Pest Megyei Hírlap, 1993. május (37. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

1 | PEST MEGYEI HÍRLAP MAGYARORSZÁG 1993. MÁJUS 3., HÉTFŐ 3 / Magyar Ut-fórum Dombrádon Európai Régiók Gyülése Párbeszéd és együttműködés Feltétlenül változtatni kell, nem maradhat ebben a tespedt állapotban az ország. Olyan új rendszerre van szükség 1994-ben, amelyben a népi igények teljesülhetnek. Mind­ezt Csutka István fogalmazta meg vasárnap Dombrádon, ahol az MDF-majálison Ma­gyar Út-fórumot is tartottak. Csurka István hangsúlyoz­ta: a változtatás motorjának a Magyar Útat szánják. A vál­toztatást a gyökereknél, az alapoknál kell kezdeni. A régi hatalom továbbélését szolgáló kompromisszumo­kat 1994-ben meg kell szün­tetni. Hozzátette: nem érzi természetesnek, hogy a mos­tani pártok újra csak egymás között osztják el a hatalmat. Éppen ezért — mint fogaima­Egy kalandos életű, világjáró magyarnak a nevét vette fel ez az iskola — emlékezett Für Lajos honvédelmi mi­niszter a fővárosi Jelky And­rás Ruhaipari Szakközépisko­la hétvégi ünnepségén a név­adóra. Többféle világjárója volt a XVIII. századi Magyar­A perbáli citerások országnak: az egyházi rendek tagjai elsősorban Dél-Ameri- ka rejtelmes népcsoportjait keresték fel. mások — példá­ul a Rákóczi-szabadságharc bujdosó kurucai, valamint a Habsburg Birodalom tartomá­nyaiban szolgálatot teljesítő katonák — pedig kénytele­nek voltak „világot látni”. A kereskedők hivatásból, a diá­kok tudásszomjból indultak nagy útnak, és sokan kereked­tek fel kalandvágyból, felfe­dezési szándéktól vezérelve is. Jelky András mint kézmű­ves fiatal vágott neki a nagy­világnak, tizenhat esztendős korában indult útnak,szakmát tanulni. Életútja aztán olyan lett, mint a népmesék hősé­nek az élete, a jóság diadalát testesítette meg. Több mint Várhatóan megszűnik a buda­pesti vezető főrabbi cím, és az e tisztséggel járó funkció­kat ideiglenesen szétosztják a budapesti rabbik között. Ám ez nem rotációs rendszert je­lent — mondta Raj Tamás fő­rabbi a zsidó hitközségek va­sárnapi tanácskozásán történ­tekről. Hozzátette: pénteki ülé­sén a rabbiság határozatban zott — lehet, hogy szükség volna újra egy nemzeti kerék­asztal tárgyalássorozatra. Az is lehet, hogy egy alkotmá- nyozó nemzetgyűlést kellene választani, melyben nem csak a pártok vehetnének részt, hanem a mozgalmak, így a Magyar Út is. A politikus beszédében visz- szautasította azon vádakat, amelyek túlzott magyarkodás­sal, kirekesztéssel és az önös érdekeK érvényre juttatásá­val vádolják a mozgalmat. Úgy vélte: tisztán és becsület­tel nézhetnek a szemébe min­denkinek. Kifejtette: kirekesz- teni nem akarnak senkit, de senki sem kényszerítheti azt a mozgalomra, hogy minden­kit elfogadjon annak, aminek mondja magát. tói, majd. mardosni kezdte a honvágy, s hazajött —- a mon­dák szerint. A romantikus vi­lágjáró élete tanulság: meg kell ismerni a világot, „ide kell hozni mindazt, ami szép. jó, nemes, és amit érdemes” — mondta Für Lajos. A bajai szabólegény nem­csak szakmánkhoz kötődik, de a kalandos életű fért! merész, nagy utazásaival leányaink fan­táziáját is meghódította — in­dokolta köszöntőjében Varró Sándorné igazgató a névváT lasztást. Az ünnepségen a szak- középiskola tanulói mellett a Perbáli Általános Iskola Cite- razenekara is fellépett. A haza­szeretetből példát mutató Jelky András életéből Mezei Szonja olvasott fel részleteket, Babits Mihály Jónás imája című versét Urbán Zsuzsa mo- nori, Ady Endre egyik versét pedig Bánkúti Melinda kere- pestarcsai diáklány mondta el. A Szülőföldemen című Petőfi- verset Kiss Zsuzsa ecseri tanu­lótól hallottuk. kérte a Budapesti Zsidó Hit­község közgyűlését, hogy — az alapszabályt módosít­va — tegye lehetővé a buda­pesti vezető főrabbi cím megszüntethetőségét. Ez va­sárnap megtörtént. A rabbi­ság előzetes tájékoztatása szerint 15 napon belül, pon­tosabban május 12-én sorra kerülő ülésén hoz végleges döntést ez ügyben. (Folytatás az I. oldalról) Jordi Pujol kifejtette, hogy a közös Európában, miközben az államok megmaradnak, az európai intézményeknek fon­tos feladatuk lesz, s meghatá­rozó szerepet tölt be a régiók együttműködése. Spanyolor­szág, de más államok tapasz­talatai is azt mutatják, hogy a központosítás és ezáltal az egyes régiók önállósodásá­nak csökkentése gazdasági és kulturális hátrányokkal jár. A regionalizmus és az autonó­miák szerepének növekedése kelet- és Közép-Európa fejlő­dését nemcsak gyorsíthatja, de hozzájárulhat a kisebbségi problémák megoldásához is. Budapest logikus választás volt a találkozó számára — mondta Pujol úr — logikus, mert Önök azok között vol­tak, akik elsőként ismerték fel, hogy a regionalizmus a demokrácia tényezője. A me­gye házán tartott sajtóértekez­leten kifejtette még, hogy mind több olyan kérdés me­rül fel, amelynek megoldása meghaladja egy-egy ország Befejeződtek az Atilla, Isten kardja című opera stúdiófel­vételei. Ebből az alkalomból Szörényi Levente, a zeneszer­ző, Nemeskürty István, a szö­vegkönyv írója, valamint a rendező, Koltay Gábor be­szélgetésre hívta az újság­írókat. Hogy az említettek kö­zött ült Lezsák Sándor is, kü­lönösebben nem volt feltűnő, hisz a politikus s az augusz­tus 20-án bemutatandó opera témája, az Atilla-mítosz nem állnak egymástól fényévnyi­re. Olyannyira nem, hogy tes­sék, most derült ki: a költő­politikus írta az Atilla dalszö­vegeit. kompetenciáját, nagyobb te­rületi egységek összehangolt munkáját igényli. Szükség van, tehát egy, az országhatá­roktól független szervezetre. Néhány országban — Svájc, Olaszország, Németország — az ilyen jellegű munkának jól bevált hagyományai van­nak. ám Közép-Kelet-Európá- ban e téren még meglehető­sen elmaradottak a hasonló szerveződések. Ezt kívánja segíteni az ERGY: átadni ta­pasztalatait és a magyar köz- igazgatási szakemberek to­vábbképzését megszervezni. Az ERGY feladatának tekinti az egységes Európa megte­remtésének előmozdítását. A péntek esti sajtótájékoz­tató követőn — melyen saj­nos kevés magyar média kép­viseltette magát — a fogadá­son, s házigazda, Inczédy Já­nost, Pest Megye Önkor­mányzata Közgyűlésének el­nökét kértük meg, olvasóink számára értékelje a találkozót. — Véleményem szerint amikor Szent István elfogad­ta a pápától a koronát és meg­Az újságírók részéről nem mutatkozott különösebb ér­deklődés, amit jól bizonyít: az óbudai stúdió teraszáról többen nem tértek be a zene­terembe belehallgatni egyné­mely részletbe. Nem baj, hisz ennek ellenére már biztos: jó­val több előadást kell tartani, mint amennyit eredendően terveztek az alkotók. A kö­zönség várja hát Atillát. Fölvetődött, vajon Lezsák Sándor személye majd befo­lyásolja-e a mű fogadtatását. Biztosan, mondták többen is, hiszen ilyen időket élünk, ám Szörényi Levente szerint eze­ket az oda nem illő dolgokat koronáztatta magát mi, ma­gyarok részévé váltunk Euró­pának. Most, negyven évi ki­hagyás után újra csatlako­zunk, részt vehetünk abban a munkában amit Nyugat-Euró- pa már elkezdett. 1990 után az ország vezetését elfogad­ták, a mi munkánk következ­ményeként, bennünket, me­gyei vezetőket is elfogadtak, mint Magyarország reprezen­tánsait. Énnek köszönhető, hogy március végén sor ke­rült az 1-es számú bizottság ülésére és most az elnökségi ülésre. Szerencsénk van, olyan szempontból, hogy Pu­jol úr, az ÉRGY-nek elnöke katalán, sok mindenben meg­érti a nehézségeinket, úgy te­kintenek minket, mint a Nyu- gat-Európához álló országok legközelebbikét. A demokrá­cia intézményrendszere nem lehet óhaj hanem szükségsze­rűség, de elérése évekig tart­hat. Találkoztam egy spanyol miniszterrel, aki elmondta, hogy tíz évig nem voltak biz­tosak abban, hogy visszatér a demokrácia. Mi büszkék lehe­magának az operának kell magáról levetnie. A stúdió­ban meghallgatott részletek erre különben biztosítékot je­lentenek, mert azok — így első hallásra — úgy tűntek jó­nak és ugyancsak fülbemászó- aknak, ahogy vannak. Hála is­ten: muzsikus és költő talál­kozott. Az opera színrevitelét Princz Gábor, a Postabank el­nöke támogatja, aki a közel­múltban születésnapját ünnep­lő Szörényi Leventének át­adott egy gitárt. Piskótából, cstjkoládékrémből és marci­pánból. Szörényi fölszabadul- tan nevetett. (v.) tünk eredményeinkre, melye­ket a rendszerváltozás utáni negyedik évben magunkénak mondhatjuk. Az önkormány­zati rendszerünk — bár van­nak hiányosságai — Európa legjobb hagyományaihoz mél­tó. Az ütközési pontok abból adódnak, hogy az élet többi területe — gazdaság, kultúra, egészségügy, oktatás —■ még mindig a centralizmus elvén működik. Az átalakulás ideje mindig problémákkal jár. Ezt a periódust kell türelemmel, bizakodással átvészelni. Bartos Csilla SZDSZ-fórum közönség nélkül Bár Kuncze Gábor, az SZDSZ frakcióvezetője május elsején nem tartot­ta meg a Népligetbe szer­vezett fórumát, érdekte­lenség miatt, azért a rá­dióból megtudhattuk, mi­lyen célzattal próbálta népét maga köré gyűjte­ni. Megtudtuk a rádiós kommentárból, hogy az emberek inkább a szem­közti sátorba mentek ko­leszterinszintjük megmé­retése céljából, amihez Kuncze hozzátette: ő sem mondott volna mást, mint amitói általá­ban — mint az utca nyel­vén mondani szokás — fölmegy az emberek ko­leszterinje, cukra. Ez tö­kéletes utalás arra, hogy a legnagyobb parlamen­ti ellenzéki párt frakció- vezetője újfent -— mint három éve mindig ha az SZDSZ-bó1 valaki szóra emelkedik — el akarta mondani, hogy az ország helyzete rossz, sőt még rosszabb, hogy nagy tem­póban rohanunk a vég felé, hogy ez a díszma­gyaros tekintélyelvű kor­mány és hatalom a rom­lásba dönt, s tán, mint borult égből fénysugár jelent volna meg Kuncze expozéjában a liberális jövő. Az, amely mindezt a szakértelmetlenséget, amelyet ez a hatalom és csakis ez, és sosem a szo­cializmus évtizedei zúdí­tottak az országra, majd helyre fogja hozni. Kunc­ze mindezt annak ellené­re elmondta, hogy saját szemével tapasztalhatta május elsején az SZDSZ-re, annak nagy- formátú politikusára az égadta világon senki nem volt kíváncsi. Való­színűleg meg sem for­dult Kuncze fejében, hogy ezt az érdektelensé­get az a „politika” váltot­ta ki az emberekből, amely csak a letargiát árasztotta olyan mérték­ben, amitől már a kolesz­terin szint is, meg a gyo­mor is emelkedni kezd. (Vödrös) A harmadik vers- és prózamondó találkozó ért véget a vasárnapi döntővel Erdőkertes művelődési házában. Az esemény mottója Csoóri Sándor gyönyörű verssora: „Anyám fe­kete rózsa”három megye diákjait és felnőtt (idős) amatőr versmondóit vonzotta a kul­turális eseményekben bővelkedő Pest megyei községbe. Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Nógrád irodalomszerető családjai, tanárai az elődöntőben már áprilisban találkoztak, most a legjobbnak ítélt 41 résztvevő mérte össze tehetségét, felkészültségét. Az esemény anyák napjához kapcsokídott, talán ezért is választották az előadók a magyar költészet legszebb „anya-verseit.” A Pest Megyei Hírlap szellemiségével és törekvéseivel rokon programot védnökként is támogatta, és a legjobb megyei versmondókat — Maczák Ibo­lya, Inárcs, első helyezett, Balogh Ferenc, Inárcs, második helyezett, és Kovács Henriett, második helyezett, Abony — pénzjutalomban részesítette. A díjazottakat Onody Éva fő- munkatársunk köszöntötte. Vimola Károly felvétele Hazahozni mindent, ami szép húsz évig volt távol a hazájá­Vimola Károly felvétele t. á. A főrabbi posztja Atilla, Szörényi és Lezsák

Next

/
Oldalképek
Tartalom