Pest Megyei Hírlap, 1994. október (38. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-01 / 230. szám

xxxviii. évfolyam, 230. szám Ára: 17,50 forint 1994. október i., szombat Felhívjuk kedves olvasónk figyel­mét, hogy lapunk ára mától — mint fentebb látható — 17,50-re emelkedett. Ennek megfelelően az előfizetési díjak is növeked­tek. A körülmények kényszerítet­ték erre a lépésre kiadónkat, kér­jük olvasóink szíves megértését Veresegyházon megnyugodtak a kedélyek (5. oldal) A politikus Benedek Elek Benedek István írása (8. oldal) Patkós Irma megnyugodhat A közelmúltban lapunk hasábjain beszámoltunk arról, hogy ismeretlen tet­tesek megtámadták és ki­rabolták ceglédi otthoná­ban a magyar színjátszás nagyasszonyát, a kilenc­vennégy éves Patkós Irma érdemes művészt. Gál János hadnagy, a Ceglédi Rendőrkapitány­ság "bűnügyi osztályának vezetője tegnap arról tájé­koztatott bennünket, hogy összehangolt munkával — járőri és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság technikai és személyi se­gítségével — felderítették az elkövetőket. Akik egyébként a feltételezések ellenére nem ketten, ha­nem hárman voltak: T. András, B. Béla és R. Já­nos. (Folytatás a 4. oldalon) Gyermekvédelmi fórum a megyeházán A rendszerváltás vesztese az ifjúság? Hihetetlennek tetszett, amit tegnap a megyeházán, a nemzetiségi és társadalompolitikai, illetve a közművelő­dési és oktatási bizottság szervezésében megtartott me­gyei gyermek- és ifjúsági konferencia megnyitójában Bányai Judit alelnök asszony mondott: azt, hogy e té­mában több mint húsz esztendeje nem tartottak ebben a régióban ilyen tanácskozást. Talán emiatt is, meg a tegnapi vitathatatlanul jól szervezett, sokoldalú tapasz­talat- és véleménycserére is alkalmas eszmecsere miatt is emelték ki a hozzászó­lók: e konferencia sokat se­gíthet a mostoha sorban tar­tott térségi és országos gyer­mekvédelem ügyének. A legmegdöbbentőbb elő­adást' talán Fuer Angéla rendőr őrnagytól, a Pest Me­gyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi Információs és megelőzési iroda vezetőjé­től hallhatták az érdeklő­dők, akik csaknem betöltöt­ték a megyeháza dísztermét a délelőtti tanácskozás ideje alatt. A közismert szakem­ber e szavakkal kezdte elő­adását: sokat elmond a gyer­mekvédelem helyzetéről az, hogy ez a feladat tulajdon­képpen a bűnmegelőzés ré­sze. Sőt, az állami szervek sorában is egyedül a rendőr­ség az, amelyik egyáltalán foglalkozik a fiatalkorúak bűnmegelőzésével. Termé­szetesen ez a munkamegosz­tás már önmagában is beha­tárolja a hatóság tevékeny­Melocco Széchenyije Széchenyi-emiékművet for­máz Miskolc városának Melocco Miklós Kossuth- díjas szobrász. A Zsámbé- kon élő és Pilisszentivá- non alkotó művész ezek­ben a napokban ítélte arra érettnek művét, hogy bete­kintést engedjen műhelyé­be, s ezzel az első lehető­séggel lapunkat, a Pest Me­gyei Hírlapot tisztelte meg. Az öreg Széchenyi megmintázásának a gondo­lata négy éve merült fel Miskolc akkori vezetői­ben, s a nemzet iránt elkö­telezett szobrászt, Meloc­co Miklóst kérték fel elké­szítésére. Az elöljárók ott azóta többször is változ­tak, ám őszintén támogat­ták, továbbvitték a jó ötle­tet, örökségként azt ápol­ták. A város szívében . fog állni a szobor, ott, ahol a megyeháza és a városháza között kiszélesedik az út, s a kis tér, a patinás környe­zet szeretettel öleli majd magába „a legnagyobb ma­gyar” kőbe álmodott alak­ját. Az emlékművet októ­ber 23-a tiszteletére avat­ják fel. A műteremlátoga­tásra hétfői lapunkban visz- szatérünk Vimola Károly felvétele ségi körét, amit tovább ne­hezít a szervezet korlátozott anyagi ereje is. — Büszkék lehetünk ar­ra, hogy a megyében vala­mennyi rendőrkapitánysá­gon van hivatásos ifjúságvé­delemmel foglalkozó kollé­ga. Ugyanakkor szomorú az a tény, hogy ők, többségük­ben, másodtevékenységben látják el azt az egész embert kívánó munkát — részletez­te a bűnmegelőzés területén a hatóságra jutó feladatokat az őrnagy. — Hasonlóan nagy gondokkal küszkö­dünk az úgynevezett DA- DA-program (az amerikai mintára hazánkban is beindí­tott dohányzás-, alkohol-, drog-, AIDS-ellenes tré­ning) végzése közben is. (Folytatás a 4. oldalon) Üdvözlő' távirat Göncz Árpád, a Magyar Köztár­saság elnöke, Hóm Gyula mi­niszterelnök, Gál Zoltán az Or­szággyűlés elnöke és Kovács László külügyminiszter a Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte Csiang Ce-mint, a Kínai Nép- köztársaság elnökét, Li Peng mi­niszterelnököt, Csiao Sit, a kínai parlament elnökét és Csien Csi- csen külügyminisztert. Ki a felelős? A miniszterelnök parlamenti beszéde nagy visszhangot váltott ki. Sok mindent elmondtak róla, csak jót nem. A televízió még a Nap-keltében is foglalkozott vele. Egy hosszú interjút csináltak Horn Gyulával, s közben meg­szólaltattak Boross Pétertől Vitányi Ivánig több politi­kust. Úgy látszik, a koalíciós hatalomátvétel egy kicsit féloldalasra sikeredett a tévében, mert a riporter nem valami kíméletesen bánt a kormányfővel Persze Horn mondta a múltkoriban, hogy a sajtó csak ellenzéki le­het Hát most megkapta! Én azonban nem a miniszterelnökkel akarok foglal­kozni, van neki elég baja nélkülem is. Vitányi Iván, az egyik megkérdezett azonban olyasmit mondott, amire fölkaptam a fejem. Nem az hökkentett meg, hogy szava­iból nem sugárzott a pártvezére iránti odaadó szeretet, hanem az, hogy a kéretlenül kapott publicitást a társa­dalom felelősségének megállapítására használta föl. Ki­jelentette ugyanis: „Ami az elmúlt tíz évben történt, az az egész társadalom felelőssége.”Hogyan? A tíz évből hat a kommunista kurzus, négy pedig a demokrácia idejére esik. Visszafelé haladva valóban megállapítható a társadalom valamelyes felelőssége, hi­szen az 1990-es szabad választáson érvényesült a nép szabad akarata. Az érintett időszak hatvan százaléka azonban az egypárti diktatúra jegyében telt el. (Emlé­keztetőül: a demokráciára hagyott hatalmas dolláradós­ság felét ekkor rakták a társadalom vállára!) És ez a diktatúra a megszálló szovjet hadsereg igen aktív közre­működésével alakult ki, de szerepet játszottak az ura­lom megszilárdulásában és fennmaradásában a ma­gyar kommunisták százezrei is. Ráadásul ez a társada­lom 1945-ben a november 4-i választáson és 1956-ban, a forradalomban félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy nem tud és nem akar azonosulni a kommunista rendszerrel, melynek alapja nem a nép szabad döntése, hanem az a terror, amit egy imperialista hatalom és honi kiszolgálói alkalmaztak a társadalommal szemben. Egy levert rendszerellenes forradalom és az azt köve­tő rettenetes megtorlás után cinikus dolog a társada­lom felelősségéről beszélni Én még az MSZMP-tagok felelősségét is csak igen óvatosan emlegetném. A 800 000 tag jelentős részének ugyanis fogalma sem volt arról, hogy milyen párt tagja. (Egy vállalatvezetőnek például a fordulat előtt nem sokkal fogalma sem volt ar­ról, hogy Nagy Imrét 1958-ban kivégezték!!!) Azoknak a felelősségét viszont nem hallgatnám el, akik tudták, mert értelmi képességük és tanultságuk, valamint beosz­tásuk alapján tudniuk kellett, hogy párttagságukkal mit támogatnak, vagy legalábbis fedeznek. így hát Vitányi Iván ne mutogasson a társadalomra, inkább nézzen a tükörbe. Török Bálint A kormányalakításnál dói el minden Szlovákia választ Tegnap kezdődtek el s ma fejeződnek be Szlovákiában a parlamenti választások; több mint hárommillió választó- polgár dönt, az induló tizennyolc párt és koalíció közül melyiket támogatja, s egyben dönt arról is, milyen irány­ban haladjon tovább a közel két éve fíiggetlenült ország. Minden felmérés szerint a Vladimír Meciar vezette De­mokratikus Szlovákiáért Mozgalom megőrizte vezető pozícióját, s a szavazatok 26 százalékára számíthat, ám be­válni látszanak azok a jósla­tok, miszerint Michal Kovád államfő mégsem a DSZM el­nökét bízza meg kormány- alakítással. Vladimír Meciar ugyan még ma is a legnép­szerűbb szlovák politikus, de a korábbinál már kevesebb meggyőző erővel. Meciart az elmúlt három évben két­szer váltották le kormányfői tisztségéről, s míg első alka­lommal mártírként viselked­ve még növekedett is a lakos­ság iránta érzett rokonszen- ve, legutóbbi távozása (ez év március 11 -én) már igencsak eltérő reagálásokat váltott ki, azonfelül a Csehországról időközben levált Szlováki­ában nem a beígért gazdasá­gi fellendülés következett be, ellenkezőleg, a komoly visszaesés mind sötétebb je­gyei mutatkoztak meg. A Meciar vezette — immár önállósult — országban meg­torpant a privatizáció, a ne­héziparra és a hadiiparra be­állított gazdasága konkuren­cia-képtelenné vált külföl­dön, a korábban a csehorszá­gi piac felé irányuló mező- gazdaság pedig termékeit nem tudta hol értékesíteni. Robbanásszerűen növeke­dett a munkanélküliség, és rendkívül súlyos helyzetbe került az oktatásügy, vala­mint az egészségügy. A kül­politikában is egyre inkább elszigetelődött, kudarcok so­rozata járatta le a másfajta hangnemet megütő diplomá­cia próbálkozásait, egyszó­val Szlovákia — kitűnő esé­lyei ellenére — hétmérföl- des léptekkel kezdett távo­lodni Európától. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom