Pest Megyei Hírlap, 1993. január (37. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02 / 1. szám

MAGYARORSZAG 1993. JANUAR 2. SZOMBAT Parlamenti napló Médiumok: se kép, se hang A parlamentben szerdán az esti szünetig az ellenzék vala­mennyi kétharmados passzust kiszavazott a törvényből, utána azonban néhány alkalommal si­került minősített többségi hatá­rozatot hozni. A 8 órás szava­zás végeztével ennek ellenére szinte darabjaira hullott az ere­deti előteijesztés, egész össze­függő paragrafus-sorok tűntek el, egymásra utaló cikkelyek egyik fele megmaradt, másik fele kiesett a szövegből. így sikerült törvényt alkotni azokról a feladatokról, amelye­ket a megyei, illetve fővárosi földművelésügyi hivatalok lát­nak el a szövetkezetek átalaku­lásának ellenőrzésével kapcso­latban. A mindössze három pa­ragrafusból álló jogszabály cél­ja, hogy az átalakuló szövetke­zetek maradéktalanul betartsák az átmenetre vonatkozó rendel­kezéseket. A hivatal a jövő év szeptem­ber végéig gyakorolhatja a janu­ár 1-jén hatályba lépő törvény­ben biztosított hatáskörét. Az Országgyűlés éjfélkor határozatot fogadott el a Ma­gyar Televízió zárolt költségve­tési támogatásának feloldásá­ról, s egyúttal ilyen értelemben módosította a költségvetési tör­vényt. A határozat alapján a zá­rolt összegből legkésőbb febru­ár 28-ig 889,6 millió forintot megkap az intézmény, azzal a megkötéssel, hogy abból ki­egyenlítse különböző tartozása­it. A fennmaradó 110,4 millió forintot pedig átmenetileg — az Állami Számvevőszék utó- vizsgálatát követő kormány- döntésig — letéti számlán he­lyezik el. Ezután a T. Ház megkezdte a földművelésügyi alapokról szóló törvényjavaslat részletes vitáját. Ami a napirenden szerepelt témát illeti: jórészt a vadászati és az erdőgazdálkodási ágazat ellentéte nyomta rá a bélyegét a vitára. Többen is személyes érdekeltséggel vádolták meg a másik felet, adatokkal bizonyít­va, hogy a vadászat jelentősé­ge a lobbyzok szándéka ellené­re jóval csekélyebb a bemuta­tottnál. A vitát megszakítva tértek vissza a médiatörvény szöve­gét vizsgáló képviselők, s egyi­kük sem látta akadályát a vég­szavazás megejtésének. Ugyan­akkor mind Salamon László (MDF), az alkotmányügyi, mind Kulin Ferenc (MDF), a kulturális bizottság elnöke, va­lamint Balsai István elismerte, hogy a 8 órás szavazással kiala­kított „torzó” alkalmatlan arra, hogy törvényként szabályozza a rádió és a televízió működé­sét. Ennek megfelelő volt a sza­vazás eredménye: a képviselők 0 igen, 122 nem szavazattal, 170 tartózkodás mellett elvetet­ték a törvényjavaslatot. Ezt követően megkezdődött a földművelésügyi alapokról szóló törvény határozathozata­la. A képviselők 134 igen, 25 nem szavazattal, 75 tartózko­dás mellett fogadták el a hajna­li órákban a jogszabályt. A leg­vitatottabb pontot — miszerint az Erdészeti és a Vadgazdálko­dási Alap kapcsolódjon egybe — elvetették a képviselők, így a két alap külön működik majd. Ugyanakkor megszavaz­Nagyon aktuális a kérdése, ked­ves Ottilia, és bár tudok rá vála­szolni, alig merem remélni, hogy a válaszom kielégíti a falujabélie- ket vagy bárki mást. Kérdésének lényegét idézem: „Ma, amikor a kárpótlás folyamatban van, rosz- szabb kedvűek az emberek, mint akkor voltak, amikor tudván-tud- juk kifosztották őket, elvették lo­vaikat, gépeiket, hogy a földjükről ne is beszéljünk...” Valóban azt hihetné az ember, hogy a „veszett fejsze nyele” is jobb a semminél, tehát örülnie illenék annak, aki a kifosztottságából valamit visszakap. És tulajdonképpen örül is, csakhogy örömét elfedi a bosszúsága. Ennek a bosszúságnak sok lélektani és ugyanannyi gaz­dasági oka van. Itt van mindjárt az igazság kérdése. Illetve az igazságta­lanságé. Igazságtalanságra nem jó flastrom egy másik igazságta­lanság. Mit vettek el annak idején az emberektől? Amit lehetett. Volt, akitől az életét, másiktól az egészségét, harmadiktól a gyermekét, a férjét, a feleségét, az otthonát, mindenét. Olyan dolgok ezek, amiket kárpótolni nem lehet, és ha ma e veszteségek fejében valamiféle kárpótlási jegyet kínálná­nak fel nekem, szemenköpném azt, aki kínálja. Hát akitől a szabadságát vették el? Aki ártatlanul börtön­ben ült évekig, vagy hadifogságban, szenvedéseiért és elve­szített éveiért mivel kárpótolható? Felesége és gyermekei, akik utcára kerültek, mivel kárpótolhatok? Aki munkaszol­gálatot, Recsket, haláltábort, Andrássy út 60-at megjárta, mivel kárpótolható? Aki túlélte a frontot, mivel kárpótolha­tó? És aki nem élte túl, annak maradékai mivel kárpótolha­tok? Aki származása, politikai nézetei, egyszerűen osztály­helyzete miatt néni tanulhatott, nem érvényesülhetett, nem szerepelhetett, nem kapott méltó kinevezést, mivel kárpó­tolható? Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ha a háborúban elrekvirálták két lovamat, most ugyanolyan két lovat kap­jak vissza. ták azt a módosító indítványt, amelynek értelmében a két alap egymással összhangban működik. Az elfogadott törvény sze­rint a már meglévő agrár ala­pok mellé társul az Állatte­nyésztési, valamint a Mezőgaz­dasági fejlesztési Alap. Az ala­pokból meghatározott célokra gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók és más ma­gánszemélyek részére nyújtha­tó majd támogatás. A hatályba lépést követően a Földművelés­ügyi Alapokat a földművelési tárca kezeli, felhasználásáról pedig a miniszter rendelkezik. Ezt követően a T. Ház foly­tatta a Cséfalvay Gyula (KDNP) által beterjesztett, a szövetkezeti átalakulási tör­vény módosításáról szóló tör­vényjavaslat részletes vitáját, amelyben a felszólalók megis­mételték korábbi álláspontju­kat. Ezután lezárták a részletes vitát, és megkezdték volna a törvényjavaslat határozathoza­talát, azonban a T. Ház ekkor már határozatképtelennek bizo­nyult. Szabad György újévi jókí­vánságait fejezte ki a jelenle­vőknek és berekesztette az ülést. A koalíciós képviselőcsopor­tok vezetőinek nyilatkozta — A kormánykoalíció képviselő- csoportjainak vezetői, Kónya Imre, Szabó János és Csépa Béla csütörtökre virradó éjjel a következő, általuk aláírt közle­ményt juttatták el a Magyar Távirati Irodához: A koalíció képviselői nem vállalhatták annak az önellentmondásoktól terhes jogi torzónak a megszavazá­sát, amely az ellenzék ma­gatartásának következtében létrejöhetett volna. Sajnálattal kell megálla­pítanunk, hogy az ellenzé­ki képviselők — demokra­tákhoz méltatlan módon — szűk csoportérdekeket leplezetlenül érvényesít­ve, megakadályozták a de­mokratikus általakulás egyik igen fontos törvé­nyének a megszületését. A Magyar Rádió és a Ma­gyar Televízió politikai befo­lyástól mentes, közszolgálati feladatainak megfelelő műkö­dését biztosító törvény kéthar­mados többséget igénylő ren­delkezéseinek elfogadását az ellenzék megakadályozta. Azokat a javaslatokat — köztük saját indítványaikat — szavazták le az ellenzéki képviselők, amelyekről a két évig tartott egyeztetés ered­ményeként az Országgyűlés Kulturális Bizottságában vég­re teljes egyetértés alakult ki. Önleleplező az a magatartá­suk, amellyel a pártatlan tájé­koztatás garanciáik biztosító és az alkotmányellenes hely­zet megszüntetésére irányuló törvény megszavazását a Ma­gyar Rádió és a Magyar Tele­vízió vezető pozícióinak meg­szervezésétől tették függővé. — A három ellenzéki frak­cióvezető közös nyilatkozatot juttatott el az MTI parlamenti szerkesztőségéhez. „A december 31-éré virra­dó éjszakán a Parlament hatá­rozathozatalt kísérelt meg a Rádióról és a Televízióról szóló törvényjavaslatról. A határozathozatal során, mint­hogy 2/3-os többséget igény­lő rendelkezések egész sora nem született meg, torz, ezért alkalmazhatatlan törvényszö­veg alakult ki. így a törvény éppen arra alkalmatlan, ami miatt az alkotmány „megren­delte”, hogy a mindenkori ha­talomtól független legyen a NEPSZERUTLENÜL Két ló helyett még esetleg lehetne másik kettőt adni, de elveszített évek, családtagok, élet helyett ugyan mit? A személyiség és erkölcsiség (igazságosság) ellen elkö­vetett vétség anyagi jóvátétele erkölcsi képtelenség. Soha a történelem során nem volt példa erre. A vesztes hadisar­cot fizetett, a győztes államnak — de nem az egyes szemé­lyeknek — a rombolásaiért jóvátételt fizetett, egyéni kárté­rítést a II. világháború előtt soha, senkinek. Ezeregyszáz éve védjük testünkkel, vérünkkel, szívünk­kel, vagyonúnkkal ezt az árva hazát, soha nem jutott eszé­be senkinek kárpótlást kérni tatárdúlásért, mohácsi vészért, Rákóczi szabadságharcáért, 48-ért, de még az első világhá­borúért sem. Védtük a hazát, elvéreztünk érte, punktum. A II. világháború után állt elő az a különös helyzet, hogy a nyugat-német állam elkezdte az általa elkövetett faj­ellenes (rasszista) bűntetteket anyagi juttatásokkal jóváten­ni. Ezt a gyakorlatot utánozza most a magyar kormány, amikor a hitleristák és a kommunisták által évtizedekkel ezelőtt elkövetett jogfosztások ellentételezésére bevezeti a kártalanítás intézményét. Az eszmei kártalanítás erkölcsi képtelenségét fentebb ki­mutattam. A jogtalanul elvett anyagi javak (ház, föld, üz­let, műhely stb.) igazságos visszaszolgáltatását is gyakorla­tilag kivihetetlennek tartom, és valamennyi pótmegoldást reménytelen kísérletnek arra, hogy a károsultak elégedet­tek legyenek. A „visszaadás” szóhasználat eleve elhibá­zott, mert nálunk nem az ad vissza, aki elvett, hanem az adózók zsebéből kivett pénzzel fogja az amúgy is tönk szé­lén álló költségvetés betömni azoknak a száját, akik a leg­hangosabban követelőznek. Könnyen lehet, hogy ezek a követelőzők éppen azok lesznek, akik annak idején rátet­ték kezüket a magánvagyonokra és „kollektivizálás” cí­mén elsinkófálták. így állunk, kedes Ottilia, ez a véleményem — megírtam már akkor, amikor elkezdtek beszélni róla, hogy a kárpót­lás újabb nemzeti rablás —, most pedig kezdjem biztatni az embereket, hogy ha már elszedik az állam pénzét, leg­rádiózás és a televíziózás. Ennek a sajnálatos ered­ménynek az volt az oka, hogy a kormánykoalíció most első ízben terjesztett be a Ház elé olyan törvényjavaslatot, amelynek 2/3-os részeire néz­ve nem alakult ki konszenzus a szavazás megkezdése előtt. Az ellenzéki pártok min­dent megtettek a megállapo­dás érdekében. A kialakault helyzetért a kormányt és a kormánykoalí­ció pártjait terheli a felelős­ség. A médiatörvény kérdését erőből megoldani nem lehet­séges, csak a tárgyalás útja járható. Az elenzéki pártok erre továbbra is készen áll­nak. Ma mind a választók, mind a sajtó munkatársai, mind az ellenzék megállapodást akar, és a megállapodás útjában csak a kormány és a kormány­pártok állnak... — olvashat­juk a nyilatkozatban. Hiszünk és bizakodunk Ebben az újságban a megszokottnál jóval több fényképet találnak kedves olvasóink. Nem véletlenül. Ez a nyomda- technika már megengedi, hogy fotóriporter kollégáink — kik az összes magyarországi napilap közül a leghálát­lanabb körülmények között dolgoztak — megmutassák, értik hivatásukat. Mi, az újságírók nem állunk ilyen vál­tozás előtt, hiszen ólomban vagy fényszedve, szinte mindegy, mondtuk és mondjuk a magunkét, írjuk 1993-ban is azt, mi határozott meggyőződésünk: sokmil- lióan vagyunk büszkék arra, hogy magyarnak születtünk, hisszük, hogy Magyarország a szocializmus embertelen évtizedei után a felemelkedés elején van, de azt is tud­juk: e felemelkedés nem egy-két ember, nem a kormány munkáján múlik csak. Mindnyájunkra feladatok sokasá­ga hárul. Miránk az, hogy tudassuk nap mint nap: kudar­caink mellett igenis vannak eredményeink, olyanok még­hozzá, amelyeket a fejlett országokban is nagy elismerés­sel vesznek tudomásul. Az újságírónak ma biztatást kell nyújtaniuk a csüggedőknek, hitet adni azoknak, kik egy- egy komolyabb elvégzendő feladathoz eleve úgy kezde­nek hozzá: „Nem fog sikerülni”. Rendszeresen monda­nunk kell: igenis, sikerülnie kell. Foggal, körömmel, de hozzá kell fogni. Bízunk benne, hogy sokan úgy vették eddig is kezükbe lapunkat, hogy abban meglelik e bizta­tó szavakat. Ők 1993-ban sem fognak bennünk csatlakoz­ni. Nekünk — szerkesztőknek — az a tervünk, hogy a nyomdai átállás után, amikor már minden most elsajátí­tott új fogás a kisujjunkban lesz, akkor fölkerekedtünk, s a január végi, februári hosszú téli estéken közvetlen kap­csolatba kerülhetünk. Vágyunk a személyes találkozásra, a jó beszélgetésre avagy —- miért is ne? — hasznos vitá­ra. Addig is megismétlem december 31-én már kinyomta­tott jókívánságaimat — melyekből sosem lehet elég — egészséget, boldogságot minden Pest megyeinek. Vödrös Attila A KÁRPÓTLÁSRÓL alább vágjanak jó képet hozzá? Az emberiség alaptulajdon­sága az irigység. Amikor (hogy a maga szavát használjam) „kifosztották” a falu népét, nem örültek neki, de tudván tudták, hogy mindenkitől elszedtek, amit csak tudtak, s ez megnyugtatta őket. Ősi ravaszságukat abban élték ki, hogy ott jártak túl a hatóság eszén, ahol tudtak. És jól tudtak: tes­sék megnézni a „kifosztott” falvakat, a hajdani putrik he­lyén ma mindenütt emeletes kőház áll. Nem irigylem tő­lük, de megkérdeném tisztelettel: ugyan mire kell a kártérí­tés, hiszen az autója meg a sky-antennája már megvan...? Nos, kedves Ottilia, akik maga körül most olyan rossz ked­vűek, oly elszántan szidják a kormányt, és óbégatva emlegetik a régi szép időket, amikor bezzeg nekik mennyivel jobb volt, mint ma, s amikor átkozódnak az igazságtalan és kevés kártala­nítás miatt: egy percig se fájjon a feje miattuk. Ezek az istenká- romlók sokkal jobban élnek annál, mint amit megérdemelnek, és még mindig sokkal többet szednek ki a zsebünkből, mint amennyit beleraktak. Ez a nagy kesergés, ez a folytonos pa­naszkodás, ez a szűnni nem akaró átkozódás nem más, mint közönséges pártpolitikai maszlagolás. Népszerű szóhasználat­tal szólva: bevették a süket dumát. A kormány balfogásai közt díszhelyen áll a kárpótlási törvény, amelyet mindenki csak szidni fog, és majd jól figyeljen oda, kik lesznek azok, akik lógó orral a legnagyobb summákat markolják fel: a gazdagok. Mert hiszen a szegény embertől a múltban is csak keveset ve­hettek el, kárpótlásul se követelhet sokat... És akiknek sikerül sokat összeharácsolni, azok se lesz­nek elégedettek. A szomszédaira fog pislogni valamennyi: hátha a másik többet kapott... Ne sajnálja őket, Ottilia. Szervezzen Nemzeti Önfenntartó Kört azokból, akik nem kémek senkitől könyöradományt, hanem a kezük munkájá­val építik az országot és önmagukat. _ (Benedek István)

Next

/
Oldalképek
Tartalom