Pest Megyei Hírlap, 1993. augusztus (37. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-02 / 178. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLFÖLD 1993. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ Kommunista rendeletre hivatkozva Leszerelik a magyar táblákat A szombaton megjelent Új Szó értesülése szerint Szlo­vákiában ismét központi uta­sítással rendelték el a ma­gyar nyelvű helységnévtáb­lák kötelező eltávolítását. A lap szerint a járási út­karbantartó vállalatok a hé­ten a közlekedési tárca osz­tályvezetőjének leveléből értesültek arról, hogy a köz­utak mentén álló magyar nyelvű táblák sértik a 99/1971-es rendeletet, ezért azokat az állami utak védő- sávjából eltávolítani kötele­sek. Az Új Szó írásából ki­derül, hogy a komáromi já­rásban máris elkezdték az utasítás végrehajtását. A já­rási útkarbantartó vállalat igazgatója körlevelet írt a községek polgármesterei­nek, melyben a felszólítás mellett arra is figyelmezte­tik a polgármestereket, hogy ne is kísérletezzenek a táblák leszerelésének meg­akadályozásával, mert ha ezt megteszik, akkor a ko­máromi járási karhatalom segítségét fogják kérni. Ismeretes, hogy Szlová­kiában csak ott fordulnak elő magyar nyelvű helység­névtáblák, ahol a helyi ön- kormányzatok döntése alap­ján, az önkormányzatok pénzéből ezeket felállítot­ták. A komáromi járásban megkezdődött akció során az elöljáróságok tulajdonát képező táblákat az útkarban­tartók nem csak leszerelték, de el is távolították. Az Új Szó úgy értesült, hogy a táb­lák visszaszolgáltatásának kérdésében később majd egy bizottság lesz hivatott dönteni. A lap szerint példá­ul Csallóközaranyoson már kedden leszerelték a ma­gyar nyelvű helységnévtáb­lát. Ugyanazon a napon, amikor az írásos utasítást is kézhez vették. ■ Japán kormányalakítás Néhány hely még kiadó Hoszokava Morihiro, a ja­pán kormányfői poszt váro­mányosa Takemura Masza- josit kérte föl, hogy legyen a kabinet főtitkára. A japán lapok értesülései szerint biz­tos az is, hogy a Liberális Demokrata Pártból kivált, Hata Cutomu volt pénzügy- miniszter, a Sinszeito (Meg­újulás) pártjának vezetője lesz az új ellenzéki kor­mány miniszterelnök-helyet­tese, de még nem tudni, hogy egyben a pénzügy-, vagy a külügyminisztérium élére áll-e. Hoszokava péntek óta folytatja a kormány összeál­lításáról az egyeztetéseket. Pattanj fel! Pattanj fel, mami! — harsan a vékony hangocska a há­tam mögött. Eltelik kis idő, újra ezt hallom: Pattanj fel, mami! Előttem többezres tömeg, és zúg az ének: Isten báránya, ki el­veszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk... A barlangkápolna oltá­rán szájához emeli a pap Krisztus testét. Nem illő pillanat a forgoló- dásra. Szentkúton vagyunk, a lenyű­göző szépségű Cserhátban, kőhají- tásnyira a Mátrától. Szent Anna-búcsú zarándokai. A völgyben hangszórókon zeng az orgona; végeláthatatlan so­rokban az áldozok. A kisfiú, lehet vagy négyéves, épp lepattan tábori lová­ról, s tesz egy kört a sokadalom közti gyereknyi ösvényen. Majd visszanyargal és — Pattanj fel...! A mami hetvenen túl, közelebb a nyolcvanhoz, „fölpat­tan”. Szinte hallom, amint recsegnek a csontjai. Lassan föl­emelkedik ahová pillanatra lehuppant: a tábori székre. Mo­solyog halkan, halkan igen, mert már halk az arca, akár a kitelt emberöltőé. Megbékélt mindennel, főleg a halállal, de még az életért él. Gyerekeiért, unokáiért — dédunokájá­ért. Talpig feketében, s rózsafüzért morzsol álmában is. S a kicsi nyargalász? Őt még az öntudatlan élet élteti, a lemondást, a tagadást nem ismerő élet. Az ősösztön. Mely jogot formál az életre. S ez így is van rendjén. De mi lenne velünk, ha mindig ez az ősösztön vezérelne bennünket? Ki­csiket és nagyokat. Ha kicsiket — fejre állna a világ. Ha nagyokat — fejre állna a világ. Mint ahogy — bármerre né­zünk — ez a tótágas világ veszi körül mindennapjainkat. Dél-libanoni tűzszünet Meddig hallgatnak a fegyverek? A szombat délután meghir­detett tűzszünetet — egyet­len kisebb incidenstől elte­kintve — tegnap délelőttig tiszteletben tartották a szem­ben álló felek. Izrael meg­kezdte a dél-libanoni bizton­sági övezetbe vezényelt egy­ségeinek a visszavonását, hazaindultak elhagyott ott­honaikba az első dél-libano­ni menekültek, és elhagyták az óvóhelyeket az Izrael északi részén élő telepesek. ENSZ-források szerint Megelőző' csapás várható? Tádzsikisztán üdvözölte az orosz kormány tegna­pi nyilatkozatát, amely­ben Moszkva kilátásba helyezte, hogy kész meg­előző csapást mérni a tá- dzsik—afgán határon gyülekező ellenzéki fegy­veresekre. Az orosz rádió beszá­molója szerint a tádzsik külügyminiszter nagyon időszerűnek minősítette a moszkvai nyilatkoza­tot, amely meggondolás­ra késztetheti a tádzsik és afgán fegyvereseket. A külügyminiszter egy­ben Dusanbe tárgyaló- készségét hangsúlyozta a rendezés érdekében, és leszögezte, hogy a tá­dzsik vezetés kész akár az afgán féllel is megvi­tatni a vitás kérdéseket. tegnap hajnalban azt közöl­ték, hogy egy gerilla cso­port tüzet nyitott a „bizton­sági övezet” közvetlen köze­lében az Izrael által támoga­tott Dél-libanoni Hadsereg egyik őrállomására. A rö­vid tűzpárbajban senki nem sérült meg. Jichak Rabin izraeli mi­niszterelnök szombaton az­zal indokolta a tűzszünet el­rendelését, hogy megállapo­dás jött létre: a szélsőséges Hezbollah szervezet beszün­Az olasz hatóságok tovább­ra is a sötétben tapogatóz­nak a kedd éjféli merénylet tetteseit illetően. Nem sike­rült megállapítani annak a 25 év körüli szőke nőnek a személyazonosságát, akit szemtanúk a milánói me­rénylet és egy korábbi ró­mai robbantás helyszínén is láttak. Meg kell akadályozni, hogy „sötét és reakciós erők önkényuralmi megoldások felé tereljék a nép változá­sok iránti vágyát” — jelen­tette ki Nicola Mancim bel­ügyminiszter az ország rend­őrfőkapitányainak szombati rendkívüli tanácskozásán. Mancino olyan drámai sza­vakkal ecsetelte az itáliai helyzetet, hogy egyes lapok azt olvasták ki belőle, a mi­niszter államcsíny lehetősé­gétől tart. A rendőrkapitány­teti az izraeli területek táma­dását. Hírügynökségek idé­zik Hasszán Naszrallah sejk, a szervezet vezetőjé­nek szavait, aki kijelentette: a Hezbollah felhagy a táma­dásokkal mindaddig, amíg Izrael betartja a fegyver­nyugvást. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a szer­vezet ne folytatná az ellenál­lást az Izrael által megszállt dél-libanoni területek teljes felszabadulásáig — hangsú­lyozta. Ságokon felfüggesztették a nyári szabadságokat. A belügyminiszter kife­jezésre juttatta meggyőző­dését, hogy a kedd éjféli „tűzijáték” nem csupán a maffia műve, hanem bizo­nyos politikai, üzleti és nemzetközi körök összjáté- káról lehet szó. „Ha nem is lehet kizárni a terroris­ta-maffia verziót, nem kö­vethetjük el azt a hibát, hogy figyelmen kívül ha­gyunk bármely más felte­vést” — mondta. A mi­niszter szerint az ország „legnehezebb pillanatát éli”, amelyben szükség van a „legutolsó rendőrre” is, annál is inkább, mert az amúgy is szétzilált tit­kosszolgálatok figyelmét a korrupciós ügyekben folytatott nyomozás tereli el. A nagyvilág hírei Az egykori Szovjetunió tudósainak beszámolóiból és a mostanáig zárt archívu­mokból előkerült bizonyíté­kokból az derül ki, hogy a Szovjetunió nem pusztán az észak-koreaiak külső tá­mogatója, hanem egyik fő­szereplője volt az 1950—53 között vívott ko­reai háborúnak — állítja az U. S. News and World Re­port című amerikai hetilap. A NATO-n belül tevé­kenykedő kémhálózatot lep­leztek le a hatóságok — je­lentették szombaton este né­met rádió- és tv-állomások. A szervezet, amely „To­páz" fedőnév alatt tevé­kenykedett, az eddigi legje­lentősebb ügynöki csoport a NATO fennállása óta. * Megkezdik a kivonulást a horvát csapatok a straté­giai fontosságú maslenicai híd és a zárai repülőtér kör­zetéből — jelentette a Tan- jug hírügynökség tegnap a krajinai szerb haderő egyik ezredesére hivatkozva. Kos­ta Novakovic szerint a tér­ségben állomásozó horvát erők parancsnoka, Ante Go­tovina egyértelműen ilyen parancsot adott csapatainak. * A dél-koreai rendőrség nyolc személyt vett őrizetbe kormányellenes szervezke­dés gyanújával. Mint azt a szöuli hatóságok tegnap kö­zölték, a letartóztatottak szocialista színezetű cso­portot akartak szeiyezni az­zal a céllal, hogy megdönt- sék a jelenlegi kormányt. * A dél-spanyolországi Motril üdülőhelyen szom­baton szívroham következ­tében elhunyt 1. Baldvin — belga király Olaszország félelemben / Államcsínytől tartanak VÉLEMÉNY Lüktet, de nem sugárzik Mami, kire a dédunokát bízták, szóval sem meri meg- feddni szeme fényét, inkább csöndben elviseli, hogy az per­cenként ugráltatja. így aztán a kicsi zsarnok meg sem tanul­hatja a Tízparancsolat azon parancsát, miszerint Tiszteld szüléidét... Honnan is tudhatná, mi helyes, mi nem, ami­kor minden követelését azonnal — és zokszó nélkül! — tel­jesítik. S az érte remegő szeretet oly elvakult, hogy észre se veszi: szeretetlenséget szül. Telik az idő, nőnek, megnőnek a gyerekek, s egy pilla­natban rádöbben az ember, mintha nem is anya szülte vol­na őket. Kik nem ismernek sem Istent, sem embert. Durvul a világ. Egyre érdesebb lesz — panaszkodunk. S mindent, de mindent gazdasági okokra igyekszünk vissza­vezetni. Ami igaz is. A társadalmi érintkezés, az élet minő­sége, a politika sakkjátszmája mind gazdasági gyökerű. De ha ezt végső érvként elfogadjuk, akkor a materializmus alapeszméjét valljuk végtére magunkénak! Mondanom se kell, maga a gondolat is hátborzongató. Mert nem igaz, mert hazug az az évtizedeken keresztül sujkolt marxi tétel, miszerint a lét határozza meg a tudatot. Lányom mondta kicsi korában: az a csontváz, amiből ki­jött az ember! íme a gyerekszáj fdozófiája! S minő pontos! S ha „kijött” az ember a csontvázból, mi lészen vele? Ösz- szecsuklik, összeroskad. S ha az emberből „kijön” a lélek? Ugyanakképp. Mert magára marad, a lélek csontvázának támasza nélkül. Alkalmatlanná válik a szeretetre, emberi lé­tének megértésére, s csak él, mint maga az élet, lüktet, de nem sugárzik. Csak élni akar! S megszületik benne a legfélelmetesebb elhatározás: mindenki ellenére. Növesztjük gyermekeinkben, ha nem figyelünk, a kicsi diktátorokat. Az akamokokat. A zsarnokokat. Ezek a kicsi diktátorok, akamokok, zsarnokok felnőnek bennük, s mire észbe kapnánk — már le se merünk ülni semmiféle székre. Állunk vigyázzban, dermedtem S megtörténnek a háborúk. Kicsiben és nagyban. Otthon a családban, az iskolában, a munkahelyen, az utcán, aztán egyre téresebb terein a vi­lágnak. Születik lassan Szarajevó. Míg tehetetlenségünk bombái ránk zuhannak. Micsoda nehéz próbákat kellett tenni gyerekkorom 50—60-as éveiben, de később is! Szüléimét a „rendszer” gyűlölete övezte, de ők nem gyűlölködtek. Apám szájából, kit igen igyekeztek összeroppantani, sose hallottam, hogy azok a piszkos kommunisták. A szót se ejtette ki. Lehet, hogy méltatlannak tartotta a szájára venni. Én, harmadikos kisdiák, mert már elviselhetetlen volt a hántás, a lelki ter­ror, ami rám nehezedett, végső elkeseredésemben, s min­den dühömet beleadva azt ordítottam az iskola udvarán egy másodikos gyereknek, hogy te, te — kommunista! Keserűen emlékszem vissza erre a pillanatra. Nem mo­solygok magamon. Fölnőttem, gyűlölet nélkül. Megértem a szeretetre, mert a szeretet magvát hintették el bennem. A lélek jó termőföld. Ezért: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj ne­künk békét. f ŰMfTZ) (Banos János)

Next

/
Oldalképek
Tartalom