Pest Megyei Hírlap, 1994. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

PEST MEGYE1 H1RIAP INTERJÚ 1994. JANUÁR 3., HÉTFŐ Tőkés László Nagyváradon nyilatkozott lapunk munkatársának (1.) A nemzet a diktatúra évtizedeiben agymosáson és lélekölésen ment keresztül (Folytatás az 1. oldalról) Számomra emberileg is sokat jelentett Antall Jó­zsef. Úgy érzem, a kommu­nista hatalomátvétel után megszakadt a magyar törté­nelem folytonossága. Nem tudtunk azonosulni azokkal a vezetőkkel, akik Magyar- ország élén álltak. Idegenek voltak, mint az idegen el­nyomók. Az volt számomra a nagy élmény, hogy sajá­tomnak tudtam mondani mindazt, amit Antall József elmondott, tehát személyé­ben helyreállott az a törté­nelmi folytonosságunk, amely a kommunista hata­lomátvétel után megsza­kadt. Ez minden magyar ember számára nagy él­ményt jelenthetett. Magam természetesen személyes jó viszonyban voltam Antall Józseffel. Nagyon értékes számomra és életem végéig őrizni fogom azt az utolsó levelét, amelyet már buda­pesti betegágyából küldött, s válaszolt aggódó jókíván­ságaimra. Mosdatlan, irányzatos, pártos támadások — Halála után rögtön kide­rült, hogy sokkal többen sze­rették őt, mint ahányon ezt életében kimutathatták. Er­délyben vajon szeretett em­ber volt Antall József? — Nagyon megzavarták az emberek Antall József iránti érzéseit azok a mos­datlan, irányzatos, pártos tá­madások, amelyek záporoz­tak felé egész miniszterel­nöksége idején. Magam is csodálkoztam azon az osz­tatlan részvéten, amely halá­lát és temetését övezte. Any- nyira megmérgezték az An­tall József iránti érzelmi lég­kört, hogy mindenki zavar­ba jött vele kapcsolatban. Nagyon távoli példát véve, olyan ez, mint amikor egy rovott műltú személyhez fe­szengve viszonyul az em­ber, mert fél, hogy mit szól­nak ehhez a kapcsolatához környezetében. Olyan övön aluli támadások érték életé­ben, és olyan mennyiség­ben, hogy még azok is két­ségekkel voltak iránta, akik tudván tudták, hogy politi­kája helyes. Ezek a kritikák valós értékeit is kétségessé tették, sajnos azok számára is, akik különben egyetértet­tek Antall Józseffel. Mind­ezt jól mutatja, hogy mi­lyen ártalmasak lehetnek a propagandista célú előítéle­tek, tendenciózus kritikák. Meg vagyok győződve ar­ról, hogy sokkal többen érté­kelték és szerették Magyar- országon Antall Józsefet, mint ami ez ügyben tükröző­dött miniszterelnöksége ide­jén. Halálakor ez a szeretet söpörte el a támadásoknak, a mocskolódásoknak a szeny- nyét, s került az őt megille­tő helyre Antall József a köztudatban. — Azok, akik Antall Jó­zsefhez kritikán alulian vi­szonyultak, és ezzel mérgez­ték a közéletet, más téren is kifejtik hatásukat. Az egyhá­zak tevékenységéhez való hozzáállásukra gondolok. Hogyan látja fó'tisztelendő úr ezt a kérdési Romániá­ban és Magyarországon? — Nagy megütközéssel ta­pasztaljuk azokat az inkor­rekt támadásokat, azt a su­gárzó ellenszenvet, amely az egyházakat éri, s különös­képpen ami az egyházi isko­lák ügyét kíséri. Erdélyben ez ugyanolyan érteden meg­döbbenést vált ki, mint a Magyarországon fellángoló hisztéria, mely szerint anti­szemitizmus van. Erdélyben nincs olyan politikai erő, vagy legalábbis nem mutat­ja magát, amely megpróbál­ná megkérdőjelezni az egy­házi oktatás létjogosultságát és pozitív voltát. Nem ért­jük, hogyan létezhet Ma­gyarországon olyan társadal­mi réteg, olyan sajtó és olyan politikai magatartás, amely nemkívánatosnak tart­ja az egyházi oktatást. Erre a magam számára olyan ma­gyarázatot próbálok adni, mely szerint az ateista inter­nacionalizmusnak álcázott kozmopolitizmus szellemé­nek pusztítása súlyos káro­kat okozott Magyarorszá­gon a lelkekben. Az embe­rek egy részébe bele tudta nevelni tévtanait, tehát ilyen szempontból nagyobb kárt tett a magyarországi kom­munista ateista ideológia a lakosság körében, mint a hangsúlyozottan nacionalis­ta ateista ideológia Romániá­ban, pontosabban a romá­niai magyar lakosság kö­zött. Bennünket védett az ideológia demagógiájától ki­sebbségi létünk, mert el tud­tuk választani a búzát az ocsútól, a hamist az igaztól, lévén, hogy egyszerre tá­madtak magyarságunkban és hitünkben. Több támpon­tunk volt arra, hogy megítél­jük, mi a helyes, és mi a ma­nipulált. Amikor mi kisebb­ségi jogainkért, egyházain­kért, önazonosságunkért, in­tézményeinkért harcolunk, meglepődve tapasztaljuk, hogy ezen a téren nem ren­delkezünk az egész magyar- országi politikai paletta osz­tatlan, egyértelmű támogatá­sával. Pedig azt hittük, hogy- Magyarország minden poli­tikai pártja egyetért abban velünk, amiért mi harco­lunk, például az egyházi is­kolák visszaadásáért. Ter­mészetesen Magyarorszá­gon még azok sem merik nyíltan kimondani, hogy nem értenek velünk egyet, akik pedig nem értenek egyet. Mert például a Duna Televízió ügyében is kény­telenek elismerni, hogy A kommunizmus és a hamis liberalizmus összefonódása — Az ilyen jellegit érzéket­lenséget egyes magyarorszá­gi politikai körökben még azzal is tetézik, hogy követe­lik: a papság vonuljon ki a politikai közéletből. Mond­ják, a papság ne politizál­jon. — A kommunizmus és a hamis liberalizmus összefo­nódásának egyik tipikus is­mertetőjelét vélem felfedez­ni ebben. Ugyanúgy, ahogy a kommunizmus eltanácsol­ta az egyházakat a közéleti szerepvállalástól és a politi­kai részvételtől, illetőleg csak a kedve szerinti béke­papi funkciókat tolerálta, ugyanúgy a mostani, magát előszeretettel demokratikus­nak, európainak és liberális­nak valló politika elutasítja az egyházaknak a fokozott közszerepvállalását és poli­tikai részvételét. Értsd, ahogy a Vatra egyfolytában támad bennünket a politiká­ban való részvételünk mi­att, ugyanúgy támadnak a magukat felvilágosultnak, európainak tartó liberáli­sok, s elutasítják politikai szerepvállalásunkat. Ezen erők között — én azt szok­tam mondani — akaratlanul is konvergencia nyilvánul meg. Számtalan esetben ta­pasztalom, ha például nyi­latkozom egy kérdésben egyféleképpen, akkor ugyanúgy kijut nekem a bu­karesti bírálatból, mint a bu­dapestiből, noha bírálóim nem azonos ideológiai ala­pokról indulnak el, leg­alábbis bevallottan nem azo­nos alapokról. Az egyházak­kal, és az egyház képviselői­vel szembeni kizárólagossá­got határozottan vissza kell utasítanom, hiszen addig, amíg Temesváron kellett tartanunk a frontot, amíg a kisebbségek jogaiért való harcban vállaltunk szerepet mi, az egyházak képviselői, addig nem ért bennünket semmi gáncs, most viszont, amikor valószínűleg politi­kai szempontokból útban vagyunk, és nem kívánunk a történelem kirakatába ke­rülni, hanem aktívan ki akarjuk venni a részünket a rendszerváltozásban, a társa­dalom átalakításában, most le akarnak parancsolni ben­nünket a pályáról. Vélemé­nyem szerint, amíg Európá­nak ezen a részén olyan el­maradott a társadalmak poli­tikai struktúrája, amilyen el­maradott ma, addig mester­kéltnek tartom azt a felve­tést, vajon a papság politi­záljon-e? Itt fölvetődik a kérdés — ha praktikusan kö­zelítem meg a dolgokat —, vajon szükség van-e ránk? Ha nincs ránk szükség, ak­kor ne vegyünk részt mind­ebben, de ha szükség van ránk, akkor erőnk szerint te­gyük meg a tőlünk telhetőt. — Úgy veszem észre, hogy a magyarországi pap­ság egy része mintha komo­lyan vette volna a közélet­ből való kiparancsolást, és most ingadozik, vajon mité­vő legyen. Ez a magatartás számomra csalódást okoz, hisz azt hittem, a rendszer- változás zászlóvivői lesznek. • — Sajnos, az egyházi kör­nyezet, az egyházi közeg is visszahúzza azokat a lelki- pásztorokat, akik közszerep­lést vállalnak, egyfajta szűk­keblű kegyesség, belterjes egyháziasság indokait han­goztatva, mondván, hogy a lelkipásztor foglalkozzon a lelki dolgokkal, az imádság­gal és a prédikációval, s ne avatkozzon bele a világi dolgokba. Mindez számom­ra, mint protestáns lelki- pásztor számára, teljesen el­fogadhatatlan. Ezek a véle­mények csupán hivatkozási ürügynek tartják az egyházi meggondolásokat, de valójá­ban egy apolitikus egyházi létnek az utólagos érvénye­süléséről van szó. Az el­múlt rendszerben elnémítot­ták az egyházat, a papságot, minden következményét el kellett viselniük annak, hogy ha mégis bele mertek szólni a politikába és a köz­életbe. Éz állandó reflex­ként hat az egyház kebelén belül, és visszahúzó erő­ként érvényesül. Ebben saj­nos a legkegyesebb keresz­tény egy húron pendül a leg­vadabb álliberálissal, vagy éppen kommunistával. Vé­gül is az ember ámul és ér­tetlenkedve hallja az eltaná­csoló kifogásokat, ugyanis politikum és egyház, politi­zálás és hit, véleményem szerint minden időkben — a kezdetektől fogva — szo­rosan összefüggött, azaz szerintem szektás nézetet tükröz az az igény, hogy a papságot, a hívő embert el kell tanácsolni a politizálás­tól. Kell-e politikusabb ma­gatartás annál, amit az ótes- tamentumi próféták képvi­selnek, vagy megkérdőjele- zi-e valaki a kereszténység — történelmünkben például az államalapításban vállalt — sorsdöntő szerepét? Vagy nem elég nyilvánvaló mindenki számára, hogy a Vatikán politikai nagyhata­lom, hogy a protestantiz­mus, a reformáció súlya, szerepe óriási? Úgyhogy ér­tetlenkedve hallja az ember az ilyen véleményeket, mert mindenféleképpen he­Tőkés László: Mint a kommunisták, a liberálisok is el­tanácsolnák a lelkészeket a közéleti szerepvállalástól, a politikai részvételtől Őri László felvétele lye van egy szublimált, vagy közvetett, vagy áttéte­les, vagy direkt — a hely­zettől függő — egyházi po­litikai jelenlétnek. Azt kell mondanom, hogy végül is a legapolitikusabb egyházias­ság is politikai súllyal bír, hiszen maga az apolitikum funkcionalitásában politi­kumként jelenik meg, és a magyar társadalomra jellem­ző apolitikus magatartásnál súlyosabb társadalmi nyava­lya nem képzelhető el. Rég rossz, ha az egyházak azál­tal válnak politikai tényező­vé, hogy apolitikusak. Súlyos nemzeti öncsonkítást folytatott a magyar kommunista rendszer — A „liberális” nézet, mely szerint az egyház legyen apolitikus, sajnos lábra ka­pott a magyar társadalom­ban. Főtiszteletű úr vélemé­nye szerint mi ennek az oka? Vajon a nemzet elve­szítette a hitét, avagy csak megbolondították egy kicsit bennünket a diktatúra évti­zedeiben ? — A nemzet agymosáson és lélekölésen ment keresz­tül; azt hiszem véglegesen és helyrehozhatatlannak tűnő módon az ötvenhatos forradalmat követő retorzió és visszarendeződés törte meg a nemzet lelki és öntu­dati épségét. Akkor váltak bizonyos folyamatok hely- rehozhatatlanná, fordultak válságosra. Egy elnyomott nép önmagából való kifor­gatásának egyik eszköze a nép hitétől való megfosztá­sa. A hit ugyanis éppen úgy hozzátartozik egy nemzet identitásához, mint a ma­gyarságtudata. A kettő át­szövi egymást. A diktatúrá­ban absztrakt hitétől is meg­fosztották, és egy barakk­szemlélet behatároltságát kényszerítették rá, ugyanak­kor kulturális, tudati szin­ten egyszerűen megfosztot­ták kultúrájától, vagy leg­alábbis megrövidítették kul­túrájában, hiszen az már nem tölthette be azt a szere­pet, amit évszázadokon ke­resztül a történelem adott fázisaiban betöltött. Az absztrakt hittől való meg­fosztást nevezhetjük lélek- ölésnek, ez utóbbit pedig agymosásnak. Megrökö­nyödve kellett tapasztal­nunk, hogy éppen olyan, ha nem súlyosabb nemzeti ön­csonkítást folytatott a ma­gyar kommunista rendszer, mint amilyen csonkítást folytattak az idegen többsé­gi nacionalizmusok a ki­sebbségbe került magyar­sággal szemben. Bennünket ebben az esetben a végered­mény érdekel, hogy egé­szen más egyiknek az indí­téka, s a másiknak, az egy más kérdés, de végered­ményben ugyanaz, sőt, ha lehet, súlyosabbnak kell ítélnünk a Magyarországon történteket, mert az önfia vágta seb mindig fájóbb. Itt legalább felmentést kap egy idegen uralom, hogy a sajátja érdekében okozott kárt nekünk. (Befejező rész holnapi számunkban) kell, és támogatandó a hatá­ron túli magyarság televízi­ós szolgálata, ám közvetve és burkoltan mégiscsak ér­vényesül egyfajta ellenál­lás. S ugyanígy érzékeljük: bizonyos fokú értetlenség, vagy legalábbis teljes té­mán kívüliség tapasztalható irányunkban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom