Pest Megyei Hírlap, 1993. november (37. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLFÖLD 1993. NOVEMBER I., HÉTFŐ A muzulmán területi szigetért Szerbek Gorazde ellen Szerb katonai dlakulatok teg­nap hajnalban heves tüzérsé­gi tűz alá vették a kelet-bosz­niai Gorazde muzulmán terü­leti szigetét. Ezzel egy idő­ben szerb gyalogsági kötelé­kek előretörtek az ENSZ biz­tonsági övezetének védelmi vonalai irányában — ezt a bosnyák rádió jelentésére hi­vatkozva a dpa közölte. A tü­zérségi tűzben több muzul­mán polgári személy és kato­na lelte halálát — jelentették amatőr rádiósok. Ezt a muzul­mán területi szigetet május­ban — öt további bosnyák vá­rossal együtt — az ENSZ vé­delmi övezetévé nyilvánítot­ták. Eszak-Boszniában a szer- bek szintén új támadásokat kezdeményeztek a hónapok óta ostromlott Gradacac váro­sa ellen. A szerb katonaság ebben a térségben nyilvánva­lóan ismét arra törekszik, hogy kiszélesítse keskeny utánpótlási folyosóját a Szá­va folyó völgyében. A szerbek ostromolta Mag- laj városa ellenben nyugod­tan tölthette az éjszakát. Elő­zőleg azonban szerb tüzérsé­gi támadásoknak — muszlim katonai közlés szerint — tíz emberélet esett áldozatául, harminchárom személy meg­sebesült. A maglaji hatósá­gok becslése szerint az utób­bi két hóanpban összesen két­százan haltak meg, négyszáz személy pedig súlyos sebesü­léseket szenvedett. Stupni Do-i mészárlás Tudjman elítéli Franjo Tudjman szombaton elítélte a Stupni Do muzul­mán falu lakosainak lemé­szárlását, amelyet állítólag horvát erők követtek el — jelentette a Reuter. A hor­vát elnök felszólította a boszniai horvát hatóságokat és az ENSZ-t, hogy vizsgál­ják ki a bűntettet, és büntes­sék meg az elkövetőket. Az elnök sajtóirodája által ki­adott közlemény egyúttal az­zal vádolta a külföldi médi­át, hogy a horvátok elleni vérengzésekről nem vesz tu­domást. ENSZ-békefenntartók 25 holttestet találtak a közép­boszniai faluban, s a brutá­lis gyilkosságokkal a helyi horvát erőket vádolják. A kéksapkások ugyancsak a horvátok szemére vetik, hogy a múlt hét végén tör­tént támadás után három na­pig nem engedték őket be­jutni a faluba. Jellemző az emberek többségének mai fásultságára, kiábrándultságá­ra, hogy még az igazságtétel mos­tani részleges győzelme sem vál­tott ki különösebb visszhangot a szélesebb közvéleményben. Pedig az oly régóta várt igazságtételi tör­vény október 30-i hatályba lépésé­vel most végre lehetőség nyílik ar­ra, hogy az ’56-os háborús és em­beriségellenes bűntettek elkövetői­nek törvényes felelősségre vonásá­val, legalább részben igazság szol­gáltassák az elszenvedett súlyos sérelmekért. Ami azt is je­lenti egyben, hogy bár igencsak megkésve, és erősen korlá­tozott keretek között, de immár valóban szembenézhetünk a kommuista diktatúra százezreket sújtó bűneivel, törvény­telenségeivel, a milliókat megnyomorító elnyomás hazug­ságaival, egész embertelenségével. E nélkül, a közelmúlt tisztázása, a bűnök feltárása és a bűnösök megnevezése, méltányos megbüntetése nélkül, nyilván aligha képzelhető el itt bármiféle megnyugvás és megbékélés. A múlt tisztességes lezárása, a nemzet megsér­tett önérzetének, méltóságának helyreállítása és igazságér­zetének kielégítése nélkül még mai gondjainkra is hiába próbálunk megoldást találni. S még kevésbé lennénk képe­sek nekigyűrkőzni egy olyan emberségesebb, boldogabb jövő megteremtésének, amire valamennyien vágyunk. Bün­tetlen bűnökkel ugyanis nem lehet hozzáfogni egy lerom­bolt és lezüllesztett ország újjáépítéséhez. A jelen kínzó bajain, nehézségein is csak akkor tudunk úrrá lenni, a jövőnket is csak úgy tehetjük mindannyiunk számára elviselhetőbbé, ha ez a nép nyugodt, megbékélt lé­lekkel, megbocsátva az ellene elkövetett bűnöket, (ha nem is elfelejtve a történteket), véglegesen lezárhatná a múltját. S ha végre fölemelhetné a fejét és kiegyenesedhetne. Tudom, ehhez még sok minden más is kellene. Például az is, hogy a bűnösök őszintén megbánják bűneiket. S ha megkésve is, de őszintén kérjenek bocsánatot áldozataiktól és a magyar néptől. De természetesen nemcsak azok, akik most majd a bíróság előtt felelnek tetteikért. A többi bűnö­sök is, akiket az elévülés jogelvének annyira vitatott érvé­Grúzia lángokban Vérfürdőt rendeztek a lázadók Szemtanúi beszámolók sze­rint a nyugat-grúziai Szenaki városát szombaton elfoglaló kormányellenes erők valósá­gos vérfürdőt rendeztek a vá­rosban. A grúz kormány kato­nákon kívül a város számos polgári lakosát is lemészárol­ták. Ezt Eduard Sevardnadze közölte "a GIA grúz hírügy­nökséggel. A grúz államfő ál­lítását független forrásból nem erősítették meg. Az orosz rádió tegnap a harcok színhelyén tartózkodó Sevard- nadzéra hivatkozva azt közöl­te, hogy az ország minden ré­széből érkeznek csapaterősíté­sek a Nyugat-Grúziában har­Csak szlovénul? A szlovéniai Lendván (Len- dava). szlovének egy cso­portja arra szólította fel a hatóságokat, hogy töröljék el a magyar nyelv használa­tát a hivatalos okmányokon — jelentette szombaton a Tanjug. Tiltakozó levelük szerint a szlovének egyre nagyobb számban támogatják a két­nyelvűség megszüntetését, s azt akarják, hogy csak a szlovén legyen a hivatalos nyelv. A levél a magyar nemzeti­ségűek helytelenítését vál­totta ki — közölte a Tanjug. coló kormányerők támogatá­sára. Zviad Gamszahurdia erői, amelyek — Tbiliszi szerint — az abház egységek, illetve a Kaukázusi Népek Konföderá­ciójához tartozó fegyveresek támogatását is élvezik, szom­baton hajnalban foglalták el Szenaki városát. A grúz védel­mi minisztériumra hivatkozó jelentésében az Interfax hír- ügynökség beszámol róla, hogy a kormányerők mellett Gamszahurdia erői is csapato­kat vonnak össze Szénáidtól keletre, a Tehuri folyó men­tén. Gamszahurdia katonái teg­nap hajnalban megpróbálták A német politikai paletta jobb­szélén elhelyezkedő republiká­nusok tegnap elnöküket, Franz Schönhubert jelölték az első he­lyen a jövő évi Európa Parla­menti választásokra. Ugyanő vezette a republikánusokat 1989-ben is, akkor 7,1 százalé­kot szereztek, és bekerültek az Európa Parlamentbe. A republi­kánusok rastatti tanácskozásán Schönhuber kijelentette, hogy jövőre a szavazatok tíz százalé­kára számítanak. Mint minden német jobbol­dali vagy szélsőjobboldali rendezvényen, Rastattban is összegyűlt a radikális ellentá­folytatni az előrenyomulást ke­leti irányban, de a kormánye­rők visszaverték a kísérletet. Zviad Gamszahurdia felhí­vást intézett az orosz vezetés­hez követelve, hogy vonják ki az orosz csapatokat Poti váro­sából és ne támogassák Se­vardnadze „népellenes rend­szerét”. Az oroszellenességé- ről ismert Gamszahurdia az orosz csapatok grúziai jelenlé­tét egyben az ország belügyei- be való beavatkozásaként érté­kelte. Gamszahurdia ugyanak­kor állította, hogy Poti kikötő­jének visszafoglalásában orosz egységek, köztük nehéz­harckocsik is részt vettek. bor. Több órán át kétezer em­ber tüntetett a tanácskozás színhelyének környékén, 500-at közülük a rendőrök a militáns „autonómok” közé soroltak. Ők időről-időre megpróbálták a rendőrkor­dont áttörni és a csarnokhoz nyomulni. A délutáni órákig 24 személyt vettek őrizetbe hatósági személy megsértése vagy rombolás miatt, az 1500 fős rendőrségi különít­mény a gumibotjait is hasz­nálta. Schönhuber szerint „itt a teremben ül a tisztességes Németország, odakint van a csőcselék és a bűnözők”., A nagyvilág hírei Jé Iraki ellenzékiek és a CIA ügynökei Londonban titkos tárgyalásokat folytat­tak egy Szaddam Husszein elleni merényletről, de az amerikaiak végül visszariad­tak, sőt, beárulták a tervet Bagdadnak — ezt állította a The Sunday Times című brit lapban tegnap egy tekin­télyes, Londonban élő iraki ellenzéki személyiség. * Európának egy új New Dealre, (a Roosevelt-kor- szak nagyszabású közmun­kákra alapozott amerikai gazdaságfejlesztési prog­ramjára) lenne szüksége, hogy még erősebb, s egy­szersmind még szolidári- sabb lehessen — jelentette ki a Le Journal de'Diman- che című tegnapi francia lapnak adott interjújában Jacques Delors, az Európai Közösség bizottságának el­nöke. * Oroszország számos vá­rosában emlékeztek meg szombaton a politikai üldö­zöttek napjáról. Moszkvá­ban a sztálini elnyomógépe­zet, a néhai belügyi népbiz­tosság, majd az állambizton­sági bizottság Lubjanka téri székházéval szemben tartot­tak emlékgyűlést. Szentpé­terváron a néhai Forrada­lom téren, a mai Szenthá­romság téren felállítandó emlékmű alapkövénél szer­vezett gyűlést a Memorial elnevezésű szervezet. Jobboldali tüntetés Gumibotoztak a rendőrök VÉLEMÉNY Elégtétel a megtiport nemzetnek nyessége miatt már aligha lehet felelősségre vonni. S a leg­súlyosabb bűnöket ténylegesen elkövetőkön túl, mindazok­nak — legalább lélekben — bocsánatot kellene kérniük, akik tevékenyen részt vettek az ’56-os forradalom és sza­badságharc eltiprásában, az idegen megszálló hatalom ki­szolgálásában és fenntartásában. Ma még ez jámbor óhajnak tűnik, s lehet talán, hogy az is marad. Mégis bízzunk benne, hogy a hatalmi-politikai harcok csillapodtával, egy ma még elérhetetlennek látszó, de egyszer talán mégiscsak kiküzdött igazi kiegyezés és megbékélés — ha csak fiaink, unokáink életében is — meg­teremti majd ennek a lehetőségét. Ez a kínkeservesen megszületett igazságtételi törvény, lássuk be, még akkor is nagy jelentőségű, ha a társadalom széles rétegei ma még ezt nem látják, nem veszik tudomá­sul. Ahhoz, hogy az emberek szélesebb tömegei is felismer­jék az igazságtétel részleges győzelmének jelentőségét, elő­ször is válaszolni kell a minduntalan fölvetődő legalapve­tőbb kérdésre: Miért elengedhetetlenül szükséges, hogy ilyen hosszú idő' elteltével is megtörténjék az igazságszol­gáltatás? Kiindulásként elfogadhatjuk, hogy a bűnösök felelősség­re vonása — amint azt Zétényi Zsolt MDF-es képviselő, a kérdés kiváló' szakértője, oly világosan megfogalmazta egyik tanulmányában —„mindenekelőtt erkölcsi parancs”. A bűnt ugyanis feltétlenül követnie kell a büntetésnek, mi­vel a megsértett erkölcsi és jogi világrend csakis így állítha­tó helyre. A legsúlyosabb bűnök elkövetőit pedig (amennyi­ben elévülhetetlen bűntettekről van szó) még több évtized múltán is kötelesek vagyunk felelősségre vonni. Fokozottan érvényes ez az 1956-os forradalom és sza­badságharc, illetve ennek leverése és véres megtorlása so­rán történt sortüzek, tömegmészárlások és más kegyetlen bűntettek, súlyos törvénytelenségek esetében. Ezeket a bű­nöket ráadásul a hazánkat lerohanó idegen hatalom tankjai­nak segítségével, ezek védelmet nyújtó fedezékében és e megszálló hatalmat kiszolgálva követték el a többnyire ön­ként és bosszúállástól fűtve cselekvő, vagy felbérelt gyilko­sok és szadista kínvallatók. Ezek törvényes elítélése és megbélyegzése elkerülhetetlen még akkor is, ha életkoruk miatt sokakban már szánalmat keltenek. A forradalom és szabadságharc elpusztított hőseinek és hozzátartozóiknak éppúgy tartozunk ezzel az elégtétellel, mint ’56 megkínzott, sokat szenvedett még élő, vagy idő­közben elhunyt ártatlan áldozatainak és családtagjaiknak. S nem csak nekik. Az egész magyar népnek is elégtételt kell adnunk egyszersmind az elszenvedett sérelmekért, a példátlan méretű megtorlásokért. Csakis így elégíthetjük ki a nemzet igazságérzetét, visszaadva ezzel e nép igazságba vetett hitét, önbecsülését és méltóságát. Mindazt tehát, amit a Rákosi-rendszer, majd a forradalmat vérbefojtó újabb kommunista hatalom oly végzetesen megroppantott és bemocskolt, hogy következményeit máig sem tudtuk ki­heverni. Le kell mosnunk most ezt a gyalázatot, hogy nemzetünk újra talpra állhasson és visszanyerje egészséges öntudatát. Mert, mint ugyancsak Zetényi Zsolt írta, „tiszta lelkű, öntu­datos nép nem létezhet le nem mosott gy'alázat bélyegével ”. Az igazságtételnek az alapvető erkölcsi célon túl van egy igen világos politikai indoklása is. Ez pedig nem más, mint a magyar demokratikus parlament és kormány felelős­sége a nemzet iránt, amelytől a felhatalmazást kapta, s amelynek akaratából kormányoz. Ebből a legitimitásból, a népképviselet elvéből egyenesen következik: a parlament­nek és a kormánynak nemcsak joga, de kötelessége is, hogy lehetővé tegye a magyar nép ellen elkövetett bűnök elkövetőinek megbüntetését. Ilyen egyszerű tehát az igazságtétel magyarázata. Mert az igazság, ha felismeijük, ha fény derül rá, voltaképpen min­dig ilyen egyszerű. (Akárcsak 1956-ban is!) Egészen addig, amíg valakik, valamilyen érdekből össze nem zavaiják. Mi azért csak lássuk az igazságot! (D. Vass László)

Next

/
Oldalképek
Tartalom