Pest Megyei Hírlap, 1992. március (36. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-24 / 71. szám

SZENTENDRÉTŐL JAPÁNIG Hittek az ügyben Még az elején, 1985-ben, amikor a Vörösmarty tér oroszlános kútját szerelik. Balról Wlassics Zoltán igazgató, mellette Gerencsér Gyula kőszobrász és Vincze István művezető A kicsik jobban állják a versenyt 8ÓSKIÍT0N MEGSZORONGATTÁK A KÉPVISELŐKET A szerencse mindig tudja, hová kell szegődnie. Csak az arra érdemeseket jutal­mazza: a szorgalmas em­bert, aki bizakodó hittel másokat is buzdít. A kegyes adománnyal nem jó vissza­élni, mert szerencsénk könnyen elfordulhat tőlünk. Wlassics Zoltán, a szent­endrei Kandeláber Világí­tástechnikai és Fémipari Rt. elnök-igazgatója soha­sem kergetett álmokat. Mérnökember lévén racio­nálisan felmérte feladatait, s mint egy külkereskedelmi ügynökség főosztályvezetője végezte munkáját. Aztán 1982-ben Ráday Mihály városvédő egyik műsora megváltoztatott valamit. Utólag immár elmondható, egy életpályát módosított, jóllehet akkor ezt még sej­teni sem lehetett. Akkor csupán annyi történt, hogy Wlassics Zoltán megdöb­benve konstatálta, misze­rint a Vár alatti — arra la­kott egyébként ő is — Lo­vas utcából a javítás kivi­hetetlensége miatt ki akar­ták selejtezni a régi kan­delábereket. Minden ízében ellenkezett a „durva" terv ellen, s hamarosan levélben közölte Rádayval, misze­rint igenis megmenthetők a századfordulón készült, mű­emlék jellegű tárgyak. Egyeztető megbeszélések sorozata következett, végül a hitetlenkedés ellenére en­gedélyezték egy kandeláber felújítását. A kétkedők nem tudhatták, hogy az akkor ötvenes éveiben járó jelent­kező fiatalon, apja mérleg- műhelyében leste el a va­sasszakmák fortélyait — s maga is jó kezű mester lett. Az eredmény hamarosan megszületett, a kandeláber elkészült. Öröm és elisme­rés övezte a tettet, igen ám, csakhogy harminckét darab ilyen kandeláber sorsa volt kérdéses. Ekkor Wlassics Zoltán javaslattal élt az il­letékesek felé, tegyenek közzé egy felhívást, s aki akar — társadalmi munká­ban — csatlakozzon. Meg­lepően sok jelentkező vála­szolt, akik közül sikerült ki­választani a legjobb tizenöt dolgozót. És a munka el­kezdődött: egy négyszer négy méteres garázsban. Este és hétvégeken dolgoz­tak, ingyen, panasz nélkül, lelkesen. Örültek annak, amit tettek. ★ Amikor 1982 októberében a harminckét felújított kandelábert felállították, majd amikor Podmaniczky- emlékéremmel jutalmazták a munkát, egy barátsággal összekovácsolódott csapattá váltak. S ami a fontos, egy- re-másra érkeztek a beje­lentések, hogy ilyen jelle­gű munkára az ország min­den részében szükség len­ne. Ha akartak volna, sem térhettek ki a döntés elől: ezzel a munkával tartósan és hivatásszerűen kell fog­lalkozni. Először másodál­lásban alapítottak gmk-t, majd egyre többen főállás­ban, de még mindig a ga­rázsban. illetve ahogyan a megrendelések sokasodtak, bérelt pincékben dolgoztak. Valamennyien szinte kihaló mesterségeket műveltek: réz és kovácsoltvas meg­munkálásával. kőfaragással foglalkoztak. S az elismerés sem maradt el, olyan fel­adatokkal bízták meg a csa­patot, mint a Belváros, a Lánchíd, az Opera korhű belső világításának elkészí­tése. E nagyobb munkák során elkerülhetetlenné vált egy állandó, nagyobb telep­hely kialakítása; így vásá­rolták meg Szentendrén a Kőzúzó utcai telket, s kezd­tek építeni. A szervezet korszerűsítésének ideje 1990-bcn érkezett el — részvénytársasággá alakul­tak. Közben persze a régi külkereskedelmi kapcsola­tokra építve exportálták termékeiket: a közeli euró­pai országok mellett Ang­liával, Svájccal, Kanadával s Japánnal is szélesítették kapcsolataikat. Ez utóbbi­val ígéretes üzlet előtt áll­nak. ★ Wlassics Zoltán a már­ciusi kitüntetettek közül Eötvös Löránd-díjat vehe­tett át. Sok elismerés érte már, de mind közül ez a legkedvesebb. Az egész életúthoz képest csekély ez az utóbbi tiz év — a nagy dolgok mégis ekkor szület­tek. S ez nem történhetett másért, mint hogy vala­mennyien hittek az ügy­ben. A sóskúti könyvtár „csor­dultig” megtelt, mely egy­részt a témával — a ma­gyar mezőgazdaság hol­napja —, másrészt a „pa­rádés” előadógárdával ma­gyarázható, Nem gyakori eset, hogy két parlamenti képviselőt és egy megyei főtisztségviselőt egyszerre szorongathat meg a sóskú­ti lakosság. Bogárdi Zoltán újfent bizonyított, nemhiába őt tartják a szövetkezeti át­alakulási törvény egyik legjobb ismerőjének. A hazai mezőgazdaság meg­reformálásáról hangozta­tott elképzelései pedig azt igazolják, hogy ötleteit a tapasztalatból meríti. DÁN SZISZTÉMA Néhány alapgondolat, s egyben válasz a kérdések­re is. A kormány, az MDF és maga Bogárdi Zoltán — ellentétben a térségben ke­ringő hírekkel — nem szö­vetkezetellenes. — Magyarországon 150 éve létezik szövetkezeti mozgalom. Mi nem a ha­gyományos, jól bevált szö­vetkezeti formák ellen emeltünk szót, hanem amit a pártállam honosított meg szovjet példákra — mond­ta Bogárdi Zoltán. —Sze­mély szerint is állítom, a kibontakozás egyik garan­ciája a dán szisztéma sze­rint működő szövetkezeti forma, mely nem a meny­angol font ausztrál dollár belga frank (100) dán korona finn márka francia frank görög drachma (100) holland forint ír font japán yen (100) kanadai dollár kuvaiti dinár német márka norvég korona olasz líra (1000) osztrák schilling (100) spanyol peseta (100) portugál escudo (100) svájci frank svéd korona USA-dollár ECU (Közös Piac) nyiségi, hanem a minősé­gi termelésen alapszik. Elébe menve a jelen levő sasadosok kérdéseinek, egyben arra is kitért, miért ellenzi a szövetkezetek rt.- vé való átalakulását. — A mamutgazdaságok monopolhelyzetre törek­szenek a kisgazdaságok rovására. Márpedig a mi­nőségi termelés motorja a verseny, a versenyhez pe­dig sok kisgazdaság kell. Ne sokat termeljünk, amit nincs kinek eladni, hanem keveset, ami szép, jó, és van rá piac is. Hogy valójában mi megy végbe a mezőgazdaságban manapság, arra jellemző két adat. Az 1945-ös föld­reform a magyar földterü­let 27 százalékát érin­tette, míg a mostani át­alakulás a 70—75 százalé­kát. S mindezt úgy kell megélni, hogy közben a mezőgazdaság működjön. Mindez felér egy újkori honfoglalással — mondta Bogárdi Zoltán. TÉVES HIEDELEM Dr. Sztáray Mihály, a Pest Megyei Kárpótlási Hi­vatal vezetője alapos és átfogó képet nyújtott az átalakulás és kárpótlás jo­gi kérdéseiről. Erre már csak azért is szükség volt, mert mint az a kérdések­ből és hozzászólásokból is kiderült, sok tsz-ben ma­guk a végrehajtók sem is­136,32 139,12 60,70 61,94 231,64 236,30 12,28 12,54 17.48 17,88 14.04 14,32 40,99 41,83 42,35 43,21 127,28 129,88 59,54 60,74 66,65 68,05 269,84 275,34 47,68 48,64 12,15 12,39 63,44 64,72 677,48 691,08 75,51 77,03 55.37 56,47 53,54 53,62 13,15 13,41 79.88 81.44 97,52 99,48 merik igazán a törvénye­ket, vagy pedig úgy alkal­mazzák, ahogy azok a szá­mukra előnyösek. Szólnunk kell egy úgy­szintén téves hiedelemről, mely a magyar agrárértel­miség jövőjét illeti, s mely kérdés — a rossz interpre­táció miatt — kormány- ellenes hangulatot teremt az érdekeltek közt. ELÉRTE CÉLJÁT — A magyar agrárértel­miség 90 százaléka nem közvetlenül vesz részt a ter­melésben, hanem csak ad- minisztratíve. Nyugaton ez a szám mindössze 5 száza­lék. Nyilván nem ez kevés, hanem a miénk sok. Az agrárértelmiségre igenis szükség van — hangsú­lyozta a képviselő. — De oly módon, hogy jelen le­gyen a termelésben és köz­vetlenül irányítsa a mun­kákat. Összességében a sóskúti rendezvény elérte azt a célt, amit a körzet parla­menti képviselője. Jávor Károly szánt a fórumnak: felnyitotta az emberek szemét egy sor vitás kér­désben. A jó szervezés minde­nekelőtt a helyi önkor­mányzat érdeme, melyhez az MDF, a Kisgazdapárt és a KDNP helyi szerveze­tei is hozzájárultak. Matula Gy. Oszkár Tisztább lesz Ráckeve Ráckeve nemcsak mű­emlékeiről ismert. Híres üdülőkörzet, s országszerte kedvelt a városi turisták előtt. Az agglomeráció majdnem legnagyobb, 300 hektáros idegenforgalmi övezetébe tartozik az An­gyali-, a Kerekzátony- és a Somlyósziget, valamint az Üj telep, a Tókert sor és a Keszeg sor. A város tavaly 400 ezer forint nettó árbevételre tett szert az idegenforgalom­ból. Az idén hasonló ösz- szegre számítanak, melyet közmű és útkarbantartás­ra fordítanak. A ráckevei önkormányzat saját költ-» ségvetéséből hozza rendbe a folyópartot, és esőbeállód kát is épít majd a buszra várakozóknak. Az összké­pet rontják az illegális sze­métlerakó helyek. Ezek megszüntetésére 120 ezer forintot szánnak. örülhetnek a vállalko­zók, de az üdülőtulajdono­sok már kevésbé. A meg­szűnt üdülőhelyi átalány­díj helyett az idén vendé­genként és éjszakánként — huszonnyolc óra eltelte után — 30 forintos napidí­jat fizetnek a szállodák. Nem adózik viszont a fi­zetővendéglátás, ha mun­kavégzéshez veszik igény­be a szállóvendégek. Az Angyali- és Somlyó- szigelen tovább folyta­tódik a villamosítás, amely­hez a lakosság másfél mil­lió forinttal járult hozzá. A csatornázás még várat magára, ehhez viszont nem lenne elegendő a város 320 millió forintos összköltség­vetése sem. I. M. Építkezők, asztalosok, vállalkozóki Cseh—Szlovákiából importált komplett tetőanyagok, asztalos minőségű fűrészáruk kedvezményes áron, 14 000-től 20 000 Ft/mMg, minden méretben, tölgy lépcsőlapok, korlátok minden méretben, kazettás bejárati ajtók domború üveggel, kaphatók és megrendelhetők További kínálat: faforgács lapok, farostlemezek, hajópadlók, fenyőlambériák pipaléccel, szegélylécekkel, minden méretben kapható, 600—800 Ft/m2. Faipari gépek (700-as vastagsági gyalugép, 450-es egyengető gyalugép, egy láncmaró gép) eladók Várom kedves vásárlóimat! Türgyiné Fa- és faáru-kereskedői Veresegyház, Csokonai út 3. (a malom mellett), szombaton 8-tól 14 óráig. Nyitva: 8-től 16 óráig, Vasvári Éva Ön az, akinek ott kell lennie ÖKO 1 im PRO TEC Nemzetközi Környezetvédelmi Szakkiállítás és, Konferencia Budapest Kongresszusi Központ November 25-27. Részvételével és a korszerű, környezetbarát technológiák, berendezések bemutatásával, az új stratégiák megismerte­tésével Ön is hozzájárulhat a környezetvédelmi problémák megoldásához. A kiállítás a hazai és külföldi cégek, szakem­berek és üzletemberek legjelentősebb magyarországi talál­kozója lesz. A rendezvény kiváló alkalmat nyújt az e területeken működő szervezetek és gazdasági társaságok bemutatására, ta­pasztalatcseréjére és igen kedvező piaci lehetőségeket kí­nál számukra. Kérjük, hogy kiállítói igényét a szervezőnél jelentse be. ELITEXPO Kft. Budapest, Pozsonyi út 30. 1137 Tel./fax: 129-5098 Érvényben: 1992. március 23. VALUTAÁRFOLYAMOK Pénznem Vételi Eladási árfolyam 1 egységre forintban

Next

/
Oldalképek
Tartalom