Pest Megyei Hírlap, 1994. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-03 / 1. szám

Pongrátz Gergely nyílt levele dr. Bodrácska János budapesti rendőrfőkapitányhoz Fővárosunk és az egész ország lakosságát nemzeti önérze­tében évtizedek óta mélyen megalázza a szovjet alávetettsé­get dicsőítő monstrum, a budapesti V. kerületi Szabadság téren. Ennek az „emlékműnek” az eltávolítását követelve ismételten eljártam Demszky Gábor főpolgármester úr hi­vatalában. Amióta az Országgyűlés törvényt hozott a totális uralmi jelképek ellen, engem az 1956-os szabadságharcosok, s ve­lük együtt a világ egész magyarságának soraiból számosán sürgetnek, hogy lépjünk fel teljes határozottsággal a Sza­badság téri „emlékmű” eltávolításáért. Az eddigi tapasztalatok szerint Demszky főpolgármester űr érdemben eljárni nem hajlandó. Ezért kérem önt, tisztelt főkapitány úr, szerezzen érvényt mind a bolsevista jelvé­nyek eltüntetését elrendelő törvénynek, mind a jogos nem­zeti követelésnek, és egy hónapon belül távolíttassa el a Szabadság téri építményt. Levelemet közzéteszem azért, mert több alkalommal megígértem a nemzetükhöz és szabadságukhoz ragaszkodó magyaroknak, hogy kész vagyok minden erőmmel a szov­jet uralmat dicsőítő építmény eltávolítására, de szeretnék a lehetőségek erkölcsileg elviselhető határáig a törvényes ke­retek között maradni. Ezért fordulok önhöz. Bízom abban, hogy főkapitány úr átérzi nemzeti követe­lésünk jogosságát, és érvényt szerez a törvénynek! Várom hathatós intézkedését. Pongrátz Gergely az 1956-os Magyarok Világszövetségének elnöke Törvénnyel az éghajlatváltozás ellen Évszázadok érvényesül a múlva hatása Amennyiben nem vezetnek be világszerte a szén-dioxid kibocsátását csökkentő in­tézkedéseket, és elmarad a szén-dioxidot elnyelő erdők védelme, akkor az ebből adódó felmelegedés, tenger- szint-emelkedés komoly gondot okozhat! Ezért is fontos, hogy az Országgyű­lés a közelmúltban törvény­erőre emelte az éghajlatvál­tozásról szóló ENSZ-keret- egyezményt. Mint a Környe­zetvédelmi és Területfejlesz­tési Minisztériumban el­mondták: az egyezmény fő célkitűzése az üvegházgá- zok kibocsátásának csök­kentése, a felmelegedés mérséklése. Mindenekelőtt a szén- és szénhidrogének elégetéséből származó szén-dioxid-kibocsátást kel­lene csökkenteni, illetve e gázt elnyelő erdőterületeket védeni, növelni. A üvegházgázok— legin­kább a szén-dioxid — a fel­szín hosszú hullámú kisu­gárzását elnyelik, s ez jelen­tős energiatöbblettel jár a légkör alsó részében. A mo­dellszámítások szerint 2O30-ra akár egy Celsius- fokkal emelkedhet az átlag- hőmérséklet és 20 centimé­terrel a tengerek szintje. A jövő század végére egyes szakemberek öt Celsius-fo- kos átlaghőmérséklet- és 40—100 centiméteres ten- gerszint-emelkedést feltéte­leznek. A korábbi évszázad iparosítása miatt már jelen­leg is egynegyedével több a szén-dioxid-koncentráció a légkörben, mint az ipari for­radalmat megelőzően. Intéz­kedések nélkül 2030-ra akár e korábbi szint kétsze­resét is elérheti a koncentrá­ció. Mivel a szén-dioxid mo­lekulák mintegy 200 év alatt tűnnek el a magas lég­körből, így a korábbi idősza­kok szén-dioxid-kibocsátá- sa évszázadokig hatással van az éghajlatra. A már Magyarország ál­tal is törvényerőre emelt ke­retegyezmény szerint, a fej­lett és az úgynevezett átala­kuló országok (ide tartozik az egykori szocialista orszá­gokkal együtt hazánk is) vállalják a gazdasági tevé­kenységből származó üveg- házgáz-kibocsátás mérséklé­sét, az erdők védelmét. Több európai ország már korábban vállalta, hogy 2000-re az 1990-es szintre korlátozza, illetve ezen a szinten befagyasztja a szén­dioxid-kibocsátást. Mivel az 1990-es szint vállalásában nem volt egyetértés az egyezmény megkötése előtt, a dokumentumban már csak azt rögzítették, hogy a „törté­nelmi” szintre korlátozzák az aláíró országok a szén­dioxid-kibocsátást. Foximaxi: nem Oklevelek alkonya A Művelődési és Közokta­tási Minisztérium az óesz­tendő utolsó napján az alábbi közleményt adta ki. „A kormány csütörtöki ülésén rendeletet hozott a művészeti, a közművelődé­si és a közgyűjteményi te­rületen foglalkoztatott köz- alkalmazottak jogviszo­nyával összefüggő egyes kérdésekről. A rendelet ér­telmében a művészeti, a közművelődési és a köz- gyűjteményi dolgozóknál (éppúgy, mint a pedagógu­soknál) az úgynevezett „F” fizetési osztályba tör­ténő átsorolásnál nem le­het figyelembe venni a Marxista—Leninista Esti Egyetem és a Politikai Fő­iskolán szerzett oklevele­ket, illetve a főiskolán szerzett oklevelet abban az esetben, ha a munkakör betöltéséhez egyetemen szerzett oklevélre van szükség.” Antall József múlt évi köszöntője Mit tehetsz a hazáért... Engedtessék meg, hogy lapunk új esztendei első szá­mában kegyelettel idézzük Antall Józsefnek, Magyar- ország miniszterelnökének az emlékét. Különleges okunk van erre, egy esztendővel ezelőtt ugyanis a mi­niszterelnök készséggel vállalkozott arra, hogy kifeje­zetten lapunk számára készített írásában e hasábokon köszöntse Pest megye lakosságát. Személyéhez és több évtizedes munkásságához méltóan tisztelt meg mind­nyájunkat. Nem lehet meghatódás és egyben remény­kedés nélkül újra olvasni e sorokat, mert bizonyságul szolgálnak arra, hogy az ember, aki egy egész ország sorsáért vállalt felelősséget, behatóan ismerte az or­szágrészek, így Pest megye életét, örömeit, gondjait is. Méltó hozzá, hogy pontosan látta a „cseppben” a ten­gert, s ha a megye egymillió lakosához szólt, szavait a tizenötmilliónak szánta, melynek lélekben miniszterel­nöke volt. Az egykori amerikai elnök gondolatát most mint az egykori magyar miniszterelnök intelmeként idézhetjük újra: „Ne azt kérdezd, mit kaphatsz Ma­gyarországtól, hanem azt, mit tehetsz a hazáért...” 1992—93. fordulóján kö­szöntőm a Pest Megyei Hír­lap olvasóit, köszöntöm Pest megye lakóit. Tudom, hogy az ország szívében Pest megye mindig külön­leges helyet foglalt el, kü­lönleges szerepet játszott. Ez az országnak az a me­gyéje, amely körülövezi Budapestet, a fővárost, és amely felnyúlik északra, és magához öleli a Duna— Tisza közének felét is. Ez a földrajzi fekvése megha­tározza Pest megye népé­nek életmódját, életformá­ját, és ugyanakkor furcsa módon nincs igazi megye- székhelye, hiszen ez az a megyénk, amelyiknek a megyeházája mindig Buda­pesten székelt, és ma is a főváros dísze a régi Pest- Pilis-Solt-Kiskun várme­gye egykori épülete. Pest megye lakói sok szenvedésen, sok keserűsé­gen mentek át az elmúlt év­századokban. Az egykori megművelt földek, az egy­kori kulturális emlékekkel a török időkben éppen úgy, mint a későbbi harcok­ban pusztává váltak, és ez a terület az ország újrané- pesülésével szinte a XV1I1. században vált ismét lakot­tá, és teltek meg az ország más részeiből idetelepül- tekkel, vagy olyanokkal, akik túlélve az idegen ha­dak pusztításait, előjöhet­tek a bujdosóhelyeikről. Ez a Pest megye talán ép­pen mert ilyen nehéz sor­sot kellett átélnie az elmúlt évszázadokban, annyiszor volt harcok színhelye, nem­csak a török háborúban, ép­pen úgy az 1848—49-es szabadságharcban, vagy a második világháború alatt, mindig hitet tett az élniaka- rásról, hitet tett az újrakez­désről. Földje jó része ter­méketlennek tűnő, homo­kos föld volt, rosszabb, mint Magyarország sok tá­ján, mégis szorgalmas la­kói megkötötték homokját, új erdők, új szőlők, gyü­mölcsösök virágzottak ki ebből a terméketlennek tűnő talajból és a mocsaras területek is újra kultúrtájjá váltak az emberi kéz mun­kája alatt. Amikor az új esztendő küszöbén állunk, akkor nemcsak a múltra kell gon­dolnunk, hanem a jövőre is. De nem véletlenül szól­tam a múltról, hiszen a múlt nélkül nem érthető meg sem a táj, sem az em­ber. Ez a múlt nemcsak a távoli múltat jelenti, ha­nem a közelebbit is. Azt is jelenti, hogy Pest megyét az ősi falvak, községek, vá­rosok mellett sok újratele­pülő kereste meg az elmúlt évtizedekben is. Az ország számos részéről jöttek azok, akik szinte első lé­pésként munkahellyel kö­tődve Budapesthez, itt ta­láltak otthonra, és itt vál­tak Pest megyeiekké. Itt vannak az ősi városok, itt vannak azok a művelődési központok, ahol mind talá­lunk valami magyar törté­nelmi emléket. Gondolha­tunk akár Vácra, az ősi püs­pöki városra, a soknemzeti­ségű, a tájjal csodálatosan összesimuló Szentendrére vagy Gödöllőre, a királyi nyaralóhelyre, Ceglédre, Kossuth városára, Nagykő­rösre, Arany János élete egyik fontos helyére, mű­ködésének fontos állomásá­ra. De nem sorolom to­vább ezeket a városokat, helységeket, amelyek any- nyi emlékkel, műemlékkel teszik gazdaggá a magyar múltat és jelent. Ha a közeli múltról be­szélünk, akkor arról is szól­ni kell, hogy a nagy átala­kulás korát éljük. Ez az or­szág 1945-ben a háború után újra talpra állt, de ezt az első demokratikus kísér­letet a sztálini korszak kö­vette. 1956—57 szabadság- harcával újra megpróbálta az ország fegyverrel leráz­ni az idegen megszállást, és újrakezdeni saját életét. Ezt újra megtorlás, majd a megtorlást követően kilá­tástalannak tűnő évtizedek követték, ahol a nép, a nemzet újra megmutatta az élniakarását, és azt, hogy a számára idegen eszmék, idegen módszerek és ide­gen életformák közepette is a legjobbat akarta kiiz­zadni magából. így jutottunk el az átala­kulás időszakához, 1989—90-hez, amikor egy vértelen, alkotmányos for­radalommal elértük a kom­munista rendszer végét, és elértük azt, hogy kivonul­tak a szovjet csapatok, fel­oszlott — nem kis részben a mi kezdeményezésünkre — a Varsói Szerződés, majd a KGST, és az ország függetlenné, szuverénné válhatott. Ezt a kincset, a függetlenség kincsét akkor is értékelni kell, ha a ma mindennapjai sok nehézsé­get, megélhetési gondot és megpróbáltatást jelentenek mindenki számára. Senki nem hihetette, hogy az át­alakulás egyik percről a másikra meghozza a „nyu­gati jólétet” és annyi lesz az átalakulás, az újjászüle­tés fájdalma, mintha csak könnyedén átlépnénk a le­rombolt vasfüggöny határa­it és a virágzó nyugati nagyvárosokban találhat­nánk magunkat és osztoz­hatnánk gazdag életformá­jában. Sajnos ez nem így történik, és nem így történ­hetett, így is igen nagy do­log és a magyar nép erőfe- . szítésének, élniakarásának a jele, hogy képes volt az összeomlott keleti piacok mellett olyan fordulatot végrehajtani, hogy a Szov­jetunió megszűnése, az egykori szovjet állam fize­tőképtelenné válása után ki­vitelének több mint ötven százalékát már az Európai Közösségbe tudja szállíta­ni. Igaz, hogy munkahe­lyek százezrei szűntek meg, és ma több mint hat­százezer munkanélküli van Magyarországon, de azt is tudni kell, hogy legalább háromszázezer új munka­hely teremtődött meg, és ezek az új munkahelyek már úgy jöttek létre, hogy a piacgazdaság számára ter­meltek. Ha ehhez hozzávesz- szük azt is, hogy az infláci­ót sikerült tíz százalékkal csökkenteni az elmúlt esz­tendőben, akkor ez jelzi a fényt az alagút végén. Sok minden van hátra az átalakulás fájdalmából is, és remélem, hogy az átala­kulás öröme is osztályré­szül jut az elkövetkező esz­tendőkben ennek a népnek. Igaz, hogy nemzeti himnu­szunk már a múlt évszázad­ban belénk sugallta „... megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt”. De va­lóban mi úgy érezzük, hogy mi már szinte mindent letud­tunk a múltból, jelenből, jö­vőből, ami szenvedés, ami fájdalom, de a történelem az nem így mér, a történe­lem hosszú folyamatában mindig újra kell kezdeni, minden nemzedéknek el kell végezni, ami reá mére­tett, és ma egy újjászülető világban, egy újjászülető Európában az európai ma­gyarság azt jelenti, hogy megőrizzük nemzeti értéke­inket, az ezeréves keresz­tény magyar állam mind­azon kincsét, amit megörö­költünk, és népünknek azt a józanságát, amivel a jövő felé tekinthet. Ne hagyjuk, hogy „ki­sebbségi” érzéseket táplál­janak belénk a mában, bűn­tudatot a múlt Magyarorszá­gáért. Bármely nemzettel összehasonlítva emelt fő­vel állhatunk a történelem ítélőszéke elé. Ugyanakkor azt se hagyjuk, hogy politi­kai sarlatánok, önző célo­kat követő karrieristák ki­használják a csalódottsá­got, a nehézségeket és fele­lőtlen politikai magatartás­sal, tetszetős mondatokkal „szócsövévé” válhassanak az elégedetlenkedőknek. Országépítő vállalkozá­sunk csak úgy sikerülhet, ha minden ember, minden család hozzáteszi a magáét, és megérti az áldozathoza­tal elkerülhetetlenségét. J. F. Kennedy, egykori ameri­kai elnök szavait magyarra fordítva: „Ne azt kérdezd, mit kaphatsz Magyarország­tól, hanem azt, mit tehetsz a hazáért...” Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a visszanyert szabadság és az átalakuló Magyarország igen törékeny. Határainkon fegyveres harc dúl, Európa keleti felében még nincs nyugalom, még sok helyen a fegyvereké a szó, másutt a mienknél nagyobb sze­génység ad vándorbotot em­berek ezreinek kezébe. Ilyen körülmények között kell megőrizni Magyaror­szág minden lakójának, ma­gyarnak és nem magyar­nak, az egyetemes magyar­ságnak évezredes öröksé­günket, mindazt, amit tehet­ség és szorgalom teremtett e hazában. 1992. december 29. c~v N 1 Antall József PEST MEGYEI HÍRLAP 1994. JANUÁR 3., HÉTFŐ 3 MAGYARORSZÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom