Pest Megyei Hírlap, 1993. május (37. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP SZUKEBB HAZANK 1993. MÁJUS 3.. HÉTFŐ A magyarság megtartja életerejét Duray Miklós kulturális egyetemességünkről mc Duray Miklós, a szlo- itM’.j vákiai magyarság je- les képviselője, az Együttélés Mozga­lom elnöke április 30-án rö­vid időre Vácra látogatott. A Magyar Piarista Diákszövet­ség váci csoportjának tagjai körében azzal vezette be a szlovákiai magyarság helyze­téről szóló rövid tájékoztató­ját, hogy elöljáróban elmond­ta: családi gyökerei \/áthoz és Vác környékéhez nyúlnak vissza. Ősei a középvárosi te­metőben, a Penc község teme­tőjében nyugszanak. A család más része Árva megyébe ke­rült, ő maga losonci származá­sú. Ezzel kapcsolatban már búcsúzófélben értesülhetett ar­ról, ma is fűződik némi szál ehhez a városhoz. Kocsis Iván fotóművész arról tájé­koztatta a vendéget, hogy az ő családja viszont Losoncról származott ebbe a városba. — Édesanyáink egy osztály­ban tanultak odaát — közölte. Ezért is mondhatta mind­járt az elején a vendég: -— Így van ez a Kárpát-medencé­ben, ahol más népekkel élünk együtt, megőriztük ma­gyarságunkat mostanáig, ami­kor különös korszakát éli Kö- zép-Európa. Újra kell terem­teni mindazt, ami az első vi­lágháború óta tönkrement. — Optimista vagyok — je­lentette ki az előadó, mert a huszadik századnak ebben a szakaszában reneszánszát éli meg az a térség, melyben még a háborúk látszólagos győzteseinek is veszteségeket okozott az elmúlt idők dúlá- sa. Törvényszerű, hogy az erőszakkal létrejött államok megszűntek. Optimizmusra ad okot. hogy a II. világhábo­rú rombolásában nem pusz­tult el a szlovákiai magyarság. Négyévi törvényen kívüli állapot, széttelepítések, bujká­lás ellenére sem volt jellemző a külföldre szökés. Mert a szlovákiai magyarság ragasz­kodik a szülőföldjéhez. Meg­tartotta életerejét, nem fogy, hanem szám szerint gyarapo­dik — sorolta az elnök, majd rámutatott azokra a gondokra is, melyek közül egyik legsú­lyosabb, hogy a szlovákiai ma­gyarság értelmiségi rétege nem éri el a kétszázalékos arányt sem. A magyarlakta vi­dékeken legnagyobb ma a munkanélküliség. A környező országok tapasztalatai alapján pedig Magyarországnak is szembe kell nézni azzal, hogy hatással lehet rá a szomszé­doknál bekövetkezett társadal­mi-gazdasági romlás. — Segítsen az anyaország, hogy a török hódoltság korá­hoz hasonló politikai szétta­goltság mellett megőrizhes­sük kulturális egyetemessé­günket — hívta fel a figyel­met Duray Miklós arra a meg­tartó erőre, amely hozzásegít­het a válaszfalak lebontásá­hoz, a határok szimbolikussá tételéhez, a népek alkotó együttéléséhez. Ez ugyan ma még távoli­nak • látszik ahhoz képest, amikről a hozzá intézett szá­mos kérdésre válaszolva mon­dott a szlovákiai magyar egy­házak helyzetéről, a fokozato­san tönkrement magyar sajtó­ról, ám szavaiból az csendült ki, nem elérhetetlen a cél. A hozzá vezető út egyik lépcső­je az, ha Szlovákiában a prag­matikus politika felé sikerül terelni a közéletet. Duray Miklóst Bartos Fe­renc polgármester köszöntöt­te a város lakói és képviselő­testülete nevében, s szerény ajándékkal kedveskedett a vendégnek, aki úgy nyilatko­zott: szívesen látogatna ide egy olyan alkalomkor is. ágii­kor több idő jut a beszélgetés­re. Mays Csaba alpolgármes­ter erre a kijelentésre meghí­vással válaszolt. K. T. 1. Tápió menti majálisok Póniló és céllövölde Igazi majálisra való, szép na­pos időben kellemes majáli­sokat szerveztek május else­jén a Tápió menti települése­ken is. Tápiószentmártonban a Kossuth liget volt a központ. A szomszédos sportpályán egész napon át rúgták a lab­dát. A krosszbemutató kivá­ló edzési lehetőséget nyúj­tott a vasárnapi, Tápióhics- kén megrendezett országos verseny' résztvevői számára. A szabadtéri színpadon a kó- kai, tápióbicskei és a tápió- szentmártoni népitáncegyüt­tesek adtak nagy sikerű mű­sort. A Rajkó zenekar és a Defekt duó műsora után — miközben