Pest Megyei Hírlap, 1993. július (37. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-01 / 151. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLFÖLD 1993. JULIUS 1., CSÜTÖRTÖK Feloldatlan maradt a fegyverembargó Elutasított indítvány Az ENSZ Biztonsági Taná­csának kedd esti ülésén nem kapott többséget az el nem kötelezett országok ja­vaslata, hogy Boszniára old­ják fel a fegyverszállítási ti­lalmat. Az indítványt az öt kezdeményező ország olda­lán — szemben európai szö­vetségeseivel— támogatta az Egyesült Államok is, de miután a 15 tagú BT többi 9 tagja (köztük Magyaror­szág) tartózkodott a szava­zástól, a kezdeményezés — amint várható volt — ered­ménytelen maradt. Az isz­lám országok azonban jelez­ték, hogy az ENSZ Közgyű­lésének állásfoglalását ké­rik a kérdésben. A javaslat ott — várhatóan már a hé­ten — többséget kaphat, ám a döntés jelképes lesz, az embargót csak a Biztonsági Tanács törölheti el. A bosnyák kormány kez­dettől kérte, hogy az ország­ra oldják fel a volt Jugoszlá­viában kirobbant háború után az ENSZ által elren­delt általános fegyverszállí­tási tilalmat, mert az egyen­lőtlenül érinti: a szerbek bir­tokában van az erős, egyko­ri jugoszláv hadsereg nehéz­fegyverzete, amelynek segít­ségével meg tudták hódítani Bosznia területének túlnyo­mó részét, míg a bosnyákok lényegében kézifegyverek­kel tudnak csak védekezni. Pozsgay Imre Belgrádban Magyar-—szerb közös érdekek Pozsgay Imre, a Nemzeti De­mokratikus Szövetség társel­nöke tegnap Belgrádban meg­beszélést folytatott a jugo­szláv parlament tárgyaló kül­döttségével. A tanácskozáson Pozsgay hangsúlyozta, hogy a Jugo­szlávia elleni szankcióknak negatív hatásuk van Magyar- országra is. Jelenleg kevés esély van arra, hogy fel lehes­sen lépni megszüntetésük ér­dekében. Ezért a hosszú távú együttműködésre kell helyez­ni a hangsúlyt. A magyar fél rendkívüli módon érdekelt a szerbek és a magyarok közöt­ti jó kapcsolatokban. Milan Komnenic, a Depos ellenzéki pártszövetség képvi­selője kifejtette, hogy a ma­gyaroknak és a szerbeknek sok közös érdekük van, mi­vel két olyan európai nemzet­ről van szó, amely kiemelke­dő szerepet játszik a dunai térségben és Közép-Európá- ban, különösen a gazdasági kapcsolatok terén. Sokkal ke­vesebb okunk van a nézetelté­résekre, mint arra, hogy foly­tatódjon a sokoldalú együtt­működés. Nagyvárad: A Romániai Magyar Demok­rata Szövetség tájékoztatójá­nak közlése szerint a bukares­ti Legfelső Törvényszék he­lyet adott a nagyváradi egye­tem és a Királyhágó-melléki Református Püspökség közöt­ti perben a legfőbb ügyész ál­újratárgyalás tál benyújtott törvényességi óvásnak. Ez azt jelenti, hogy a pert visszautalták a Bihar megyei bíróságnak újratárgyalásra. Ez lehetőséget nyújt annak bi­zonyítására, hogy a tulajdon­jog a püspökséget illeti meg. Csurka István III/III-as ügy­nök volt? E döbbenetes kérdés felveté­se még néhány hete is kétke­dést, egyesekből a pletykálko­dás feletti kéjsóvár mámor bó­dulatát váltotta volna ki. De senki nem hitte volna, hogy e kérdés mögött a valóságnak a legkisebb morzsája is fellelhe­tő. Az a Csurka István, akit a forradalomban viselt dolgaiért 23 éves fejjel, 1957. március 4-én a Szín- művészeti Főiskola diákszállójában a pufajkások le­tartóztattak, és a Deák téri rendőr-főkapitányságra, majd a Gyűjtőfogházba, végül Kistarcsára szállítot­tak, aki írói munkásságával, közéleti, politikai meg­nyilvánulásaival, a Magyar Demokrata Fórum létre­hozásában vállalt hatalmas munkájával az egypárti diktatúra ellenzékének egyik legjelentősebb alakjává vált, nem lehetett III/III-as ügynök. Újabb botrány­keltő híresztelésről van szó — gondoltuk, és talán gondolták sokan, pártállásuktól, világnézetüktől füg­getlenül. Vártuk is, hogy Csurka cáfol. Ehelyett megjelent a beismerő vallomása a Ma­gyar Fórumban, három teljes kolumnán. Megjelent, Csehország és Szlovákia teljes jogú tag A kisebbségek helyzete nem belügy Az Európa Tanács — nagykö­veti szinten összeült — mi­niszteri bizottsága tegnap a szervezet teljes jogú tagálla­mai közé fogadta Csehorszá­got és Szlovákiát. A döntés ellenszavazat nélkül, Szlová­kia esetében magyar, Csehor­szág esetében liechtensteini tartózkodás mellett született. Perényi János magyar nagykövet az ülés után ma­gyar újságírókkal találkozva elmondta: Magyarország az­zal indokolta a tartózkodását, hogy változatlanul fennáll­nak a szlovákiai kisebbséggel kapcsolatos magyar aggá­lyok. Azzal ugyanakkor, hogy az Európa Tanács parla­menti közgyűlése kedden el­fogadta Tarja Halonen finn képviselőasszony javaslatát az új tagországok törvényke­zéseinek figyelemmel kíséré­séről, egyúttal kinyilvánítot­ta, hogy kész felelősséget vál­lalni a vonatkozó jogok tiszte­letben tartásáért. (A Halo- nen-indítvány lényege, hogy minden olyan új tagország esetében, amelynél még eset­leg függőben vannak bizo­nyos törvényhozási folyama­tok, a tanács egyfelől ugyan megadhatja a teljes jogú tag­ságot, másfelől két legbefo­lyásosabb testületé — a politi­kai és jogi bizottság — útján Helmut Kohl kancellár, Német­ország Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) elnöke szep­tember elején részt vesz a kon­zervatív-kereszténydemokrata eszmeiségű pártokat tömörítő Európai Demokratikus Unió (EDU) pártvezetőinek budapes­ti konferenciáján. A CDU az er­kölcsi-politikai támogatás mel­lett minden bizonnyal techni­kai segítséget is nyújt a Ma­gyar Demokrata Fórumnak (MDF) az 1994-es magyaror­szági választások kampányá­hat havonta ellenőrzi ezek tel­jesültét. Mindaddig, amíg két­ségek vannak a folyamatok lezárultát illetően, az ellenőr­zés is rendszeres marad, és egyes képviselői hozzászólá­sok sejtették, hogy a kifogá­sok tartóssá válása esetén fel­vetődhet a tagság felfüggesz­tésének a kérdése is — jólle­het ez utóbbiról a határozat konkrétan nem tesz említést.) A tanács mellé rendelt ma­gyar misszió vezetője továb­bi fontos eredményként érté­kelte a „kollektív bűnösség” kitételeire vonatkozó egykori „Benes-doktrínák” törlését szorgalmazó határozatot is. Ez utóbbi érdekessége, hogy a közgyűlés csupán Szlová­kia felé tett ilyen felhívást, jóllehet maguk a doktrínák még az egységes Csehszlová­kiára vonatkoztak. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tegnap a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében többek között leszögezte: „A magyar kormánynak nem volt és továbbra sem cél­ja Szlovákia elszigetelése és európai integrálódásának megakadályozása. Fontosnak tartjuk az együttműködést, mind kétoldalú keretekben, mind a nemzetközi szerveze­tekben, szubregionális, régió­ban, a választások várhatóan májusban lesznek — közölte szerdán egy sajtóbeszélgetésen Lezsák Sándor, az MDF ügyve­zető elnöke, aki küldöttség élén Peter Hintzenek, a CDU főtitká­rának meghívására két napot töltött Bonnban. Mint Csáti György, az MDF külügyi szóvivője Bonnban el­mondta, a CDU részéről „a legmagasabb szinttől a legala­csonyabbig” fognak német po­litikusok bekapcsolódni a ma­gyar választási küzdelembe, nális és még tágabb összefüg­gésekben is. Ennek érdeké­ben folytatott politikánk célja a posztkommunista országok demokratizálódási és stabili­zációs folyamatainak támoga­tása és egész térségünk euró­pai integrációjának elősegíté­se. Éppen ezért elengedhetet­len, hogy mind Szlovákia, mind a többi közép- és kelet­európai ország fokozatosan teljesítse azokat az erkölcsi, politikai és emberi jogi nor­mákat, amelyek az elmúlt év­tizedekben az európai egysé­gesülési folyamat alapját je­lentették. Nem utolsósorban a magyar erőfeszítéseknek köszönhetően az elmúlt há­rom évben az emberi jogi kér­déskör kibővült egy új dimen­zióval, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak kérdés­körével. Ezt a magyar kor­mány ugyanolyan módon kí­vánja kezelni, ahogy az euró­pai demokráciák a ’70-es évektől az emberi jogi kérdé­seket kezelték. Vagyis nem tekinti azokat egy ország bel- ügyének és ugyanolyan nem­zetközi jogi kodifikációt és el­lenőrző mechanizmus kialakí­tását tartja fontosnak e kér­désben is, mint amilyen az ál­talános emberi jogi kérdések­ben már többé-kevésbé ki­épült. vesznek részt gyűléseken, ér­velnek majd az MDF mellett. Hintze főtitkár a kelet-európai stabilitás egyik elemének tart­ja, hogy az MDF győzzön, a CDU részéről nem látnak kor­mányzati alternatívát Magyar- országon a Demokrata Fórum­mal szemben, s ezt a véle­ményt más nyugat-európai pár­tok is osztják. Az MDF az 1994-es német választási kam­pányban viszonozza majd a CDU erkölcsi-politikai támoga­tását — mondta Csóti. A nagyvilág hírei Anatolij Zlenko uk­rán külügyminiszter teg­nap a kijevi amerikai nagykövettel közölte, hogy a Bagdad elleni amerikai rakétatámadás bonyolulttá tette a ST ART-megál lapodá- sok parlamenti ratifikáci­ós folyamatát. * Az azeri parlament tegnap Szurat Huszeino- vot, az Ahulfaz Elcsihej elnököt elűző lázadók ve­zetőjét választotta mi­niszterelnöknek, akinek közvetlen ellenőrzése alá került a védelmi, a belügyi és a nemzetbiz­tonsági tárca. % Borisz Jelcin üze­netben üdvözölte tegnap a finnugor népek Hanti- Ma^szijszkban zajló ne­gyedik nemzetközi folk­lórfesztiváljának résztve­vőit. Meggyőződése, hogy a finnugor népek közös szellemi kincsük forrásaihoz fordulása hoz­zájárul az évszázadok alatt felhalmozott kulturá­lis értékek megőrzéséhez. Jé A francia kormány*«, a törvényhozás elé ter­jeszti ratifikálásra az Eu­rópai Közösség és Ma­gyarország, illetve Len­gyelország társulási szer­ződését. Erről tegnapi ülésén döntött a minisz­tertanács. % Jogi szempontból semmisnek, politikailag veszélyesnek nevezte Le- onyid Kravcsuk a fekete­tengeri flotta tiszti gyűlé­sének keddi nyilatkoza­tát, amelyben a tisztek kö­zölték: ezután csakis Moszkvának engedelmes­kednek, és nem engedik meg, hogy kettéosszák az egységet. A CDU az MDF mellett VÉLEMÉNY Aki átvilágította önmagát hogy a kihallgatások, a begyűjtőitekkel szembeni bá­násmód, a lelki terror légkörében, a szívbeteg, sokat szenvedő szülőkre is tekintettel döntött. „Amikor utoljára vezettek fel, magamban már el­döntöttem, hogy aláírom. Végül is nem azért tettem, mert megijedtem a fenyegetésektől, nem is csak azért, hogy szüléimét és hozzátartozóimat megment­sem a gyötrelmektől, és egyáltalán nem azért, hogy megszabaduljak a további benttartástól, hanem első­sorban azért, mert elhatároztam, hogy módszert vál­tok, és mert teljesen bizonyos voltam magamban: soha senkinek ártani nem fogok, soha semmit senki­re nézve nem szednek ki belőlem, mint ahogy eddig sem szedhettek, hiszen mindenkit csak mentettem, és végül halálosan biztos voltam abban, hogy a tolia­mat soha nem kapják meg... Rettenetesen szégyel­lem az egészet, noha álltam a magamnak tett fogadal­mam, mert senkit és semmit nem jelentettem és soha egy árulásnak minősíthető mondatot le nem írtam.” Milyen ember hát Csurka István? Ha olyan lenne, amilyennek évek óta ábrázolják őt a politika és a sajtó világában, bizonyára cáfolta volna a híreszteléseket. Retusáló, fénymásoló, fejlett technikákkal hamisító ko­runkban ki tudna rábizonyítani bármit, s ki hinne az ilyen-olyan dokumentumoknak? Az ellenfél lejáratása régóta része a politikai küzdelemnek, s szinte nem akad szabály, amit fel ne rúgnának a szent cél — a mindenáron való győzelem — érdekében. Csurka átvilágította önmagát, s ezzel kissé belevi­lágított a lelkűnkbe. Ráébresztett arra, hogy többször kellene önmagunkba nézve tűnődni azon, mekkora erkölcsi alapunk van mások felett ítélkezni. S akkor már elgondolkodhatnánk azon is: hasonló helyzet­ben lenne-e bátorságunk fegyvertelenül, csupasz ke­bellel kijönni a fedezékből, s a ránkmeredő fegyve­rek csövével csendben farkasszemet nézni. Csurka aláírt, ezért most támadható. Igaz, egykor minden erejével, írói tehetségével a régi rendszer megdöntésén, lebontásán fáradozott, azonban hu­szonhárom évesen, egy számára szörnyű és szégyen- teljes pillanatban rossz helyre tette a kézjegyét. Nos, uraim, lássuk, ki veti rá az első követ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom