Pest Megyei Hírlap, 1993. június (37. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP SZUKEBB HAZANK 1993. JUNIUS I.. KEDD Délegyházi napok • • Összefogtak a vállalkozók és az önkormányzat Jó katonák voltak Hősök napja Tápiógyörgyén A község életében először az elmúlt hétvégén került sor a délegyházi napok el­nevezésű kulturális és sportprogramokat magába foglaló rendezvénysoro­zat megtartására. A rende­zők, a délegyházi önkor­mányzat és szervező bi­zottság célja a hagyo­mányteremtés mellett az volt, hogy felhívják a fi­gyelmet településükre. —- Aminek, a jelen gondjai ellenére van jövője — mondotta egybecsengően Bulyáki Antal polgármes­ter, Hidegföldy János, a Duna-Vas Kft. ügyvezető­je, és Halla László, az Au­to-Tours Kft. vezetője, akikkel a községi sportpá­lyán beszélgettünk, miköz­ben a színpadon a Tamási Áron Székely Népi Együt­tes műsora folyt. Míg a szép számú közönség lel­kes tapssal fogadta a pro­dukciót, addig Halla Lász­ló kifejtete, cég4nek ide­genforgalmi létesítménye van a községben, amivel az igényesebb turistá- kat.kívánják kiszolgálni. Véleménye szerint „az ül­jünk le a fűbe” típusú ide­genforgalom ideje bár nem járt le, de mindenkép­pen kisebb számú érdeklő­dőket vonz. Olyan új igé­nyek tűntek fel, amiket ki kell elégítenie a szolgálta­tásokat kínálóknak. Ez nem szükségképpen az ár­emelést jelenti, hanem a kultúrált környezetet, a hangulatos szálláshelyet, az érdekes programokat. A délegyházi önkormány­zatnak, az itt működő cé­geknek számolniuk kell az üdülőkkel. A hétvégi porták száma időközben vagy ezerre emelkedett, nyaranta többen élnek ott, mint a község másik felé­ben, az állandó lakosok. Ezek tények, miket figye­lembe kell venni. Szük­ség van a tavak tisztításá­ra is, aminek az anyagi fe­dezetét az önkormányzat egymaga nem képes előte­remteni. A vállalkozások támogatásával, összefo­gással viszont már elérhe­tők bizonyos eredmények. Hidegföldy János sze­rint a jövő nagy beruházá­sai jelentős pénzáldozatok árán építhetők föl, de érde­mes megkísérelni. Az ösz- szefogásban látja ő is a megoldást. Egyébként mások mel­lett a két cég is besegített a rendezvények megtartá­sába. A vállalkozók fel­ajánlásaiból kerültek ki a nagy sikerű tombola játé­kok nyereményei, és az Auto-Tours Kft. meghívá­sára jött le Délegyházára a Tamási Áron népi együt­tes. Az önállóság három esztendeje alatt — a sza­bad választás idején dön­töttek úgy a helybeliek, hogy elválnak Dunavar- sánytól — épült fel az új egészségház, indult be az ivóvíz — és gázberuhá­zás. Hamarosan megkez­dődik a telefonhálózat bő­vítése is. Az infrastruktú­ra fejlődése segíti a helyi gazdasági élet fellendülé­sét. A község életét pedig ezek a napok, rendezvé­nyek — a horgászverse­nyek, bálok, kirakodóvásá­rok, divatbemutatók, zene­kari fellépések, labdarú­gó-mérkőzés és így to­vább — teszik színeseb­bé, vonzóbbá. Helyiek­nek, üdülőknek vagy a környékről érkező látoga­tóknak egyaránt. J. Sz. I. Május utolsó vasárnapján tar­tották Tápiógyörgyén az itt ha­gyománynak tekintett hősök napját. Az ünnepségen több százan vettek részt, beszédet Kéri Kálmán vezérezredes, or­szággyűlési képviselő, az or­szággyűlés korelnöke mon­dott. A Szent Anna templomban Füles Lajos katolikus plébá­nos celebrálta a szentmisét. A templomkertben emelkedő hő­sök szobránál Kéri Kálmán — aki 1942—1944 között ve­zérkari főnök volt mint mi­niszteri szárnysegéd — méltat­ta a magyar honvédek hősi tet­teit, visszatekintve egészen 1948-ig. Hangsúlyozta: az elő­dök — közöttük a Tápió völ­gyéből valók — jő katonák voltak. Amikor jött a második világháború, akkor is egysze­rűen a kötelességüknek tettek eleget. A több milliónyi elsza­kadt országrészben élő magya­rért harcoltak. Nem hódítani akartak, valamit bekebelezni: Azt akartuk — mondta —, hogy együtt élhessen magyar és magyar. Nem is az volt a cél, hogy elpusztuljanak, ha­nem hogy védjék, ami a mi­énk. Kijelentette: Tartozunk annyival, hogy hazahozzuk és ünnepélyesen eltemessük azo­kat, akik idegen földön jelte­len sírban pihennek. A jövő ér­dekében pedig össze kell fog­ni, megmutatni, hogy ebben a népben van erő, tartás, hazájá­hoz való hűség. Ezután Kéri Kálmán meg- hatottan helyezte el az emléke­zés koszorúját a hősök szob­rán. Őt Meggyes János, a Tá- piógyörgyei Római Katolikus Gazdakör elnöke, majd Józsa János, tartalékos doni páncé­los Tápiószeléről követte. — Személy szerint Füleki János bajtársamra emlékezem — mondta lapunknak Józsa János, aki 1943 nyarán került haza szerencsésen a frontról. Miskokzi István nyugdíjas helybéli tanár, Tápiógyörgye díszpolgára érdeklődésünkre egy korábbi györgyei hősök napi ünnepséget elevenített fel. — Amikor a második világ­háború első falunkbéli hősi ha­lottjára — Szarvas Sándornak hívták — emlékeztünk 1941-ben, a főjegyző kérésére én mondtam az ünnepi beszé­det. Fiatal tanító voltam még: kivonult az egész falu, több száz levente, mindenki, aki nem látott el éppen szolgála­tot. Magam azután hat évet ka­tonáskodtam, ennek felét Szi­bériában töltöttem el. Ezért ha­tott meg nagyon Kéri Kálmán beszéde: sok ember lelkiisme­retét fogta meg. Valóban hoz­zánk szólt, ákik a fronton har­coltunk... A teljességhez egyébként hozzátartozik, hogy ez a nap — a hősök napja, amely 1918-tól vált Tápiógyörgyén hagyománnyá — 1948-tól negyven éven át kimaradt a helybéliek életéből. Három esztendeje ünnepük ismét. A mostani megemlékezés végén a márványtáblák alatt a györgyei polgárok helyezték el virágaikat. (tóth) Kéri Kálmán emlékezik a hősök szobra eló'tt Hancsovszki János felvétele • JEGYEZHETŐ: mojus 24-tól június 4-ig. • KIDOCSÁTÁSI ÁR: o névérték 99,5%-o. • FUTAMIDŐ: 2 év. • KAMAT: ÉVI BRUTTÓ 17%. • KAMATPRÉMIUM: magónbéféktétőknék mindkét kamatfizetéskor + 1,5% kamatprémium. • KIFIZETÉS: futamidő végén, azaz 1995. június 9-től visszavóltható. Ekkor őn megkapja az Államkötvény névértékénak 100%-át, a második év után járó 17%-os kamatot, illetve magánbefektetők a 1,5%-os kamatprémiumot. • HOZAM: diszkont+kamat+kamatpiémium. Jegyzési helyek Pest megyében: KOH Brókerhez Kft. Szentendre, Fő tér 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom