Pest Megyei Hírlap, 1994. november (38. évfolyam, 256-281. szám)

1994-11-01 / 256. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP MAGYARORSZAC 1994. NOVEMBER 1., KEDD Ne legyenek kishituek! Utolsó munkanapján az alábbi levélben is elköszönt a ré­gió polgármestereitől Skultéty Sándor, Jász-Nagykun-Szol- nok, Pest, Nógrád megye köztársasági megbízottja. Tisztelt Polgármester Úr, Úrnő! Négy éve már, hogy a szabadon választott önkormányzatok tisztségviselői lettek. Rengeteg kétség pergőtüzében, ugyanak­kor a bizakodás légkörében kezdték a munkát, ki újonnan, ki tovább folytatva a megelőző éveket. Mellettük ott volt egy szo­morú, búskomor, magába süllyedt magyar nép, mely még a szabadságnak sem tudott önfeledten örvendezni. Valami miatt búskomor, fájdalmas a lelkünk, valami ősi tudat alatti sóvár­gás ez egy jobb, szebb múlt után, amely valaha a miénk volt. Ma, a korszakváltás küszöbén, végre talán esélyünk van, hogy újra önmagunkra találjunk. Annak ellenére, hogy a mai ma­gyarság — kiváltképpen annak is az iskolázottakból és tanul­takból álló része — bálványimádó módjára teljesen behódolt a nyugati civilizációnak, és nem becsüli a sajátját. Örömmel éltem át ezzel szemben azt, hogy az Önök mun­kássága nem az előzőeket igazolta. Csodálatos eredményeket értek el, s ezek mind-mind egy-egy darabjai, építőkövei voltak nemzeti önérzetünk újraépülésének. Ötven év után eltemették településeik hősi halottait, méltó emlékművet emeltek az áldo­zatok tiszteletére. Iskolák, sportlétesítmények, gáz- és telefon- vezetékek építése, a szennyvíz elvezetése, mind-mind nemze­tünk talpraállását szolgálták. Önök a veszni akaró nemzetünk megmentéséért munkálkodtak — és nem is akárhogyan. Cso­dálatos négy év volt számomra Önökkel együtt dolgozni! Szent meggyőződésem, hogy országunk stabilitását az Önök és képviselő-testületeik kiemelkedő munkája biztosította. Vi­gyázzanak a létrehozott értékekre, ne legyenek túlságosan al- kalmazkodók, mindig és csak a népük mellett tartsanak ki szí­vósan, következetesen: megérdemlik! Csodálatosak, szeretetre méltóak akkor is, ha néha felbosz- szantottak minket, ha súrlódások támadtak közöttünk. Ha elá­rasztotta is némelyiküket a négy év, kérem, ne hagyják abba, kezdjék újra, mert jól csinálták, és ne legyenek kishitűek ak­kor se, ha netán hangos lesz a december eleje. Tisztelettel, megbecsüléssel gondolok az elmúlt négy év együtt töltött perceire, köszönöm, hogy megismerhettem Önö­ket. Engedjék meg, hogy Körösi Csorna Sándor gondolataival búcsúzzam — átmenetileg — Önöktől, jó egészséget és sok si­kert kívánva. „Üzent utánam az ősi világ, vérembe lopta áramát. Az utat én akartam, mert engem, akart az út. Magyar dicsőségünket, kérlek keressétek!” Őszinte megbecsüléssel: Dr. Skultéty Sándor c. államtitkár Van időnk építkezni (Folytatás az 1. oldalról) Van idő építkezni, a mostani or­szágos gyűlés az építkezés első fázisa. Amennyiben többpárt­rendszerű demokráciáról beszé­lünk és erre épül a társadalom, akkor annak az értékrendszer­nek, amelyet a Magyar Demok­rata Fórum magáénak vall, he­lye van a politikában. Hogy mi­lyen mértékben, azt majd a vá­lasztópolgárok döntik el, ennek most nincs itt az ideje. De nem­sokára itt lesz. Nekünk jobban és világosabban kell megfogal­mazni programunkat. Öt hét szünet után végre felállhat az el­nökség, összeállt egy jó csapat, megnyugszanak a kedélyek, koncentrálhatunk az önkor­mányzati választásokra, és arra a programra, amelyet meg kell alkotnunk. Azt a polgári közép­pártot céloztuk meg, amelyre szükség van ebben az ország­ban. Ugyanakkor együttműkö­désre is kell törekedni, mert csak így lehet egy országot fel­építeni és nem úgy, hogy lép- ten-nyomon csupa pozitív és csupa negatív dolgok hangza­nak el. Ez a következő hóna­pok és évek feladata. (székely) Rossz üzenet a társadalomnak A Fidesz felszólítja a pénzügy­minisztert, hogy vonja vissza a társadalombiztosítási kintlé­vőségek szabályozására vonat­kozó előterjesztését — hang­zott el a párt tegnapi frakció­ülését követő