Pest Megyei Hírlap, 1994. április (38. évfolyam, 76-100. szám)

1994-04-01 / 76. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLFÖLD 1994. ÁPRILIS PENTEK Heves harcok Kelet-Boszniában Több száz áldozat — A boskányok több mint tízezer katonával nagysza­bású offenzívát indítottak a kelet-boszniai szerb állá­sok ellen — jelentette a DPA és az APA a belgrádi rádió közleményére hivat­kozva. A rádió szerint a hadművelet kiindulópontja az ENSZ-védelem alatt álló Gorazde muzulmán e'nklávé. A Tanjug hírügy­nökség úgy tájékoztatott, hogy a heves harcokban a szerbek tartani tudják állá­saikat, a muzulmánok azon­ban tegnap délelőttig több száz embert vesztettek. A DPA arról is beszá­molt, hogy tegnap virradó­ra a szerb tüzérség ismét lőtte Gorazdét. A szaraje­vói rádió szerint a város számára a háború két évvel ezelőtti kezdete óta a szer­dai volt a legnehezebb nap. A rádió szerint legkeve­sebb 15 ember meghalt és 40 megsebesült. A szerbek tüzérségi tüzet zúdítottak egy másik kelet-boszniai muzulmán enklávéra: Zepá- ra is. Egy ottani iskolát talá­latok értek; halottakról, il­letve sebesültekről Zepá- ból egyelőre nincsenek ada­tok. Az Egyesült Államok szerdán jelezte, hogy nem áll módjában elfogadni azt a határozattervezetet, mely kiszélesítené az ENSZ man­dátumát a volt Jugoszlávia területén, lehetővé téve to­vábbi mintegy tízezer kék­sisakos küldését a térségbe. Az amerikai ENSZ-kép- viselet 30 napos halasztást kért, hogy megvizsgálhas­sa a határozat elfogadása esetén jelentkező esetleges súlyos pénzügyi kihatáso­kat, melyek ellenkezést vál­tanának ki a kongresszus­ban — jelezte egy európai diplomata. Butrosz Gáli ENSZ-főtit- kár korábban több mint nyolcezer katonát kért Sza­rajevó demilitarizálására és a közép-boszniai tűzszünet betartására. Támadás Kuba ellen Az Egyesült Államokban élő kubai emigránsok egy csoportja támadást intézett az egyik új kubai tengerpar­ti szálloda ellen, hogy elri­assza onnan a külföldi turis­tákat — jelentették be szer­dán Miamiban. A hírt ku­bai részről egyelőre hivata­losan nem erősítették meg, de nem is cáfolták. Az Alpha 66 nevű, har­cosan Casfro-ellenes emig­ráns szervezet egy kom­mandója a csoport szóvivő­je szerint március 11-én egy motorcsónakkal meg­közelítette a Kuba északi partjai közelében fekvő Cayo Coco szigetét, ahol ta­valy nyílt meg az első ide­genforgalmi létesítmény, egy spanyol szállodalánc kezelésében lévő üdülőfa­lu. Miként a csoport közöl­te, a különítmény tagjai is­métlőfegyverekkel tüzet nyitottak a szálló épületei­re, de nem sebesítettek meg senkit; nem is ez volt a céljuk, hanem hogy félel­met keltsenek a vendégek­ben és azok a jövőben tar­tózkodjanak az ország láto­gatásától. Az Egyesült Államok törvényei tiltják a hasonló, az ország területéről kiindu­ló fegyveres akciók végre­hajtását. Van valami ünnepélyesség a leve­gőben. Ezt érzem napok óta min­denhol, bármerre járok. Bár lehet, hogy érzéseim megcsalnak, s csak bennem van ünnep. De most nem a húsvétot várom, mint máskor, ami­kor önmagában is szent ünnep, hogy testvéreimmel ismét egy asz­talhoz ülhetek, emellett ott van még a lassan családi szokássá váló húsvétvasámapi keresztelő. S ha annak vége, nővéreimmel kint se­rénykedünk a szülői ház konyhájában, festjük a tojást, s fér­jeink körülöttünk sündörögnek vagy leülnek az étkezőbe egy pohár szatmári szilvapálinka mellé, hogy megbeszéljék a világ dolgait. Mindeközben a sok apróság, gyermekeink a két hónapostól a tizenkét éves korig elfoglalják a három nagyszobát, s látszik rajtuk, mennyire igyekeznek kijátszani magukat, bepótolva a karácsony óta eltelt hónapokat, amió­ta nem volt alkalmuk látni egymást. Megtelik a szülői ház gyermekkacajjal, gyermekzsivajjal, megsokasodnak a gyer­mekbalesetek, egyik fejét, másik térdét üti be a játék hevé­ben. Na és ott van a nagyanyám receptje szerint készült elma­radhatatlan sárga túró, amit a húsvéti sonkával együtt illik enni, s a hétfő hajnali izgalmas várakozás, hogy ki fog előbb locsolkodni, az iskolás gyerekek hada kezdi-e meg vo­nulását hamarabb, vagy a világ dolgait éjszakába nyúlóan beszélő férfitársaink találnak-e ki ismét valami mókát. Fél­álomban szendergünk csak, mi lányok, hogy idejében ugra­Varsóban még nincs pénzügyminiszter Walesa fokozza a nyomást — Lech Walesa lengyel államfő fokozza a balol­dali kormánykoalícióra gyakorolt nyomást. Szer­dán megerősítette, hogy nem hajlandó aláírni Da- riusz Rosati kinevezését a miniszterelnök-helyette­si és pénzügyminiszteri posztra, amelyre mint megjegyezte, neki már van saját jelöltje. Az államfő bírálni sze­rint Walesa ezzel nem­csak azt a bizonytalansá­got tartósítja, amit az okoz, hogy immár két hó­napja betöltetlen az or­szág gazdasági-pénzügyi csúcsvezetőjének poszt­ja, de aláássa a paraszt­párt és a szociáldemokra­Összedől a szarkofág? A Nemzetközi Atomener­gia Ügynökség (NAÜ) szak­értőinek egy csoportja sú­lyos biztonsági hiányossá­gokra derített fényt a cser­nobili atomerőműben. A szakemberek az AFP jelen­tése szerint március 7-e és 17-e között vizsgálták meg a történelem eddig legna­gyobb nukleáris baleseté­nek színhelyét. Mint a NAÜ tegnap, Bécsben nyil­vánosságra hozott sajtónyi­latkozatából kitűnik, a né­gyes számú reaktor beton­ból öntött biztonsági köpe­nye (itt történt az 1986-os katasztrófa) összedőléssel fenyeget. Leonyid Kravcsuk ukrán elnök a DPA által is­mertetett jelentés szerint el­fogadta azt a javaslatot, hogy hívjanak össze egy nemzetközi konferenciát a Csemobilban kialakult hely­zet megvitatására. • ták kormánykoalíciós szerződését is. Ebben ugyanis úgy állapodott meg a választásokon győztes Demokratikus Baloldali Szövetség (SLD) és a Lengyel Pa­rasztpárt (PSL), hogy az előbbi lemond a minisz­terelnöki poszt betöltésé­ről a PSL javára, de en­nek fejében megkapja az első miniszterelnök-he­lyettesi és a gazdasági miniszteri posztokat. Feltételezések szerint az államfő támadására való válaszadási szándék­nak is szerepe volt ab­ban, hogy a napokban az SLD úgy döntött: kötele­zi parlamenti képviselőit Magyarország az Európai Unióhoz intézett, húsvét után benyújtandó tagfel­vételi kérelmével a közös­séghez való közeledés vo­natkozásában megőrzi ve­zető helyét a közép-euró­pai országok között — ál­lapította meg az Izvesztyi­ja tegnap gazdasági mel­lékletében. A lap emlékeztetett rá, hogy Budapest még a rendszerváltás előtt, 1988-ban együttműködé­si megállapodást kötött az akkori Európai Közös­séggel, s Magyarország sokat tett az „Európához való csatlakozásért”. Az újság szerint ezt az ösz- szes politikai erő támogat­ja. A magyar törvények li­berális jellegének, illetve a politikai stabilitás fok­mérőjének tartja az Iz­vesztyija, hogy a térség­— ne szavazzák meg a Vatikánnal kötött konkor­dátum parafálását. Wale­sa erre a Slowo katolikus napilap szerkesztőségé­ben tett látogatásán kö­zölte: egyelőre nem biz­tos, hogy hajlandó lesz aláírni a parlamentben el­fogadott idei költségve­tést, mert bár belátja, hogy gazdasági szem­pontból mást nem lehet tenni, de azt a baloldali választók elárulásának tartja. Mellesleg azt is kö­zölte, hogy tanulmányoz­zák annak lehetőségét, hatályba léptetheti-e az államfő a parlament jóvá­hagyása nélkül is a kon­kordátumot. beli tőkebefektetések 60 százaléka Magyarország­ra jutott. Ä lehetőségek szerint elkerülve a sokkterápiá­nak nevezett intézkedése­ket, Magyarország köny- nyedén tért át a piaci útra — írta az Izvesztyija. En­nek alátámasztására a va­lutatartalékok növekedé­sét, illetve azt említette a lap, hogy a magyar, áruk felét Nyugat-Európába szállítják. Mindazonáltal Magyarországnak valószí­nűleg várakoznia kell az EU előszobájában — idézte Sir León Brittant, az EU bizottságának ille­tékes tagját a lap. Mint ír­ta, Brittan szerint az EU- tagságig hosszú és akadá­lyokkal teli az út, s a kö­zösség nem ad előnyt Ma­gyarországnak más viseg­rádi országokkal szemben. A nagyvilág hírei • Április 30-ával Né­metország bezárja pé­csi főkonzulátusát — közölte tegnap a német külügyminisztérium szóvivője, megértést kérve a magyar kor­mánytól: az új felada­tok és a takarékossági kényszerek következté­ben áramvonalasítani kénytelenek a német külképviseletek hálóza­tát. Pécsre tiszteletbeli konzult fognak kine­vezni. • „Amennyiben az a moszkvai bejelentés, hogy orosz részről leg­alább fél évvel el akar­ják halasztani a béke­partnerség aláírását hi­vatalosan is megerősí­tést nyer, ez nyilvánvaló­an nem kis kiábrándult­ságot okoz majd NATO- körökben ” — kommen­tálta az MTI kérdésére a tegnapi moszkvai hírt a szövetség egyik neve mellőzését kérő illetéke­se. • Eszak-Korea képvi­selői úgy jelentek meg egy nemzetközi érte­kezleten, hogy zakóju­kon nem viselték a „nagy vezért” ábrázo­ló Kim-jelvényt. A dél­koreai hírügynökség számol be arról, hogy az észak-koreaiak, akik minden hivatalos alkalommal kötelezően kitűzik a Kim ír Szen- jelvényt, az Interparla­mentáris Unió párizsi értekezletén e dísz nél­kül jelentek meg, nyil­vánvalóan központi utasításnak engedel­meskedve. Az Izvesztyija Magyarországról Még mindig vezető» helyen VÉLEMÉNY • • Unnepvárás ni, menekülni tudjunk, ha egy vödör víz löttyen felénk, vagy ha a szódásüvegből öntöznek bennünket hajnalban, hogy el ne hervadjunk. Aztán a sok húsvéti locsolóvers, amit elmond a falu apraja-nagyja, a szomszéd vagy rokon férfiak hellyel kínálása, mert nekik nem szokás hímes tojást adni, de illik őket behívni a nagy szobába, s megkínálni étel- lel-itallal. Mindez előttem van, s izgatott a lelkem, mint minden nagy ünnep előtt, s tele vagyok várakozással. Ám a várako­zás most messzebbre nyúlik, átível a húsvét fölött. Engem magamát is meglep, mennyire kitölti a lelkem, s ha máshol járnak is gondolataim, érzem minden pillanatban, hogy agyam hátsó részében azért ott bujkál, egy pillanatra sem tu­dok szabadulni tőle. S nem is akarok, mert sorsdöntő, sors­fordító dolgoktól nem szokta az ember magát elhatárolni, s különösen nem azoktól az eseményektől, amelyek hazája, népe életét hosszú időre meghatározzák. S ez az ünnepélyesség, ez a várakozás azért van bennem, egyre erőteljesebben kitöltve gondolkodásomat, mert már csak hetekben lehet mérni az időt, amíg elkövetkezik az a nap, amikor választani fogunk. Mondták már hosszú idővel ezelőtt sokan, hogy ez most fontosabb esemény lesz, mint a négy évvel ezelőtti, s én nem hittem mindaddig, míg saját lelkemen is el nem uralkodott a gondolat: valóban sorsdöntő események előtt állunk. A napokban egy neves nyugati poli­tikussal tervezett, aztán bizonyos okok miatt elmaradt inter­júmban szerettem volna megkérdezni: egy kívülálló, egy Nyugat-Európából hazánkba látogató milyen változásokat lát a négy évvel ezelőtti, vagy még távolabbi időbe nézve a szocialista rendszer időszakának Magyarországához képest? S a kérdésben benne is van a válasz: óriási utat tettünk meg, mérföldeket léptünk előre, több száz törvényt alkotott a par­lament, amelynek határozott célja volt a demokratikus jogál­lam kiépítése. Ha eltekintünk a pártok választási programjai­tól, a kampány időnként túlfűtött szónoklataitól, s csak úgy magunkban^ a benső világunkban végiggondoljuk, mi a kü­lönbség a mai és a tíz évvel ezelőtti Magyarország között, akkor azt is mondhatjuk, óriási. Vannak, akik elszegényedtek, nehezebben élnek. De meg­változott minden, szabadabbak lettünk, mások a politika fő­szereplői, s mi valamennyien immár másképp is gondolko­dunk. De vajon mi lesz május után, ki alakít kormányt, ki­nek a kezébe kerül a hatalom arra a négy esztendőre, amely magában foglalja a világkiállítást, a honfoglalás 1100. évfor­dulóját és sok mást? Négy év hosszú idő, ezalatt a csecsemő­ből óvodás lesz, a ginmnazista elvégzi az iskolát, s a kezdő egyetemista már a diplomamunkáját írja. Ilyen várakozással teli napok állnak előttünk májusig, amikor végre ismét kövzetlenül gyakorolhatja hatalmát a nép, és az urnák elé járulhat. Az eltelt négy év alatt felnőt­tünk a változásokhoz, a demokráciához, és felelősségünk tel­jes tudatában megyünk majd el szavazni. Legalábbis így hi­szem, ezt remélem, s ünnep lesz az a nap valamennyiünk számára, amikor legalább négy esztendőre eldöntjük a saját sorsunkat és a nemzetünk sorsát. WqJLcmV (Halász Csilla)

Next

/
Oldalképek
Tartalom