Pest Megyei Hírlap, 1993. február (37. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLFÖLD 1993. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ Amerikai magyarok tanácskozása Elítélik a szélsőséget A napokban rendhagyó ta­nácskozáson vettek részt az amerikai magyarság több, sok tekintetben eltérő politi­kai nézeteket valló szerveze­teinek képviselői. Lipták Bé­lának, az Amerikai Magyar Környezetvédelmi Alap el­nökének meghívására az Amerikai—Magyar Koalí­ció, az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége és más szervezetek képviselői teljes napon át vitatták, mi­lyen szerepet vállaljon az amerikai magyarság az óha­zai belpolitikai vitákban, il­letve milyen álláspontra he­lyezkedjenek a külföldi ma­gyarok választójogának kér­désében. A nézetek az utóbbi kér­désben változatlanul eltér­nek: vannak, akik igénylik a külföldi magyarság ará­nyos képviseletét, mások az amerikai magyarok egy kép­viselőjével megelégedné­nek, a harmadik nézet elve­ti a szavazati jogot. A képvi­seletet igénylők úgy vélik, hogy választott küldöttük költségeit az amerikai ma­gyaroknak maguknak kell viselniük, s a képviselő csak tanácskozási joggal rendelkezzék, szavazatival ne. Beható vita volt a hazai belpolitikai fejleményekről, ezen belül a Csurka-ügyről. A jelenlévők egy része által elfogadott határozat szerint „az amerikai magyarság el­ítél mindennemű szélsősé­get, beleértve a faji gyűlöle­tet, az arra való izgatást, bármely oldalon is nyilvá­nul meg. Örömmel észlel­jük, hogy míg a környező országokban erőszakos, de­mokrácia- és fajellenes ese­mények véres sorozata a mérvadó, addig Magyaror­szágon a politikai vélemé­nyek szabad megvitatása... Fontosnak tartjuk, hogy a világ közvéleménye előtt az ország stabilitását, politikai érettségét hangsúlyozzák” — mutat rá a határozat. Egy másik, ugyancsak a résztvevők egy csoportja ál­tal aláírt határozattal létre­hozták a rágalmazás és be­csületsértés ellen küzdő szö­vetséget (Hungarian Anti- Defamation League). Célja, hogy napvilágra hozzanak mindent, amely a magyar nép bármely tagja, csoport­ja ellen irányul, függetlenül annak fajától, vallásától, s attól, hogy Magyarorszá­gon, vagy annak határain kí­vül él. Görgey-emléktábla Klagenfurtban Görgey Artúr születésének 175. évfordulója alkalmából szombaton a karintiai Klagen­furtban emléktáblát lepleztek le annak a háznak a falán, ahol a magyar szabadságharc tábor­noka száműzetésének éveit töl­tötte. Az emléktábla leleplezé­se alkalmából tartott ünnepsé­gen jelen volt —- és méltatta Görgey tábornok történelmi szerepét — Katona Tamás po­litikai államtitkár és Dr. Ko- sáry Domokos, a Magyar Tu­dományos Akadémia elnöke. A magyar tábornok Karintiá- hoz fűződő kapcsolatairól a Dr. Alfred Ogris, a tartományi levéltár igazgatója beszélt. Je­len volt Christoff Zernatto, Ka- rintia tartományi főnöke és a város polgármestere is. Senki nem lépheti át saját árnyé­kát. Érvényes ez a megállapítás a szabaddemokratáknak arra a sajtó­termékére is, amely szívesen közve­tít elfogultságtól és rosszindulattól csöpögő szellemi táplálékot azon keveseknek, akik erre igényt tarta­nak. Január 30-án például egy Bécsbe szakadt hazánkfia olvasói levelét közölték. Ebben Antall Józsefnek az országépítő munkához szüksé­ges további egy-két választási ciklusra tett kijelentése úgy lett félremagyarázva, mintha a miniszterelnök az 1994-es választások megakadályozására célzott volna. Sajátos látásmódot tükröz a nyomdafestéket kapott levél­nek a következő részlete is: „Magyarországon az... esz­mék terjesztésében kormányzati szinten a médiák ‘bekebe­lezésével’ maga a kormány is részt vesz. Kevés — talán nincs is — olyan ország van, ahol a szélsőjobboldali... né­zetek és a jobboldali nézetek megférnek egy pártban, de ez Magyarországon megtörtént. így az MDF ...tóid párt lett. Magyarországon számomra mai nap meghalt a demokrá­cia, mert ahol a kormány uralja a tévét és a rádiót, ott nincs demokrácia. Ahol Csurka ... nézetei és Antall dr. fél-... elszólásai helyt kapnak a médiákban, abba az ország­ba veszélyes visszamenni. Én is kirekesztett lettem”. A levél alatt dőltbetűs szerkesztői megjegyzésben olvas­hatjuk, hogy a szerkesztőség cenzúrázta a levelet, annak el­lenére, hogy Magyarországon nincs cenzúra, és több he­lyen eltávolított a szövegből egy nyolc betűhelyes jelzőt. Tette ezt azért, hogy az említett jelzővel illetett személyek­i Major levele Clintonhoz Londoni aggodalmak — A brit kormányfő levél­ben intette óva az új ameri­kai elnököt attól, hogy „elsi­etett” katonai lépéseket te­gyen a délszláv konfliktus­ban — jelentette vasárnap a Sunday Times című brit lap. John Major mindenek­előtt a szerb tüzérségi állá­sok bombázását és a fegy­verszállítási embargónak a boszniai mohamedánok ja­vára történő feloldását ellen­zi. A brit érvelés szerint ezen lépések a háború kiter­jedéséhez vezetnének és je­lentős veszteségeket okoz­nának az ENSZ-békefenn- tartók brit kontingensében. A The Washington Post című amerikai lap csütörtö­kön azt írta, hogy a Nem­zetbiztonsági Tanács egy tanulmánya az ENSZ repü­lési tilalmát megszegő szerb repülőgépek elleni tá­madásnak és a fegyverem­bargó feloldásának lehető­ségét mérlegeli, s a lépé­sek mellett foglalt állást szombaton a német kor­mányfő is. A brit miniszterelnök-fel­szólította Clintont, hogy a Egyesült Államok délszláv- politikájának esetleges meg­változtatása előtt konzultál­jon szövetségeseivel. Közép-európai televízió A „CET 21” (a 21. Század Közep-europai Televíziója) nevű kft. nyerte el a cseh te­levízió második csatornájá­nak privatizálási pályázatát. A kft. mögött a Mark Pal­mer volt budapesti amerikai nagykövet által vezetett, berlini székhelyű CEDC (Central European Develop­ment Corporation — Kö­zép-európai Fejlesztési Tár­saság) áll. Palmerék tervei közt olyan átfogó, nemzet­közi televíziós hálózat meg­teremtése szerepel, amely — idővel műholdon is — az egész közép-európai tér­ség számára készítene mű­sorokat. Az első talaj, ahol most megvetették a lábu­kat, Csehország. Szlováki­ában és Magyarországon is meg akarnak jelenni. A cseh rádió- és tévéta­nács 26 pályázó közül szombaton választotta ki a CET 21-et, s ítélte oda 12 évre a sugárzási engedélyt a cseh tévé kettes csatorná­ján. (Ez a csatorna tavaly december 31-éig a csehszlo­vák szövetségi televízió egyes műsorát sugározta.) A GET 21 tagjai közt több ismert személyiség van, így például Fedor Gál, a jelen­leg Prágában élő szlovák szociológus, aki az 1989. novemberi fordulat idején a Nyilvánosság és Erőszak El­len (VPN) nevű polgári mozgalomnak állt az élére. Ugyancsak tagja a kft.-nek Huncík Péter szlovákiai ma­gyar orvos, aki a (most Ma­gyar Polgári Párt néven mű­ködő) Független Magyar Kezdeményezés nevű moz­galomban vált ismert politi- kussá A CET 21-nek 360 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy előkészítse a műsor beindítását. A bíráló bizott­ság egyebek közt azt érté­kelte pályázatukban, hogy tekintettel kívánnak lenni a regionális .szempontokra, és hogy objektív, kiegyensú­lyozott tájékoztatásra töre­kednek. Muzulmán—horvát tűzszünet Újabb ígéretek Az elvileg szövetséges bosz­niai muzulmán és horvát fegyveres erők képviselői szombaton a közép-bosz­niai Vitéz városában tűzszü- neti megállapodást írtak alá a hetek óta folyó harcok be­fejezéséről. A megállapo­dás tegnap reggel nyolc óra­kor lépett életbe. A hírt a Reuter szerint a zágrábi és a szarajevói rá­dió egyaránt bejelentette. A zágrábi rádió szerint a tűzszüneti megállapodás aláírása után abbamaradtak a harcok Kiseljakban, Sza­rajevó közelében. Dario Kordia, az egyoldalúan ki­kiáltott bosznia—hercego­vinál horvát állam, Her­ceg—Bosznia alelnöke kö­zölte, hogy a megállapodás szerint minden utat meg­nyitnak Közép-Boszniában és szavatolják az ENSZ- erők és a humanitárius se­gélyszállítmányok zavarta­lan áthaladását. A szarajevói rádió közöl­te, hogy a két fél megegye­zett az erősítésként a har­cok színhelyére vezényelt fegyveres alakulatok vissza­vonásában. A zágrábi rádió azt jelentette, hogy a muzul­mánok szombaton a busova- cai hegyekben az úgyneve­zett Horvát Védelmi Ta­nács (HVO) két katonáját megölték, öt másikat pedig megsebesítettek. Brüsszeli tanácskozás Egyesült Európa felé Az Európai Közösségek bő­vítésének első, átfogó szaka­sza kezdődik meg hétfőn az­zal, hogy beindulnak a tár­gyalások Svédország, Finn­ország és Ausztria EK-csat- lakozásáról a nevezett orszá­gok és az Európai Közössé­gek között — közölte vasár­nap Bonnban Klaus Kinkel német külügyminiszter. „Abban a reményben és meggyőződésben kezdjük meg ezt a fázist, hogy ezzel az egyesült Európához veze­tő úton egy további sza­kaszt teszünk meg” — mon­dotta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a három or­szág Norvégiával remélhe­tőleg négyessé egészül majd ki. Kinkel Brüsszelben részt vesz az Európai Közössé­gek általános tanácsának ülésén, ahol a kelet- és kö­zép-európai államokhoz fű­ződő viszonnyal is foglal­koznak majd és az EK—ro­mán társulási szerződés (Eu- rópa-szerződés) aláírása is napirenden szerepel. Továb­bi fontos téma lesz az egy­kori Jugoszláviában uralko­dó helyzet. Az Európai Kö­zösségek külügyminiszterei megvonják a genfi békefo­lyamat mérlegét, s megvizs­gálják Szerbia totális elszi­getelésének lehetőségét, amennyiben úgy találják, hogy Belgrád blokkolja a folyamatot — közölte a né­met külügyminisztérium. VÉLEMÉNY Liberális rejtvényfejtő kel és intézményekkel (lásd: kormány, MDF, Antall Jó­zsef, Csurka István) ne keveredjen perbe, ha azok netán sé­relmeznék a személyiségi jogaikon esett csorbát. A kevésbé szemfüles, a betű- és szórejtvényekben kevés­bé jártas olvasó, aki e megjegyzés nélkül talán nem jött vol­na rá, hogy a kipontozott szóhelyekről mi hiányzik, ezután tudni fogja a megfejtést. Tudni fogja, mi az, amiben Csur­ka az egészet, Antall dr. pedig annak a felét képviseli. Tud­ni fogja, hogy az álszerényen kipontozott jelző nem lehet „nemzeti”, nem lehet „nemzetpárti”, nem lehet „magyar”. „Hazafias” vagy „patrióta” éppen lehetne, hiszen kijön a nyolc betű, csak éppen nem illeszthető ahhoz a részhez, amelyben az áll, hogy az „MDF ...tóid párt lett”. A „fasiszta” jelző persze illenék ide, és ha leírták volna, alkalmas is lenne a személyiségi jogok megsértésére, de et­től ez a „tisztességes”, a sajtóetikát mindenek fölé helyező liberális hetilap természeténél fogva ódzkodik. Ezzel szem­ben nem ódzkodik ugyanebben a lapszámban idézni a mi­niszterelnök minapi írásából többek között ezt a részletet: „E fényes ajtók azonban soha nem feledtetik el a kicsi ma­gyar parasztházak, egyszerű otthonok, vagy akárcsak kuny­hók belső világát, s elkötelezettségünket, hogy Tiborc pa­naszát, szóljon bármilyen halkan, meghalljuk”. A lap ebből arra a nem túl meggyőző következtetésre jut, hogy a szerző eltévelyedett a történelem útvesztőjében, minthogy Tiborc ükunokái manapság vagy házgyári pane­lek között élnek, vagy üres családi házakban nyögik az energiaszámlát, és kunyhókban manapság csak a cigány la­kosság él. E sajátos interpretációval szánalmas kísérletet tesznek arra, hogy Antall József gondolataiból rasszista ele­meket mutassanak ki, pusztán azon az alapon, hogy szerin­tük ki lakik kunyhóban, s ki nem. Nos, ha azt vesszük, hogy még a csőlakók esetében is igen kockázatos lenne bármiféle származástani következtetésre jutni, és ha ész­ben tartjuk azt az általánosan elfogadott, a hazai értelmisé­gi körökben axiómának tekinthető tételt, hogy a magyar­ság vállalása nem a származásból, hanem sokkal inkább el­határozásból, a magyarságtudat természetes szellemi át­örökléséből adódik, akkor elmondhatjuk, hogy a szóban forgó sajtótermék enyhén szólva is melléfogott. És akkor vegyük még ide a hetilapnak azt az interjúját is, amelyben egy interjúalany jogos kérdésnek tartja azt, hogy „... mi van akkor, ha ez a kormány kijátssza a ma­gyar kisebbségi kártyát, tehát azt a kártyát, hogy valame­lyik szomszéd országban elhatalmasodni hagy egy etnikai konfliktust, amelyben a magyarok is érintettek?” Ki tudja, miért, ide már nem került szerkesztőségi eligazí­tó szöveg, amely segítene annak megfejtésében, hogy a mai magyar kormányzat miként oldja meg ezt a nyakatekert fel­adatot. Miként fog betartani a határon túli magyar kisebb­ségnek, csakhogy elterelje a figyelmet a belső problémákról. Pedig e gondolatmenethez is elkelt volna a segítség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom