Pest Megyei Hírlap, 1992. június (36. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-18 / 143. szám

GODQLLOI XIX. ÉVFOLYAM, 143. SZÁM 1992. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK Bukott a Bukta Szatyorszám vitték Már a mackót is ellopták Nem cáfolta meg rossz hírét a tizenhármas a gödöllői székhelyű BMG Agrárkutató-Fejlesztő Közös Vállalat­nál. Egymillióval megszorozva ennyibe került az, amit a városlakók egyszerűen francia pékségnek ismernek. A vállalat Patak téri üzeméből és üzletéből azonban hó­napok óta nem terjed finom illat a járókelők felé. Üre­sen tátong a kemence, a kíváncsi tekintetet a ,,Zárva” tábla fogadja. A többség lassan már észre sem veszi, hogy ott v,an — volt — a pékség. Miért? Miért kellett bezárni? A válasz talán már a nyitás körülményeiben érezhető volt, de előbb arról illenék Szólni, miért kellett ez a beruházás. Mi indokolta, hogy francia pékséget nyis­sanak? Prieger Károly, a közös vállalat igazgatója első ta­lálkozásunk alkalmával ezt azzal magyarázta, hogy 1990-ben látható volt: csak a kutatás-fejlesztési ered­mények értékesítéséből nem lehet megélni. Közvet­len pénzt hozó tevékenysé­get kerestek. Ügy tűnt, hogy a francia pékség ilyen lesz. Napi 3-4000 péksüte­mény értékesítésével évi hárommillió forint nyere­ség reálisnak látszott az áremelkedések, az infláció akkori ütemének tükrében. Kis kereslet Tavaly júniusban kezdő-, dött a próbaüzem, majd 3000 darabos napi termelé­sig felfuttatták. Az újabb áremelkedések után foko­zatosan csökkent a keres­let. Hónap elején 2500-3000 darab péksüteményt készí­tettek, húszadika után már csak 1200-1500 darabot — és egyre inkább az utóbbi állandósult mindennapra. — Ekkor kezdtünk utá­naszámolni, meddig éri meg — mondta Prieger Károly, aki szerint a mi­nőség stabilizálódott há­rom hónap után. Hat gödöllői és több környékbeli boltba szállí­tottak, s Pesten a Sugár mellett is szerettek volna üzletet nyitni, de a kerületi önkormányzat nem enge­délyezte, mondván, előbb rendezési tervet készíttet. Végül egy-egy üzlet már csak 15-20 süteményt ren­delt, s a szállítási költség darabonként 5 forintra emelkedett. Araikat nem emelték. Március 31-én az G ö döllöí^^öhírtífete se k Pest megyeiek, figyelem! B0- torboltunk: megnyílt Veresegy- házán. Nálunk fél-, és negyed­áron vásárolhat és mindent megtalál. Nyitna: 9—18-ig, hét­végén is! Veresegyház, Csórná- di út 18/A. (112 039/3KX GÖDÖLLŐI HÍRLAP Gödöllő, Szabadság tér 10. # A szerkesztőség vezető­je: Balázs Gusztáv. • Munkatárs: Pillér Éva. • Postacím: Gödöllő, Pf. 14. 3100. Telefax és telefon: (28) 20-796. • Szerkesztősé­gi fogadóóra: hétfőn 10-töl 13 óráig. « Hirdetésfelvé­tel: munkanaposon 8.30-tól 13 óráig a szerkesztőség­ben. igazgatótanács döntése sze­rint kialudt a kemence, be­zárt a pékség. Festegettek Hát igen — mondaná az ember —, a választékot bő­vítette volna a beruházás, de megbukott a fogyasztók pénztárcáján. Mégsem ilyen egyszerií a képlet. Nézzünk más tényeket is! Tavaly nyáron a Fo­gyasztói Érdekvédelmi Szervezet ellenőrei jártak a francia pékségben. A laikus azt gondolná, egy cég ilyen névvel — kuta­tó-fejlesztő közös vállalat — példát mutat a piacon: nézzétek, így kell ezt csi­nálni! Az ellenőrök azon­ban hiányosságok sorát ta­lálták. Nem jelentették be az üzlet nyitását — e nélkül pedig ki sem