Pest Megyi Hírlap, 1995. február (39. évfolyam, 27-30. szám)

1995-02-01 / 27. szám

ív—“ * -J XXXIX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára telemagazinnal: 25,50 forint 1995. FEBRUÁR I., SZERDA Gyönyörű este volt, nagy hibával Szűcs István írása (2. oldal) Közébük angyal érkezett (4. oldal) Világhírű sportolók a váci műhelyből (7. oldal) Úttorlasz Alsónémedin la kilenc órakor az alsónémediek 1 beváltják fenyege­ss tésüket és eltorla­szolják a településen átve­zető 50-es főközlekedési utat. Azért kényszerülnek erre, mert a település kár­pótlásra jogosultjai eddig nem jutottak földhöz, s úgy tűnik, ezután sem lesz rá lehetőségük, ugyanis a föld elfogyott. Mintegy tíz­ezer aranykorona értékű föld hiányzik ahhoz, hogy minden kárpótlási igényt kielégítsenek. December­ben az ÁVÜ pályázatot írt ki az alsónémedi tehené­szetre, s hozzá tartós, tíz­éves bérletbe akarja adni legelő gyanánt a mellette lévő 281 hektáros területet. Az alsónémediek kér­ték a pályázat módosítá­sát, s azt, hogy ezt a 281 hektárt jelöljék ki az alsó­némediek kárpótlására. Még ez sem fedezné az igényeket, hiszen a terület összesen mintegy 3500 aranykorona értéket kép­visel a hiányzó tízezerrel szemben. Alsónémedi el­juttatta petícióját minden érdekeltnek. (Folytatás a 2. oldalon) Nem váltották le a Digitel vezetőit Negyvenezer telefonígéret Kezdetben személyeskedésektől sem mentes vita bonta­kozott ki a Digitel 2001 telefonfejlesztő részvénytársa­ság tegnapi fóti közgyűlésén, ahol az érintett negyven te­lepülés közül 38-ról jöttek el az önkormányzatok illeté­kesei. Az rt. vezetői részéről tartott — s sokak által várt — tájékoztatás arról győzte meg az érintetteket: most már nem érdemes céget váltani. Ha el is maradt 1994. december 31-ig a tervbe vett 28 ezer telefonvonal megépítése, az érintett te­lepülések vezetői — a Di­gitel irányítóival együtt — bíznak abban, hogy idén a váci körzetben 15 ezer, a gödöllői körzetben 25 ezer új vonal végén szólalhat meg a telefon. — Ehhez az kell, hogy március elsején elkezdhes­sük a tényleges munkát — tájékoztatta lapunk munka­társát a helyszínen, Digi­tel új fóti telephelyén Székely Lajos igazgató. — Előbbinek az a feltéte­le, hogy megköttessék vég­re a koncessziós szerző­dés. Ehhez minden remé­nyünk, s emellett minden jogi lehetőségünk is meg­van. Az utóbbi hetekben a részvénytársaság háza tá­ján végzett belső vizsgálat bebizonyította: a Digitel 2001 Rt. jogilag tiszta. Nem váltották tehát le a polgármesterek Székely Lajost, s Bori Istvánt, a cég gazdasági igazgató­ját. Előbbi ugyan nem ta­gadja, amit lapunk mun­katársa egy előzetes tájé­kozódás alapján megtu­dott: ez volt a szándéka 40 elkeseredett észak- Pest megyei települési polgármesternek. Utóbbi­ak ugyanis ráuntak arra, hogy évek óta — a meg­ígért határidőig — nem történt semmi érdemi a térségben a telefonfejlesz­tés területén, illetve meg­elégelték azt is, hogy a la­kosság érdeklődésére — az el-elmaradó hivatalos tájékoztatás hiányában — nem tudtak érdemben vá­laszolni. — Ezen is, miként munkamódszereink több­ségén változtatni szeret­nénk 1995-ben — mond­ta Székely Lajos. — Az a Gödön működik az ország egyetlen piarista szakmunkásképző iskolája. Jeleníts István tartományfőnök (középen), a hitoktatás mellett figyelemmel kíséri a szak­munkástanulók gyakorlati óráját is. Képünk a kőfaragó tanulók műhelyében ké­szült. Az iskolába jelentkezők képesítést szerezhetnek ács-, asztalos-, díszítőlaka­tos és kőművesszakmában is MTl-felvétel miniszteri levél, melyben a szaktárca vezetője írás­ban is elismerte, hogy a Digitel 2001 Rt. jogilag tiszta, bizakodással tölt el bennünket. Most már csak Lotz Károly minisz­ter igyekezetén múlik minden: attól függ ugyan­is, mikor kezdhetjük el a fejlesztést (azaz tudjuk-e teljesíteni az idénre vál­lalt munkát), milyen ha­mar írja alá velünk a szak­mai vezetés a szerződést. Természetesen a Digi- telnek, miként arról la­punk több ízben is megle­hetősen részletesen beszá­molt, a fenti szerződéskö­tési ügyön kívül marad még elintézni való dolga épp elég. Ezek közül is a leglényegesebb, hogy ren­dezze anyagi tartozását az Észtávval, azzal a fran­cia telefonfejlesztési tár­sasággal, mely az észak- Pest megyei hálózatbőví­tésre alakult, s amely tu­lajdonképpen több hóna­pon keresztül tényleges munkát is végzett a tér­ségben, ekképpen értéket halmozott fel. (Folytatás a 2. oldalon) Elárasztották a gödröt ] A kivitelező Strabag Hungária Építő Kft. tegnap — búvárok se­gítségével — elárasz­totta Nagymarosnál a bősi víz­lépcsőhöz kapcsolódóan fel­épített körgát mögötti munka­gödröt Ennek eredményeként a Duna hosszú idő után — kis híján — ismét ugyanazt a ké­pet mutatja a Dunakanyarban, mint a körgát építése előtt. A komplex tájrehabilitáció­nak nevezett program a törté­nelminek is nevezhetőesemény- nyel még nem ért véget: Sinkt) László építésvezető, a Strabag vezető munkatársa tájékoztatá­sa szerint nagyon sok teendő még ezután következik. Első­ként a nagymarosi folyópart rendbetétele esedékes, majd — előreláthatólag áprilistól — a körgát úszódaruk segítségé­vel történő tovább-bontása ke­rül napirendre. ÍV. Zj, A fordulat ígérete Ha még képesek vagyunk arra, hogy az életszínvo­nalunk ellen elkövetett napi merényletek közepet­te egy-egy figyelmes pillantást vessünk a belpoliti­kai folyamatokra, akkor a Kereszténydemokrata Néppárt vezetésében történt személyi változások­ban egy nem túlságosan jelentős parlamenti párt megújulásának előjeleit fedezhetjük fel. Az ellenzéki pártok egymáshoz való viszonyát, a lehetséges erővonalakat számba véve és latolgat­va a KDNP-n belüli mozgások jelentősége jócs­kán felértékelődhet. Adva van ugyanis egy, az MDF és a Fidesz kézfogója óta mind határozot­tabban körvonalazódó nemzeti liberális vonulat, illetve egy népi irányzat, amelyet elsősorban a ke­resztény eszmei alapokon építkező Független Kis­gazdapárt képvisel. A markáns politikai arculat­tal nem rendelkező KDNP az önkormányzati vá­lasztások óta szemmel láthatóan zavarba hozta azokat, akik partnerként is tekintettek e pártra, s ezt a zavart jól tükrözték azok az elképesztő talál­gatások, amelyek a KDNP állítólagos politikai ter­veivel kapcsolatban röppentek fel. Mára valame­lyest tisztult a kép, és nem vitás, a KDNP nehéz, ám sorsdöntő' lépések előtt áll. Nehéz lépések előtt, amennyiben az eddiginél ha­tékonyabban tevékenykedő, megújuló szervezete­ket akar, és sorsdöntő lépések előtt, ha a két emlí­tett irány valamelyike mellett elkötelezi magát. Az új vezetés tagjai már a tisztújítás előtt a néppárti jelleg fontosságát hangsúlyozták, s amennyiben en­nek megfelelő programmal és politikai gyakorlat­tal rukkolnak elő, úgy előbb-utóbb izgalmas fordu­lat állhat be az ellenzéki oldalon: összefoghatnak és előretörhetnek a sokszor leírt népi-nemzeti erők, immár olyan vezetőkkel az élen, akik nem csupán merészen, hanem okosan és megfontoltan politizálnak. Egy ilyen fordulat ígérete rejlik ab­ban, ami most a kereszténydemokratáknál történt, s egyben annak az ígérete, hogy az elitista, csoport- érdekeket szem előtt tartó politikai magatartást fel­váltja egy emberközeli, a magyar polgárok többsé­gének érdekeit szolgáló magatartás. Bánó Attila Közlemény a könyvtárból Az elmúlt napokban sajtóvisszhangot kiváltó, dr. Vekerdi József felmentésével kapcsolatos ügyben az Országos Széchényi Könyvtár az alábbi sajtóközle­ményt adta ki. A könyvtár vezetése a Magyar Hírlap újságírójá­nak állításait ellenőrizve, arra a megállapításra ju­tott, hogy a tények tel­jes körű tisztázhatósága meghaladja a könyvtár kompetenciáját, lehetősé­geit. A könyvtár vezetése a 68 éves dr. Vekerdi Józse­fet 1995. január 31-ei ha­tállyal nyugdíjazza. A nemzeti könyvtárra mindig a szakszerűség és tárgyszerűség volt jellem­ző, távol állt és távol áll tőle minden kirekesztés. A könyvtár vezetése a je­len közlemény közreadásá­val lezártnak tekinti az ügyet. Kár a benzinért Mindig kérjünk számlát! Az elmúlt hónapokban egy­re többet hallani az üzem­anyagokkal kapcsolatos ha­misításokról, botrányokról. Először csak a gázolaj ke­rült terítékre, de most már úgy néz ki, hogy a benzin körül sincs minden rend­ben. Egyre többen panasz­kodnak arról, hogy tankolás után nem úgy megy vagy rosszabb esetben egyáltalán nem megy az autójuk, a ha­misított repülőbenzin fel- használása kapcsán pedig Gödöllő neve is felmerült. Annak próbáltunk utánajár­ni, mit tehet az autós, ha az üzemanyag miatt kár éri gépkocsija motorját. (Folytatás a 8. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom