kite­vő védett természeti terület­tel kapcsolatban nem az je­lentene megoldást, hogy a magántulajdonosokat korlá­tozzák, tevékenységüket el­lenőrizzék, s az ebből ere­dő nyereségkiesést fizes­sék. Ezek helyett, a védett természeti területek tartós állami tulajdonban tartása biztosíthatja a biológiai sok­féleségre irányuló nemzet­közi kötelezettségeket, s a lehetőségek közül ez a leg­olcsóbb. A csoport a tervezet leg­nagyobb hiányosságának azt tartja, hogy az nem ren­delkezik az erdőkről. Mi­vel az erdő csak nagyon korlátozott körülmények között képes jövedelemter­melésre, ezért inkább a tu­rizmus, a természeti érté­kek kerülnek előtérbe. En­nek a feladatának csak non­profit módon tud megfelel­ni. Ezért tehát örök érvé­nyűén ki kell mondani, hogy az állami erdő nem le­het adásvétel tárgya. fizetünk nalon visszatérnie. A vám megfizetésére elfogadják az OTP és a Postabank csekkjeit, Hegyeshalomnál az OTP hitel­kártyáját is. Ha az utas nem tudja azonnal kifizetni a vá­mot, nem viheti el a vámköte­les csomagot. Tizenöt napig ingyen raktározza a vámőrség a határállomáson, s a tulajdo­nos csak személyesen veheti át. A tizenöt nap letelte után naponta és százkilónként száz forint raktározási díjat kell az áruért fizetni. Laczó László alezredes vé­gezetül elmondta: a hazai kíná­lat bővülésével észrevehetően csökkent a bevásárlóturizmus, egyre inkább világot látni me­gyünk külföldre. P. M. Lépes Péter, a Népjóléti Minisztérium helyettes ál­lamtitkára hangsúlyozta, hogy természetesen sem ő, sem a minisztérium más tag­ja nem örül annak, hogy az új rendszer életbelépésével egyes gyógyszerek többe kerülnek majd. Hozzátette azonban, hogy a gyógyszer­támogatási rendszer megvál­toztatását igyekeztek úgy végrehajtani, hogy az szak­mailag is megfelelő legyen. Mivel Magyarországon rendkívül magas az egy főre eső gyógyszerfogyasz­tási átlag — folytatta —, a támogatásokat úgy alakítot­ták, hogy az a betegeket az orvos által javasolt és csak a szükséges mennyiségű gyógyszer vásárlására ser­Általános vita a magánosításról Horn Gyula miniszterel­nök javaslatára ma hatpár­ti egyeztetést tartanak a privatizációstörvény-ja- vaslatról, amelynek teg­nap Békési László pénz­ügyminiszter expozéjával megkezdődött az általá­nos vitája a Tisztelt Ház­ban. Mint a miniszter el­mondta, a privatizációs bevételek elsősorban az államadósság csökkenté­sét szolgálják. A MÁV, a Posta, a hadiüzemek, a természetvédelmi terüle­teken működő állami és erdőgazdaságok 100 szá­zalékos állami tulajdon­ban maradnak. Az MDF, a KDNP és az FKGP kép­viselői nevében Surján László a tervezet vissza­vonását kérte. Az illeté­kes bizottságok többségi véleménye szerint a terve­zet alkalmas az általános vitára. A magánosítást a javaslat szerint 1998-ra szeretnék befejezni. A cél egyebek között a gaz­daság tőkehiányának eny­hítése, a szerkezetátalakí­tás ösztönzése, a hazai tő­kepiac fejlesztése. kentse, ahelyett, hogy a ren­geteg antibiotikumot szed­jék. Végezetül megemlítette, hogy az új gyógyszerárakat február 10-e és 15-e között megjelentetik, így azok idő­ben eljuthatnak a gyógysze­részekhez és az orvosokhoz. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerész Kamara elnö­ke szerint azonban így a fel­készülési idő túlságosan rö­vid a gyógyszerészek és az orvosok számára. Mint mondta, ők 90 napot kértek a minisztériumtól, amiből sajnálatos módon mindössze 15-20 nap lett. Véleménye szerint a legfontosabb, úgy­nevezett alaplistás gyógy­szerek esetében átalánydíjat kellene bevezetni. Ez azt je­lentené, hogy minden, az alaplistán szereplő gyógy­szerért ugyanannyit — mint­egy 50-100 forintot — kelle­ne fizetni, és így megszűnne az az állapot, hogy a kispén­zűek egyes gyógyszereket egyszerűen nem tudnak kifi­zetni. Kifogásolta továbbá az új rendszerben, hogy ugyan a gyógyszerek után to­vábbra sem kell forgalmi adót fizetni, a gyógytermék kategóriába tartozó árukra azonban 25 százalék áfát ve­tettek ki. Hamvas József a népjóléti tárca részéről elmondta, hogy a 80, 90 és 95 százalé­kos állami támogatású gyógyszerek árai nem vál­toznak év közben, az összes többi gyógyszer azonban inf­láció, forintleértékelés vagy egyéb hatásra tovább drágul­hat az év folyamán. ♦ Példátlan büntetés a salgótarjáni sortűzért! Ami 1956. december 6-án délelőtt 11 órakor történt a salgótaijáni főkapi­tányság előtti téren, az az esztelen meg­torlás iskolapéldája volt. A Kádár, Ma­rosán, Úszta, Münnich, Biszku, Kállai, Czinege, Fehér és Földes elvtársak ál­tal létrehozott pufajkások — főként a Marosán által öldöklésre bátorított rész — perceken át úgy lőtte a téren ösz- szegyűlt embereket, mint hajtáskor a nyulakat! Utólagos vizsgálatok szerint számos áldozat menekülés közben, hátulról kapta a golyót. Az „összecsapás” so­rán a támadók(?) és védők(?) veszte­ségaránya 131:0 volt. A sebesülési arány pedig (Ladvánszki alezredes írá­sos jelentése alapján) 100:1. Példa nél­kül álló az emberiség történelmében! Ekkorát még az arabok sem „füllentet­tek” Chrudinák Alajosnak, pedig ők is szeretik egy kicsit eltúlozni a történte­ket. Természetesen a valós veszteségek­ről, a teljesen pontos adatokról még le­het vitatkozni (és helyesbíteni), de ezt is csak és kizárólag azért, mert a meg­torlásért lihegő hatalom mindent kons- pirált, titkosított, megmásított vagy ,,ki- selejtített”, ezért nincsen semmi értel­me az adatok feletti polémiának. Közel negyven évig kellett várni ar­ra, hogy bíróság foglalkozzon a tömeg­gyilkossággal és a tömeggyilkosokkal. Az időhúzással, a „langyos” hozzáál­lással, a mellébeszélésekkel — sajnos — elérték azt, hogy az „átlagembert” nem érdeklik a történtek, vállrándítás­sal reflektál arra, hogy az általa fenn­tartott és a haza védelmére hivatott fegyveresek saját népüket lőtték. A végrehajtók a mai napig azt hangoztat­ják (saját lelkiismeretük megnyugtatá­sára), hogy jogosan cselekedtek. Most megkapták a szigorú és igazsá­gos ítéletet. A T. Bíróság összesen 10 (azaz tíz) évet „osztott” ki 131 halot­tért! Nem egészen 4 hetet halottan­ként! Példátlan szigor, példátlan bünte­tés! Bízzunk abban, hogy harmadolni vagy felezni fogják, vagy talán „próba­időre” fel is függesztik. Csak az állam- polgári jogok gyakorlásától ne fosszák meg a múlt céllövő bajnokait, mert ak­kor ezután nem kaphatnak fegyvervise­lési engedélyt. Bokor Imre (n.) Már nem bevásárolni utaznak külföldre Vámot a határon F. R. Ami a kampányból kimaradt Bizony visszatértek a régi, szép idolt, pontosab­ban nem is múltak el, csak most ismét oly jól ér­zékelhetők, legalábbis ami a Népszabadság ha­sábjait illeti. Mint tudjuk, a krumpli 80—120 fo­rint közötti áron kapható kilónként a piacon. Mondhatjuk, kissé drága, de mielőtt elhamar­kodnánk a krumpli árával kapcsolatban kialakí­tott véleményünket, jó ha a Népszabadságra pil­lantunk. Ez a népszerű lap ugyanis első oldalas címben közli: mindez azért van, mert „egész Eu­rópában rossz volt a termés”. Szeretném önöket emlékeztetni, hogy amikor az Antall-kabinet működése idején a volt szocialista országokban három számjegyű volt az infláció, akkor Ma­gyarországon a forint erősödött, az infláció mér­téke csökkent. De az említett népszerű újság so­sem nyugtatta kedves olvasóit azzal, hogy körü­löttünk mindenütt nő az infláció, ám Magyaror­szágon csökken... A krumplihoz visszatérve megtudhatjuk még, hogy az azért olyan drága, mert szlovének és horvátok vásárolták fel a ma­gyar termést. De azt nem tudjuk meg — ilyen ta­lán nem is volt —, hogy a parlamenti képviselők krumpliügyben „háborgatják”-e a földművelés­ügyi minisztert, nyújtottak-e már be petíciót?... Ez is csak arról jut eszembe, hogy emlékszem, amikor Magyarországon 1991-ben nagyon jó volt a gabonatermés, s némely minden bizony­nyal „lelkiismeretes” téeszelnökök már a búza kazánban való elégetésének ördögi tervén dol­goztak, akkor példátlan támadás folyt a legnép­szerűbb újság hasábjain is az Antall-kormány el­len, sőt Thürmer Gyula, mint afféle ügyes üzlet­ember, az éhínség küszöbén álló Oroszország­ban „eladta” búzánk javát, igaz a kérdésre, va­jon hogyan és mint fogják kifizetni az árut Moszkvában, azt válaszolta: ezt az apró munkát már intézze el a kormány. Azt hiszem, a jelenle­gi kormányunk hátterében van néhány ügyes szakértő. Nos, ezeket a Thürmer Gyulához ha­sonlatos kereskedőket tán most nem eladni, ha­nem vásárolni kellene elküldeni, hátha... Ám fél­re a tréfával. Thürmer Gyuláról, meg kormány­hoz közel álló szakértőkről szó se essék, marad­junk annyiban, hogy azért a krumpli orcátlan drágasága csak-csak nem érdekelhet egy olyan magas testületet, mint a magyar kormány. A krumpliügy különben is valószínűleg a Békesi- féle gazdasági program egyik alkotóeleme. Mi­lyen kár, hogy a százforintos ár nem lett beje­lentve a májusi választásokat megelőző kam­pányhadjárat idején. ..

Next

/
Oldalképek
Tartalom