sajtótájékozta­tón. A Fidesz szerint ugyanis a javaslatnak az a rossz üzene­te van a társadalom felé, hogy megéri az államnak tartozni. Szájer József, a képviselő- csoport vezetője sajtótájékoz­tatón bejelentette: miután az alkotmányügyi bizottság lesza­vazta a Fidesz javaslatát a kép­viselők gazdasági összeférhe­tetlensége ügyében, a frakció név szerinti szavazást fog kér­ni a napirendre tűzésről. Az is elhangzott, hogy a párt vitát kezdeményez a kül­ügyi bizottságban Magyaror­szág NATO-hoz való csatlako­zása ügyében. A Fidesz úgy látja, hogy az ország pozíciói jelentősen romlottak az utóbbi időben e kérdésben. s Parlamenti napló — Hatvanmillió Ozdnak Lopakodó alkotmányozás Az Országgyűlés tegnapi munkanapja Torgyán József napirend előtti felszólalásá­val kezdődött meg. A Függet­len Kisgazdapárt frakcióveze­tője az ózdi munkanélküliek kilátástalan helyzetére hívta fel a figyelmet. Kósáné Kovács Magda munkaügyi miniszter szerint a kormány mindent megtesz azért, hogy Ózdon munkaal­kalmakat teremtsen, ezért utaltak át a múlt héten 60 millió forintot a társaságnak. Ebből az összegből olyan gé­peket lehet vásárolni, ame­lyekkel megalapozhatják a térség jövőjét. Ezután a Tisztelt Ház dön­tött az Országgyűlés napi­rendjéről. A parlament részle­tes vitára bocsátotta az expó lemondásáról szóló törvény- tervezetet. A házelnök beszá­molójából kiderült, hogy a kormány beterjesztette a kör­nyezetvédelmi törvényjavas­latot és az 1995-ös költségve­tést. Gál Zoltán elmondta, hogy az alkotmányügyi bi­zottság határozata szerint nem vették a tervezett napi­rendbe Kosa Lajos ftdeszes képviselő önálló indítványát, amely a képviselők összefér­hetetlenségéről rendelkezett volna. Erről a kérdésről a Fi- desz-frakció a plénum állás- foglalását kéri. Az ügyészségi szolgálati viszony és az adatkezelés egyes kérdéseit szabályozó törvényjavaslat általános vitá­jában Csizmadia László (MSZP) arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy azr előterjesz­tés hiányt pótol. Az alkot­mány ugyanis a legfőbb ügyész és helyettese esetében csak a leglényegesebb garan­ciális kérdéseket rendezi. Balsai István, az MDF fel­szólalója a javaslatot „lopa­kodó alkotmányozásnak” mi­nősítette. Szerinte ugyanis a szabályozás alkotmányos té­nyezők között olyan viszo­nyokat kreál, melyek nem szerepelnek az alkotmány­ban. A képviselő, tolmácsol­va pártja véleményét, leszö­gezte: az ügyészség tekinteté­ben átfogó rendezésre van szükség. Vastagh Pál miniszter, rea­gálva Balsai István felszólalá­sára, rámutatott: az előterjesz­tés teljes egészében össz­hangban van a jelenlegi al­kotmánnyal. Hack Péter (SZDSZ) hoz­zászólásában leszögezte, hogy az igazságszolgáltatás szakmai köreiben már na­gyon várják ezt a szabályo­Gáspár Miklós (KDNP) az előtte felszólaló ellenzéki képviselőhöz hasonlóan úgy véli, a beterjesztett törvényja­vaslat — nevével ellentétben — túlmegy a szolgálati vi­szony szabályozásán. A KDNP-frakció ülése Választás és népszavazás A kereszténydemokrata Gáspár Miklós indítvá­nya szerint, ha megvan a 100 ezer hitelesített alá­írás, akkor az expóról tör­ténő népszavazást az ön- kormányzati választások­kal együtt lehetne lebo­nyolítani. A népszavazás­ról szóló törvény ilyen ér­telmű módosítását tegnap írásban kezdeményezte Gáspár Miklós. A javas­lattal a KDNP frakciója is egyetértett. Erről Csé­pe Béla tájékoztatta az MTI-t. Mint helyettes frakcióvezető elmondta, eddig még senki nem vet­te igénybe azt a lehetősé­get, hogy napirend után szóljon. A KDNP frakciója egyetértett azzal is, hogy ma az azonnali kérdések órájában Szilágyiné Csá­szár Terézia a privatizáci­óval kapcsolatban kér­dést tegyen fel a minisz­terelnöknek. Még vitára sem alkalmas Az FKGP parlamenti frakciója nem tudja támo­gatni a szövetkezeti tör­vény módosítását, még vi­tára sem tartja alkalmas­nak a benyújtott terveze­tet, mert nem látja biztosí­tottnak, hogy egy nyugat­európai színvonalú szö­vetkezésnek teremtené meg a magyarországi fel­tételeit. Gyimóthy Géza országos alelnök a tegna­pi frakcióülésről elmond­ta, a frakció sajnálatos­nak tartotta, hogy az el­lenzéki pártok nem fogad­ták el az FKGP által „fel­ajánlott” Szabó János pártfőtitkárt közös főpol­gármester-jelöltnek. Bár Latorcai Jánost „szimpati­kusnak találták”, jelöltsé­gét azonban azért nem tá­mogathatják, mert ő a KDNP pártpolitikusa, így az FKGP ajánlását nem nyerhette el. Az MDF egyetért az alkotmánymódosítással Az MDF parlamenti frakció­ja tegnap délben úgy határo­zott: égyetért azzal az alkot­mánymódosítással, hogy 11 fős legyen az Alkotmánybíró­ság. Erről tájékoztatta Szabó Iván frakcióvezető az ülés után az MTI munkatársát. Mint mondta: a frakció tagjai ugyanakkor azt is hangoztat­ták, hogy az előző parlamenti ciklus alatt — a jelenlegi kor­mánypártokkal is egyetértés­ben — az Alkotmánybíróság vezetőinek jelenlétében már született egy megegyezés ar­ról, hogy a testület 9 fős le­gyen, az MDF-frakció azon­ban ettől függetlenül egyetért az új létszámjavaslattal. A frakcióvezető arról is beszá­molt, hogy képviselőcsoport­ja november 12-én frakcióhét­végét tart, ennek napirendjét azonban csak a jövő héten ha­tározzák meg. Szabó Iván egy kérdésre válaszolva elmondta: a frak­cióülésen nem került szóba az, hogy MDF ügyvezető el­nökké választása esetén meg- váljon-e a frakcióvezetői poszttól. Rámutatott: a két tisztség ellátása belefér az ide­jébe, s utalt arra, hogy Pető Iván és Torgyán József is egy személyben frakcióvezető és pártelnök, sőt Horn Gyula mi­niszterelnöksége mellett is el­látja a pártelnöki funkciókat. Újra lobognak a gyertyák Sokan látogatnak ki ezekben a napokban a Fiumei úti köztemetőbe, hogy leróják tiszteletüket az első szabadon választott miniszterelnök, Antall József sírjánál Krekács Róbert felvétele Közös jelöltek Közös polgármesterjelöltet és képviselőjelölteket indít az ön- kormányzati választásokon Sze­geden az MDF, a Fidesz és a KDNP. Polgármesterjelöltjü­ket, a jelenlegi MDF-es alpol­gármestert, Ványai Évát tegnap mutatták be a sajtó képviselői­nek. A sajtótájékoztatón elhang­zott, hogy a három párt koalíci­óba hívta a Független Kisgaz­dapártot is, ám velük a megálla­podás nem jött létre. A város 26 körzetében közös képviselő- jelölteket állít a három párt. Az MDF színeiben 11 körzetben indul jelölt, a KDNP 7, a Fi­desz pedig 8 körzetet kapott a megállapodásban. A koalíció tagjai a következő 4 évben tar­tós együttműködésre számíta­nak. Politikai váltógazdálkodás A hatalmas bérház, ahol lakom, néha olyan, mint egy méhkas. Ez főképp akkor tapasztalható, amikor a kü­lönben nagyon rendes házfelügyelő, ki időnként akár a megtisztelő házmester kifejezést is megérdemelné, hi­szen megjavít a házon olyan dolgokat, amelyekhez ko­rábban mindig szerelőket kellett hívni. Ez az ember ki­cseréli a zárat, a kiégett villanykörtét, de ha egy lakó kéri, még a kamráját is kimeszeli, vagy lomtalanítja a pincéjét. Egyszóval nélkülözhetetlenné kezd válni. Igaz, némely lakó az előbb említett szolgáltatásokért olykor-olykor átad számára egy üveg kövidinkát vagy effélét, s derék emberünk az említett ital elfogyasztása után varázsol méhkast bérházunkból. Ilyenkor, nyil­ván az alkohol hatására, politikai elemzéseket végez, mint tette ezt legutóbb szombaton délelőtt. Azóta el­múlt a likőr hatása, és a lift előtt szombati expozéját meg is beszéltük. Felhívtam szíves figyelmét arra, hogy hosszú időn keresztül ugyanilyen alkalmakkor ékesszó­lóan pocskondiázta az Antall-kormányt, majd bőven kapott nyomdafestéket nem tűrő jelzőiből a Boross-ka- binet is. A választási kampány során bősz agitátor volt, s hangoztatta: csak a szocialista pártban bízhatunk. Most meg, mit tesz Isten, ugyanolyan szavakkal illeti a Horn-kabinetet, mint amilyenekkel elődeit illette. Meg­nyugtatott: abban bízik, rövidesen új kormányt ócsá­rolhat, mert, mint mondta, az egyszerű ember mindig szembekerül a hatalommal. Kérdésemre, vajon ebben az esetben kit fog támogatni a választások előtt, a lehe­tő legtermészetesebb hangon mondta: a Magyar De­mokrata Fórumot. (Vödrös)

Next

/
Oldalképek
Tartalom