Pest Megyei Hírlap, 1993. május (37. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLFÖLD 1993. MÁJUS 3., HÉTFŐ Éljen május elseje!? Zavargások Moszkvában Az orosz parlament nyilat­kozatában a rendfenntartó erőket tette felelőssé a szombati moszkvai összetű­zésekért. Jurij Luzskov fő­polgármester ugyanakkor azt állította, hogy a tüntetők soraiban különleges felada­tokra, egyebek között a rendőrkordonok áttörésére szervezett harci csoportok vonultak. Vasárnapi közlés szerint az összetűzés hely­színén 20 személyt vettek őrizetbe, rendbontás címén. A moszkvai főpolgármes­ter az előzményekről el­mondta, hogy a kommunis­ta-nacionalista megmozdu­lás szervezői, köztük a Nem­zeti Megmentési Front, a Tiszti Szövetség vezetői azt követelték, hogy a Vörös té­ren tarthassák meg a május t-jei felvonulást. Ezt azon­ban nem engedélyezték, mert egy időben több szer­vezet is ezen a helyszínen kívánt megmozdulást tarta­ni. Ezért jelölték ki az Októ­ber teret a kommunista gyű­lés színhelyéül. (Az viszont nem világos, hogy miért til­tották meg a tüntetőknek, hogy a Lenin-hegyre vonul­janak.) Moszkva rendőrfőkapitá­nya nyilatkozatában azt állí­totta, hogy a tüntetők nyil­vánvalóan szándékosan ké­szültek az összecsapásra. A parlament nyilatkozata ezzel szemben úgy fogalma­zott, hogy „a rendfenntartó erők maguk provokálták ki a rendbontást, s durva esz­közöket — gumibotot, könnygázt és vízágyút — vetettek be a tüntetők felosz­latására”. — Világos, hogy ezekre az eseményekre azoknak volt szüksége, akiknek sem­mi sem drága, csakhogy ürü­gyet találjanak a rendkívüli, az állampolgárok szabadság- jogait korlátozó intézkedé­sekre — mondta a nyilatko­zatot ismertető Konsztan- tyin Zlobin szóvivő. A hivatalos orosz hírügy­nökség első kommentárjá­ban úgy értékelte a történte­ket, hogy a konzervatív erők így próbáltak meg visz- szavágni a népszavazáson elszenvedett vereségükért. Egyben párhuzamot vont az összecsapás és a parlamenti bizottságokban megindult állítólagos tisztogatás, a re­former képviselők eltávolítá­sára irányuló kísérletek kö­zött. Berlinben sem zajlott le bé­késen a május elseje, még ha a berlini összecsapások ezúttal nem hasonlíthatók a véres moszkvaiakhoz. A né­met fővárosban hajnalban higgadtak le a kedélyek az anarchista beállítottságú au­tonómok „forradalmi május elsejei demonstrációja” után. A rendfenntartók kö­zel száz tüntetőt állítottak elő, a rendőrök közül körül­belül tízen szenvedtek ki­sebb sérüléseket. A hogy Pesten mondják, már a vízcsapból is Euró­pa, pontosabban egyfajta gazsulálás folyik Euró­pának. Felzárkózás, csatlakozás, betagozódás, hozzánövés, hozzáfejlődés etc. etc. — megszám­lálhatatlan kifejezés ömlik hiteles és kevésbé hiteles embe­rek ajkairól. A média érintetlenül hagyott bolsevista jani­csárserege természetesen az élen jár a lihegésben, „elfeled­ve”, hogy 1945 után mily hőn óhajtotta leszakítani Európá­ról Szent István országát, és azt is, hogy milyen módszerek­kel tette ezt, vér- és könnyfolyamokat indítván szerte e ha­zában. Arról is megfeledkeznek az aktuális szájtépők, hogy 1956-ban — amikor is a megkínzott nemzet elhatá­rozta, hogy a szocializmus poklából visszatér, visszaszö­kik Európába — ismét letaglózták, és e tollforgató „europé­erek” egymást túlharsogva dicsőítették azokat, akik a szö­kevényt visszaterelték a vörös akolba és folytatták kínzását. Nos, ennyit a „mieinkről”. Most lássuk Európát. •Kőszegen, a városkapu alatt van egy emléktábla, amely­nek szövege arról szól, hogy 15T2-ben a vár védője, Juri- sich Miklós kapitány, miként állította meg hős kis csapatá­val a Bécs ellen vonuló Szulejmán szultán csapatait, meg­mentve ezzel nemcsak Bécs városát, hanem jelképesen az egész Nyugatot, amelyért általában sokat vérzett a magyar a török hódoltság 150 éve alatt. E tettért — így az emlék­tábla szövege — Európa, hálából Trianonnal fizetett. Nos, ez a két történelmi esemény — mint metaforapár — Európával kialakult kapcsolatunk egyik fele, egyik tar­tópillére. Helyünk és helyzetünk e kontinensen ugyanis — attól kezdve, hogy a magyar törzsek a Kárpát-medencét vá­lasztották berendezkedésük teréül — e szimbólumrendszer jegyében áll. Míg ugyanis mi elmókáztunk a törökkel, le­maradtunk az Európa-expresszről (bár vannak, akik ezt a lemaradást már a középkor elejére teszik). Aztán meg a Habsburgok hátsó, gazdasági udvara lettünk, s míg ők az úri haladást művelték (a la II. József), mi mucsai módon, puszta létezésünkért, jogainkért, ősiségü.nkért, nyelvünkért nyűglődtünk, sosem tudván harmóniába hozni a HAZA és a HALADÁS ügyét. Hol az egyikben, hol a másikban vét­keztünk, pontosabban: állandóan kényszerpályán mozog­tunk; a haza fiainak egyik része ezzel, a másik azzal foglal­kozott, s szembekerülvén, egymást marták. Csak pillana­tok és néhány karizmatikus, a szó szoros értelmében vett Meddő vita a rádióban Román áremelések Meghalt Beregovoy Szombat este Párizsban is­meretessé vált, hogy Pierre Beregovoy, az utolsó szo­cialista párti miniszterelnök aznap délután öngyilkos lett nevers-i otthonában. A volt kormányfő, aki alig egy hónappal ezelőtt lemon­dott tisztéről a szocialista párt választási vereségét kö­vetően, agyonlőtte magát. Tettének oka egyelőre isme­retlen, és nincs értesülés ar­ról, hogy hagyott-e hátra bú­csúlevelet. A szejm kápolnája Józef Glemp bíboros érsek, prímás felszentelte a len­gyel parlament római katoli­kus kápolnáját, miután az előírásos dekrétumban elis­merte a képviselők erre irá­nyuló kérésének helyessé­gét, és azt, hogy a hely mél­tó erre. Még a múlt évben száz képviselő fordult a szejm el­nökségéhez a kéréssel, hogy alakítsanak ki kápol­nát a parlament épületében. A testület e javaslattal egyetértett, s egy konferen­ciatermet átalakíttatott e cél­ra. Azt az elképzelést, hogy ne római katolikus, hanem ökumenikus szentélyt állít­sanak fel, elvetették, mivel más vallás hívői ilyen ké­rést nem terjesztettek elő. Szombaton életbe léptek a köz­szükségleti cikkek és az ener­gia ártámogatásának megszün­tetése nyomán bejelentett új, a korábbiaknál 4,5-10-szer ma­gasabb árak Romániában. A félkilós kenyér ára 20 lej­ről 90-re, a tejé 16 lejről 85-re, a vajé 50 lejről 330-ra (20 deka) nőtt, a fűtőanyagok ára 7-10-szeresére, a háztartá­si áram kilowattonként 6 lejről 28 lejre ugrott. Az egy metró­vonalra szóló bérlet Bukarest­ben az eddigi 400 lej helyett 1600 lejbe kerül. A kormány pénteki ülésén döntöttek a ben­zin árának növeléséről, mivel annak alapját a dollár tavaly őszi 360 lejes árfolyama ké­pezte, jelenleg azonban a dol­Athén nem az utolsó, hanem jó esély a boszniai rendezés­re — jelentette ki a görög fő­városban Fred Eckhard, a Bosznia-értekezleten részt vevő nemzetközi közvetítők szóvivője. Slobodan Milosevic szerb elnök Athénban egyébként sokatmondóan ki is jelentet­te, hogy „döntő előrelépés megtételére” érkezett a gö­rög fővárosba. Eckhard sze­rint „hatalmas nyomás alá ke­rültek most a boszniai szer- bek”, s ez döntően befolyá­solhatja parlamentjük jövő lár hivatalos kurzusa 615 lej: a Prémium elnevezésű szuper- benzin ára 140 lejről 190-re nő literenként. A Dacia gépko­csi alaptípusának ára 1,5 mil­lió lejről 2 millióra emelkedik, az Oltcité is megkétszerező­dik. A kormány ugyanakkor a bérből élőknek havi 13 000, a nyugdíjasoknak havi 7600 lej kompenzációt biztosít, a mini­málbér 17 600 lejről 28 ezer­re, az átlagbér 43 ezerről 56 ezerre emelkedik. A bérkiigazítások mértékét nem tartják elegendőnek a nagy román szakszervezetek, amelyek a bérek felszabadítá­sát, az 1990. évi átlagbér 80 százalékának biztosítását köve­telik (a kormány által biztosi­szerdai végleges döntését a nemzetközi rendezési terv­ről. A konferencia zárt ajtók mögötti teljes ülésén Lord Owen arra figyelmeztette a résztvevőket, hogy a bosz­niai tragédia „rendkívül kriti­kus szakaszba jutott”, s ha az Athénban összegyűlt kép­viselők kellő eltökéltséget ta­núsítanak, békét teremthet­nek Bosznia-Hercegoviná­ban. Radovan Karadzic, a bosz­niai szerb köztársaság elnöke Athénban aláírta a Vance— Owen-tervet. tott kompenzáció az eddigi, 60 százalékos szintet garantálja a statisztikai számítások szerint). A Nicolae Vacaroiu minisz­terelnökkel folytatott meddő alkudozás után a hét végén Ili­escu elnök közvetítésével foly­tatódott a tárgyalás, de a rádió által is élőben közvetített vita nem hozott megoldást. Az eredmény csak annyi, . hogy megállapodtak: folytat­ják a megbeszéléseket a mun­kaügyi minisztériumban, és a szakszervezetek hétfő előtt nem döntenek a szerdai általá­nos sztrájk ügyében. A fize­tésemelések szabályozására a kormányzat új mechanizmus kidolgozását helyezte kilátás­ba. A boszniai szerb vezetés már New Yorkban jóváhagy­ta a terv több dokumentu­mát, de nem írta azonban alá a térképeket és a végrehajtás­ra vonatkozó utasítást, amit a másik két fél, a horvátok és a muzulmánok már megtettek. Most Karadzic is aláírásá­val látta el ezeket a dokumen­tumokat. A boszniai szerb ve­zetés azonban még problé­mát okozhat azzal, hogy a tervezet aláírásának parafálá- sát a boszniai szerb parla­ment szerdán kezdődő ülésé­nek döntéséhez köti. Karadzic aláírta Bosznia-értekezlet Athénban VÉLEMÉNY Az a bizonyos Európa... történelmi személyiség volt, amikor és akikben szintézisre juthatott az egyébként természetes és nálunk szerencsé­sebb népeknél magától lezajló folyamat. Az I. világháborúban a magyar baka közvetlenül az Oszt­rák—Magyar Monarchiát védte, közvetve azonban a hazá­ját is, mely ugyan része volt a Monarchiának (e jobb sorsra érdemes formáció összes bajával, népeinek ilyen-olyan as­pirációival és bürokráciájával együtt), de közjogilag a feie is, és ebben a minőségében — amennyiben az egész állam­formációt sikerült volna korszerűsíteni — a 30-as, 40-es években nagy és pozitív szerep várt volna rá. A Monarchia (és hazánk) védelméért aztán meg is kap­tuk a magunkét. „Európát” ekkor ugyanis — dominánsan — két ország jelentette: Franciaország és Anglia, különös tekintettel az előbbire, melynek szövetségese keleten egy despota volt — jelesen a minden oroszok cárja, kinek ugyancsak voltak „európai” aspirációi. Felmerül a kérdés: ebben a konfliktusban mi volt Európa, ki volt európai, egyáltalán: hol volt ekkor Európa?! Hol volt 1848—49-ben, amikor már csak mi vereked­tünk ama bizonyos HALÁDÁSÉRT — és a HAZÁÉRT —, ámde Európa (valóban azonos volt önmagával?) nem­hogy nem segített, hanem egyik része — méghozzá a min­ket elnyomó Habsburg-abszolutizmus — az oroszok egy másik despotájának kancsukáira és nagajkáira bízta a ma­gyar ügyet (a la ENSZ, 1957). Aztán megérkezett a II. világháború, a maga szerfölött furcsa viszonylataival. Mi ismét a keleti fronton vereked­tünk és ismét egy despota ellen (akinek rémuralmű mellett megszégyenül minden oroszok valamennyi cárjának kissze­rű és amatőr despotizmusa), ámde balszerencsénkre egy nemszeretem, jobb megoldás híján vállalt szövetségben. „Európa" ismét szerencsésebb volt: neki ugyanis az a des­pota jutott szövetségesül, aki ellen mi harcoltunk, jóllehet egy szerencsétlen szövetségben — keleten. Az 1. világháború végén ez a bizonyos „Európa” nem­csak hogy minket sújtott ellenfelei közül a legkegyetleneb­bül (a végrehajtási utasítás fedőneve Trianon volt), hanem, mintegy elszigetelve, kirekesztve (ma ez a divatszó) önma­gából a két világháború közötti időszakban, rákényszerített bennünket egy kényszerpályára, annak összes politikai, gazdasági és katonai következményével együtt. Aztán a II. világháború után — a párizsi békében — ismét megbünte­tett bennünket olyasmiért, amit az ő Versailles—Trianon rendszerében szinte a végzettől sarkallva követtünk el. 1945-ös győzelmi mámorában „Európa” ismét nem ölelt keblére, mint ezer esztendeje oly eminens tanítványokat az européerség nemes stúdiumában, hanem eladott minket, csakúgy mint 1956-ban, amikor viszont — hogy úgy mond­juk — elunt bennünket. Ismét a kérdés: hol voltál akkor Európa?! Hol voltál 1956-ban, hiszen vissza akartunk térni Hozzád?! Furcsa viszony a mienk. Mintha mi afféle rossz nebuló volnánk, aki nem képes Európa-tanítóbácsi bölcsességeit megfogadni, csak rakoncátlankodni tud (jobbfele)! Mintha bizony nekünk semmi sem volna a tarsolyunkban! Pedig van! Nem beszélve az államalapítás előtti társadalmi beren­dezkedésünk igencsak pozitív vonásairól, megemlíthetjük a Magna Chartával majdnem egyidős Aranybullánkat, a tordai országgyűlés vallási türelemről szóló rendeléseit, kü­lönböző emancipációs törvényeket 1867 után etc. etc. Ar­ról, amit művészetben és tudományban adtunk Európának és az emberiségnek, most nincs helyünk beszélni, de bizto­san állítbatjuk: nem vagyunk mi rossz tanulók ebben az Eu- rópa-iskolában! rn>rji (Kajetán Endre)

Next

/
Oldalképek
Tartalom