Pest Megyei Hírlap, 1993. március (37. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

ÚlclzsLajLCly c^iíC.-dLL^L 42AASV Exkluzív interjú Nagy Viktorral, az Operaház főrendezőjével Elszánt kritikusok komoly küldetéssel Ságban önti ki a mérgét, ám te­gye. De lássa be, hogy ami az előbbi esetben talán jópofa volt, az az említett napilapban, amelyik amúgy szereti, ha ob- jektívnek tartják, egyszerűen íz­léstelen. — Válaszol a támadásokra? — Nem szoktam, mert a pro­vokatív írásoknak éppen az a célja, hogy az ember válaszol­jon, amire aztán viszontválasz jön, és lassan besározódik az, aki felvette a kesztyűt. Nem egyszer olyan írásokról van szó, amelyeknek a színvonala sem indokolja a válaszadást, ar­ról nem is szólva, hogy lénye­gesen hasznosabb tevékenység­től vonná el az energiámat. Egyébként bizonyos jelekből arra következtetek, hogy a sok támadás éppenséggel visszafe­lé hat. — Beszéljünk a jó kritiku­sokról is. — Jónak tartom Kerényi Máriát, bár amióta főrendező lettem, mintha ő is fanyalogna kissé. Szívesen olvasom Da­los László, Rajk András és Kertész Iván tisztességes han­gú kritikáit. Tetszik, hogy le merik írni bíráló vagy dicsérő véleményüket. Ami a Rajna kincsét illeti, éppen a Népsza- badság-cikk megjelenését kö­vető napon bejött hozzám Me­lis György, amit soha azelőtt nem tett, gratulált a rendezés­hez, és megdicsért azért, hogy hagyom énekelni az énekese­ket. Tehát nem tudták becsap­ni Melist és nem tudták be­csapni Ütő Endrét sem. A te­hetséges embereket ugyanis nehéz megtéveszteni, és szá­momra ez az egyik nagy tanul­sága mindannak, ami körülöt­tünk történik. Bánó Attila Erkel Ferenc híres operáját, a Hunyadi Lászlót 1844-ben, az akkori Nemzeti Színházban mutatták be. Negyven évvel később adták át az Operaházat, amely máig fővárosunk ékessé­ge, zenei életünk egyik fellegvára. Az Ybl Miklós által tervezett épület bejáratánál Stróbl Alajos mészkőbe faragott Erkelje mintha amiatt búslakodna, hogy a patinás falak, a kitűnő előadások hátterében nem minden olyan szép, amilyennek látszik. Az interjúktól többnyire elzárkózó, a kritika által sokat bírált Nagy Viktor főrendező kérésünkre ezúttal megszólalt. Kádár Kata felvétele sorsunkat, amelyek és akik év­tizedek óta tették. Nem sok változás történt, hacsak nem tekintjük annak a hangnem el­durvulását. — Nemrég a Rajna kincse bemutatása kapcsán is érték bí­rálatok. — Ezeket nem nevezném bí­rálatoknak, mert a személyem és az Operaház elleni mocsko- lódások voltak. Ha valaki ré­gebben a Magyar Narancsban írogatott, és most a Népszabad­get akar leváltani, koncepciót akar adni. Hála istennek marad­tak még tisztességes kritikusok is ebben a szakmában, de úgy tűnik, nem kedvez az idő a jó­zan, kulturált megnyilvánulá­soknak. — Mivel magyarázható ez a jelenség? — Összefügg azzal is, hogy minden tisztséget pályázati úton kell elnyerni. Vannak, akik a kritikától azt várják, il­letve a kritika eszköztárát arra használják, hogy a nekik nem tetsző emberekkel szemben ér­veket adjon. Ne legyen jó sem­mi, egyetlen dicsérő szót ne ír­janak le, hogy még véletlenül se derülhessen ki, hogy a meg­bíráltak valamit jól csináltak, de ne adj isten tehetségesek. — Tapasztalta, hogy a rossz­indulatú kritikusok a korábbi rendezéseit kedvezőbben ítél­ték meg? — Ilyen is volt. Előfordult, hogy régebben tárgyilagos han­got ütöttek meg, amibe persze beletartozott a negatív értéke­lés is. Azonban most egy na­gyon elszánt kritikusi körrel ta­láltam szemben magam, amely­nek minden jel szerint komoly küldetése van. — Mondana neveket is? — Fodor Gézáról, Kroó Györgyről, és a hozzájuk kötő­dő kritikusokról van szó. A Muzsika című folyóiratban és a Rádióban tevékenykednek. Régebben óvatosan, vattába csomagolva kritizáltak, egyet­len durva hangot sem engedtek meg maguknak. — Vajon miért? — Mert Aczél György a kör­mükre nézett. Amíg a vadásza­ti tilalom érvényben volt, ad­dig nem támadhattak. Fodor Géza egyébként itt volt vezető dramaturg. Sok mindent romba döntött, de gyakorló dramaturg­ként ma is színháznál műkö­dik, és úgy tudom, hogy nem is rosszul. — Elnézést a hasonlatért, de a gyakorló futballbírók pél­dául azért nem szoktak mások által vezetett mérkőzésekről tu­dósítani, mert ezt szakmailag etikátlannak tartják. — Nem tartom bajnak, ha egy tehetséges színházi vezető kritikával is foglalkozik. Csu­pán az a kérdés, • hogyan szá­mol el önmagával, a tevékeny­ségével. Ha viszont tehetségte­len, vagy nem válik be egy te­rületen, akkor nem szabadna ugyanott másokat bírálnia. Apropó, Muzsika! Amióta az Operánál vezetőváltás történt, ebben a folyóiratban egyetlen riportot sem közöltek ennek a vezetőségnek a tagjaival. Ugyanakkor a Koltai Tamás ál­tal szerkesztett Színház című lap többször is megtalált min-- két. A Muzsikát tudomásom szerint a minisztérium és külön­böző alapítványok, köztük a Soros Alapítvány tartja fenn. A lap kirekesztő magatartása alapján úgy gondolom, az élet­ben tartásukra fordított pénze­ket talán hasznosabb célokra kellene adni. — A házon belüli kollégái hogyan fogadják a lapban meg­jelenő támadásokat? — Vannak, akik szívesen lo­bogtatják. Az említett írások éppen azért jelennek meg, hogy lobogtatni lehessen őket, főleg egyes minisztériumi, kor­mányzati körök felé. Azok felé, akiktől azt várják, hogy a leírtaknak hitelt adnak. — Mindez nem szegi az önök kedvét? — Nehéz így dolgozni, mert sok kollégában felerősödhet az az érzés, hogy az erő a bírálók oldalán van. Ami engem illet, kaptam finom célzásokat arra nézve, hogy igazából nem ve­lem, nem a munkámmal van bajuk azoknak, akik támadnak, hanem a pozíciómmal. Nem va­gyok kedvetlen, mert jó kritiká­kat is kapok, s nemcsak itthon, hanem külföldön is. A vendég­játékok is azt bizonyítják, hogy az említett kritikusok ese­tében nem túlzás tudatos kultúr­politikai tevékenységről beszél­ni. — Kizárhatók a politikai in­dítékok? — Szemlélődő alkat va­gyok, s az a véleményem, hogy egy művészettel foglalko­zó embernek legfeljebb érintő­legesen szabad politikával fog­lalkoznia. Minden oldalon lá­tok szimpatikus és antipatikus embereket és jelenségeket, de politikai kérdésekben nem kí­vánok rendet teremteni a ma­gam számára, és miként az­előtt, ezután sem szeretnék semmilyen politikai mozgalom­hoz csatlakozni. — Lehet, hogy ez a bűne? — Valóban, ma a színházi és a zenei életben már az is bűn, ha az ember nem tagja politikai, vagy más érdekkör­nek. Lényegében ma is ugyan­azok a körök, ugyanazok a személyek határozzák meg, il­letve kívánják meghatározni a — Az opera-, operett- és mu­sicalrendezőket ma már a Szín­ház- és Filmművészeti Főisko­lán képzik, de tudjuk, hogy ez nem mindig volt így. ■—Tíz éve kezdődött a kép­zés. Ezt megelőzően Mihály András, az Opera akkori igaz­gatója, a Muzsika című folyó­iratban kifejezetten megkérdő­jelezte az idevágó elképzelése­ket, mintegy vitatta ennek a képzésnek a létjogosultságát, il­letve azt, hogy az a négy fiatal, aki felvételt nyert, alkalmas lesz-e erre a pályára. Kétkedő hangokat hallottunk és részben egyetértettünk ezekkel, hiszen a művészeteknek csupán egyik része tanítható, és van, ami ta- níthatatlan. Mindenesetre ke­vés jóindulat kísérte az első lé­péseinket. Talán az egyetlen ki­vétel voltam, akinek az Opera­ház szerződést kínált, amikor elvégeztük a főiskolát. Három kollégámat prózai színházak­hoz hívták. — Szerződést kötött az Ope­raházzal? — Pesti és vidéki színházak is hívtak, és meg kell monda­nom, hogy nem az Operaházat választottam. Petrovics Emil­nek is elmondtam, aki egyéb­ként tanított minket a főisko­lán, hogy azért nem szerződöm — Ön most az Operaház fő­rendezője. Mikor érezte úgy, hogy megváltozott itt a helyzet? — Nagyjából a rendszervál­tozás beköszöntővel, amikor Ütő Endre lett az igazgató. O hívott ide. Jöttem, annak ellené­re, hogy ma sem könnyű terep az Operaház. Ne feledjük, bel­ügyi összekötőként valamikor itt teljesített szolgálatot Végvá­ri őrnagy, a három per hármas ügy kirobbantója. A Magyar Állami Operaházra mindig oda­figyeltek. Reprezentatív hely, ahová államfők, tekintélyes em­berek látogatnak, tehát nem­csak művészeti szempontból volt nagy az érdeklődés iránta. — És mi a helyzet ma? — Jelentős változások történ­tek, ugyanakkor minden sok­kal bonyolultabb. A mostani vezetőség mások ellenében ke­rült ide. Olyan jelöltekről be­szélek, akik szinte biztos pozí­cióban érezték magukat, mint igazgató, mint főrendező, mint zeneigazgató. És akkor történt valami, aminek következtében felborult a papírforma. Ütő Endre lett az igazgató, Med- veczky Ádám a zeneigazgató, én pedig a főrendező. Emiatt a házon belül is komoly ellenzé­künk támadt. A velünk szem­ben állóknak sajnos jóval mesz­'1V Im-u ■ JL. JldZikucL-h .Jy^!t\.‘),br.\ 140. ft*?­Ittií 6 „A Rajna kincse ceruzás vázlatban elkészült”. (Wagner fel­jegyzése 1854. január 16-án) oda, mert nem látom biztosítva a tisztességes munkavégzés fel­tételeit. — Mire alapozta ezt a véle­ményét? — Arra, hogy a vezetők kö­zött Petrovicson kívül senkit sem találtam, akivel jó lelkiis­merettel együttműködhettem volna. Úgy éreztem, hogy kez­dőként túl mély nekem ez a víz, s elejét akartam venni an­nak, hogy a kedvemet szegjék. Visszatekintve, a későbbi ta­pasztalatok birtokában úgy lá­tom, helyesen ítéltem meg a helyzetet. — Arról van szó, hogy tar­tott bizonyos összefonódások­tól? — Pontosan. Azokban az ér­dekközösségekben nem tudtam volna gyökeret verni, legalább­is nem láttam rá lehetőséget. — Hová szerződött? — A Madách Színházhoz ke­rültem, Ádám Ottó igazgatása alá, akit azután Kerényi váltott ezen a poszton. Musicaleket, és prózai darabokat rendeztem két éven át. Jól éreztem ma­gam, a társulat szeretett, ezért nem volt könnyű az elszakadás tőlük. Közben a Szegedi Sza­badtéri Játékok rendezésére is felkértek, amit azóta is minden évben elvállaltam. szebb ér a keze, mint a magam­fajtának, aki nem rendelkezik olyan politikai, társadalmi hát­térrel. olyan összeköttetések­kel, amelyek révén nyugodtan nézhetne szembe a konfliktu­sokkal, a veszélyekkel. Már az első rendezésem után elmarasz­taló, fanyalgó kritikákat kap­tam. •—A művészeti kritika veszé­lyes? — Ez egy érdekes és bonyo­lult kérdés. A kritika létjogo­sultságát nem tagadom. Elisme­rem azt a jogát, hogy felmutas­sa egy mű, vagy egy művészeti tevékenység erényeit és hibáit, hogy elmondja mi tetszik neki és mi nem. Ä kritikának vala­mikor volt egyfajta etikettje. Ez ma szinte nem létezik. A művészeti kritika a dzsungelhá­ború jegyeit hordozza, jellegze­tes vonásait tükrözi. Amit lá­tunk, az nem kritika, hanem primitív kultúrpolitika. — Ezt úgy érti, hogy a kriti­ka nem képes megfelelni a mű­fajából adódó szerepkörének? — Úgy értem, hogy nem azt teszi, ami a dolga lenne. Nem segíti a művészeti folyamatok fejlődését. Politikai, kultúrpoli­tikai törekvések szolgálatába szegődött. Szömyűlködik, mi­nisztériumhoz fordul, vezetősé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom