Pest Megyei Hírlap, 1992. március (36. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

Atomtudósexport Irak több mint ötven atomtudóst toborzott a volt Szovjetunióból — közölte vasárnap a Dresdner Mor­genpost című német lap. Az újság munkatársai a berlini Schönefeld repülő, téren találkoztak két atom­szakértővel, akik éppen úton voltak egy Bagdad kö­zeli katonai intézménybe. Jegor Belouszov, a lézer- technika szakértője és Vik­tor Bakunyin, a nukleáris robbanófejek specialistája elmondta, hogy havi 10 000 dolláros fizetéssel öt évre szóló szerződést írtak alá az irakiakkal. Belouszov, az uráli Arzamasz—16 zárt vá­rosban dolgozott, míg Ba­kunyin Dnyepropetrovszk mellett, egy atombombákat gyártó katonai üzemben. (Havi fizetésük 50 dollárt tett ki.) Nave/ kiábrándult Václav Havel csehszlo­vák elnök szerint az or­szág alkotmányos helyze­te súlyos, de még súlyo­sabb lesz a júniusban ese­dékes parlamenti választá­sok után, amikor kormányt kell majd alakítani. — Nem lesz se kormá­nyunk, se elnökünk, a par­lament pedig megbénul — mondta mélységes kiáb­rándultsággal a hangjában az eddigi csehszlovákiai politikai fejlemények fö­lött. Jeszenszky Géza külügy­miniszter szombaton Bolo­gnában rövid, kötetlen meg­beszélést folytatott Gianni de Michelis olasz külügy­miniszterrel. Az eszmecseréin általában a térség időszerű problémái kerültek szóba, elsősorban a jugoszláviai helyzet, ame­lyet egybehangzóan úgy ítéltek meg, hogy az ENSZ- csapatak megjelenése pozi­tív irányba fordíthatja az események menetét, előse­gítheti a politikai rendezést célzó tárgyalások folytatá­sát. Kitértek a kétoldalú, magyar—olasz kapcsolatok kérdéseire is. — Kapcsola­taink problémamentesek és a korábbi időszakhoz képest minőségileg magasabb ren­dűek — hangoztatta Gianni de Michelis a találkozó után. A két külügyminiszter kö­zösen elnökölt a Közép- Európáról tartott tanácsko­záson, amelyet az Aspen Institute nevű külpolitikai társaság rendezett politiku­sok, gazdasági vezetők és politi'katudósok részvételé­vel. Jelképesnek és figye­EMEKIRAT Jovanka Broz, az egyko­ri jugoszláv államelnök, Jo- szip Broz Tito özvegye két­millió dollár értékű ameri­kai ajánlatot kapott, hogy elsőként adhassák ki em­lékiratait — közölte vasár­napi cikkében a Veeernje Novosti című belgrádi na­pilap, A kézirat egy svájci bankban van letétben. A DPA jelentése szerint az özvegyet 1980-ban. az el­nök halála után. az akkori politikai vezetés az emlék­irattól vaf.ó állítólagos fé- ’°,Tnében félreállította. Külföldi események egy mendefknn ü ABDUL HASIM MUTALOV üzbég kormányfő ma kez­dődő budapesti látogatásán a diplomáciai kapcsolatok fölvételét rögzítő jegyzéken kívül államszerződést és több gazdasági szerződést is aláír Göncz Árpád köztár­sasági elnök, Antall József kormányfő, valamint a gaz­dasági vezetők is megbeszélést folytatnak vele. A BIZTONSÁGI TANÁCS 22 ezer fős békefenntartó erőt küld Kambodzsába, hogy a sokéves polgárháború után biztosítsák a fegyvernyugvást és a demokratikus választások előkészítését. AZ ÉSZAKÍR EGYHÁZAK több lelkésze titkos pár­beszédet kezdett az ír Köztársasági Hadsereg és a töb­bi protestáns, félkatonai szervezet vezetőivel — a tűz­szünet megteremtésének reményében. ŰJABB 14 ISZLÁM SZÉLSŐSÉGES letartóztatásáról számolt be a hét végi adásaiban az algériai tévé. ELSŐ ÍZBEN tartottak vasárnap parlamenti választá­sokat Kamerunban 25 év után. A MONGOL NÉPI FORRADALMI PÁRT hét végi kongresszusi határozata szerint ezentúl a konfucianiz- mus és a humanizmus eszméjével demokratikus tár­sadalom kialakításán munkálkodik. KISSINGER SZERINT elsőbbséget kell adni a közép­európai demokráciák támogatásának, mert ott remény van a sikerre, s nem szabad őket maradéktalanul a szabadpiac kegyelmére bízni, éppúgy, ahogy a háború után Nyugat-Európával sem tették ezt meg. MDF-állásfoglalás a világkiállításiéi Az MDF Országos Vá­lasztmánya 1991 áprilisá­ban már határozatot hozott arról, hogy az 1996-os vi­lágkiállítás budapesti ren­dezéséért mindent el kell követni. Most, hogy a Világkiállí­tásokat Rendező Iroda fő­városunknak adományozta a rendezési jogot, az MDF Országgyűlési Választmá­nya az ezzel kapcsolatos, jórészt meddő viták lezárá­sát javasolja, leszögezve: mostantól a megvalósító tetteknek kell következ­niük. Ezért felkérik az ország- gyűlési pártokat, az illetékes testületeket, társadalmun­kat, a házai és határainkon túli honfitársainkat egy­aránt, hogy a lehető leg­teljesebb összefogás jegyé­ben járuljanak hozzá az Expo sikeres megrendezé­séhez, valamint az 1100 éve e hazában élő magyarság jó hírnevének megerősíté­séhez. A Magyar Demokrata Fórum Országos Választmánya visszautasítja mindazon csoportok törekvéseit, amelyek az itt-ott tapasztalható, jelentéktelen szélsőjobboldali megnyilvánulásokat az MDF politikájának vagy szelle­miségének „szövetségeseiként” akarják beállítani. Március tizenötödike ünnepéhez közeledve javasolják, valamennyi politikai erő vessen számot önmagával, va­jon mit tett eddig hazánk talpraállításáért, s mit szán­dékozik tenni a jövőben a magyarságért, s a nélkü­lözhetetlen nemzeti együttmunkálkodás megteremtéséért. A valóban szabad sajtónak meghatározó szerepe van a kölcsönös megértés megteremtésében, de az MDF Orszá­gos Választmánya leszögezi: csak részrehajlás nélkül, va­lósághű tájékoztatással válhat előítélet-mentessé. „Maiajiittfink Arany Jánossal” Arany János születésének 115. évfordulójáról emlé­keztek meg szombaton és vasárnap a költőóriás szü­lővárosában, Nagyszalontán és a közeli Nagyváradon. Vasárnap délben a meg­emlékezéssorozat központi eseményeként harangzúgás közepette leleplezték Arany János üíő bronzszobrát, Kiss István alkotását. A szoboravatás előtt először Todor Albert, Nagyszalonta frissen megválasztott pol­gármestere, majd Kiss Já­nos, a Nagyszalontához Arany János életútja révén kötődő Nagykőrös polgár- mestere mondott beszédet. A szobrot pontban délben Mihoc Mátéi, Nagyszalonta korábbi polgármestere, és Horváth Andor, a román művelődési minisztérium államtitkára leplezte le a város központjában levő parkban. Beszédet mondott Andrásfalvy Bertalan ma­gyar oktatási és művelődési miniszter, a Magyarok Vi­lágszövetségének nevében Csoóri Sándor elnök, Ab- rudan Octavian, Bihar me­gye helyettes prefektusa, Radu Enescu író és esszéis­ta, a romániai írószövetség elnökségének tagja és loan Moldovan, a Família című irodalmi hetilap főszerkesz­tője. Az ünnepséget záró beszédet Kiss István szob­rászművész, a város szülöt­te mondta, aki a többi kö­zött kijelentette, hogy „ha­zajöttünk Arany Jánossal Nagyszalontára”. Az ünnepségen mintegy ötezren vettek részt, köz­tük magyarországi (Nagy­kőrös, Túrkeve, Hajdúbö­szörmény, Gyula, Sarkad) és romániai városok kül­döttségei. Jelen voltak a Romániai Magyar Demok­rata Szövetség országos küldött-tanácsának tagjai is. Új munkamegosztás a Fidesz-frakcióban A Fidesz-frakción belüli új munkamegosztásról dön­tött a hétvégén Berekfüri- dőn tartott kétnapos ülésén a párt országgyűlési képvi­selőcsoportja — ezt vasár­nap Karcagon sajtótájé­koztatón jelentette be Or­bán Viktor frakcióvezető. Elmondta: külső szakértők bevonásával a kormányzati struktúrához igazodó kabi­netrendszert hoznak létre a frakció keretében. Személyi változásokról is döntött a frakció. Orbán Viktor bejelentette: április 1-jétől az Országgyűlés al­kotmányügyi, törvényelő­készítő és igazságügyi bi­zottságának munkájában Ader János helyett Trom­bitás Zoltán, a nemzetbiz­tonsági bizottságban Fodor Gábor helyett Wachsler Ta­más vesz részt. A költség- vetési, adó- és pénzügyi bizottságban Ungar Klára helyett lesz más képviselő, akinek személyéről később, döntenek. A személyi vál­tozásokat Orbán Viktor a megnövekedett tennivalók­kal indokolta. E döntések kapcsán utalt arra, hogy a’ fővárosi önkormányzatban ezentúl offenzívabb maga­tartást fog tanúsítani az- Ungár Klára vezette frak­ció, míg Áder Jánosra az országos választmány elnö­keként hárul rendkívül sok tennivaló. zös vállalatok, beruházások formájában. A tanácskozáson Zbig­niew Brzezinski volt ame­rikai nemzetbiztonsági ta­nácsadó — aki a térség jó ismerője — elmélyült elem­zésében megkülönböztette a térségen belül Magyaror­szágot, Csehszlovákiát és Lengyelországot, mint azo­kat az országokat, amelyek­nek a leginkább esélyük van arra, hoigy felzárkózza­nak Európa fejlett feléhez. — Ezért a nyugati támo­gatásnak, elsősorban műkö­dőtőke-beruházások formá­jában, ezekbe az országok­ba kellene irányulnia — fejtette ki. lemre méltónak ítélhető, hogy az elnökségre a ma­gyar külügyminisztert kér­ték fel Gianni de Michelis társaságában — annak je­leként, hogy Magyarország megkülönböztetett figye­lemben részesül. A tanácskozáson megfo­galmazódott, hogy Olaszor­szág külpolitikai orientáció­jában a közép-európai tér­ség elsőrendű fontosságra tejt szert, és Róma jelen kíván lenni a térségben és igyekszik hozzájárulni an­nak felzárkóztatásához. Az olasz vállalatok gazdasági stratégiájában kiemelt he­lyet kapott az együttműkö­dés ebben a térségben, kö­Társelnököltek Bolognában Jeszenszky és Michelis Európa real mentési Front hivatalos lapja szombati számában „Für Lajos otthon marad,” című, külön keretben ki­emelt írásában a védelmi minisztérium sajtóirodájá­ra hivatkozva közli, hogy a magyar honvédelmi mi­niszter szombati látogatá­sára nem kerül sor. (A lap nem említi a miniszter be­tegségét.) Az Azi ezután az­zal folytatja az írást, hogy: — Für úr, akinek revizio­nista nyilatkozatairól szó esett a lap hasábjain, a BBC-nek adott és február 25-én sugárzott interjújá­ban megismételte korábbi állításait. Azt hangsúlyoz­ta, hogy kormánya a szom­széd országokban élő ma­gyar kisebbségek védelmét Magyarország nemzetbiz­tonsága részének tekinti, és ennek a célnak a meg­valósítása érdekében min­den jogi és diplomáciai esz­közt igénybe fog venni. Annus Antal elmondta: a megbeszélések hangulatát egyértelműen megalapozta az, hogy a román védelmi miniszter megértéssel, min­denfajta mellékgondolat nélkül vette tudomásul, hogy magyar kollégája, Für Lajos betegsége miatt nem tehetett eleget meghívásá­nak. Közlése szerint a ro­mán miniszter az ügy fon­tosságából indult ki, és a magyar állásponttal egybe­csengően a román félnek is az volt a véleménye, amint az a vele való meg­beszéléseken is érzékelhető volt, hogy rendkívül fontos az együttműködés tovább­fejlesztése: az együttműkö­dés eredményes, amiben pedig félreértés, félreérthe- tőség vagy félremagyarázás van, azt meg kell beszélni. Az altábornagy kijelentette, hogy Für Lajos miskolci beszédével kapcsolatos ro­mániai sajtókampánynak sem érzékelte semmiféle káros hatását. A két ország közötti Nyitott Égbolt egyezménnyel -kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az úttö­rő szerepben láttatja a vi­lágban a két államot, hi­szen ilyen egyezményt má­sok még. nem kötöttek, így az példaértékű lehet. — Annál is inkább, hogy az éppen Románia és Magyar- ország között jött létre. En­nek a dokumentumnak pél­daértéke lehet a két mi­nisztérium és hadsereg kö­zötti más kapcsolatokban, más területeken is — kö­zölte. Theodor Stolojan minisz­terelnök szombaton a déli órákban fogadta Annus An­tal altábornagyot, a Honvé­delmi Minisztérium köz- igazgatási államtitkárát, aki aznap délelőtt érkezett küldöttség élén hivatalos látogatásra Bukarestbe, akit egy magyar szakértői kül­döttség is elkíséri, melynek tagjai román kollégáikkal szimpóziumon vesznek részt a „Nyitóit Égbolt” témakö­rében. Annus Antal altábornagy a román miniszterelnöknél tett látogatása után a kö­vetkező rövid nyilatkozatot adta a sajtónak: — A hivatalos látogatás­ra a két minisztérium és a hadsereg közötti korábbi megállapodásnak megfele­lően került sor. A magyar miniszter megbetegedett, ám az ügy fontosságára való tekintettel nem szeret­tük volna elhalasztani ezt az utat. Románia védelmi minisztere megértéssel ló-; gadta ezt a tényt, és na­gyon jó hangulatban, az ed­digi jó együttműködésnek megfelelően beszélgettünk közös dolgainkról. Ügy gon­doljuk, mindkét országnak alapvető érdeke az, hogy ezen a területen a kapcso­latok továbbra is rendezet-: tek legyenek és fejlődjenek, tartalmasabbá váljanak. Ezért vagyunk itt és azt hi­szem, minden feltétel meg­van ahhoz, hogy ezt a kül­detésünket teljesíteni tud­juk. Az Azi, a Nemzeti Meg­Rendezett, kapcsolatokat zóhelyen; pokolgépes ak­ciót hajtottak .végre a szavazást megelőző éjsza­kán egy-két szavazóhelyi­ségnél, másutt tartalékos katonák és szerb milicis- túk zaklatták a szavazó­bizottságok tagjait. Egészé­ben véve azonban a sza­vazás nagyobb rendbontás nélkül zajlott le. Montenegróban vasárnap minden incidens nélkül szavaztak a köztársaság polgárai a maradék Jugo­szláviához történő csatla­kozásról’ Csak a szerb és a montenegrói vezetés óhajtja fenntartani a jugo­szláv államiságot, a köztár­sasági ellenzék éppen ilyen fenntartások miatt helyez­kedett szembe a népszava­zással. Az ellenzék hang­súlyozza, hogy a függet­lenség esetén is megkapná Szerbia a tengeri kijára­tot, pusztán emiatt kár teljes egyesülést hirdetni Megfigyelők szerint a nép­szavazás kimenetele nem kétséges: a szavazók min­den bizonnyal az egyesü­lést választják. Mind komolyabb mére­teket öltenek a fegyveres összecsapások Vinkovcinál — jelentette a zágrábi rá­dió vasárnap, amely beszá­molt arról is, hogy a szerb szabadcsapatok állandóan provokálják a horvát had­sereg alakulatait. A jelen­tés szerint Mirkovci irá­nyából több mint 100 grá­nát hullott a városra. Há­rom horvát katona megse­besült. Vinkovciban egész éjszaka robbanások hallat­szottak. Dubrovniknál a szövet­ségi erők gyalogsági fegy­verekből tüzet nyitottak a horvát állásokra. Gospic környékén is többször megsértették a tűzszüne­tet. Népszavazást tartottak a hét végén Boszniában, ahol a köztársaság függetlensé­géről voltak hivatottak dönteni a szavazópolgárok. Szinte biztosra vehető a referendum sikere, mivel az első napon már leadta voksát a szavazásra jogo­sultak 46,9 százaléka. Még a szerb többségű körze­tekben Is viszonylag sokan járultak az urnákhoz. Az eredményeket kedden te­szik közzé. A népszavazást akkor tekintik érvényes­nek, ha a szavazásra jo­gosultak több mint ötven százaléka leadja voksát. Szombaton kisebb inci­densek voltak több szava­Szerbia + Montenegro = Jugoszlávia

Next

/
Oldalképek
Tartalom