Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-01 / 283. szám

Igazságügyi megbeszélések Érvényesek az egyezmények Szlovénia — a jelenlegi szlovén—magyar viszony­latban — változatlanul ér­vényesnek. tekinti a koráb­bi években Jugoszlávia és Magyarország között meg­kötött jogsegélyegyezmé- nyeket. Erről az Igazság­ügyi Minisztériumban ad­tak tájékoztatást, miután hazaérkezett Ljubljanából a ár. Balsai István igazság­ügy-miniszter vezette ma­gyar delegáció. A delegációt programja során fogadta Janez Drnov- sek, a Szlovén Köztársaság miniszterelnöke is. Gorbacsov Lat'n-Ameríkáhan Buenos Airesbe érkezett Mihail Gorbacsov volt szov- jet ■ államfő — jelentette az AP hírügynökség. A poli­tikust — aki alapítványa számára gyűjt adományo­kat — latin-amerikai kőr­útjára elkísérte felesége, Raisza és Irina lánya is. Az argentin fővárosban Carlos Menem elnök ta­nácsadója fogadta Gorba- csovékat. s az argentin ál­lamfő különgépet is ren­delkezésükre bocsát ország­járó kőrútjukhoz. A szov­jet exelnök a Buenos Aires-i repülőtéren rögtön­zött sajtóértekezletén éle­sen bírálta Jelcin orosz el­nököt, amiért túl gyorsan valósítja meg a gazdasági reformokat, a privatizációs folyamatokat. Gorbacsovot díszdoktorrá avatják az argentin fővá­ros egyetemén* majd a szovjet exelnök csütörtö­kön Chilébe utazik tovább. Jeszenszky-nyi'atkozct Kritikus, átmeneti korszak A szélsőséges mozgalmak emelkedése fenyeget Ke­let-Európábán címmel kö­zölte tegnap az llta-Sanomat című finn független napi­lap Jeszenszky Gézával ké­szített interjúját, amelyben a magyar diplomácia veze­tője rámutatott, hogy a Nyugat nem eléggé támo­gatta a fiatal kelet-európai demokráciákat, amelyek kritikus átmeneti korszaku­kat élik. „Ha nem jutal­mazzuk ezen országok ál­lampolgárait konkrét ered­ményekkel, akkor a szélső­séges mozgalmak gyorsan veszélyes erőtényezővé emelkedhetnek. Ezt mond­ta Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter, aki sze­rint Kelet és Nyugat közé a vasfüggöny helyére jóléti fal emelkedett” — írja a külügyminiszter fényképé­vel illusztrált nyilatkozat bevezetőjében a finn újság. A lap munkatársa, a ma­gyar külügyminiszter ok­fejtését a továbbiakban így összegzi: „Szerintem a Nyugat nem támogatja kellőkép­pen sem politikailag, sem Ion Iliescu román állam­elnök is tagja lesz a pécsi székhelyű Magyar—Román Baráti Társaságnak, s ha ellátogat. Magyarországra, kész eleget tenni a társaság meghívásának és szívesen felkeresi Pécs városát is. Egyebek között erről tájé­koztatta tegnap az újság­írókat. dr. Iglói Zoltán, a társaság elnöke. Az elnök küldöttség élén a román fővárosból tért haza, ahol a társaság számára fontos és hasznos kapcsolatok fel­vétele céljából járt, meg­nyerni igyekezvén a „hiva­gazdaságilag a volt kelet­európai kommunista orszá­gokat az átmeneti korszak­ban. űVors gazdasági emel­kedés híján a folyamatban lévő átmenet nagyon hosz- szúra nyúlhat. És ha a munkanélküliség növekszik, s az emberek nem látnak gyorsan megfelelő eredmé­nyeket, nő az elégedetlen­ség. Ez könnyen vezet a társadalom felaprózódásá- ra, s alapot szolgáltat a szélsőséges mozgalmak bő­vülésére. Egy ilyen hely­zetben mind a jobboldali, mind a baloldali szélsősé­gek figyelemreméltó erővé növekedhetnek. Ennek