forgott a körhinta, dolgozott a póniló, működ­tek a céllövöldék, mutogat­ták magukat a díszmadarak — este szabadtéri bált ren­deztek. Nagykátán kerékpárver­sennyel kezdődtek a progra­mok. A helybéli vállalkozók által felajánlott anyagi támo­gatásból nem csupán a rende­zésre és a kerekesek jutalma­zására futotta, de szépen ma­radt pénz a Heim Pál Gyer­mekkórház segítésére is. Délután a Szent György park szabadtéri színpadán váltották egymást a színes műsorok. Nagy sikert arattak a Damjanich Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola tanulói, különösképpen Már­ton Zoltán, aki a gimnázium tanári zenekarának kíséreté­vel trombitaszólózott. Jutott a sikerből a Városi Zeneisko­la Fúvószenekarának, a Tá- piómente Táncegyüttes után­pótlásának, a nyugdíjasok klubjának és a cigány folklór­csoportnak is. A napot Nagy­kátán a „Csillagok-prímá- sok” nótaest zárta. Apostoli nuncius szentelte Piarista kollégium Vácott {Folytatás az I. oldalról) — A mai társadalom, a mai világ súlyos értékválságon megy keresztül. Ettől a család szenved a legtöbbet. Mégis a család a társadalom alapsejtje — hangzott és így folytató­dott a megállapítás és tanítás: — Tanuljuk meg, hogy mit je­lent a család. Mit jelent dol­gozni? A munkának felemelő, megváltó szerepe van. Nehéz a dolgunk. Együtt érzünk azokkal, akik munka nélkül maradtak. Ha fenn is marad a munkanélküliség, nem sza­bad, hogy a termelést egyedül a gazdaságosság szemlélete uralja — mondta Angelo Acerbi, s végül Szent József pártfogását kérte a családra, az egyházmegyére. A szertartás résztvevői ké­sőbb a kollégium épületéhez vonultak, ahol Keszthelyi Fe­renc püspök köszöntötte a résztvevőket, s az intézmény történetének rövid ismertetésé­vel átadta rendeltetésének az intézményt. • A kollégiumot 1883. szep­tember 12-én alapította Csá- volszky József váci kanonok, az egyházmegyei tanítók gyer­mekeinek szellemi és valósá­gos táplálása céljából. Mai he­lyét gróf Csáky Károly püs­pöktől kapott adományból nyerte el a század elején. A kollégiumot 1950-ben államo­sították, s csak 1991-ben kap­hatta vissza a püspökség, amely közel harminchárom­millió forintot fordított a fel­újításra, hogy itt helyezhessék el az egyházi nevelésben ré­szesülő piarista diákokat. Keszthelyi Ferenc beszédé­ben arról szólt, hogy néhány évvel ezelőtt még álmodni sem lehetett volna arról, hogy Vác városába visszatér­hetnek a piaristák. Otthont te­remthetnek a katolikus ifjú­ság jövőjét megalapozó neve­lésnek. Nemcsak otthont, mert ez a ház a kemény mun­ka színhelye is lesz — mond­ta. Az életre akarjuk szoktat­ni, felkészíteni őket arra, ami rájuk vár, hogy azzal szem­ben ne törjenek meg, kemény akarattal nézzenek szembe a feladataikkal. A beszéd után Angelo Acerbi pápai nuncius a szé­kesegyház Cecília kórusának éneklése közben bejárta az épület helyiségeit, s megál­dotta a házat. Ezt követően Surján László lépett a mikro­fonhoz, aki piarista öregdiák­ként szólt a fiatalokhoz. — Még ma is kivételezett helyzetben vagytok — jelen­tette ki, s nyomban hozzátet­te: Hát még, milyen kivétele­zettek voltunk mi az ötvenes években, hogy piarista diá­kok lehettünk! Ez olyan alap, amelyre legalább olyan szép épületet kell felhúznotok, mint ami most itt felépült. Az Úristen minden embert hív valamilyen egyedi feladatra, amely csak rá jellemző. Érté­keket kaptok, melyekért fele­lősek vagytok. Szent József, a munkás ün­nepén hívta fel a figyelmet arra a miniszter: Őt munkás és keresztény mivoltában is példaként kell állítani. — Olyan országban élünk, melyet Trianonig visszamenő­leg meggyalázott a történe­lem. Emeljétek fel ezt az or­szágot — kérte hallgatóságát dr. Surján László. Keszthelyi Ferenc zársza­va után ajándékot nyújtott át a pápai követnek, majd a résztvevők megtekinthették a kollégiumot, melyben négy hálóterem, tornaterem, sport­pálya, tanulószobák, s többek között mindig látogatható ká­polna is épült. A terveket Perezel Dénes építész készí­tette, a kivitelező munkálato­kat Forgó József építőipari vállalkozó és munkatársai vé­gezték el. K. T. 1. Gödöllői Béke Nyugdíjas Oázislánc találkozó 'i' A világ több tucat vá- rosában találkoztak tCjF tegnap fiatalok tízez­rei, hogy a Genfest '93 ünnepek keretében felépít­sék maguk között az egyesült világ modelljét. A magyaror­szági helyszín Gödöllőn volt, az egyetem sportcsarnokában. Az ünnepeket a Fokoláre (Mária Műve) keresztény moz­galom széles körű ifjúsági ága. a Fiatalok az Egyesült Vi­lágért mozgalom szervezte, amely 184 országban van je­len. A Fokoláre mozgalmat a második világháború idején alapította egy Trentóban élő fiatal tanítónő, Chiara Lubich, aki elhatározta, hogy életét Is­ten szeretetére válaszolva éli le. A Fokoláre ma a katolikus egyház egyik legjelentősebb valósága. Alapstruktúráját a la­ikus férfi és női kisközössé­gek alkotják. A mozgalom tag­jai azon fáradoznak, hogy az emberi élet minden területét át­formálja a párbeszéd, az „adás kultúrája", a másság tisztelet­ben tartása, s így a sok elhin­tett magból egy új társadalom virágozzon ki. A gödöllői találkozó lénye­ge a címében van: Együtt a né­pek egységéért. S valóban, ki­törő lelkesedéssel köszöntöt­ték a vendégeket, akik Auszt­riából, Szlovákiából, Csehor­szágból, Szlovéniából, Horvát­országból és Romániából ér­keztek. Bosnyák muzulmánok is jöttek a csongrádi menekült- táborból. A gyorsan pergő program­ban felolvasták a mozgalom alapítójának üdvözletét, mely­ben annak a kívánságának adott hangot, hogy a résztve­vők tegyék „az igazi szeretet tüzévé” az együttlétet. A magyarországi Genfest felett védnökséget vállalt Bár­dos Balázs, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára és Morvay István címzetes ál­lamtitkár, a Menekültügyi Hi­vatal vezetője is. (b. g.) Vásár és találkozó (Folytatás az I. oldalról) A „Béke” Nyugdí­jas Oázislánc ezt a vásárlóerőt tömöríti, és szolgálja nyugdí­jas tagjainak érdeke­it, de a partnereiül szegődő termelővállalatok számára is előnyös, hiszen a Nyugdíjas Oázisláncon keresztül több millió vásárlóhoz juttathat­ják el termékeiket. A mai, túlkínálati piacon ez sem le­becsülendő. A most következő, hétvé­gi érdi országos találkozón az ország számos pontján működő szervezet képvise­lői mondják majd el egymás­nak tapasztalataikat. Az érdi­ek — a helybeli Havas Jó­zsef alapos előkészítő munká­jának köszönhetően -r— ezen a napon fognak bekapcsolód­ni a „Béke" Nyugdíjas Oá­zisláncba. Az egész napos kiállítás és vásár bizonyára nagy si­kert fog aratni az érdi polgá­rok körében, mert a meghí­vott vállalkozások termelői áron kínálnak sok hasznos árut. Ott lesz a kerepestar- csai Szilasfood étel- és italpo­raival, a Buszesz, a Móri Ál­lami Gazdaság kedvezmé­nyes árú termékeivel, a Bá­tyi Állami Gazdaság a hírek szerint itt fogja először a vá­sárlóknak kínálni legújabb meglepetését. A debreceni Vitality a nyugdíjasok számá­ra nagyon hasznos gyógyha­tású készítményeit hozza el Érdre. Itt lesz a kalocsai Ka­ramell Édesipari Vállalat, a tiszaalpári Favorit Mosószer­gyár, a Fejér Megyei Tejipa­ri Vállalat, lesz olcsó liszt, (jóval harminc forint alatt ki­logrammonként), déligyü­mölcs (a bolti ár feléért), a legtöbb érdi. Érd környéki üzem is elhozza produktuma­it, szintén kedvezményes áron. A szervezők ezúton is biztatják a termelővállalato­kat a részvételre: aki szeret­né elhozni áruját az érdi nyugdíjas vásárra, még je­lentkezhet a Művelődési Központban és Havas József­nél. Az alapos előkészítő mun­kának köszönhetően remélhe­tő, hogy az érdi polgárok és az odalátogató vállalkozók is jó vásárt csapnak pénte­ken. A nyugdíjasok pedig, az ott szerzett kellemes be­nyomások hatására bizonyá­ra nagy számban csatlakoz­nak az Oázislánchoz, hiszen ez a kitűnő kezdeményezés akkor érheti el célját, ha mind több nyugdíjast szám­lálhat soraiban. Zelei Béla Körhinta Vecsésen (tóth) Vimola Károly felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom