Pest Megyei Hírlap, 1994. július (38. évfolyam, 152-177. szám)

1994-07-01 / 152. szám

í XXXVIII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM Ára: 13,50 forint 1994. JÚLIUS L, PÉNTEK Maradona: vége! A nagy visszatérés ala­posan leértékelődött: az argentinok viharos előéletű, 33 éves vi­lágsztárja, Diego Mara­dona fennakadt a dop­pingvizsgán (írásunk a 15. oldalon) Logyakorlat hadifoglyokra Közép-boszniai muzulmán kiképzőtáborokban iszlám országokból érkezett zsoldo­sok vezényletével horvát ha­difoglyokat használnak élő céltáblaként — állította teg­nap a Tanjug egy zágrábi hetilap írására hivatkozva. Az újság egy megszökött horvát szemtanú elbeszélé­sét idézi. Nagymaroson (is) telefonálnának már Előleg után vonalat! Tapintható feszültség, el-elszabaduló indulatok, számta­lan bekiabálás — némely esetben nyomdafestéket nem tűrő hangnemben —: ez jellemezte azt a szerdán este rendezett nagymarosi lakossági fórumot, melynek egyetlen napirendi pontja a település, illetve a 27-es (Vác központú) primerkörzet telefonfejlesztésének meg­vitatása volt. A fórumon, melyet a telepü­lés két alpolgármestere, Gya- raki F. Frigyes és Zoltai Mi­hály vezetett, pontosabban inkább próbált vezetni, az ér­deklődő, szép számban meg­jelent helybélieken kívül részt vett Csuport Antal, a körzet telefonszolgáltatási jogával bíró Digitel Távköz­lési Koncessziós Részvény- társaság képviselője, Győtfi Ernő, a Börzsöny Com. Rt. ügyvezető igazgatója, vala­mint Leitner Gábor ország- gyűlési képviselő is. — Torkig vagyok, sőt gondolom mondhatom úgy is, hogy torkig vagyunk már az ígéretekkel, szeret­nénk végre tisztán látni, mi­kor lesz telefonvonaluk a helybéli igénylőknek, akik már előleget is fizettek a be­kötésre — adta meg a gyű­les alaphangját egy indula­tos felszólaló, aki azt is megemlítette: teljességgel átláthatatlan számára, mit jelent az, hogy a körzet kon­cessziós pályázatát a három rivális — a Börzsöny Com. Rt. (a nagymarosi telefon­igénylők e cégnél adták le igényüket és fizették be a 15 ezer forint előleget), a Matáv és a Digitel 2001 Rt. — közül az utóbbi, vagyis a Digitel nyerte el. — Számtalanszor el­mondtuk már — kezdte vá­laszát Csuport Antal —, hogy a Digitel Távközlési és Koncessziós Részvény- társaság minden tőle telhe­tőt megtesz azért, hogy tel­jesítse jogelődje, a Digitel 2001 Rt. 27-es primerkör- zetre vonatkozó koncesszi­ós pályázatában foglalt köte­lezettséget, vagyis hogy 1995. január 1-jei határ­idővel kínálati piacot te­remt a körzetben. (Folytatás a 4. oldalon) Magukra hagyatva? Aki majd fél évszázadig ette és még ki tudja meddig fogja rágni a nemzeti kisebbség kenyerét, érthető mó­don minden hivatalos dokumentumban a rá vonatko­zó mondatokat keresi. Ezúttal az új koalíció megálla­podása találtatott a górcső alatt, hiszen a kárpátaljai, erdélyi, a vajdasági és a felvidéki magyaroknak igen­csak nem mindegy, miként fog hozzájuk viszonyulni az elkövetkező négy évben a napokon belül megalaku­ló magyar kormány. A majd százhatvan gépelt oldalas MSZP—SZDSZ koalíciós megállapodásban egy-más- fél gépelt oldal jutott a határainkon túl élő, hozzávető­leg négy és fél milliós magyarságnak. Eszerint tehát hozzávetőleg ilyen „erőteljes”elbánásra számíthatnak a nemzeti kisebbségként élő nemzettársak. Azí ugyan nem lehet elvitatni a leendő kormánytól, hogy jószomszédi kapcsolatokra törekedik, viszont azt is tudni kell, hogy a szerb külügyminiszter nem régen kijelentette: nemzete csak más nemzetek nélkül tud igazán élni. Mondta ezt egy olyan állam egyik vezető­je, ahol a lakosságnak negyven százaléka más nációk­hoz tartozik. Ha tehát a magyar kormány elsődleges céljául tűzi ki a környező országokkal való minél jobb viszony kialakítását és ápolását, biztosra vehetjük, hogy nagyon is háttérbe fog szorulni a vajdasági ma­gyarok hármas autonómiájának koncepciója, a felvi­déki táblatörvény és a többi, Európa-szinten is egyre több gondot okozó felvetés. Sarkosítva a kérdést, akár azt is mondhatjuk, hogy a koalíciós megállapodás határon túli magyarokra vo­natkozó része egyfajta „kacsintás”is lehet a környező országok magyarellenes köreinek: íme, itt az alka­lom)!?). Sajnos a magyar kisebbségek, akik alighanem job­ban érzik e probléma súlyát, mint a hazai kormánykö­rök, előbb-utóbb kénytelenek lesznek rádöbbenni, hogy az elmúlt négy év után most magukra lesznek ha­gyatva. Both Mihály Bírót próbáló verseny Tökön Borkóstolás hőségben Hagyományosnak tekinthe­tő a szőlész-borász gazdák éves munkájának megméret­tetése. A Pest megyei bor­versenyt — melynek idén a toki Egyetértés Szövetkezet Nyakashegy Kft. volt a házi­gazdája — megyénk föld­művelésügyi hivatalának ve­zetője, Tunyogi András nyi­totta meg. A versenyre az egyes gaz­daságoktól, gazdáktól száz­hat minta érkezett — tud­tuk meg a hívtál munkatár­sától, Lind Elvirától. A helyszín kiválasztásakor a szervezők távlati célokra is gondoltak, amikor Tököt je­lölték meg. A településen néhány évtizeddel ezelőtt vi­rágzott a szőlészet és a borá­szat. Jelenleg jó bortermő helynek minősül, ám szeret­nének ennél magasabb rang­ra emelkedni. (Folytatás a 4. oldalon) Lemondásra akarják kényszeríteni A célpont: Inczédy János Tegnap összeült a Pest Me­gyei Önkormányzat jogi és ügyrendi bizottsága. Tu­dósítónk hivatalos meghí­vóval érkezett az ülésre, amely késések miatt mint­egy 30-40 perccel később kezdődött a kiírt időpont­nál, de végül is határozat- képessé vált. Már éppen rá­tértek volna az első napi­rendi pontra, mikor az egyik bizottsági tag azt ja­vasolta, hogy az ülést zárt ajtók mögött tartsák, ugyanis szerinte több olyan pont is van, amely nem publikus a tárgyalási periódusban. Pedig érde­kes témák kerültek teríték­re: így a hivatal három köztisztségviselőjének fel­mentési ügye, valamint a Pest megyei címer haszná­latának odaítélési joga. Minderről munkatársunk már nem hallhatott sem­mit, ugyanis a javaslattevő bizottsági tag kérését meg­szavaztatta Bencze József tanácsnok, és az egyhangú szavazás eredményekép­pen tudósítónknak távoz­nia kellett az ülésterem­ből. Igaz, ígéretet kap­tunk: valamilyen formá­ban majd értesítik lapun­kat a bizottság döntéseiről. (Folytatás a 3. oldalon) Memorandum a megyeházán Expóhoz fesztivál Rendkívüli értekezletet tartottak a vidéki expófele­lősök szerdán a megyehá­zán, amelyen megalakítot­ták a Magyarország feszti­vál szervezőbizottságát. Erről memorandumot is aláírtak a megyei, megyei jogú városi, szakmai szer­vezetek, a köztársasági megbízotti hivatalok meg­hatalmazott expófelelősei és a világkiállítási progra­miroda képviselője. Szatmáry Lászlót, a Pest Megyei Önkormány­zat Világkiállítási Prog­ramtitkárságának munka­társát arról kérdezte la­punk: miért döntöttek a bi­zottság létrehozása mel­lett? — Elsősorban azért — mondta Szatmáry László — mert a Magyarország fesztivál az Expo ’96-tól elválaszthatatlan, a világ- kiállításhoz hivatalosan kapcsolódó rendezvények­re épül amellett, hogy mar­keting— és reklámmunká­ja, gazdaságossága és haté­konysága szorosan össze­függ az expóval. (Folytatás a 4. oldalon) Függetlenségi emlékművet avatott tegnap Budapesten a XI. kerületi önkormány­zat, melynek gondolata a szovjet csapatok kivonulásakor merült fel Talum Attila felvételei Felmentés Felmentették tisztségéből Pátlfy G. Istvánt, a Híradó és A Hét főszerkesztőjét. A hírműsorok vezetésével Stefka Istvánt bízták meg. Kormányprogram Jövő csütörtökre valószínű­leg végleges formát ölt az új kormány programja, a mi­niszterelnök-jelölt Horn Gyula akkor láthatja el kéz­jegyével, és a tervek szerint jövő pénteken juttatják el minden országgyűlési kép­viselőhöz — tudta meg az MTI munkatársa tegnap a szabaddemokrata Hack Pé­tertől. Elment a hajó? Török Bálint írása (2. oldal) Megegyezett az ÁV Rt. a Mahirrel (3. oldal) Nemzetközi összefogás a maffia ellen (16. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom