Pest Megyei Hírlap, 1994. december (38. évfolyam, 282-307. szám)

1994-12-07 / 287. szám

1 PEST MEGYEI HÍRLAP LEVELÜNK JÖTT 1994. DECEMBER 7., SZERDA 13 Nyílt levél Csurka Istvánhoz Tisztelt Csurka István! Eleinte egy na­gyon gondos fo- galmazású, jól megkomponált le­velet szándékoztam írni. Mivel írói tehetségem mértéke miatt ezt belát­ható időn belül elkészíte­ni nem tudom, s az idő fenyegetően rövid, kény­szerű kompromisszumot kell kötnöm, így az aláb­bi gondolatokat kényte­len vagyok viszonylag nyersen eljuttatni Ön­höz. Számos MIEP-szim- patizáns és -tag hasonló véleményéről van tudo­másom, amely az alábbi­akban foglalható össze: Az önkormányzati vá­lasztásokon a fővárosi MIÉP—FKGP közös fő­polgármester-jelölt esé­lye gyakorlatilag nulla. A szimpatizánsok szá­molni is tudó része — te­kintettel az új (nekünk kedvezőtlen) választási szisztémára is — a sok­kal esélyesebb (és mégis­Amikor egy fatörzshöz kikötötték a dereglyét, véletlenül megpillantot­tak valami nagyon csillo­gót a kidőlt fa gyökerei között. Megközelítve, nagy tömeg aranyat szed­tek onnan ki. Megörül­vén a felfedezésnek, gon­dosan átkutatták a he­lyet, így rábukkantak vé­gül egy hajdani kis víz alatti építményre, amely szinte egy pénzszekrény­ke volt, és boltozata a be­lőle kinőtt, öregsége mi­att kidőlt fa miatt meg­nyílt. Ezt nagy buzgalom­mal átvizsgálták, és rop­pant mennyiségű aranyér­met találtak, amelynek nagy részén egy hajdani görög királynak, a trák Lysimachusnak a felirata volt. Mint egy hitelt ér­demlő tanútól hallottuk, írja Lazius, négyszáz- ezer aranyat találtak (mi- lia plus quam quadrin- genta), és ezen kívül még nagy súlyban arany­lemezeket is. Mindezt ha­zavitték, egymás között elosztották, majd bemen- vén Gyulafehérvárra, az érmeket megmutatták az aranyműveseknek, érté­küket tudakolván. így napvilágra kerülvén az ügy, felizgatta György barátot, aki akkor a ki­rály elárvult fia nevében a hatalmat gyakorolta, és ő elrendelte a kivizsgá­lást. Sok ezer érmet el­kobzott a találóktól, és továbbiakat is talált az építményben. Addigra csak nemzeti) jelöltre fogja adni a szavazatát, ahelyett, hogy esélytelen­re pazarolná. A nézeteltérések, elzár­kózás és sérelmek ellené­re a MIÉP-nek fel kéne hívni a tagság és a szim­patizánsok figyelmét arra (akár a huszonnegye­dik órában), hogy min­denhol a legesélyesebb nemzeti jelöltre szavazza­nak. Mit nyerhetünk ezzel? Az esélyesebb magyar jelölt esélyeinek számot­tevő növekedését. (Nem­csak a mi szavazatain­kat, hanem az értelme­sebb FKGP-szimpatizán- sok, sőt -tagok szavazata­it is, s még tán másokét is.) Semmivé foszlik a bomlasztás vádja, amit Önre és a MIÉP-re sütöt­tek. A jelenleg hasznosítha- tatlan szavazatokról való lemondás a későbbiek­ben busásan megtérül a tag- és szimpatizánslét­szám növekedésében, a polgárok öntudatra ébre­désében. (A felhívás el­mulasztása viszont a sül­lyesztőt jelentheti a MI- ÉP-nek, s az eredmény si­ralmasabb lehet a nem­zet számára, mint a máju­si.) Kövesse a maga mód­ján Pozsgayt, s adjon re­ményt a későbbi összefo­gáshoz! Nem csak a magam ne­vében kérem: gondolja át a leírtakat, és tegye meg, amit Önnek kell megtennie! Üdvözlettel Halász Ferenc Budapest Egy emigráns szemével Tisztelt Főszerkesztő Úr! Mellékelt levelemnek, amit faxon elküldtem a külügyminiszternek, nem az a célja, hogy ennek köz­lését kérjem az ön újságjá­ban. Tele van helyesírási és fogalmazási hibákkal, ami 52 éves távol létem után nem csoda. Csupán felhívom a figyelmét a le­velem tárgyát képező té­mára (az egyes szomszéd államokkal kötendő, terve­zett alapszerződések veszé­lyeire. A Szerk. kiegészíté­se). Remélem, az ellenzé­ki sajtó kemény állásfogla­lása ellenállást vált ki a népből, ami arra kénysze­ríti a kormányt, hogy a te­rületi kérdéseket ne foglal­ja bele az alapszerződésbe. Ha már itt tartok, hadd tegyek néhány megjegy­zést a hazai állapotokról. Mi, az emigráció tagjai tel­jes letargiában, elkesered­ve és tehetetlenül nézzük hazánk tragédiáját, és na­gyon szégyelljük az ott­hon történteket. Mi nem ezért a népért harcoltunk a háborúban, majd 1956-ban, amikor sok ez­ren áldozták életüket a ha­zánkért, s százezrek lettek földönfutóvá, míg. otthon milliók szenvedtek évtize­dekig a terrortól. Most ez a meggyötört, leigázott nép a saját szabad akaratá­ból, egy volt pufajkástól és egy AVO-s fiától várja a demokráciát... Az ellenzéki sajtó pe­dig nem világosítja fel a népet, hanem csak védeke­HISTÓRIA Decebál kincse és Martinuzzi György barát halála (V.) Castaldo nagy zsákmányra számított azonban az első felfede­zők egy arannyal megra­kott teherszállító szekér­rel már Moldvába mene­kültek, de már előzőleg is rengeteg érmet elher­dáltak (amiből többek kö­zött egy egyházfi nagyon meggazdagodott). Lazi- usnak nyomtatásban meg nem jelent kéziratai bizo­nyítják, hogy a négyszáz- ezer arany nem sajtóhi­ba, hanem tény. Sőt, az egyik kézirat talán még a megbízható hírforrást is elárulja Stephanus Scher bécsi szenátor és Joan­nes Verber budai pap sze­mélyében. Tudjuk azt is, hogy az érmek két, há­rom vagy négy akkori aranydukátot nyomtak, tehát egyenként 7, 10.5 vagy 14 grammosak vol­tak. így a lelet súlya 2800, 4200 vagy 5600 kg volt. Kellett is tehát egy nehéz társzekér a Moldvába csempészés­hez. Az egyik, Laziustól független, 1670-ből szár­mazó forrás szerint a minden méretet felülmú­lóan gazdag kincs tete­jén egy aranykígyó he­vert, mintegy védve az eldugott érmeket, és ez György barát halála után Ferdinánd császárnak ju­tott. Volt továbbá még két aranyszobor , is, amely Ferdinándtól V. Károly császárhoz ke­rült, ösztönzésül, hogy zsoldosaival továbbra is támogassa Ferdinánd er­délyi hadjáratát. Később, a 17. században pedig az erdélyi nemes családok­nál szinte divat volt a kincsesládában néhány Lysimachus-arany. Az érmek egy része a felirat szerint Lysima- chus, a másik része Ko­szon verete volt, az előbbi Trákia és Makedó- nia királya volt Kr. e. 305—281 között, az utóbbi Cotiso néven pe­dig feltehetően a dákok királya Caesar korában, tehát Kr. e. 40 körül. Bár a négyszázezer érem kö­zül ma egyet sem isme­rünk biztosan, a hitelt ér­demlő feljegyzések még­is igazolják azt a felte­vést, hogy a dák királyok igenis évszázadokig gyűj­tötték pénzzé vert és nyers aranyukat királyi székhelyükön. Az ügyről természete­sen nemcsak György ba­rát, hanem Erdélyben sok mindenki más is érte­sült és írt. Munkáikból azonban az derül ki, hogy 1550-től egészen máig senki sem olvasta el figyelmesen Lazius erre vonatkozó sorait. Hi­szen majdnem kivétel nélkül csak negyvenezer aranyról írnak, összeté­vesztve a latin quadrin- genti-t (négyszáz) a quadraginta-val (negy­ven). Akad azonban kö­zöttük olyan is, aki a negyvenezer aranyat jó­val meghaladó számról emlékezik meg György barát kincseiről írva, és így hitelesíti Lazius ada­tát. Amikor azután a na­pokkal előbb esztergomi bíborossá kinevezett ba­rát 1551 novemberében komoly katonai győzel­met ért el a török ellen (először és utoljára neki sikerült visszafoglalnia egy jelentős várat — Lip- pát — a szultántól), Fer­dinánd kiadta a paran­csot vagy engedélyt Cas- taldonak Martinuzzi meg­gyilkolására. Nincs for­rás arra, hogy a császárt a barát kezébe jutott ha­talmas aranykincs is ösz­tönözte volna. Ugyanak­kor tudjuk, hogy Marti­nuzzi a talált kincsből kétezer Lysimachus ér­met küldött neki ajándék­ba, így tehát ő is tudott arról, hogy rengeteg arany volt a barát birtoká­ban. Azonban a sietség, kegyetlenség, valamint az az alaposság, amely- lyel a zsoldos Castaldo a gyilkosságot végrehajtot­ta, és a barát kincseit el­rabolta, azt mutatja, hogy óriási zsákmányra számított. Mint kiváló történészünk, Horváth Mihály írta volt 1872-ben, „Castaldo és Pallavicini, kétségkívül személyes érdekből, egy iszonyú ármány végrehaj­tását érlelgették elméjük­ben. Alig fojthatja le az ember magában azon gondolatot, hogy Castal- dot s Pallavicinit akár a kardinál kincseire való zik a „náci, szélsőséges, antiszemita” vádak, vádas­kodások ellen. Mialatt ugyanaz a rabszolgatartó kisebbség, amelyik koráb­ban is uralta hazánkat, most tovább rabolja, telje­sen kifosztja a nemzetet. A nép pedig éhezik. Ezt mi nem tudjuk megérteni. (...) Miért van az, hogy az elmúlt öt évben sehol nem olvasunk az Andrássy út 60.-ról? A húsdarálókról. A rettegésről, amit érez­tünk, ha kopogtak az aj­tón. Rákosiék kisebbségi diktatúrájáról, mely a nemzet felső és középosz­tályának ezreit pusztította el, vagy szállította Orosz­országba, hogy ott halja­nak meg. Alig van olyan család, amelyikben nem volt áldozata ennek a tár­sadalmi méretű irtásnak. Az idősek erről nem mer­tek beszélni, és látva a helyzetet, ma sem mer­nek. Féltik az állásukat, mert a régi-mai hatalom­nak hosszú a keze, és így a gulyáskommunizmus­ban nevelkedett ifjúság er­ről semmit sem tud. Milliárdok tűnnek el ugyanakkor. A bűnözés emelkedik, nincs közbiz­tonság. Agyonvernek egy 88 éves asszonyt, és a gyilkosok szabadlábon vannak. Külföldi maffiák és mindenfelé idegenek özönlik el az országot. Közben dúl az erkölcsi rombolás. (...) Meggyőződésem, hogy amíg nincs valódi felelős­ségre vonás, addig el sem lehet kezdeni hazánk talp­ra állítását. A megbocsá­táshoz csakis az áldozatok­nak van joguk. A népi-nemzeti erők ösz- szefogása és az ellenzéki sajtó felvilágosító munká­ja adhatna csak reményt az ország tragikus helyze­tének gyökeres megváltoz­tatására. Főszerkesztő Úr! Elné­zést kérek ezért a kitöré­sért, de nekünk nagyon fáj, hogy még mindig száműzött, minden jog nél­küli földönfutói vagyunk Magyarországnak, azok miatt, akik most is uralják és rabolják a hazánkat. Tassy Lajos Torontó szomj, akár más, de bizo­nyára személyes érdekek vezették a véres tettre.” Amikor eljött a nap, 1551. december 17. kora hajnalán alvinci várában orvul támadtak rá az imá­ját végző főpapra a bér­gyilkos tisztek, Marco Antonio, Sforza Pallavi­cini, Campeggio, Moni- no, Scaramuzza, Avila, Andrea Lopez és Merca­do. Forgách Ferenc kora­beli leírása szerint két puskagolyóval és hatvan­öt szúrással terítették le. „Mercado hogy valami neves tettet hajtson vég­re és férfias bátorságát valamely jellel bizonyít­sa — vagy eleve paran­csa volt rá —, György le­tépett jobb fülét váltott lovakkal vitte el Ferdi- nándnak, és akkor adta át neki, mikor a király épp az ünnepi esti misét hallgatta.” A holttestet egy deszkakoporsóban kidobták a várárokba, és még hetven napig ott he­vert temetetlenül, mi­előtt Gyulafehérvárott el­temették a székesegyház­ban. A császár, vagy ma­gyar király, ezzel egy időre megmenekült az önálló Magyarország és az erős Erdély már-már fenyegető veszélyétől. (Folytatjuk) Makkay János a történettudomány doktora Vác bombázása Vác a II. világháborúval 1944 végén találkozott köz­vetlenül. A hatóságok november végén, december elején elrendelték a város kiürítését, ennek azon­ban a lakosság — mint Kenyéri Kornélia írja Vác sajtójáról szóló könyvében — ellenállt. A németek a település középületeinek aláaknázását is megkísé­relték, ez azonban csak részlegesen sikerült: kevés volt a robbanóanyag. A várost nagyobb arányú bombatámadás érte december 7-én: angolszász re­pülőgépek támadták a települést, a cél a vegyiüzem­mé átalakított Kodak-gyár volt. Az angol és ameri­kai repülők támadása mellett a szovjet offenzíva is kibontakozott ezekben a napokban. A város vezető­sége a visszavonuló németekkel együtt a Dunán át menekült. A komp 7-én el is süllyedt. A város birto­káért rövid, de annál hevesebb harc alakult ki, en­nek köszönhető, hogy Vác házaiban a háború nem okozott mérhetetlenül súlyos károkat. Mindeneset­re a lakosságnak így is nagy megpróbáltatást jelen­tett, hogy megszűnt a villanyszolgáltatás, ugyanis Vác az áramot Újpestről kapta. Hosszú időnek kel­lett eltelni, míg a városban ismét működött a vil­lany. Amikor januárban megindult az Igazság című lap, beköszöntő cikke tudatta az olvasókkal, hogy „villanyáram nem lévén, két karunk erejével hajtjuk”a nyomdagépeket. Pogány György

Next

/
Oldalképek
Tartalom