a legrosszabb következménye káosz és az anarchia le­het” — mondja a külügy­miniszter. A pozsonyi Národná Ob- roda tegnapi számának kommentárja ajánlatosnak talos Románia” társadalmi, állami, kulturális, gazdasá­gi és sajtószervezeteinek támogatását és a román közvélemény szimpátiáját a társaság romániai műkö­déséhez. A november huszonket­tedikén kezdődött hatna­pos bukaresti program ki­emelkedő eseménye volt a delegáció látogatása a Cot- roceni palotában, ahol a román államfő egyórás be­szélgetés során ismerke­dett a Magyar—Román Ba­ráti Társaság munkájával. Bős — Washingtonban A Duna eltérítése miatt a kutak a folyó mindkét partján elapadtak — je­lentette a helyszínről a The Washington Post. Peter Maas ásványrárói és doborgazi (dobrohosti) tudósításában beszámolt a Duna eltérítéséről, s arról, hogy a szlovákiai parasz­tok, akik elvesztették ivóvi­züket, nem kaptak kártérí­tést — a vezetékes vízre pedig nincs pénzük. A szlovák kormány nagy, nemzeti vívmánynak tekinti a vízlépcsőt, és nem akarja feladni. A lap beszámolt a Duna eltéríté­sével kapcsolatos határvitá­ról, arról, hogy erősödik velünk szemben a naciona­lizmus. találja, hogy Szlovákiában engedélyezzék a magyar helységnévtáblák használa­tát. A kommentár Szlovákia érdekeire figyelmeztet és úgy ítéli meg, hogy a szlo­vák parlament magyar kép­viselőinek interpellációját érdemes megfontolni. Az ügyben megszólított tárcák vezetőinek azt ajánlja: ves­sék össze a kétnyelvű táb­lák tilalmának tényét a Szlovák Köztársaság érde­keivel. „Arról van ugyan­is szó, hogy a kisebbségi régiók kétnyelvűsége az európai mérték tartozéka, amit tiszteletben kell tar­tani, ha azt akarjuk, hogy az önálló Szlovákiát fenn­tartások nélkül demokrati­kus államnak tekintsék.” Izraeli ellenlépés Az izraeli parlament küldöttsége a németorszá­gi szélsőjobboldali kilengé­sek miatt lemondta az er­re a hétre tervezett bonni látogatását, miközben a né­met főügyész, Alexander von Stahl tegnap Jelezte: minden bizonnyal megta­lálták az egy héttel ezelőt­ti, möllni gyújtogatás tet­tesét vagy tetteseit. Őrizet­be vettek ugyanis egy 19 éves möllni fiatalembert, aki vélhetően segítőtársak­kal együtt gyújthatta fel az évek óta ott élő törö­kök házait. A tűzben hár­man lelték halálukat. A német kormány teg­nap szóvivője útján reagált az izraeli kormány előző napi nyilatkozatára. Le­szögezte: Németországban egyes szélsőséges csoportok erőszakos cselekedeteket követnek el, ellenük a tör­vény szigorával fognak fel­lépni. A németek túlnyo­mó többsége megvetéssel sújtja a jobb- és baloldali erőszakot, és ezt kifejezés­re is juttatja. Késik a szabad- kereskedelem Leghamarabb december közepén kerülhet sor a ma­gyar, lengyel, cseh és szlo­vák szabadkereskedelmi megállapodás aláírására, ha a csehek és a szlovákok de­cember 10-ig elfogadják a tervezetet — írta tegnapi számában a varsói Gazeta Wyborcza. Andrzej Aren- darski, a külfölddel való gazdasági együttműködés minisztere szerint nehéz létrehozni a megállapodást, hiszen valamennyi résztve­vő a legkedvezőbb feltéte­lek elérésére törekszik, a legnagyobb akadály azon­ban a politika — minde­nekelőtt Csehszlovákia szétesése, és a magyar— szlovák konfliktus. Magyar—Román Baráti Társaság Iliescu is belép Magyar helységnévtáblák Egy józan hang Hú ez év után az első Li Peng kínai miniszter- elnök tegnap Hanoiba uta­zott vietnami kollégája, Vo Van Kiét meghívására. Ezt megelőzően két évtizede nem járt kínai kormányfő a szomszédos Vietnamban a két kommunista vezetésű ország ellenséges viszonya miatt, amely 1979-ben ha­tár menti háborúhoz veze­tett, miután Vietnam meg­szállta a kínai érdekszférá­ba tartozó Kambodzsát. Kovács Oszkár lemondott Kovács Oszkár jugoszláv miniszterelnök-helyettes tegnap benyújtotta lemon­dását, s két napon belül ő Milan Panic kormányának harmadik tagja, aki távo­zik a kabinetből. Kovács Oszkár azzal indokolta le­köszönését, hogy Milan Pa­nic jelöltette magát a szerb elnöki tisztségre, s mivel a szocialista pártnak — amelynek Kovács Oszkár is tagja — van saját jelöltje (Slobodan Milosevic) erre a posztra, nem maradhat a kormányban. Brit tábornagy Budapesten Sir Richard Vincent tá­bornagy, a Brit Védelmi V ezérkar főnöke Lőrincz Kálmán vezérezredes, a Magyar Honvédség pa­rancsnoka meghívására tegnap — küldöttség élén — négynapos hivatalos lá­togatásra Budapestre érke­zett. Sir Richard Vincent tá­bornagy és Lőrincz Kálmán vezérezredes — az előzetes program szerint — tervet ír alá a két hadsereg 'kö* zötti 1993. évi részletes és az 1994—95. évi együtt­működési irányelvekről. magyárörszag Még pang a keleti piac Nőtt az export, csökkent az import Kedvezőnek értékelte a visegrádi hármakkal a sza­badkereskedelmi tárgyalá­sokat Berényi Lajos, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériu­mának megbízott államtit­kára tegnapi sajtótájékoz­tatóján. A múlt héten Lengyelor­szágban szakértői szinten folytatódott a szerződés, il­letve az úgynevezett gyor­sító, normál és érzékeny terméklisták egyeztetése — mondta az államtitkár. Je­lenleg már csak néhány termék kereskedelmét ille­tően vannak viták. Ilyen például a szén, az acél és a textil, illetve az ezekkel kapcsolatos piacvédelmi kérdések. A külkereskedelem tíz­havi adatait értékelve Be­rényi Lajos elmondta: a kereskedelmi mérleg 433 millió dolláros passzívuma lényeges, 1,2 milliárl dol­láros javulást mutat a múlt év hasonló időszakához vi­szonyítva. Az export 12 százalékkal bővült, értéke S,5 milliárd dollár volt. Reálértékben ez hatszázalé­kos növekedést jelent. Im­portunk három százalékkal csökkent a múlt évihez ké­pest, ami reálértékben szá­mítva 8-10 százalékos visz- szaesést jelent. Az import értéke 8,9 milliárd dollár. Legnagyobb arányban — 38 százalékkal — a fo­gyasztási cikkek kivitele nőtt. Mezőgazdasági cik­kekből 9 százalékkal, gé­pekből, berendezésekből 5 százalékkal többet expor­táltunk, mint tavaly. Im­portunkban csupán az energiahordozók behozatala nőtt 10 százalékkal, a töb­bi árü behozatala csökkent. A kivitel 50 százaléka az Európai Közösségbe, 22,5 százaléka a volt szocialista országokba, 15 százaléka az EFTA-tagországokba, 5 szá­zaléka a fejlődő relációba irányult. A behozott áruk 44 százaléka érkezett az EK-ból, a volt szocialista országok 20, az EFTA-or- szágok 21, a fejlődők 4 százalékkal részesednek az importból. A volt szocialista orszá­gokkal folytatott kereske­delmünk az előző évhez ké­pest javult, de az áruszál­lítások még messze elma­radnak a korábbi években megszokottól. Martonyi János a brüsszeli tanácskozásról A vita próbaköve (Folytatás az 1. oldalról.) kár többször is határozot­tan leszögezte: Budapest a nemzetközi bírósági eljárás beindítását tartja a vita próbakövének. Minden to­vábbi tárgyalásnak ez az alapja; e nélkül bármiféle párbeszéd értelmét veszti. A Hágához benyújtandó kereset megfogalmazása után az érintett feleknek meg kell állapodniuk az át­meneti intézkedésekről, AUDIENCIA A CSÁSZÁRNÁL Példaértékű a Suzuki-vállalkozás Jeszenszky Géza külügy­miniszter december 7. és 12. között hivatalos látogatást tesz Japánban. A magyar diplomácia vezetőjét Tokió­ban audiencián fogadja Akihito császár. Jeszenszky Géza megbeszélést folytat Vatanabe Micsio külügymi­niszterrel, látogatást tesz Mijazava Kiicsi miniszter- elnöknél, és találkozik ja­pán üzletemberekkel is. A külügyminiszter távol­keleti útjáról Herman Já­nos külügyi szóvivő számolt be tegnap. Az út kapcsán Herman János kiemelte, hogy a ho­ni rendszerváltozás óta első alkalommal tesz látogatást Japánban magyar külügy­miniszter. Japán Magyaror­szág igen fontos nemzetkö­zi partnere. Budapest az együttműködés legszélesebb területeit felölelő kapcsolat- rendszer kialakítására tö­rekszik a szigetországgal. A magyar remények szerint a példa- és referenciaértékű­nek tekinthető Suzuki-vál­lalkozás nyomán érdemben bővülhetnek a magyaror­szági japán beruházások. A szóvivő bejelentette azt is, hogy december 3. és 5, között hivatalos látogatást tesz Budapesten Nicolae Tin moldovai külügymi­niszter. miután a Nemzetközi Bíró­ság eljárása akár évekig is elhúzódhat. Az időleges megoldások mibenlétéről az államtitkár nem kívánt részletekbe bocsátkozni, mivel az ezzel kapcsolatos szakértői jelentést még mindig bizalmasan kezelik. Ezzel együtt elmondta, hogy a szakértők szerint elvileg akár a C-variáns le­bontása is megvalósítható. Kinevezések Üj vezetőket nevezett ki tegnap egyes hivatalok élé­re Pungor Ernő tárca nél­küli miniszter, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott­ság elnöke. A vezetői posztokra szóló nyilvános pályázatokat el­bíráló bizottság határozata alapján 1993. január 1-jétől a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke, Pónyai György, az Országos Talál­mányi Hivatal elnöke Szarka Ernő, az Országos Műszaki Információs Köz­pont és Könyvtár főigazga­tója Herman Ákos lesz. Rendkívüli közgyűlés az Akadémián Az intézmény 1993. évi várható költségvetési támo­gatását és az Akadémia ku­tatóhálózatának időszerű kérdéseit tárgyalja meg a Magyar Tudományos Aka­démia ma megkezdődő rendkívüli közgyűlése — tájékoztatta a sajtó képvi­selőit Kosáry Domokos, az MTA székházában tegnap. Az MTA elnöke elmond­ta :az eddigi akadémiarefor­moknak köszönhetően — a szerény körülmények elle­nére is — az intézmény ku­tatószervezete még műkö­dik, azonban elérték a kri­tikus pontot. A nemzetkö­zileg is elismert magyar tudományos élet jelen kö­rülmények között is a világ élvonalában van. Olyan nemzeti érték, melyet meg kell őrizni. A közgyűlésen várhatóan döntenek az Athenaeum Alapítvány létrehozásáról, valamint a kiemelkedő tu­dományos teljesítményt nyújtó kutatók munkássá­gának elismerésére alapí­tandó Eötvös József-díjról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom