Pest Megyei Hírlap, 1993. december (37. évfolyam, 280-305. szám)

1993-12-28 / 302. szám

MEGYEL ÍRLAP XXXVII. ÉVFOLYAM, 302. SZÁM i ‘•-.Ára: 12^5ÍKforint V •-. 'VI' 1993. DECEMBER 28., KEDD Születésnapi beszélgetés Sára \'Or Képekben látja a világot Sára Sándor nemrég töltötte be hatvana­dik életévét. Pest megyében — Túrán szüle­tett, 1967-ben szerzett diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőr tansza­kán. Azóta mintegy harminc rövidülni és számos játékfilm operatőre, ezenkívül szá­mos rövid- illetve játékülmet készített önál­lóan is. A hatvanas évek elejétől kezdve együtt dolgozott az új magyar fílmművé- szet üatal generációinak képviselőivel. Gaál Istvánnal forgatta a „Sodrásban”-t, Szabó Istvánnal az „Apá”-t, Kardos Fe­renccel és Rózsa Jánossal a „Gyermekbe­tegségek”-et, Kosa Ferenccel a „Tízezer nap”-ot. Kosával később több mint tíz évig dolgozott együtt. 1968-ban készítette első játékfilmjét, amelynek operatőri munká­ján kívül maga írta a forgatókönyvét is („Földobott kő”, 1969-ben a Magyar Játék- ülmszemle fődíját, s a magyar ülmkritiku- sok rendezésért járó az évi díját kapta). Sára Sándor a magyar ülmművészet egyik legeredetibb egyénisége. Legújabb játék­filmjét, a „Vigyázók”-at 1993 novemberé­től vetítik a mozik. (Az interjú lapunk 7. oldalán olvasható) Megörökítésre érdemesek Néz azzal a huncutkásan raszterködös, Pulitzer-díjtól ábrándos szemével, miközben úgy tesz, mintha a bal kacsájával megtámasztaná a fejecskéjét. Egy kis szürke fotóról tekint így azokra, akik beléla- poznak, s tekintett most is, karácsony ünnepén, egy új­ságoldalról, mely fennen hirdeti, hogy szent a hír. Képmása rendszerint a néppel, a nemzettel, a keresz­ténységgel — vagy miként az ünnepi számban, a ke­resztény középosztállyal — évődő sorait díszíti hétről hétre, hónapról hónapra. Evó'dik talán abban a hiú re­ményben, hogy egyszer majd érdemben polemizálnak vele azok, akiknek a figyelmét különös kitartással akarja magára vonni. Vagy egyszerűen csak jól érzi magát az ügyeletes rossz kislány szerepében? Ki tudja? Mindenesetre nem lehet könnyű neki. Mert mit ér a jó barátok díja és vállveregetése, ha azok, akikre villá­mokat szór és tárakat ló' ki, csak legyintenek rá. Mit ér a piszkálódó, csipkelődő', csüggedést, reménytelensé­get, hétköznapi búbánatot árasztó publicisztikai mun­kásság, ha az istenadta nép mégsem oly boldogtalan, mint amilyennek ezek után lennie kéne. Úgy tesz, mintha aggódna a keresztény középosztá­lyért. Vagy legalábbis e középosztály általa jellegzetes­nek tartott képviselőiért, akiknek mindennapjait a la­kásával átellenben fekvő' — álló? — társasház ablaka­in át fürkészi. Ne firtassuk, hogy ez az aggódás, vagy törődés milyen mélységekből fakad. Elég tán annyi, hogy hasonló természetű aggódást tükröztek azok a nemrég közreadott sorai is, amelyekben egy börtönvi­selt ötvenhatos szabadságharcos sanyarú sorsán keser­gett. Az egykori harcos persze nem azzal vívta ki a jogot a „kimagasló”publicisztikai életműben való szereplés­re, hogy fegyvert fogott akkor, amikor különösen nagy esélye volt arra, hogy fegyverek búcsúztassák el az árnyékvilágtól. Sokkal inkább azzal, hogy az MDF­Egyensúlyba került az Ikarus bői átlépett az SZDSZ-be. Miként az egyik keresztény középosztálybéli is azzal vált érdemessé a megörökítés­re a karácsonyi számban, hogy durva szidalmakat ej­tett ki a száján. Merthogy efféléktől méltó a figyelemre a magyar. Legalábbis manapság, Pulitzer-díjaséknál. Bánó Attila Karácsonykor születtek Az új élet minden családban a legnagyobb eseménynek számít, ám ha a gyermek a Megváltó születésnapján ér­kezik, az még örömtelibb. A karácsonyi gyermekáldás különös ajándék... Lapunk munkatársa annak nézett utána, hogy a me­gyében az ünnepek alatt hány gyermek született. Százmilliók exportbővítésre Jövőre a Kereskedelemfejlesz­tési Alapból 180 millió forin­tot fordítanak a magyar élel­miszerek, 210 millió forintot pedig a magyar gyógyszerter­mékek exportbővítését szolgá­ló úgynevezett kollektív mar­ketingprogramra — jelentet­ték be tegnap a külgazdasági minisztériumban tartott sajtó- tájékoztatón. Tóthné Pásztor Zsuzsa fő­osztályvezető emlékeztetett arra, hogy a kollektív élelmi­szerprogram hároméves idő­szakra készült, és a fontosabb exportpiacokon a magyar élelmiszer ismertségét, piaci pozícióit kívánja javítani, il­letve új piacok feltárásában közreműködni. Kiemelkedő jelentősége volt a FAK-orszá- gokban a gabonaértékesítés lehetőségeiről készült piacku­tatásnak, valamint az egyik legnagyobb húsexportáló or­szág, Dánia marketing-tapasz­talatai átadásának a magyar húsipari cégeknek. Kialakítot­ták a magyar élelmiszerek mi­nőség- és eredetjelző védje­gyét is, amelynek elkészült speciális kritériumrendszere is. A gyógyszermarketing- programot másfél évre dol­gozták ki, és három termék- csoportra, a gyógyszerekre, a gyógyhatású készítmé­nyekre és gyógynövényekre vonatkozik. Első lépésben elkészül az ágazat magyaror­szági helyzetét felmérő piac­kutató tanulmány, s ezeket követi a főbb exportpiacok, hangsúlyosan a FAK-köztár- saságokra vonatkozó piacku­tató tanulmányok elkészíté­Karácsony Ferenc őrnagy, a Pest Megyei Rendőr-főkapi­tányság gazdaságvédelmi al­osztályán elmondta, hogy sú­lyos visszaéléseket lepleztek le a rendőrök, a vám- és pénz­ügyőrökkel közösen a gyáli piacon. H. Géza pomázi la­kostól lefoglaltak 141 darab műsoros videokazettát, me­lyek hamisítványok voltak. A pomázi férfi — akit a Dabasi Rendőrkapitányságon előállí­tottak — saját maga másolta át a filmeket, lakásán a beren­dezés is előkerült. Bár az év hátralévő napjaiban esedékes szállítások és folya­matos pénzmozgások akár több százmillió forinttal is mó­dosíthatják a vállalat éves nye­reségét, az idei esztendő már az egyensúly évének tűnik — jelentette ki tegnap Semsey A külföldi árusok közül a romániai Dima Krisztián, aki többféle álnéven próbálta ma­gát igazolni — vitte el a pál­mát. Nem kevesebb, mint 1578 darab, lengyel szárma­zású hamisított műsoros ka­zettát foglaltak le a 19 éves fiatalembertől, aki beismerte, hogy egy kiépített kapcsolat- rendszeren belül foglalkozott a hamisítványok árulásával. Előkerült még nála több mint kétszáz darab petárda is, me­lyeket szilveszterre tartoga­tott. A veszélyes holmikat a András, az Ikarus vezérigazga­tója. Sikerült a vállalat nagysá­gát a jelen piaci igényekhez igazítani: ez mintegy 3000 au­tóbusz gyártását és csaknem fe­lére csökkent létszámú szerve­zetet jelent. (Folytatás a 3. oldalon) rendőrség lefoglalta, ezekkel már nem fognak durrogtat- ni... Dima Krisztián jelenleg előzetes letartóztatásban van, ügyében folyik a vizsgálat. Különös figyelmet fordíta­nak a rendőrök az illegális fegyver- és gázspray-árusok leleplezésére. A továbbiakban pedig Karácsony Ferenc őr­nagy arra hívta fel a figyel­met, hogy nagyon veszélye­sek lehetnek a házalók — most már külföldiek is gyak­ran vannak köztük — még ak­kor is, ha látszólag ártalmat­lan portékát kínálnak. Gyak­ran ugyanis csak terepszemlét tartanak, és ha egyedülálló, idős emberekre bukkannak, később visszatérnek, és ki­fosztják őket. Az EKgP frakciófegyelme Böröcz István, a parlamenti 36-ok vezetője nem tartja ki­zártnak, hogy a képviselőcso­port következő ülésén egyes frakciótagokkal kapcsolat­ban vitatéma lesz a frakciófe­gyelem kérdése. Boross Pé­ter miniszterelnökké válasz­tásakor ugyanis Ómolnár Miklós és Oláh Sándor — a képviselőcsoport jelenlévő tagjaival ellentétben — nem támogatta a kormányfőjelölt megválasztását. Malév kontra British Airways Akár 60 millió forintos bevé­telkiesést is jelenthet a Ma­lév Rt. számára a magar lé­gügyi hatóságoknak az a döntése, melyben a Buda­pest—London útvonalon újabb járat indítására adott engedélyt a British Airways- nek — nyilatkozta Kucsma Géza, a Malév Rt. kereske­delmi igazgatója tegnap. A döntésről a magyar lé­gitársaság megdöbbenve ér­tesült, a két ország közötti légügyi egyezmény szerint ugyanis új járatot csak kö­zös megegyezéssel lehet in­dítani. (Folytatás a 3. oldalon) A váci Jávorszky Ödön Kór­házban december 24-én haj­nalban látta meg a napvilá­got Zolnai Dániel ó'rbottyá- ni kisfiú. A kerepestarcsai Flór Ferenc Kórházban szintén ezen a napon szüle­tett Romhányi Máté gödöl­lői fiúcska. A Szent Rókus Kórházban szenteste napján délután császármetszéssel hozta világra édesanyja Ba­lázs Attilát. A ceglédi kór­ház szülészetén három lány­gyermek érkezett ezen a na­pon. (A kórház igazgatóhe­lyettese és a szülészet osz­tályvezető-főorvosa elzárkó­zott attól, hogy megkérdez­ze az édesanyákat: hozzájá­rulnak-e gyermekük nevé­nek közléséhez.) A másnapra virradó éjsza­kán hajnali egykor a Rókus Kórházban sírt fel először Laczkó Patrícia, és szintén ugyanezen a napon, ugyanitt született Szigetközi Milán is. December 25-én a kerepes­tarcsai kórházban három fiú és két kisleány jött a világra: Bácskai Lászlóné gödöllői anyuka Benjámin nevű, Kis Borbála szintén gödöllői édesanya Renátó nevű, Ha- jagos Miklósáé szilasligeti asszony Miklós nevű kisfiú­nak adott életet; Veszprémi- né Truczka Andrea Zsófia nevű kislányát Aszódra, míg Kovács Lászlóné Katalin nevű leánykáját Úriba viszi majd haza — tájékoztatott Erdélyi Zsolt ügyeletes szü­lészorvos. (Folytatás a 4. oldalon) se. Azok a petárdák már nem robbannak Hamisított kazetták, veszélyes házalók Az ünnepek eló'tt sok kétes eredetű és értékű árut kínál­tak a piacokon. A rendőri ellenőrzés fokozottan kiter­jedt a hamisított hangszalagokra és kazettákra meg hangszalagokra, melyek árusítása sérti a szerzői jogo­kat, ezért szigorúan büntetendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom