Pest Megyei Hírlap, 1992. március (36. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-24 / 71. szám

TYR-TU KO RI ISMERETTERJESZTÉS Köz? - Játék? A jó öreg McLuhan Gutenberg-galaxis című művében vészkiáltóan küsz­ködött korunk nagy talál­mánya, a televízió térhó­dítása ellen. Nem véletle­nül festett oly sötét képet. A jövő évezred embere — úgymond — a képernyő rabja. Elfogadja a készen kínált információkat, a vé­leményeket kritikátlanul lenyeli. A mindenevő szá­mára eltűnik az írott szó fantáziaserkentő varázsa. Mintha csak a szocioló­gus vészharangját kongat­nák a Közjáték megterem­tői is. Mintha, hiszen az eredeti elképzelés rend­kívül vonzó, mi több, ne­mes: találkozzanak a test­vérmúzsák a képernyőn. Villantsuk fel néhány pil­lanatra a nagy gondolkodó­kat. (Legutóbb éppen a világirodalom remekírója, Dosztojevszkij, előtte pe­dig Petőfi foroghatott a sírjában.) Mi végre mazsolázzák ki a hatalmas életművekből az igazgyöngyöket? Netán azért, hogy a nyájas néző — legjobban akkor jár, ha a Közjáték helyett — le­kapja könyvespolcáról a köteteket, s ezeket lapozza? Avagy ismeretterjesztő szándékkal szépen sorban felvonultatják a világ- és a magyar történet nagyjait? Netán azért, hogy a nézők 5 késő esti órákban a ma­gas művészet oltárán ál­dozzanak? A vájt fülű, a Szakember, az irodalmat, a művészetet értő és igénylő aligha befogadó e néhány perces torzókra. Az átlag­néző pedig azonnal csator­nát vált. Akkor mi végre? Csupán egy képtelen mű­faj képtelen eszköztárát ér­hetjük tetten. Megközelíthetjük a témát onnan is: miért ne enged­hetné meg magának a tévé 1-es csatornája, hogy sza­bad teret adjon a kísérle­tezésnek? Miért fosztanánk meg a nagyérdeműt az avantgárd minijáíék él­ményétől? Épp e minősége miatl. Esszenciájában tálal­ják elénk a nagy filozófiai gondolatokat, a nagyszerű képi megoldásokat, a bra­vúros vágásokat. Ám a cso­dálatos gondolatokat kiolt­ják a zseniális képek — ál­művészet születik. A stáb tagjai — a felelős szerkesztő, Jókai Lóránt, a szerkesztő, Katona Zsuzsa és a rendező, Balogh Zsolt — bizonyára úgy gondol­ják: nagyot'alkottak. Kér­dezzék meg McLuhant. „Ha följutunk..” Bízhatunk a költőkben, a váteszi szóban. Bízha­tunk, ha felidézzük Nagy Gáspár szavait a temetet- lenekről, akiket — nem hittük, hogy megérjük — eltemettek. A betiltott vers egykoron kézről kézre járt. Azután elült a vihar, s a költő szavát egyre ritkáb­ban hallottuk. Bizonyára azért is, mert szerénysége határtalan. Hi­szen amikor Stifner Gábor, a Társalgó szerkesztő-mű­sorvezetője faggatta, ő a költészetről és mestereiről — Nagy Lászlóról, Kormos Istvánról, Csoóri Sándor­ról — szólott legszíveseb­ben. Ám a műsorvezető jól tudta: ezt nem azért teszi, hogy megkerülje a témát. A középnemzedékhez tar­tozó költő ugyanis szíve­sen szól a pannonhalmi diákévekről, tanítóiról, mindazokról, akik élete meghatározói voltak. Tisz­tában van értékével, s a jö­vőbe néz. Azzal foglalkozik, hogy mi múlt el és mi ma­rad. Akarunk-e följutni, és oda-e, ahová valaha vágy­tunk? Közszolgálat. Március vé­gére lejár a Művelődési Minisztérium közművelő­dési pályázata. Kovács Fe­renc osztályvezető a Nap­közben mikrofonja előtt szólott a nemes célról: jó lenne ismét feléleszteni a kisközösségeket, hogy az énekszó, a néptánc, a ze­ne, a népi mesterségek kö­zös eszmeisége összehozza a társakra vágyókat. Erdősi Katalin Országos kiállítás A közeljövőben rendezik meg az Élő népművészet című országos népművésze­ti kiállítást, immár 10. al­kalommal. A Pest megyei alkotó népművészek e kiál­lításra szánt munkáit 1992. április 15-16-17-én, reggel 8 órától délután 17 óráig vihetik előzsűrizésre, a Bu­dapesti Művelődési Köz­pontba. Cím: Bp., XI. Sza- kasits Árpád u. 55. Petrás Anna veszi majd át a pályázóktól beérkező anyagokat. S ezennel fel­hívjuk az alkotók figyel­mét arra, csak ez a három nap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy előzsűrizésre átadhassák alkotásaikat. Enélkül ugyanis az orszá­gos kiállításon nem vehet­nek részt. A csillagászat a kultúra része A hernádi polgármesteri hivatal kertjében kultúránk két markáns jelképe áll: egy napóra és egy székely ka­pu. Jelen vannak, mint iparművészeti tárgy, mint az idő és a tér jelképe, de tekinthetjük őket az ősi bölcsesség és művészet szimbólumainak is. Ezúttal a napóra alkotó­ját, karai László amatőr csillagászt kerestem fel. Mint megtudtam, élete többször is tragikus fordu­latot vett. Az ELTE gya­korló éves, újságíró szakos hallgatója volt, amikor egy ’56-os verséért, hosszú tár­gyalássorozat után kizárták az ország összes egyetemé­ről és főiskolájáról. Sokféle munkával próbálkozott — többek közt a Pest Megyei Hírlap nagykőrösi mutáció­jánál is dolgozott —, míg­nem tavaly leszázalékolták. SZÉPSÉG ÉS NYUGALOM — Mióla vonzódik a csil­lagászathoz? — Középiskolás korom óta érdekel, de komolyan a ’70-es évek közepétől kezdtem vele foglalkozni, amikor az emberek kicsi­nyes önzése és egymás el­leni acsarkodása miatt végképp elkeseredtem. Van, aki ilyenkor begubó- zik, van, aki káromkodik, én a csillagászatba temet­keztem. — Mindenkit lenyűgöz a csillagos égbolt, de azért kevesen kezdik alaposab­ban kutatni. Miért éppen ezt a bonyolult, sok. tanu­lást igénylő elfoglaltságot választotta? — A távolság és a nagy terek vonzottak, de a csil­lagászatban megtaláltam azt a szépséget, rációt és megingathatatlan nyugal­mat is, a mii az emberi tár­Pilisszántó nem nagy fa­lu, alig kétezer lelket szám­lál. Nincs középfokú iskolá­ja és igen szűkösek a mun­kalehetőségei. Még azt a huszonegy gyereket is ne­héz lenne itt elhelyezni, aki pár hónap múlva végzi el az általános iskolát. A nyolcadikosok osztály­főnöke, Siposné Kotroczó Irén, aki huszonegy fiú és leány jövőjéért aggódik. Még nem minden iskolából kapott visszajelzést, ahová tanítványai jelentkeztek. Amit biztosan tud, hogy ed­dig tíz gyereket vettek fel a jelentkezési lapon első­ként megjelölt helyre. MEGÁLLJÁK A HELYÜKET?- — Tizenegyen szakközép­iskolákat, kilencen szak­munkásképző intézeteket jelöltek meg első helyen, egyetlen diák próbálkozott gimnáziummal — számol jegyzeteiben Siposné Kot­roczó Irén, majd így foly­tatja: — Választásukat te­kintve kilencven százalék­ban úgy találtam, hogy a gyerekek képességeiknek megfelelő iskolát jelöltek tneg. Ketten lőttek kicsit túl a célon, nem a tehetsé­gük, hanem szorgalmuk miatt, de érdekes módon sikerült a felvételijük. Már csak az a kérdés, hogyan állják meg a helyükét négy évig! Arra is volt példa, hogy valaki „alulértékelte” magát. Az egyik fiú, aki a nyolc év alatt szinte végig Továbbtanulási gondok a pilisi térségben A szakmunkástanulókat nem vállalják kitűnő tanuló volt, megelé­gedett volna egy szakmun­kásképzővel, hogy mihama­rabb autószerelő lehessen. Hónapokig győzködtem a szüleivel együtt, hogy-, leg­alább egy szakközépiskolát jelöljön meg első helyen — és másodiknak maradhat a szakmunkásképző. — Ketten jelentkeztek a pilisvörösvári közgazdasági szakközépiskolába, ame­lyik a gimnázium mellett működik. Idén ősztől új koncepció szerint működik az iskola, néhány tantár­gyat németül tanítanak mindkét intézményben és a nyelvi felzárkóztatás miatt nulladik osztályt indítanak. Egyik tanítványomat eluta­sították, mivel nem érte el a felvételihez szükséges né­gyes átlagot, a másikat vi­szont — az értesítés szerint — a gimnázium nulladik osztályába vették fel. Nem nagyon örül, mert szakmát szeretett volna tanulni. KESERŰ TAPASZTALATOK — A gyengébb bizonyít­ványon, vagy sikertelen fel­vételin kívül volt-e más in­dok is, amivel elutasították a jelentkezőket? — Áz egyik fiúról, aki elektroműszerész szeretett volna lenni és a bizonyít­ványával meg a tudásával nem is volt semmi baj, az alkalmassági vizsgán derült ki, hogy színtévesztő. Öt át­irányították egy másik is­kolába, mechanikaiműsze- rész-tanulónak. A szak­munkásképzőkbe jelentke­zők között volt több olyan, akit azért nem vettek fel, mert nem talált olyan mes­tert, aki tanulónak vállal­ta volna. A CUKRÁSZMESTER PÉLDÁJA — Ez igen keserű „ke­nyér”! — teszi hozzá el­gondolkodva. — Azok az üzemek és vállalatok, ame­lyek régen szakmunkáskép­zéssel foglalkoztak, többsé­gükben tönkrementek, vagy privatizálódtak. Az intéze­tek tanműhelyei kevés gye­reket tudnak fogadni. Ma­radnak tehát a vállalkozó mesterek, akik közül sajnos nem egy visszaél a helyze­tével és óriási összegeket kér egy tanuló elvállalá­sáért. Negyvenezer forint­nál nem is adjátk alább! Itt már sajnos nagyon erősen dominál a pénz. Nem min­dig a legjobb képességű gyerekek nyernek felvételt, hanem azok, akiknek a szü­lei meg tudják fizetni a mestert. — Persze nem mindenki ennyire anyagias — hang­súlyozza az osztályfönöknő. — Itt van például az a pi­lisvörösvári cukrászmester, aki felajánlotta, hogy fel- veSk és beiskoláz olyan ta­nulókat, akiknek nem sike­rült a felvételijük, s mind­ezt ingyen! — Mi történik azokkal a gyerekekkel, akiket nem vesznek fel sehová? — Űk a Pest Megyei ön- kormányzati Hivatalban működő pályaválasztási ta­nácsadóhoz fordulhatnak, ahol nyilvántartják, melyik iskolában maradtak még üres helyek. ★ A gimnáziumba irányí­tott gyerek ügyében felke­restem a piiisvörösvári gimnázium és szakközépis­kola igazgatónőjét, aki el­mondta, valószínűleg fél­reértés történt, de semmi­képpen nincs ok aggoda­lomra, mert az első három évben, beleértve a nulladik évet is, ugyanaz a tananyag a két iskolában; csak har­madik osztályban jelentkez­nek a különbségek. Addig csak annyiban különbözte­tik meg a két intézményt, hogy a gimnáziumban — a tananyagon kívül, fakulta­tív rendszerben — számí­tástechnikát, a szakközépis­kolában gyors- és gépírást tanúinak. (pachner) sadalmakból hiányolok. Az égbolton van valami gyö­nyörű állandóság, amely mellett nevetségesen kicsi­vé zsugorodnak a hétköz­napok gondjai. ELŐADÁSOK A MEGYÉBEN — Hogyan válhat valaki amatőr csillagásszá? — Ahogy nőtt az érdek­lődésem, egyre több köny­vet olvastam el, szabad- egyetemi előadásokra jár­tam, végül beiratkoztam a TIT csillagászati és űrku­tatási szakosztályai által rendezett levelező tanfo­lyamra. Előttem az 1974-ben ki­állított, kiváló minősítésű oklevél, dr. Kulin György és Zombori Ottó vizsgabi­zottsági tagok aláírásával. — Mire jogosít ez az ok­levél? — Előadásokat tartha­tok, szakköröket vezethe­tek, Tíz-tlzenkét éve ala­posan ki is használtam ezt a lehetőséget, rengeteg elő­adást tartottam szerte a megyében, három évig szakkört is vezettem. Hosz- szú szünet után, tavaly ősszel ismét indítottam egy szakkört, általános iskolás gyerekeknek. Nagyon lel­kesek és szorgalmasak! Közös munkával már ké­szítettünk két kézi távcsö­vet is. Mutatja a két kisebb távcsövet, majd egy jóval nagyobbat, a szóba sarká­ban, melynek kényesebb részei, kis zsákokba van­nak bugyolálva. — Tudja, nem hiszem, hogy a környéken akad még egy iskola a hernádin kívül, amelyik hajlandó 30 ezer forintot áldozni egy csillagászati távcsőre. A porvédő zsákokat egyéb­ként a polgármester asz- szony varrta rá! — Mondják, hogy ön szívügyének tekinti a csil­lagászati ismeretterjesztést. Miért? — A — sokszor — kiszá­míthatatlan „földi” törté­nésekkel szemben a koz­moszban nem fordul elő törvénysértés. Megismerve a világegyetem működésé­nek törvényeit, az ember­ben — világnézetétől füg­getlenül — megerősödik a hit, hogy a Föld, mely mindannyiunk lakóhelye, egy magasabb rendű szer­vezettség része. Az ember ráébred saját kicsiségére, és egyben saját nagyságára is! AZ EGYIK : LEGSZEBB — Ez valóban Így van. Számomra is óriási élmény volt, amikor például elő­ször tudatosult bennem, hogy Naprendszerünk a Tejútrendszernek csak egy kis galaxisa, és még csak nem is a közepén, hanem valahol a sárijában. Önnek mi volt az első, emlékeze­tes élménye? — A Jupiter négy legna­gyobb holdjának, a Galilei- holdaknak a megfigyelése 1974-ben, első távcsövem­mel. Lenyűgözött a tudat, hogy a hozzánk legköze­lebb eső hold is tőlünk 700 millió kilométerre kering! — A csillagászat a kul­túrának szerves része kel­lene hogy legyen — mond­ta végük — Nem véletlen, hogy az egyik legősibb tu­domány, arról nem is be­szélve, hogy a csillagokhoz és a Holdhoz kapcsolódó legendakor a humán kul­túra egyik legszebb feje­zete! Pachncr Edit Örömének Pátyon Lassan már egy hónapja annak, hogy a pátyi műve­lődési házban megkezdő­dött a gyerekek ének-zenei oktatása. Hetente három csoportra bontva, egy-egy órában ismerkedhetnek meg a résztvevők az ala­pokkal, vagyis a szolfézs- zsal, énekléssel, s néhány egyszerűbb hangszer — dob, furulya, cintányér — kezelésével. Ügy tűnik, a pátyi gyere­kek szeretnek énekelni, s keveslik az iskolai énekok­tatást. Péntekenként, fél háromtel kezdődően mint­egy hatvan diák vesz ré°zt a fogl-úkozá‘.okon. A siker arra ösztönzi a művelődé;; ház vezetőit, hogy az ének mellett hangszeres oktatást is bevezessék a közeljövő­ben. Talán szeptembertől megvalósulhat ez az elkép­zelés. A cél, mellyel elindítot­ták az énekoktatást, az volt, hogy megkedveltessék a nótázást az alsó tagozato­sokkal. Néhányukkal már sikerült. Bár az is lehet, velük nem kellett meg­szerettetni az ének-zenét, úgyis kedvelték. Csak örömmel járnak olyan helyre, ahol újabb dalokat tanulhatnak, fejlesztve meglévő tudásukat. S ha­tással lehetnek pajtásaik­ra, ők is bekapcsolódhat­nak, kedvet kaphatnak a közös éneklésre. J. Sz. I. Pilisszántó Körültekintő választás Március, .utolsó hetében új vezetőt választ a pilis­szántói óvoda élére a helyi önkormányzat. A régi ve­zető nyugdíjba vonulása miatt megüresedő helyre két pályázat érkezett: Lo­vász Ferencnéé, a jelenlegi helyettesé és Papucsek Mi- hályné óvónőé. A lehető legjobb válasz­tás érdekében Szőnyi Jó­zsef polgármester közvéle­mény-kutatást tartott az óvodában, titkos szavazást kért, és személyesen, négy- szemközt is beszélt a dol­gozókkal. Ritka és köve­tendő ez a körültekintő előkészítés!

Next

/
Oldalképek
Tartalom