Pest Megyi Hírlap, 1995. január (39. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-18 / 15. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1995. JANUÁR 18.. SZERDA Az MSZV estje a MÚK-ban Gondolatok a magyar kultúra napján A Magyar Szellemi Védegy­let és a Magyar Újságírók Közössége közös megemlé­kezést tart Gondolatok a magyar kultúra napján anno 1995 címmel január 22-én, vasárnap délután 5 órakor a MÚK előadótermé­ben (Bp. XI. kér., Kanizsai u. 6.). Gondolatait elmondja dr. Benedek István egyetemi ta­nár, a MÚK tiszteletbeli el­nöke és dr. Somodi István ny. kutatómérnök, az MSZV soros elnöke. Közreműködik Horváth Sándor színművész, Fara­gó Laura és Béres Ferenc énekművész. Az est házi­gazdája Kosa Csaba, a MÚK elnöke. A Magyar Szellemi Véd­egylet Rendületlenül estjére szeretettel várják az érdeklő­dőket. Várják a fiatalokat Ifjúsági szolgáltatóiroda A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány if­júsági szolgáltatóirodája egyaránt várja a fővá­rosi és a vidéki fiatalok jelentkezését személye­sen, levélben vagy telefonon képzési-átképzési- továbbképzési kérdésekben. Ügyfélfogadás: naponta reggel kilenc és dél­után három óra között. Ügyfélszolgálati telefon: 251-3737 (délután négy órától ez a szám üzenetrögzítőként műkö­dik). Cím: Budapest XIV., Amerikai út 96., 1145. (Megközelíthető: az 1-es busszal és a kisföld- aláttival a Mexikói úti végállomásig.) Tanfolyamok Budaörsön A budaörsi Jókai Mór Mű­velődési Ház (Szabadság út 26.) az alábbi tanfolyamok­ra várja az érdeklődők je­lentkezését. Szülői eredményességi tréning (Sz. E. T.) február 6-án, hétfőn este fél 6-kor kezdődik. A tanfolyam el­végzéséről a hallgatók Gor­don-iskola oklevelet kap­nak. A tanfolyamot Kősze­gi Agnes és Szabóné Mol­nár Anna vezeti. A részvé­teli díj kilenc hétre 8000 fo­rint. A részvevők részletfi­zetési kedvezményt is kap­nak. A Pest megyei ATI szer­vezésében autóstanfolyam is indul segédmotor-kerék­pár, A, B, C, D, E kategóriá­ban január 20-án, pénteken délután 5 órakor. A tanfo­lyam díját a megjelölt idő­pontban lehet befizetni a helyszínen. A jóga- és a természetes- é/eímóő-tanfolyam szomba­tonként délelőtt 9-től 11 óráig tartja foglalkozásait Szendrey Ervin jógi, termé­szetgyógyász vezetésével. A tanfolyam díja havonta 800 forint, a napi belépő ára 250 forint. Számítógép-kezelői tanfo­lyam kezdőknek: jelentke­zéstől függően indul febru­ár 20-tól 25-ig, naponta 8-tól 14 óráig tart. Egy hét alatt szövegszerkesztő, táb­lázatkezelő, adatrögzítő programok segítségével a részvevők elsajátítják a szá­mítógép-kezelés alapismere­teit. Sikeres vizsga esetén a hallgatók bizonyítványt kapnak. A tanfolyamot Sáf- rán Imre számítógépes szakoktató vezeti. A részvé­teli díj 5900 forint. A budaörsi tanfolyamok­ról további információ a 153-6008-as számon kapha­tó Kósánénál vagy a tanfo­lyamszervezőknél a 173-3863-as telefonon. Hirdetési levelezőlap Pest megye valamennyi postahivatalában kapható az a levelezőlap, amelynek segítségével a Pest Me­gyei Hírlapban jelentethetik meg hirdetéseiket ked­ves Olvasóink. Vállalkozók, közű letek, magánszolgáltatók a karto­non hét szóig, magánszemélyek húsz szóig hirdethet­nek. Nem kell ezután Budapestre utaznia annak, aki lapunkban akarja a hirdetését közzétenni. A megye valamennyi postahivatalában megvásárolható az emlí­tett levelezőlap, amelyhez boríték is jár, s bélyeg nél­kül elküldhető a címünkre. A levél közvetlenül szerkesztőségünkbe érkezik, s mi ígérjük: a beérkezéstől számított negyvennyolc órán beiül megjelentetjük hirdetését Pest megyében ilyen rövid határidőre csak nálunk adhat fel sajtóhirdetést! Budapesti olvasóinknak pedig változatlanul szolgá­latára áll a Blaha Lujza tér 3. szám alatti hirdetési üz­letünk. Ügyfélfogadás Horváth András, \Msgj Vác város kisebb­éi- ségi szószólója minden páros hé­ten a városházán ügyfélfo­gadást tart az alábbi idő­pontokban. Hétfőn dél­után 1-től délután 4 óráig. a városházán Csütörtökön délután 1 órától délután 3-ig. Az ügyfélfogadás he­lye, az épület földszintjén lévő 6-os számú szoba. Az első ügyfélfogadási napra január 23-án kerül sor. Szociálpolitikai előadás gany címmel A szociálpolitika le­hetőségei ma Ma­gyarországon, külö­nös tekintettel a ci- emberek érdekében ma délután 4 óra­kor a gödöllői művelődési központban előadásra kerül sor. Előadó Orsós Éva szo­ciálpolitikai szakértő. A ren­dezvényre várják az érdek­lődőket. Hogyan szokhatunk le a dohányzásról? A dohányzásról való leszo­kás nemcsak egyszerű el­határozás és akarat kérdé­se, de ilyenkor a dohány­zó számos más lelki és fi­zikai hatásnak van kitéve. A világon sokféle leszok- tatási módszer létezik, a gyógyszertárakban azon­ban már kapható a Honey- rose nevű, gyógynövény alapanyagú, dohányzásról leszoktató cigaretta. A Honeyrose nikotin­mentes cigarettát a Flexi- com cég két éve mutatta be a dohányzásmentes vi­lágnap alkalmából. Ez a termék nikotin- és dohány­mentes. A tapasztalatok azt mutatják, hogy még a megrögzött dohányosok is képesek leszokni káros szenvedélyükről e cigaret­ta segítségével, és körül­belül három hét alatt képe­sek a dohányzást feladni. Használatánál fontos, hogy az első két hét alatt a Honeyrose cigaretta da­rabszámát fokozatosan nö­velni, a nikotintartalmú ci­garetta szívását pedig en­nek arányában csökkente­ni kell. A második hét végén a dohányos csak Honeyrose cigarettát szívhat, majd a harmadik hét végén ennek a darabszámát is fokozato­san csökkenteni kell. E ci­garetta csökkenti a dohá­nyos rágyújtási igényét, s e módszer elősegíti a niko­tin fokozatos kiürítését a szervezetből. Ha az illető mégis megkívánná a niko- tinos cigarettát, ilyenkor egy-egy Honeyrose ciga­retta elszívása segíthet a feszültség levezetésében. A háromféle „ízű” cigaret­ta az ország nagyobb gyógynövényszaküzletei­ben és magángyógyszertá­raiban szerezhető be. Téli madárvédelem A növényvédelem egyik leghatásosabb és legol­csóbb módja á madárvéde­lem. Ennek bizonyítására elegendő néhány szám­adat felsorolása is. Egyet­len lombpusztító hernyó a kikelés utáni egy hónap alatt súlyának nyolc-ki- lencezerszeresére gyarap­szik. Eközben naponta a súlyának kétszeresét kite­vő levélmennyiséget fo­gyaszt el. Egy cinkepár nyáron a fészek közelé­ben lévő fákról összesze­dett hernyókkal és rova­rokkal eteti fiókáit. Ez évenként —- a madártan szakemberei szerint — másfél mázsa növényi kár­tevő elpusztítását jelenti. A kártevő rovarok irtását télen sem hagyják abba, mert a fák kérge alatt átte­lelő petéket, bábokat és hernyókat most is szorgal­masan pusztítják. Ilyen­kor még a sokat szidott háziveréb is hasznos ma­dárrá válik, mert kiszedi azr összesodródott levelek­ből, a gyümöcsfák repedé­seiből az ott megbúvó kár­tevőket. Sajnos, a kemény hi­deg, az ónos eső, a nagy hó elzárja az élelmet a ma­darak elől éppen akkor, amikor a legnagyobb szükségük lenne rá. Ilyen­kor tömegesen pusztulnak éhen vagy kimerülve és át­fagyva a ragadozók áldo­zataivá válnak. Ezen a számukra veszélyt jelentő időszakon kell átsegíteni a hasznos kis madárkáin­kat azzal, hogy kiegészít­jük szűkös táplálékukat egy kis házikoszttal. Esőtől és hótól védett helyen rakjunk ki etetőal­kalmatosságot a számuk­ra. Egy, az oldalán kivá­gott műanyag flakon a vi­harok és a ragadozók el­len- is védelmet nyújt ne­kik. Az etetőbe minden olyan ételt beletehetünk, amelyet mi magunk is fo­gyasztunk. Az ételmaradé­kokon kívül a konyhai hulladékból is nagyon sok alkalmas a madárete­tésre. A takarmánytök és a sütőtök magja finom ma­dárcsemege. Diótörésnél a férges dióbelet ne dob­juk ki, tegyük a madárete­tőbe. Nyers hús, szalonna­bőr, faggyúdarab is kivá­ló madáreledel. Kenyér- morzsát, kelttészta-mara- dékot ne adjunk semmifé­le madárnak, mert megsa- vanyodik a begyükben, és elpusztulnak tőié. Sz. L. Megyei támogatást nyert intézmények A Pest Megyei Munkaügyi Tanács és a Pest Megyei Munkaügyi Központ nyilvánosságra hozta a Szakképzési Alap 1994. évi megyei pá­lyázata alapján támogatást elnyert intézmé­nyek nevét, amelyet az alábbiakban teszünk közzé: Pályázók megnevezése: A megítélt támogatás célja: Adóm László Szakközépiskola, Nagykőrös, varrodai tanműhely gépbeszerzések. 4. Sz. Alt. Isk. és Szakközépiskola, Gyömrő, ABC-áruházi eladó, szakkabinet eszköz-gépbe­szerzése. Bem József Szakközépiskola, Cegléd, informa­tikaoktatás hálózatának bővítése, eszközbeszer­zés. Cházár András Isk. és Szakközépiskola, Vác, könyvkötő műhely gépbeszerzés. Baktay Ervin Gimn. és Vízügyi Szakközép, Du- naharaszti, vízügyi tech. képzés műszerállomá­nyának bővítése. Bolyai János Gimn. és Kér. Szakközépiskola, Ócsa, számítástechn. képzés gép- és szoftverállo­mányának bővítése. 208. Sz. Csonka J. Műszaki Szakközépiskola, Szigethalom, pneumatikái oktatócsomag. Damjanich J. Gimn. és Kertészeti Szakközépis­kola, Nagykáta, mezőgazdasági gépek beszerzé­se. Egészségügyi Szakközépiskola, Vác, oktatás- technikai eszközök beszerzése. Fáy András Mezőgazd. Közg. Szakközépisko­la, Pécel, kiszolgáló épület gépműhely beruhá­zás bef. Gárdonyi G. Szakközépiskola, Dunkakeszi, számítástechn. gép-, szoftverállomány-korszerű­sítés, hálózat kialakítása. /. Géza Király Szakközépiskola, Vác, iroda- techn., számítástechn. eszközbeszerzés. József A. Gimn. és Szakközépiskola, Monor, számítógéppark-fej lesztés. Károlyi István Gyermekközpont, Fót, mező­gazd. gépek, eszközök beszerzése. Károlyi Mihály Szakközépiskola, Cegléd, pénztáros oktatóterem kialakítása, számítástech­nikai korszerűsítés, tankonyha eszközállományá­nak bővítése. Kertészeti Szakközépiskola, Halásztelek, szá­mítógépes hálózat, eszközbeszerzés. Kossuth Zs. Ip. és Kér. Szakmunkásképző, Da- bas, Számítástechnikai oktatás korszerűsítése, hálózatkialakítás. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Örkény, erő- és munkagépek beszerzése. Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, Bia- torbágy, tanműhely-létesítés, növénytermesztő gépek beszerzése. Petőfi S. Gimn. és Szakközépiskola, Aszód, számítógéppel vezérelt okt. mérőrendszer telepí­tése, speciális szaktanterem kialakítása. 227. sz. Petzelt J. Szakmunkásképző, Iskola Szentendre, építőipari tanműhely építésének be­fejezése. Muttnyánszky Ádám Szakképző, Pilisvörös- vár, tanműhely gépparkjának bővítése, szerszám- készletek beszerzése. Szterényi József Szakközépiskola, Monor, elektronikaiműszerész-képzéshez eszközbeszer­zés. Táncsics Mezőgazdasági Szakközépiskola, Vác, kertészeti eszközök, gépek beszerzése. Toldi M. Szakközépiskola, Nagykőrös, cuk­rász-tanműhely, gép-eszköz beszerzése, tanmű­hely kialakítása. Török J. Szakközépiskola, Cegléd, mezőgazd. gépek, eszközök beszerzése. Madách Imre Szakmunkásképző, Gödöllő, pneumatikái oktatócsomag beszerzése. 223. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Nagy­káta, gyakorlóhelyek gép- és eszközbeszerzése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom