Pest Megyei Hírlap, 1994. március (38. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-08 / 56. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1994. MÁRCIUS 8.. KEDD ALLASAJANLO A Pest Megyei Mun­kaügyi Központ ajánlatai: Középületépítő Vállalat keres: — 10 ács-állványozót, — 10 központifűtés- és cső­hálózat-szerelőt, — 20 szobafestőt, — 15 hideg és melegburko- lót. Jelentkezés: Bp. VIII., Kere­pesi út 27. MŰSZIG Kisszövetkezet vidéki munkára keres: — 5 betanított munkást padlóburkolásra. Cím: Bp. II., Pázsit u. 1. (volt Hébelt Ede utca), tel.: 156-9979. I toronydaru-kezeló't fel­vesz a KŐHANECZ és FIA Kft. németországi munka­helyre (Stuttgart mellett). Bé­rezés megegyezés szerint. Németnyelv-tudás nem szük­séges. Jelentkezés: 175-5333/135 m. Csibi Jó- zsefné. UNJO-PORTA Kft. ke­res: — 2 középkategóriás gáz- üzeműkazán-fűtőt (min. 600 kW telj.) — 1 iparihűtőgép-kezelőt (villanyszerelő vagy elektro­technikus). Cím: Bp. VI., Dózsa Gy. u. 84/B Tel.: 121-4873, Sza­bó János. Nemzetközi Biztosító Tár­saság biztosítói utánképzést indít! Termékértékesítésre, ügyfélszolgálatra alkalmas munkatársakat várunk, agilis ambiciózus, kreatív jelentke­zők személyében Érd, Diósd, Biatorbágy, Budaörs, Duna­keszi, Páty, Perbál, Százha­lombatta területre. Betanulási időre garantált bért biztosítunk! Jelentkezés: ÁB-Aegon Ál­talános Biztosító Rt. Buda környéki kirendeltség. Cím: Budapest II., Margit krt. 26. Telefon: 135-9529, 115-1447. IKARUS Járműgyártó Rt. budapesti gyára amerikai ex­portgyártásra szakképzett, gyakorlattal rendelkező szak­munkásokat keres: karosszé­rialakatos-hegesztő, hegesz­tő, autófényező, autómotor­szerelő, autóvillany-szerelő munkakörbe. Érdelődni lehet: Ikarus Rt., Bp. XVI., Margit u. 114. Munkaügyi osztály felvételi csoport. Tel: 252-9666/1381 v. 1517 mellék. Általános Iskola keres: — matematika—fizika sza­kos pedagógust helyettesítésre, — magyar—történelem sza­kos pedagógust határozatlan időre. Cím: Nagykovácsi, Kos­suth u. 101. Tel.: 138-9163, 138-9922. A Pest Megyei Munka­ügyi Központ felvételre ke­res: — 1 üzemgazdász vagy ha­sonló munkakörben dolgo­zott mérnököt, elemzői mun­kakörbe. Érdeklődni: Holota Imre, 209-3245 — 2 érettségizett fiatalt ikta­tói és irattáros munkakörbe Feltétel: lehetőség szerint közgazdasági érettségi, gép­írástudás, számítógépes gya­korlat, iktatói gyakorlat előny. Érdeklődni: 185-2411, dr. Mikula Gabriella Cím: 1117 Budapest, Ka­rinthy F. út 3. Németországi munkára ke­resünk vendéglátó-ipari szak­munkásokat: szakács, cuk­rász, felszolgáló, mixer. Feltétel: min. 7 éves szak­mai gyakorlat, 40 év alatti életkor, jó német szakmai- nyelv-ismeret. Jelentkezés: Pest Megyei Munkaügyi Központ, Buda­pest XI., Karinthy F. út 3. 185-2411, Rektenwald Atti­la. Vácott, a Serventa Plus bevá­sárlóközpontban (a vasútállo­másnál) az egy kilós biatorbá- gyi liszt 30 forintba kerül, a Vé­nusz napraforgó étolaj 78 forin­tért kapható, a negyedkilós Om­nia kávét 178 forintért adják, az 1,5 literes Coca-Cola 78,50 forint, a kétliteres visszaváltha­tó Pepsi-Cola 87 forintba, az egyliteres Yess alma ital 53,50 forintért vehető meg. A félliteres Trois Tours Brandy 314 forint, a 0,5 literes Unicumot 514 forintért kínál­ják, a félliteres Arany Ászok sör 28,80 forint, a Kaiser 40 forint­ba kerül, az Amstel pedig 49,90-ért vásárolható meg. Á Serventa Plus bevásárlóközpont egy másik üzlete megtalálható Monoron is a négyes számú főút mellett — tájékoztatott VonaIstván, az üzlet vezetője. Pomázon, a HÉV-állomás- nál lévő vegyesboltban az ét­olaj 106 forintért kapható, a kristálycukor 90 forintba kerül, a finomliszt 45, a rétesliszt 48 forint, a rizst 90 forintért adják. Az egyliteres Coca-Cola 63 fo­rint, míg a két és félliteres 186 forintért vásárolható meg. A félkilós száraz tészta 62 fo­rint, a negyedkilós 42 forint — tudtuk meg Mészáros Lászlóné alkalmazottól. * Holnap reggel kilenc órától dél­után két óráig import kilósru- ha-vásárt tartanak a ráckevei művelődési központban. (csukán) A gyógyszertárak nyitva tartása A Pharmafontana Budapest Gyógyszerellátó Vállalat közli a lakossággal, hogy gyógyszertárai március 12-én, szombaton a szoká­sos hétköznapi, hétfői rend­nek megfelelően lesznek nyitva. Március 13-án, 14-én és 15-én csak az ügye­letes gyógyszertárak tarta­nak szolgálatot, a többi gyógyszertár zárva lesz. Várják a fiatalokat Ifjúsági szolgáltató iroda A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány ifjúsági szolgáltató irodája egyaránt várja a fővárosi és a vidé­ki fiatalok jelentkezését személyesen, levélben vagy te­lefonon képzési-átképzési-továbbképzési kérdésekben. Ügyfélfogadás: naponta reggel kilenc és délután há­rom óra között. Ügyfélszolgálati telefon: 251-3737 (délután négy órától ez a szám üzenetrögzítőként működik). Cím: Budapest XIV., Amerikai út 96. 1145. (Meg­közelíthető: az 1-es busszal és a kis földalattival a Me­xikói úti végállomásig.) Piaci árak Vecsésen, a legutóbbi heti piacon már megjelentek az áru­soknál a húsvéti csokinyuszik. A 150 grammos 200 forint, a 125 grammos 180 forint, a 100 grammos 160 forint, a 60 gram­mos 100 forint és a páros (2x40 grammos) 140 forintba került. A Kinder tojás 55 forint volt. Vásárolhattunk még fékilós ma­jonézt 120-ért, 500 grammos Milka kakaót 380 forintért, Fa tusfürdőt 200 forintért, és Pal­molive tusfürdőt (kettő az egy­ben) 260 forintért. A zöldség-gyümölcs kereske­dőknél a paradicsom 160—180, a sárgarépa 30, a pet­rezselyemgyökér 50, a krumpli 16, a csiperkegomba 148, a salá­tának feje 45, a retek csomója 50, a karalábé darabja 100, az édes káposztának 12 forint volt kilója. Á tojás darabja 6 forintba ke­rült. A banán 99, a mandarin 160, a narancsot pedig 62—68 forint között adták. Cs. S. Nagykőrösi anyakönyy Nagykőrösön kötött házassá­got: Tóth Pál és Simon Andrea, Juhász Imre és Farkas Márta. Nagykőrösön hunyt el: Kecs­kés Istvánná sz. Sziládi Julian­na (Abonyi út 11.), Marokity Miklósné sz. Soós Julianna (Ok­tóber 23. tér VI), Nánai-Szűcs Antalné sz. Horvát Ilona (Petőfi u. 20.), Biczó Lajos (Tázerdő dűlő 12.), Bekő Antalné sz. Pes­ti Eszter (Bállá Gergely u. 86.), Cseh Sándomé sz. Kiss Eszter (Zöldmező u. 18.), Kóródi Ká- rolyné sz. Pásztor Julianna (Hu­nyadi u. 6.), Molnár Ferencné sz. Fakan Terézia (Kodály Z. u. 6/A). Jogi tanácsok A kulturális járulékról Olvasóink közül többen kérnek tanácsot, hogy kulturális­járulék-fizetési kötelezettségüket, amit első alkalommal az adóbevallásukban ez évben kellett feltüntetni, a törvényi rendelkezések helyes értelmezése szerint teljesítették-e. Ol­vasóinknak gondot okozott a járulék alapjának és az érin­tett kulturális termékek, illetve szolgáltatások körének megállapítása és más kérdések. A Nemzeti Kultu­rális Alapról szó­ló 1993. évi XXI- II. törvény 1993. április 1-jén lé­pett hatályba, s egyidejűleg a jogalkotó hatá­lyon kívül helyezte a korábbi kulturális járulék (ún. giccsa- dó) fizetési kötelezettségről rendelkező 23/1967. (VIII. 8.) kormányrendeletet. Az új törvénnyel létrehozott elkülö­nített állami pénzalap a nem­zeti és egyetemes értékek lét­rehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása cél­jából, a Kulturális Alap jogu­tódjaként jött létre. A Nemze­ti Kulturális Alap (továbbiak­ban: Alap) pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megva­lósítandó feladatokhoz. Árbevétel után Az Alap bevételi forrásai kö­zött — a költségvetési tör­vényben az Alap javára meg­állapított állami támogatás és egyéb bevételek mellett — ki­emelkedő a törvény mellékle­tében meghatározott kulturá­lis termékeket és szolgáltatá­sokat terhelő kulturális járu­lékból befolyó összeg. A kultu­rális járulékot a járulék fizeté­sére kötelezett jogi és magán- személy maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az álta­lános forgalmi adót nem tar­talmazó árbevétele után, ne­gyedévenként és negyedévet követő 20-ig az APEH által vezetett és közzétett kulturális- járulék-beszedési számla javá­ra. A járulékfizetési kötele­zettség teljesítését az állami adóhatóság ellenőrzi az adó­zás rendjéről szóló — több­ször módosított — 1990. évi XCI. törvény rendelkezései szerint. Ebből következik, hogy az egyéni vállalkozók­nak a megfelelő űrlapon 1994. február 15-ig, a társasá­gi adó hatálya alá tartozóknak pedig 1994. február 28-ig tel­jesíteniük kellett a kulturális- járulék-bevallási kötelezettsé­geiket is. Abban az esetben azonban, ha a járulékbevallás tévesen történt, az adóala­nyoknak mód van önellenőr­zéssel adóbevallásukat módo­sítani és a különbözetet befi­zetni. Az esetlegesen szüksé­gessé váló korrekcióra tehát van törvényes lehetőség, ezért a törvény, valamint a végrehajtásának fő irányairól és módszereiről szóló 7001/1994. (Műv. K.) MKM Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) alapján adok taná­csot az olvasóink által feltett konkrét kérdésekre. Az árbevételt, mint járulék­alapot az 1993. évi XXIII. tör­vény (a továbbiakban: tör­vény) alkalmazásában is a Számviteli Törvény (1991. évi XVIII. törvény) 45. §-a (2) be­kezdésének a) pontja alapján kell meghatározni. A törvény 6. §-ának (1) bekezdésével összhangban a járulék alapjá­nak — függetlenül attól, hogy a melléklet egyes pontjai erre közvetlenül utalnak-e — az általános forgalmi adót nem tartalmazó értékesítési árbe­vételt kell tekinteni. A hazai termékek külföldi értékesíté­se esetén — ha a törvény elté­rően nem rendelkezik — járu­lékot kell fizetni. A járulék alapja az exportból származó árbevétel. Importáló alatt az első belföldi tulajdonost kell érteni, aki az országba behoz­za vagy megbízottja közremű­ködésével behozatja a termé­ket. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 27. §-a sze­rint meghatározott import­árat kell — a törvény alkalma­zásában is — importbeszerzé­si árnak, mint járulékalapnak tekinteni. Saját előállítású ter­mék (műalkotás) saját bolt­ban értékesítése esetén az ár­bevétel járulékköteles, a tör­vény mellékletének IV. (f—g.) pontjaiban megjelölt műalkotások, illetve népművé­szeti és iparművészeti termé­kek után azonban az alkotók­nak nem kell járulékot fizetni. E körben járulékfizetési köte­lezettsége az importálónak van, illetőleg az alkotónak csak akkor, ha művét a 18. pont alá tartozó Kultúrcikk kiskereskedelem a), c—d) pontjában foglaltak szerint, mint kiskereskedő értékesíti. Ez utóbbi esetben is csak egy­szer — a kereskedelmi tevé­kenység után — áll fenn 1% járulékfizetési kötelezettség. Besorolás Azoknál a kulturális szolgál­tatásoknál, ahol a járulék alapja a jegybevétel — a tör­vény 6. §-ának (1) bekezdése alapján — az általános for­galmi adót nem tartalmazó jegybevételt kell a járulék alapjának tekinteni. A Szám­viteli Törvény 47. §-ának (3) bekezdése értelmében a kultu­rális járulékot egyéb ráfordí­tás jogcímén kell elszámolni. A törvény melléklete a Moz­gókép (film, video) és a Könyv és Lapkiadói Szakmai Körben az erőszakos, eroti­kus, szex és pornográf termé­kek után magasabb járulék- mértéket állapít meg. A kultu­rális termékek minősítését a művek kiadójának (forgalma­zójának,) illetve a kölcsönzés és értékesítési tevékenységet végzőnek, mint önadózónak a feladatként határozza meg a jogalkotó. A besoroláshoz iránymutatást ad — a szex és pornográf tartalmú művek vo­natkozásában — az üzletek működéséről szóló 6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, amely­nek 18. §-ának e) pontja meg­határozza a szexuális áru fo­galmát. Eszerint: „szexuális áru: minden olyan irat, kép, reprodukció, plakát könyv, folyóirat, film, műsoros vi­deokazetta, vagy egyéb ter­mék, amely a nemi aktust, el­sődleges nemi szervet vagy szerveket közvetlenül ábrá­zolja....” A Mozgóképszakmai Kör­ben a l/l. pontnál a járulék fi­zetésére kötelezett kiadó alatt műsoros videokazetták esetében valamennyi magyar- országi videoterjesztési jogot megszerző és videokazettát előállító forgalomba hozót kell érteni. Az 1/4. pontnál — szállodai videoszolgáltatások esetében — a vendégnapon­kénti negyven forint járulék a ténylegesen igénybe vett, el­lenőrizhető módon dokumen­tált szolgáltatásokat igénybe vevők vendégnapja után fize­tendő. Ellenkező esetben va­lamennyi vendégnap után fennáll a fizetési kötelezett­ség. Az 1/5. pontnál a hasz­nált videokazetta értékesítése után — mivel az nem tarto­zik a kultúrcikk-kiskereskede- lem (SZJ 073340) körébe — járulékot nem kell fizetni. Az I/L, 3. és 5. pont alapján kie­melt összegű járulékoltatás (20%) általában a tiltó korha­tárú mozgóképtermékeket ter­heli (16, illetve 18 éven felüli­eknek ajánlott művek). A műtárgyak is A művészfilmek a szexjelene­tek ellenére sem tekinthetők szex vagy pornográf művek­nek. A szex- és pomoműso- rok esetében az alkotók szán­déka egyértelműen és kizáró­lag a nemi vágy felkeltése. A Könyv- és Lapkiadói Szak­mai Körben a 11/6. pontnál fe­lelős kiadó (forgalmazó), mint járulék fizetésére kötele­zett alatt a művek belföldi ki­adója értendő, a forgalmazó csak abban az esetben járulé­kalany, ha az általa forgalom­ba hozott terméknek nincs belföldi kiadója. A Színház, Zene és Táncművészeti Szak­mai Körben a 111/8. pontnál — hazai termék esetén — já­rulékfizető alanyként megje­lölt előállító alatt a hangleme­zek, CD-lemezek, műsoros kazetták és hangos levelezőla­pok kiadási jogával rendelke­ző, az előállítás teljes folya­matát (hangfelvétel-készítés, sokszorosítás, csomagolás stb.) lebonyolító, a késztermé­ket előállító kiadót kell érteni. A Képző-, Ipar- és Fotómű­vészeti Szakmai Körben a IV/ 10. e) pont alatt megjelölt szobor, sírkő, síremlék alcso­portba tartozó valamennyi ter­mék és tartozékai után a gyártó, illetve az importáló — a KSH-számmal összhang­ban — csak a telephelyen vagy máshol értékesített ter­mékek után tartozik járulékot fizetni, a temetőben felállított sírkövek, stb. után nem, mi­vel azok az Építményjegyzék 912—31 besorolási száma alá tartoznak. A Gyűjteményi Szakmai Körben az antikvári­ák és a műtárgyak meghatá­rozására a 3/1997. (III. 29.) KM rendelet az irányadó. Használtpiaci értékesítés ese­tén csak a kulturális értékű tárgyak — a műtárgyak és az antikváriák — járulékkötele­sek. Dr. Fogarasi Gabriella Mit, hol, mennyiért?

Next

/
Oldalképek
Tartalom