Pest Megyei Hírlap, 1992. március (36. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

Alapítvány Tárnokon A nyelvtanulásért ELHUNYT KARINTHY FERENC Karinthy Ferenc Kos- suth-díjas író, életének 71. évében, hosszas betegség után elhunyt. Karinthy Ferenc — Ka­rinthy Frigyes fia — 1921- ben született Budapesten. Dolgozott színházi drama­turgként, újságíróként és műfordítóként. Számos könyve jelent meg, köztük a Don Juan éjszakája, az Epepe, a Budapesti tavasz és a Budapesti ősz. Karin­thy Ferenc fordított többek között Machiavelli-, Mo- liere- és Bonfanti-műveket. A Kossuth-díjjal 1955-ben tüntették ki. Temetéséről később in­tézkednek. Tárnokon, Nyelveiben él a világ elnevezéssel alapít­ványt hozott létre a nagy­község önkormányzatának képviselő-testülete. Az ala­pítvány célja az, hogy a le­hetőségeik szerint hozzá­járuljanak az általános is­kolában az idegen nyelvek elsajátításához, a nyelvta­nulási kedv növeléséhez, s egy tanulási verseny fel­élesztéséhez. Az alapít­ványt a kuratórium úgy kí­vánja működtetni, hogy évenként, minden idegen nyelvből tanulmányi ver­senyt hirdetne a tárnoki általános iskola idegen nyelvet tanuló diákjainak. A verseny kiértékelésére a kuratórium pártatlan, más országokból érkező tanáro­kat kér majd fel. S egyút­tal ezek a tanárok a hely­beli, nyelveket oktató pe­dagógusokat továbbképez­nék. A verseny nyelvenkén- ti két győztesét a kurató­rium egyhetes, a tanult nyelv országában eltölten­dő úttal jutalmazza. A képviselőket az alapít­vány létrehozásában az a szándék vezette, hogy a gyermekek neveltetéséi meghatározó közoktatási reformfolyamatot elősegít­sék. Az alapítvány nem vállal át állami vagy ön- kormányzati feladatolcat, csupán tenni kíván az is­kolaügy változásaihoz elen­gedhetetlen új szemlélet- váltás érdekében. Az ala­pítvány tőkéje 45 ezer fo­rint. A helyi. Tárnokhír cí­mű lapban azokat, akik egyetértenek az alapítvány célkitűzéseivel, arra kérték, hogy erkölcsi és anyagi hozzájárulásukkal támogas­sák az alapítványt. Cristoforo — forró siker PETŐFI-SZA VALÓVERSENY Két döntősünk van Balról jobbra a két döntősünk: Lovas Judit (nagykátai Damjanich Gimnázium) és Hajdú Bernadett (péceli Ráday Tál Gimnázium) mellett a helyezettek: Farkas Her­mina (ceglédi Károlyi Gimnázium), Józsa Anikó (óesai Bolyai János Gimnázium) cs Tóth Csaba (Szentendrei Ferences Gimnázium) „Minden színház életé­ben fontos esemény a be­mutató. A bemutató önma­gában is ünnep. Hát még, ha olyan évfordulóhoz kap­csolódik, mint Kolumbusz partot érése Amerikában, amit évszázadokon keresz­tül az Üjvilág felfedezése, Latin-Amerika mai lakói pedig a két kultúra talál­kozásának évfordulójaként ünnepelnek. Azt hiszem, mi itt Közép-Európában is jog­gal ünnepelhetjük ezt a napot. Amerika ősi kultú­rája Európával találkozván megújult, Európa pedig imulva döbbent rá, hogy az Üjvilág nemcsak temér­dek aranyat halmozott fel, hanem tudást, művészetet, fejlett intézményrendszert és sok-sok emberi értéket is, — Ezekkel a szavakkal kezdte beszédét pénteken este a Cristoforo című új magyar balett ünnepi be­mutatóján Göncz Árpád köztársasági elnök, a ren­dezvény fővédnöke. Az ünnepi eseményen részt vett Richard L. Bal­timore, az Amerikai Egye­sült Államok nagykövet­ségének ideiglenes ügyvi­vője, aki Bush amerikai el­nök üdvözlő sorait olvasta fel a publikum előtt. Az Amerika felfedezésé­nek 500. évfordulója tiszteletére született mű koreográfusa és rendezője Keveházi Gábor, zenéjét Szakcsi Lakatos Béla sze­rezte, a librettót Kóródi Il­dikó írta. A díszletet Csi­kós Attila, a jelmezt Gál Dorina tervezte. A darabot párhuzamos szereposztás­ban adják elő, a címszere­pet Szakály György, illetve ifj. Nagy Zoltán táncolja. A balett zenéjét az Opera­ház 100 tagú zenekara Ko­vács János vezényletével játssza, ám a közvetítés hangfelvételről szól. Ennek oka, hogy a külföldi tur­nék alkalmával — amelyek remélhetően szép számmal lesznek — egy ilyen nagy zenekart nem lehetne utaz­tatni. A Cristoforó az Opera­ház eddigi történetének leg­drágább darabja. Csupán a jelmez- és díszletköltségek mintegy 16 millió forintba kerültek. A pénteki bemutató után a héten keddtől csütörtö­kig mutatják be a Cristo- forót az Operaházban, ezt követően a Budapesti Ta­vasz rendezvénysorozatá­nak programjaként adják elő. „A zsűrinek nehéz dolga van.” Számtalanszor hall­hattuk ország-világ előtt, ki-ki emlékezhet nagy ver­senyek gyakorta elhangzó közhelyére, amikor is a jók közül a legjobbak, nyerők, a győztesek kiválasztása volt a tét, a cél. Amikor szombaton Aszód­ra, a híres-neves Podma- niczky-kastélyba indultam, szinte biztosra vettem: va­lami ilyesfélét fogok halla­ni a felelősségét átérző zsű­ritől. Tévedtem. Unos-unta- lan hangoztatott bölcsele­tek helyett családias légkö­rű, vers- és embercentri­kus vetélkedésnek adott otthont a díszterem. Mintegy ezerötszáz kö­zépiskolás jelentkezett a Petőfi Sándor nevét viselő országos szavalóversenyre. Ezen a szombaton egyszer­Figyeljünk egymásra Ifjúságát Tóth Bálint a váci börtönben töltötte: hu­szonkét évesen tartóztatták le államellenes szervezke­dés vádjával, négy eszten­dőt raboskodott, aztán új­ra hónapokat az ötvenha­tos forradalom veresége után. Hangja abban a tit­kos kórusban szólalt meg, amelyet az ötvenes évek mindmáig tulajdonképpen felfedezetlen „börtönköl­tészete” alkotott: Határ Győző, Faludy György, Kár. páti Kamii, Tollas Tibor, Gérecz Attila társaságában. Válogatott verseinek most megjelent — Krisztinavá­rosi körmenet címet vise­lő — kötetében egész cik­lus fogja egybe rabságban született költeményeit. Tóth Bálint mint költő, akár mítoszok hőse lehetne: neki is pokolra kellett száll­nia, akárcsak Orpheusznak. Versei mégis tanúsítják: tud örvendezni is, van ér­zéke akár az idill iránt, s az elragadtatás mámorát sem követi mindig a zuha­nás. Ám elmerülvén a kor szorongásaiban, vélelmei­ben és hányattatásaiban, nem maradt számára más, mint az, hogy számot ad­jon pokolra szállásairól és tapasztalatairól. Most megjelent kötete szép olvas­mány a rohanó világunk­ban. amikor alig-alig fi­gyelünk a költészetre. és egymásra. — d — iiííig, Híd, ami elválaszt Egy fiatalos lendület, és — a régi szokás szerint — vé­ge a télnek (Vimola Károly felvételei) (Folytatás az i, oldalról.) tató maskarákat Szemlélve megállapíthattam, ötfélékért senkinek nem kell a szédba mennie. Bár a gyomány évszázados, a jel­mezek némelyike toizonyi- tottáj-jyna’i divat sem meg­vetendő! ÍJ^jan a legna­gyobb sikert „Cicciolina ’ aratta, aki leginkább a szi- varozgató „Jasszer Arafat” oldalán mutatkozott. A se­reglet a házakat járván, be­tért a kultúrotthonba is, ahol Rókázás közben éne­keltek, táncra perdültek. Kunya Mihályné Helem- báról szlovákul kezd éne­kelni, majd a második stró­fánál átvált magyarra. — Nagyapám tót' -volt — mondja vidáman, de pmra „Határtalan” farsang szinte senki nem beszéli nyelvüket. Érdekes, hogy épp a húszas évektől vá­lik szinte „kötelezővé” a magyar nyelv, mikor a fa­lu szlovák oldalra került. — Itt mindenki magyar — te­szi hozzá Huszák Antalné — bár nagyapám lengyel volt, apám meg tót. De eb­ből soha nem származott probléma — teszi hozzá. Odakint már melegszik az idő, igazi tavasz van. Azért biztos, ami biztos, ilyenkor szokásosan elége­tik a szalmabábut és be­dobják a folyóba, ezzel te­metve el véglegesen a telet. Van, aki elpityergi magát, pedig a hangulat egyre for­róbb, a jókedv egyre széle­sebb. Nothnagel Ferenc, aki bohócjelmezt öltött, gyermekkorát idézve kese­redett el egy pillanatra. Za­lából jött húsz éve Ipoly- damásdra, és itt megtalálta az igazi otthont. — No, mennen kell, hiszen várnak a gyerekek, ma nekik bo­hóckodom — mondja könnycseppéit letörülve, és belevész a bálozók forgata­gába. A két falu népe, ha végigjárt minden házat, ne­kiindul, hogy megtegye ugyanezt a folyó túlpartján, Helembán is. Átsétálnak á hídon, mely egyelőre csak ilyen rendkívüli ünnepeken híd a folyó két partján élők között. M. G. A Zentai-(egtyéreknek most neC1 kellett órákat utazniuk, hogy találkozbiV’Sanak re öt helyszínen, Budapes­ten, Kiskőrösön, Debrecen­ben, Pápán és megyénk Pe­tőfi életével összekapcsol­ható városában rendezték a középdöntőket. Aszódra 27 diák érkezett az őket felkészítő tanárok­kal és hozzátartozókkal. A versenyzőknek nem kellett dobogóra lépni, talán ettől vált közvetlenné és csalá­diassá az egész. Meg talán a zsűritől, akik először min­denkitől egyetlen verset kértek, majd némi tanács­megtöltene egy egész színi- tanodás osztályt. És bár kétségtelen, a mostani ver­sengés csak egyetlen lép­csőfok, parányi állomás le­het a későbbi nagy meg­mérettetések bevezetése­ként, a tanácskozásról visz- szaérkező zsűri megjelené­sével pattanásig feszült a légkör, megállt a levegő. Aztán megtudtuk, ki be­szélt túlságosan halkan, ki játszotta túl a vers keretét, ki az, aki nem volt elég dinamikus, netán félszeg, Az eredményhirdetés drámai pillanataiban (Hancsovszki János felvételei) kozás után úgy döntöttek, csak a közülük kiválasztott tizenegyet hallgatják meg újból, tőlük várják az újabb produkciót. A végső eredményhirde­tésre várva, találomra vá­lasztottam ki szomorú arcú gyerekeket, így Szurdok Il­dikót is, a Szolnoki Ti- sza-parti Gimnázium má­sodévesét. Nem titkolta, csalódott, jobb eredményt várt. De ő tulajdonképpen csellista, karvezető szeret­ne lenni, egy kis kitérőnek szánta a szavalóversenyt, és voltak nála rosszabbak, ez is valamiféle helyezés, eredmény azért, eljutni a középdöntőig. János Balázs öltönyösen, nyakkendősen érkezett, a Szentendrei Ferences Gim­názium tanulója. Bár nem jutott a legjobb tizenegy­be, azért „a közönség na­gyon .jó volt” mondja, s nem különösen bánja balsi­kerét, szertornázik, foci­zik sokat és szívesen, ked­vel minden labdajátékot, no és az irodalmat. De itt van a barátja és iskolatársa, Tóth Csaba, aki bekerült a jók közé, kérdezzem meg őt is. Utóbbi fiatalember versmondótól szokatlan tö­mörséggel csak ennyit kö­zöl: kedvence Rimbaud. Pest, Fejér, Nógrád, Heves és Szolnok megye itt megjelent diákjai több­ségében színészi ambíció­kat dédelgetnek. Már a most versenyző 27 gyerek izgulós. Ki az, aki tisztán beszél, és éli-mondja iga­zán. Dr. Hódi Istvánná az aszódi gimnázium és Vér­tes István a gödöllői gim­názium tanárai alkották a zsűrit. S miközben Loson- czy Miklós esztéta, a zsűri elnöke, élményszámba me­nő elemzést adott minden egyes résztvevőről, bizta­tást sugároztak valameny- nyien a gyerekek felé. Ta­lán ezért nem volt dráma, hogy voltak kiesettek, mert minden versenyzőről. és produkcióról kristálytiszta és átható jellemzést kap­tunk. Végül is öten indulhat­nak el március 15-én a gödöllői döntőn; ahol a leg­jobbnak ítélt Pecze Tímea (Hatvani Szakmunkásképző Intézet), Lukács Titanilla (Dunaújvárosi Széchenyi Gimnázium) és Árgyellán Adrienn (Egri Gárdonyi Géza Gimnázium) mellett megyénk középiskolái is küzdhetnek majd az orszá­gos verseny győzelméért. Tehát Lovas Judit — aki nem is titkolja terveit: színésznő lesz, de most még a nagykátai Damjanich Gimnázium diákja. Vala­mint Hajdú Bernadett, aki a péceli Ráday Pál Gimná­ziumból érkezett, még csak harmadikos, a döntőn sze­retné Petőfit sok oldalról bemutatni, talán az Útiraj­zok közül mond el egyet- kettőt. Fekete Ildikó

Next

/
Oldalképek
Tartalom