Pest Megyei Hírlap, 1993. október (37. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

MEGYEI HÍRLAP XXXVII. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM Ára: 13,50 forint 1993. OKTOBER 1., PENTEK Az egészség — felelősség J Példát mutatnak a kisközségek Gazdag öregkor Idősek világnapja van. Ha valami nem jön közbe, Szabadság és béke kell ahhoz, hogy a lakosság egész­ségügyi állapota javulhasson, s ennek következtében az emberek élete meghosszabbodjon. Ezekkel a sza­vakkal nyitotta meg Inczédy János, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke azt a háromnapos nemzetközi konfe­renciát, melyet „Az egészség — felelősség” címmel Szentendrén rendezett meg a Német Népfőiskolái Szö­vetség, s a hazai Önkormányzati Képviselők Szövetsé­ge, valamint a megyei közművelődési központ. előbb-utóbb mindnyájan megöregszünk. Gyertyalétünk végső szakaszában egyre fontosab­bá válik, meddig, s hogyan pislákol a láng, amely jelzi, hogy élünk, vagyunk, s tán kedvünk is van még tenni valami hasznosat, értelmeset, szépet. Az öregség sokféle, miként a fiatalság is az. Ki könnyebben viseli, ki nehezebben. Ifjú énünkből so­kat átmentünk érett korunkra, s nem biztos, hogy akit öregen zsémbesnek, összeférhetetlennek ismer­tünk meg, nem volt-e ugyanilyen fiatalon is. Csak az a miénk, amit átélünk, s minél többet, an­nál gazdagabbak leszünk. Ez a fajta gazdagság sok mindenért kárpótol és elégtételt nyújt. Ki tudná fel­mérni, mennyit érnek a békés hétköznapok, a jó tár­saság, az őszinte szó. Mennyit ér, ha gyermekünk­nek, unokánknak sikerül az — vagy annál több —, ami nekünk. Akinek elegendő ideje volt arra, hogy megtanulja becsülni a világ ezer apró csodáját, az boldog lehet, s elégedett, s nem kell kevesebbnek éreznie magát azoknál, akiknek az élet bővebben mérte az anyagi jót. Ha valami nem jön közbe, előbb-utóbb mindnyá­jan megöregszünk. De addig is köszöntsük tisztelet­tel azokat, akiknek ez már megadatott! Bánó Attila Lezsák nem készül a parlamentbe A.Z. MDF ismét jó esélyekkel Für Lajos Krasznodarban Krasznodarban folytatta oroszországi látogatását teg­nap Für Lajos honvédelmi miniszter, aki a délorosz vá­rosban a nap folyamán fel­kereste a MÍG—29-es típu­sú — hazánkba októberben érkező — vadászrepülőgé­pekre történő átképzésen részt vevő magyar katoná­kat. Krasznodarban hetven magyar katona részesül ki­képzésben. Für Lajos délelőtt Mihail Kolesznyikov vezérezredes, orosz vezérkari főnökkel tárgyalt Moszkvában. Meg­beszéléseiken a két hadse­reg közötti együttműködés lehetőségeiről, a haditechni­kai együttműködésről, a tisztképzésről és továbbkép­zésről, valamint a készülő, a katonasírok gondozására vonatkozó együttműködési megállapodásról volt szó. A magyar honvédelmi miniszter szerdán Pavel Gracsov orosz védelmi mi­niszterrel tárgyalt. Áttekin­tették a kétoldalú katonai kapcsolatokat, a kétoldalú katonai együttműködési egyezmény megvalósulá­sát. Für Lajos ma előadást tart az orosz vezérkari aka­démián. A Pest Megyei Bíróság teg­nap helyszíni bizonyítási el­járást tartott Túrán, a kettős emberöléssel vádolt Varjú István bűnperében. Több mint egy év telt el a tragi­kus túrái esemény óta, mely­Nehéz párhuzamot vonni a németországi Mannheim és Gödöllő egészségügyi, szo­ciális mutatói között. Ugyanakkor számos szakirá­nyú feladat kijelölésében, azok megoldásában lehet egymástól tanulni, érdemes egymás véleményét kikérni. Ezt a tapasztalatot szűrhet­ték le a tegnap megkezdő­öregek napja elnevezésű rendezvényen látta vendé­gül a vácdukai önkormány­zat a minap a településen élő idős embereket. A mű­velődési otthonban rende­zett eseményen, amelynek keretében műsort adtak a ről lapunkban is többször ír­tunk. Múlt év szeptember 12-én Varjú István, a helyi termelőszövetkezet gyümöl­csöskertjének mezőőre agyonlőtt két embert: Far­kas Jenőt és Kátai Máriát, dött tanácskozás résztvevői, akik elsősorban azt a témát igyekeztek körüljárni, mi­lyen szerepe lehet az önkor­mányzatoknak a lakosság egészségi állapotának javí­tásában. Természetesen a mannhei- mi példa, amelyet a város al­polgármestere, Wolfgang Pföhler fejtett ki előadásá­helyi általános iskola diák­jai és a Brunszvik Teréz ne­vét viselő nevelőotthon nö­vendékei is, Sikentáncz Fe­renc polgármester köszön­tötte a nagytermet zsúfolá­sig megtöltő meghívottakat. (Folytatás a 4. oldalon) akik két társukkal együtt körtét loptak. A mezőőr azó­ta előzetes letartóztatásban van, és büntetőügyének tár­gyalását megkezdte a Pest Megyei Bíróság. (Folytatás a 16. oldalon) ban mind az anyagi lehetősé­geket, mind a lakosság lat­számát tekintve olyan nagy léptékű, hogy annak, inkább csak szemléletbeli tanulsága­it haszosíthatják a szakembe­rek. Bár előre elkészített elő­adást tartott Gémesi György, Gödöllő polgármes­tere, gondolatai mégis össze­csengtek az előtte felszóla­ló, a szociális ellátás terén nagy tapasztalatokkal rendel­kező mannheimi alpolgár­mester véleményével. A gö­döllői önkormányzat vezető­je szintén a gyökeres szemlé­letváltásra helyezte a hang­súlyt elismerve a kisközsé­gek példamutatását. (Folytatás a 4. oldalon) Tőkés László az RMDSZ-róí Az RMDSZ parlamenti cso­portjának döntése következ­tében folytatódni fog az RMDSZ-en belüli harc és polémia — jelentette ki az MTI tudósítójának adott tele­foninterjúban tegnap Tőkés László püspök, a szövetség tiszteletbeli elnöke. Azzal kapcsolatban, hogy az SZKT döntése nem írt elő szankciókat a neptunfür- dői tárgyalásokon részt vett három politikussal szemben, Tőkés László a következő­ket mondotta: „Megértettem lélektanilag, hogy nem ho­zunk szankciót körünkbe tar­tozó politikussal szemben, azt viszont nem érthetem meg, hogy egy 61:29 arányú minősített többséggel elfoga­dott határozat után, amely megállapítja, hogy a szóban forgó politikusok súlyos kárt okoztak az RMDSZ- nek, vezetőségi tagsággal honorálják ezt a két embert. A frakció 15 tagjának szava­zata lényegében fittyet hány az RMDSZ érdekképviseleti szervének álláspontjára”. A tiszteletbeli elnök egyetérté­sét nyilvánította a kilencek- kel, akik különvéleményü­ket nyilatkozatban tették közzé. Emel a Mól Egy forinttal kell többet fizet­ni a Mól és az Áfor-kutaknál október 5-étől a különböző üzemanyagokért, illetőleg az ipari tüzelőolajért és a háztar­tási tüzelőolajért. Az áreme­lést a Mol a forint leértékelé­sével, a világpiaci ármozgá­sokkal, illetőleg a kereslet-kí­nálati viszonyok változásával indokolta. Az MDF tegnap sajtótájé­koztatót tartott abból az al­kalomból, hogy az Orszá­gos Elnökség szerda esti ülésén hivatalosan beiktat­ták Lezsák Sándort ügyve­zető elnöki tisztébe. Mint Herényi Károly szóvivő fo­galmazott: Lezsák megbí­zatása végleges, a tisztújí­tó országos gyűlésig, illet­ve a választások időszaká­ban ő tölti be ezt a posztot. A szóvivő hangsúlyozta: az MDF hosszú, mély vál­ságot élt át, de most már is­mét esélyesként indul a vá­lasztásokon. Az országos listákról a párt valószínű­leg januárban dönt — mondta el egy kérdésre Le­zsák Sándor. Tájékoztatása szerint egyértelmű, hogy Antall József vezeti az or­szágos listát. Lezsák sze­mélyes ambíciói alapján Augusztus 24-én jelent meg egy írásunk Tanulmányi ki­rándulás a Dunán címmel, amelyben információink alapján arról írtunk, hogy az érdi Realitás Kft. a sóder- kitermeléssel tönkreteszi a partot. Az írás szerint a vá­ros vezetői mintegy három éve hadakoznak a kft. veze­tőivel, s mégsem sikerült el­érniük, hogy az engedély nélkül felállított darut le­bontsák. Mint arról a Realitás 89. Ipari és Szolgáltató Kft. igazgatója, Palágyi Ferenc nem kíván képviselőként bekerülni a Parlamentbe. Herényi Károly ismertet­te azt a politikai helyzet- elemzést, amelyet Antall József miniszterelnök-párt­elnök tartott szerdán este az elnökség ülésén. A mi­niszterelnök belpolitikai kérdésekről szólva kiemel­te az MSZP és az MSZOSZ — megítélése szerint — egyre markán­sabban formálódó választá­si együttműködését. Feltet­te a kérdést: a tb-választá- sokon az MSZOSZ-ra vok­solók gondoltak-e arra, hogy szavazatukkal egy esetleges baloldali előretö­rés lehetőségét biztosítják, s arra, hogy az MSZOSZ vezetősége ma már nyil­vánvalóan az MSZP válasz­tási győzelmét támogatja. (Folytatás a 3. oldalon) lapunkat levélben tájékoz­tatta, az a Duna-parti hajóra­kodó — beleértve az 5 Mpt-s portáldarut — létesí­téséhez szükséges valameny- nyi engedéllyel rendelke­znek. Sóderkitermeléssel nem foglalkoznak. A cég semmiféle, az általa terve­zett tevékenységet nem tud végezni, mert Érd Város Önkormányzata 1991-ben öttonnás súlykorlátozó táb­la elhelyezését rendelte él a Duna-parti rakodóhoz veze­tő egyetlen közút végére. (Folytatás a 4. oldalon) Helyszíni bizonyítási eljárás A bíróság a túrái tetthelyen Az önkormányzat vendégei Idősek estje Vácdukán Érdi sóder

Next

/
Oldalképek
Tartalom