lehet nyitni. Nem volt vásárlók könyve, nem volt nyitvatartási rend, nem tüntették fel az árakat. Nem volt Köjál­engedély, nem volt hasz­nálatbavételi engedély. Hogy mi volt? Az ellenőrök a BMG-t felszólították: pótolja a hiá­nyosságokat! Ennek 30 nap a határideje. Mielőtt letelt volna, bezártak. Novem­berben nyitottak ismét, amit hatodikén jelentettek be, bár a használatbavé­teli engedélyt csak 28-án kapták meg. Így néz ki egy profi vállalkozás. Ezt — kérdés formájában — sokszor emlegette ma­gában Budai Zoltán pék is, akit már 1990 nyarán meg­kerestek azzal, hogy szük­ség lenne a munkájára a francia pékségben. Ügy gondolta, ez jó váltás lesz, hisz sok- évet lehúzott a vácszentlászlói tsz-pékség- ben, ez az üzem pedig kő- hajításnyira van a lakásá­tól. A francia pékségek Pesten jól beváltak itt a környéken még nincs pár­ja. Kapva kapott az alkal­mon, hiszen magasabb fi­zetést is ígértek, felesége pedig a második gyerekkel '’olt gyesen. Végül mégis csak áprilisban jött el — kikérővel. Kiderült azon­ban, hogy még akkor sem volt munka. Azaz sütni nem lehetett, festegettek, takarítottak. Az egyik munkatársának azért mondtak fel, mert meg­mondta: ő nem ezért jött ide. Csaknem két hónapig munkaszerződést sem kö­töttek Budai Zoltánnal. A betanító francia pékre is sokat kellett várni, de már a második napon megkérdezte tőle az egyik vezető a magyar pékek előtt, hogy elégedett-e a munkájukkal, vagy vegye­nek fel helyettük másokat. Budai Zoltán szerint hi­ba volt a budapesti árakon kínálni a péksüteményeket, a vevők csalódottan tapasz­talták a drágaságot. Az is elképzelhető, hogy ezt a beruházást gondatla­nul tervezték meg. Igaz, a BMG 13 milliót fektetett be, de sűlykészletre már nem futotta; sót és cukrot tettek a mérlegre, úgy mérték ki az adagokat a tésztához. Bár a pékség egy évet sem élt, nagy volt a fluk­tuáció. Budai is hamar az utcára került, nem sokkal azután, hogy négyezer fo­rinttal emelték az alapbé­rét.. A felmondás több szempontból is törvénysér­tő volt. Érdekesség: a pék szakmunkás főnöke, az üzemvezető — az igazgató fia — állattenyésztő üzem­mérnöki képesítéssel ren­delkezett. Dupla költség Arra nincs idő, hogy ki­várják, míg javul a piaci helyzet. A pékséget való­színűleg eladják, talán csa­ládi vállalkozásban jobban hasznosítható. Ez azonban csak az egyik gondja a BMG-nek. Bejelentették a csődöt. A cég történetéhez tartozik, hogy az abádsza- lóki szalmiákszeszüzem sem sikerült. A költségek már a beruházás időszaká­ban a tervezettnek a dup­lájára rúgtak, s a határidő is alaposan csúszott. Az utóbb említett infor­mációkat szerettük volna ellenőriztetni, de Prieger Károly jelenleg kórházban van. Dr. Petrasovits Imre, az igazgatótanács elnöke — aki a döntések végrehajtá­sát részleteiben nem isme­ri —, az ő jelenlétében kí­vánt válaszolni kérdéseink­re. A főkönyvelő pedig nem volt hajlandó lapunk­nak nyilatkozni. Amennyi­ben ennek akadálya elhá­rul, visszatérünk a témára. Befejezésül megemlítjük, hogy — lám, a szegény em­bert az ág is húzza — a vállalat páncélszekrényét ellopták, B. G. Üj színfolt Gödöllőn: a Szabadság téren egy budapesti könyvárus 20 forintért kínál minden könyvet. Az érdeklődésre nem lehet panasz: az első napokban az emberek szatyorszám vitték az olcsón vett olvasnivalót. Az árus ígéri: gyakran jön majd, s folyamatosan cseréli, frissíti készletét (Pillér Éva felvétele) MA DÉLELŐTT Tűzoltóbusz A tűzoltóságot piros ro­hamkocsijáról ismerjük. A technika jobb esetben a laktanya garázsában. vára­kozik, de ha be kell vetni oltásra, mentésre, nemegy­szer balesetek helyszínére, szirénájukról akkor is fel­ismerjük a fecskendős ko­csikat, ha nem is látjuk. Úgy gondoljuk, hogy a legtöbbet a tűzoltók tehe­tik a vörös kakas ellen, pe­dig mi is megelőzhetjük a bajt megfelelő ismeretek­kel. Bizonyára ehhez is segítséget nyújt a ma 10 órakor a gödöllői művelő­dési központ elé érkező tűz- oltóbusz. A propagandajárat a tűz­oltóság munkájával ismer­teti az érdeklődőket. TANGAZDASÁG Határszemle Június 19-én tartja ha­gyományos határszemléjét a Gödöllői Tangazdaság a gödöllői, nagygombosi és kar tali határban. Mozi Városi filmszínház: Beethoven. Színes, szink­ronizált amerikai vígjáték. 18 és 20 órakor. Aszód, autósmozi: Neon City. Színes, szink­ronizált amerikai sci-fi. 18 és 20 órakor. Téves tábla Hol van már a tavalyi hó! Rég biliárdszalon működik a „Patak” helyén ... (Pillér Éva felvétele) Lebontják, hogy felépüljön Bölcsőde helyén panzió Ez a ház bontásra vár Mi legyen a sorsa a Dó­zsa György út 28. szám alat­ti volt bölcsődeépületnek? — vetődött fel a kérdés több ízben a gödöllői önkor­mányzat ülésein. A napok­ban megszületett a döntés. Mivel az épület városké- pileg és műszakilag elavult­nak tekinthető, s nem újít­ható fel gazdaságosan, leg­célszerűbb, ha foghíjte­lekként számolnak vele. Az az: le kell bontani, s a he­lyén új házat felépíteni. Az elképzelések szerint olyan egyemeletes, tetőtér- beépítéses épület jöhet szá­mításba, amely két irány­ból lenne megközelíthető, tehát átjáróházként szol­gálhatna a gyalogosok szá­mára. Funkcióját tekintve kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és szállóhelyi­ségek kapnának helyet benne. Felmerült a kérdés; tu­lajdonba vagy bérbe ad­ják-e a területet. A testü­let az eladás mellett dön­tött, s az ingatlant — pan­zióval vegyes kereskedelmi és vendéglátó-ipari létesít­mény céljára — értékesí­tésre kijelölte. Alapár­ként négyzetméterenként 9500 forintot állapított meg, az értékesítés módjaként versenytárgyalást rendelt el. A pályázatok elbírálását ad hoc bizottság végzi majd, szempontjuk nemcsak a vé­telár összege lesz, hanem a fantáziadús tervezés, az ér­dekes, praktikus ötletek, javaslatok. Karlali programok Évadzáró A hagyományokhoz híven folytatódnak a báli rendez­vények a kartali művelődé­si házban. Június 19-án 17 órától a Horvath-együttes közrerhűködésévél t.inibált tartanak, míg 20-án 20 órá­tól a felnőttek mulathat­nak, ekkor a Kiss-banda gondoskodik a íalpalávaló- ról. A belépődíj 50, illetve 100 forint. 21-én 16 órai kezdettel a művelődési ház művészeti csoportjai évadzáró ün­nepséget rendeznek, az el­múlt évben végzett munka eredményeivel ismertetik meg a közönséget. Az 50 forintos belépődíj akiből be­folyt összeget a csoportok kiadásainak fedezésére for­dítják. A művelődési ház dolgozói és a szereplők minden szülőt, hozzátarto­zót, érdeklődőt sok sze­retettel várnak. Végezetül a júliusi bálok tervezett időpontjai: a ti­niknek július 3-án, 17-én és 31-én 17-tői 22 óráig, a fel­nőttek részére július 11-én és 25-én 20 órától kivilágos kivirradtig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom