Pest Megyei Hírlap, 1993. június (37. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-01 / 125. szám

$ PEST MEGYEI HÍRLAP MAGYARORSZÁG 1993. JÚNIUS I.. KEDD 3 Ülésenként váltják egymást Don-kanyari emlékkápolna Pákozdon Hazaérkezett Szabad György Dél-amerikai tárgyalások A hét végén a Magyarok Világszövetsége rendezésében köszöntötték a hazánkba mene­kült horvát gyermekeket. A parlamenti látogatás után a kupolacsarnokban a rádió gyer­mekkórusa, a ferencvárosi zeneiskola és a szerb-horvát nemzetiségi iskola adott műsort a gyermeknap alkalmából. Erdó'si Ágnes felvétele Szabad György hivatalos láto­gatását befejezve tegnap haza­érkezett Argentínából. Az Or­szággyűlés elnöke egyhetes dél-amerikai tartózkodása so­rán a parlamenti kapcsolatok erősítésén túl megbeszéléseket folytatott Magyarország és a három dél-amerikai ország, 3razília, Chile, Argentína kö­zötti gazdasági, kereskedelmi és kulturális együttműködés konkrét lehetőségeiről, a meglé­vő kapcsolatok fejlesztéséről. A látogatások során Szabad György találkozott többek kö­zött a brazil, a chilei és az ar­gentin képviselőház és szená­tus elnökeivel, a három ország külügyminiszterével és a Chilé­ben és Argentínában élő ma­gyarok képviselőivel. A ma­gyar házelnököt fogadta Ita- mar Franco, a Brazil Köztársa­ság elnöke, Chilében a köztár­sasági elnöki funkciót ideigle­nesen ellátó Enrique Krauss al- elnök. Nincs új ügyvezető elnök az MDF-ben Nem választott ú j ügyvezető' elnököt Für Lajos helyére a Ma­gyar Demokrata Fórum elnöksége tegnapi ülésén — tájékoz­tatta a szünetben az újságírókat Lezsák Sándor alelnök. Az ülésen nem vett részt az el­nökségből Csurka István. Za- csek Gyula, Balás István. ifj. Fekete Gyula, Zétényi Zsolt és Für Lajos. Lezsák Sándor el­mondta: az MDF belső konf­liktusainak megoldásáig az ügyvezető elnökök rotációs rendszerben váltják egymást, azaz a hattagú ügyvezető el­nökség tagjai közül fogják megválasztani a soros ügyve­zető elnököket. Lezsák Sándor ezt csapatmunka megkezdésé­nek minősítette, s fájlalta, hogy hat elnökségi tag távol- maradásával ez már az elején megsérült. Megállapította to­vábbá: tűrhetetlen és tarthatat­lan, hogy Csurkáék ki akarnak ugrani az országért felelőssé­get vállaló kormány mögül, s a kormányt igaztalan vádak­kal, rágalmakkal illetik. Míg Debreczeniék— akiknek tevé­kenykedését Lezsák szintén el­ítéli — csak az MDF-nek ártot­tak, addig Csurka István a kor­mánynak, és ez óriási felelőt­lenség. Lezsák Sándor azt találja megoldásnak, ha Csurka Ist­ván és tábora megfogalmazná a programját, de az MDF-en kívül, az MDF pedig végigvin­né programját, amelyet eddig is következetesen megvalósí­tott. Az alelnök örömmel álla­pította meg, hogy az elnökség jelenlévő 15 tagja között nagy az egyetértés. Végül elmondta, az ülésen szó esett a kampányról, amely­nek előkészületi munkálatai Szabó Tamás vezetésével befe­jeződtek. Ezt majd a politikai programok egyeztetése követi, a technikai munkálatokat pe­dig az országos és megyei hi­vatalok fogják végezni. Az ülés hátralevő részében — amely lapzártakor még tartott — a jövő hétvégi országos vá­lasztmányi ülés előkészületeit beszélték meg. (d.) Magyar—ukrán alapítvány Új gyógyító szer Az ukrajnai atomerőmű-ka­tasztrófa során egészségkáro­sodást szenvedett gyermekek számára létesítendő rehabilitá­ciós központ működtetésére több magyar és ukrán vállalat, bank és társadalmi szervezet „Csernobil” néven alapítványt hozott létre szombaton egy, a Veszprém melletti, volt szov­jet újmajori laktanyában. Az alapító okiratot a hegyaljai gazdanapok keretében Szeren­csen írták alá, mivel Szerencs és a közeli Szegi község ön- kormányzata is csatlakozott az alapítókhoz. A ceremónián Dmitro Tkacs, Ukrajna budapesti nagy­követe elmondta: országában egymillió gyermek szenvedett valamilyen egészségkároso­dást a katasztrófa következté­ben, rehabilitációjuk nem telje­sen megoldott Ukrajnában. A központ létesítésének tervét Kravcsuk elnök is üdvözölte és legutóbbi magyarországi láto­gatása során el is látogatott Új- majorra, ahol ígéretet tett a terv támogatására. Az alapítók reményei sze­rint a rehabilitációs központ már 3-4 hónap múlva száz uk­rán gyerek befogadására lesz alkalmas, de egy év múlva ezer gyerek gyógykezelését is tudják vállalni. Ä 4 millió forint tőkével ren­delkező alapítvány elnökévé Kupa Mihály országgyűlési képviselőt választották. A gyer­mekek gyógyításához felhasz­nálják a Szegiben gyártott Hu- molit nevű ásványokból előállí­tott gyógyhatású anyagot is, amit Ukrajnában már sikere­sen alkalmaztak, hogy az élő szervezetből a radioaktív anyagokat kivonják. A kényszerű hallgatás után A II. magyar hadsereg tragé­diájából le kell vonnunk a ta­nulságot: egy kis ország had­seregének az ország határai­nak védelme a kötelessége, s nem az, hogy beleszóljon a világpolitika formálásába, hogy a nagyhatalmak olda­lán, a nagyhatalmak mellett részt vegyen mások háborújá­ban. Olyan hadsreget köteles­ségünk fenntartani, amely ké­pes megvédeni határainkat, s van annyi ereje, hogy feltar­tóztassa a támadót. Egyebek között ezeket hansúlyozta Göncz Árpád köztársasági el­nök tegnap, a pákozdi Mé- szeg-hegyen, a Megbékélés emlékművének, a Don-kanya­ri emlékkápolnának az avató ünnepségén. A ceremóniára az ország minden részéből ér­keztek a Don-kanyari harcok borzalmait, a kényszerű hall­gatás évtizedeit túlélők, a haj­dani bajtársak, a még ma is gyászoló hozzátartozók, az emlékezni akarók és a meg­nyugvást keresők. A köztársa­sági elnök arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy a II. magyar hadsereg harcosai — bármeny­nyire áldozatok voltak is — a harcok tanúsága és végered­ménye ellenére nem veszte­sek, hanem győztesek voltak. Győztek ugyanis önmaguk fe­lett, győztek az embertelen körülmények felett, s teljesí­tették azt a parancsot, amely- lyel odavitték őket. Nem vi­tás, becsülettel eleget tettek katonai esküjüknek, hősök voltak, mert hitük szerint vé­delmezték a hazát, az ország­Göncz Árpád köztársasági elnök az avatóünnepségen Hancsovszki János felvétele tói kétezer kilométernyire, rossz fegyverzettel, rosszul élelmezve, meleg ruha nél­kül, gyakran iszonyatos túle­rővel szemben. Az 1848-as hősi emlékmű­től alig pár száz méternyire emelt új nemzeti zarándokhe­lyet a „feledés emlékművei” után a 11. magyar hadsereg tragikus sorsára emlékeztető, első valóságos kegyeleti he­lyet, megáldották a történel­mi egyházak képviselői, majd egy túlélő, Zakar Jó­zsef, a II. magyar hadsereg 9. hadosztályának egykori har­cosa, tartalékos orvos-főhad­nagy mondott köszönetét har­costársai nevében az emlék­mű-kápolna felépítéséért. Az égbenyúló szárnyakat formázó kápolna a Don-ka­nyari Emlékkápolna_ Alapít­vány segítségével, széles körű társadalmi összefogás­sal jött létre. Terveit Szabó Tamás készítette, a kivitele­zésben a Hold Kft., a FE- TÉV, a Tales Kft., a Fedél Kft., Balogh György kovács­mester és Csanádi Gabriella kőrestaurátor működött köz­re. Az építkezés még nincs befejezve. Elhelyezésre vár még a kerámia oltárkép — Korompay Péter alkotása —, s meg kell építeni a kőburko­latot. Mindehhez kétmillió fo­rint hiányzik, aminek előte­remtéséhez Göncz Árpád be­szédében kérte az ünnepség részvevőinek és a távollévők­nek a segítségét. Zrínyi Miklós- emlékfal Zrínyi Miklósra emlékeztek vasárnap a horvát nemzetisé­gű zalai községben, Murake- resztúron. Az ünnepség kere­tében Válóczy István ezredes, a köztársasági elnök számyse- gédje avatta fel a költő-politi­kus és egykori zalai főispán emlékfalát, Béres János szob­rászművész alkotását. Iskolai játszóparkot is átadtak rendel­tetésének. Gyermeknap menekülteknek Tőzsdekonferencia előtt Nyilvános megmérettetés A tőzsdének a jövőben a jelen­leginél jóval nagyobb szerepet kell játszania a hazai privatizá­cióban. Ennek érdekében az ál­lamnak is újabb adókedvezmé­nyekkel kellene támogatnia a kisbefektetőket. Ezenkívül azoknak a vállalatoknak is leg­alább két-három évre szóló adókedvezményt kellene adni, amelyek vállalják a nyilvános értékpapír-piacon történő meg­mérettetést — nyilatkozta Ro- tyis József, a Budapesti Érték­tőzsde (BÉT) ügyvezető igaz­gatója. Budapesten ma nemzetközi tőzsdekonferencia kezdődik ar­ról, milyen szerepet jtászhat- nak a tőzsdék a kelet-európai privatizáció során. _ Rotyis József elmondta: a Tőzsdetitkárság munkatársai olyan programon dolgoznak, amely a potenciális kibocsátók­nál végzett felmérés alapján nyilvánvalóvá teszi, mi ösztön­zi a kibocsátó cégeket a tőzs­dei bevezetésre. A tőzsdén sze­replő részvények kínálatának bővítése érdekében a BÉT fo­lyamatosan konzultációt foly­tat az Állami Vagyonügynök­séggel, és az ilyen jellegű mun­ka megkezdődött az Állami Vagyonkezelő Rt.-vei is, külö­nösen a kárpótlásijegy-rész- vénycsere kapcsán. Szó van ar­ról, hogy a jövőben a privatizá­cióban és a tőzsdei bevezeté­sek során is nagyobb szerepet kapnak a közszolgáltató cé­gek, illetve kisebb részben a bankok. Ezen társaságok, illet­ve pénzintézetek privatizálását úgy is el lehet kezdeni, hogy részvénycsomagjuk egy kis ré­szét eladnák a kisbefektetők­nek a tőzsdén, mielőtt az állam megkeresné a nagy, stratégiai befektetőket a további privati­zációhoz. Pongrátz Gergely Eszéken Pongrátz Gergely, az 1956-os Magyarok Világszö­vetségének elnöke a héten Eszéken folytatott megbeszé­léseket. A találkozón részt vett a Horvátországi Magya­rok Szövetsége, a Horvátor­szági Néppárt és a Horvátor­szági Cserkész Szövetség képviselője. Az eszmecserén négy horvátországi szervezet kifejezte csatlakozási szándé­kát az 1956-os Magyarok Vi­lágszövetségéhez. A szövetség szervezőbi­zottságot hozott létre az 1956-os magyarok világtalál­kozójának előkészítésére. A tervek szerint a találkozót 1993. október 15—17-e kö­zött Budapesten rendezik meg — tudatta a hírt Hor- nyák Tibor, a világtalálkozó szervezőbizottságának képvi­selője a távirati irodával szombaton. A „szabad tévé” nem mutatta be A Hankiss Elemér nevé­vel fémjelzett demokrá­ciáért, függetlenségért és szabadságért „küzdő”, a liberalizmust sorozato­san félremagyarázók uszályában úszó televízió nem mutatta be azt a portrélllmet, amelyet pünkösd vasárnapján végre másfél évvel elké­szülte után láthattunk. Szörényi Levente vallott magyarságáról, hazasze­retetéről, nemzetféltésé- ről. Egyszóval olyan dolgokról, amelyek a hankissi szabad televízió­ból akkoriban kiszorul­tak. Ki, hiszen kellett a műsoridő azoknak, akik mindenféle álelméletek mögé szorítják nyilatko­zataikban ama legfonto­sabb dolgokat, amikről Szörényi Levente beszélt. Ez is mutatja: a Hankiss- televízió korántsem látta el feladatát, hiszen kénye­sen válogatott, s a vetítő­be csak olyan anyagok kerülhettek, amelyek Is­ten ments, hogy piros-fe- hér-zöldek lettek volna. Éppen ezért különös, hogy sokan — persze a vízcsapból is folyó propa­ganda hatására — elhit­ték, hogy Hankiss és tár­sai demokratikusan gon­dolkodó magyarok. Nos, ezt cáfolja a tény: Szöré­nyi Levente filmes vallo­mása másfél esztendeig raktárban pihent. A pün­kösdkor bemutatott film fehéren-feketén bizonyít: Hankiss Elemér és társai nem olyan televíziót igye­keztek megteremteni, amely a nemzet érdekeit szolgálja, hanem olyat, amely jól illeszkedik a kommunisták nemzetelle­nes televíziójához. (Vödrös)

Next

/
Oldalképek
Tartalom