Pest Megyei Hírlap, 1992. február (36. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

Az első ENSZ-cstks Felmérni a világ helyzetét Szabad György sajtótájékoztatója Nem szándékos kitérő Világméretű elhárítás Jelcin „röptét" Világméretű rakétaelhá­rító rendszer létrehozását szorgalmazza New York­ban, a Biztonsági Tanács csúcsértekezletén elmon­dandó beszédében Borisz Jelcin. Az orosz elnök be­szédének egyes részleteit a Reuter brit hírügynökség szivárogtatta ki még a ta­nácskozás előtt. — Ügy gondolom, eljött az idő ar­ra, hogy a világközösség védelme érdekében meg­fontoljuk egy átfogó rend­szer létrehozását — idézte a hírügynökség az orosz el­nököt, aki egy olyan ra­kétaelhárító rendszer meg­alkotását szorgalmazza, amely az amerikai űrfegy­verkezési program tovább­fejlesztett változatán ala­pulna, magába ötvözve egy­úttal az orosz védelmi rend­szer kidolgozása során al­kalmazott csúcsszintű tech­nológiát is. Azeri támadás Hrum elesett Az azeri katonai erők pénteken nagyszabású tá­madást indítottak Hegyi- Karabahban. Az orosz tele­vízió és a NeGa orosz saj­tóügynökség jelentései sze­rint a harckocsizó egységek támogatta offenzívát az autonóm terület határától néhány kilométerre lévő Agdamból indították Kara- bah központja, Sztyepana- kert irányában. Helyi forrá­sok szerint a közigazgatá­silag Azerbajdzsánhoz tar­tozó, ám többségében ör­mények lakta Hegyi-Kara- bah elleni támadásban több ezer fegyveres vesz részt. A NeGa úgy tudja, hogy a támadásnak vannak áldo­zatai is:’ A behatoló erők kézére került Hram telepü­lés. A beszámoló kitér ar­ra is, hogy örmények vé­delmezik Askeran városát és a harcok folynak több más településért is. John Major brit kor­mányfő nyitotta meg pén­teken, közép-európai idő szerint délután az ENSZ 46 éves történetének első csúcstalálkozóját. Az egy­napos ülésen, azt vizsgál­ják, milyen megnövekedett szerepet játszhat az ENSZ a nemzetközi béke és biz­tonság erősítésében. Ma­gyarországot, a BT nem állandó tagját — Antall József kormányfő helyett — Jeszenszky Géza külügy­miniszter képviseli az ülé­sen. A brit kormányfő után, aki mint a BT soros elnö­ke nyitotta meg a kezde­ményezésére összehívott tanácskozást, elsőnek But- rósz Gáli, az ENSZ főtit­kára szólalt fel, javasolva: hívják össze a jövőben rendszeresen az ilyen jelle­gű találkozókat, hogy a ve­zető politikusok felmérhes­sék a világ helyzetét. Gáli igen nagy hang­A szlovák parlament pén­teken a bősi vízi erőműépí­tésének befejezése mellett foglalt állást. A Jan Carno- gursky kormányfő állal elő­terjesztett Bősről szóló kor­mányjelentést a parlament 76 igen szavazattal 12 el­lenében 20 tartózkodás mel­lett tudomásul vette. Carnogursky a szavazást megelőző beszédében hang­súlyozta, hogy Csehszlová­kia számára csak olyan megoldás fogadható el, amely lehetővé teszi az áramtermelést és a hajó­zást. Mint mondotta, azt az áramot, amit 1990 óta viszonylag olcsón termel­hettek volna meg, még mindig valutáért kell im­portálni. Hangsúlyozta emellett, hogy a Duna— Rajna—Majna csatorna szeptemberi megnyitásával súlyt adott a demokrácia, az emberi jogok globális érvényesülésének, kiemel­ve a politikai pluralizmus, a kisebbségi jogok jelentő­ségét. — Az ENSZ története mutatja, hogy politikai aka­rattal, kezdeményező erő­vel kis országok is jelen­tős szerepet játszhatnak és nagyobb mértékben hozzá­járulhatnak az ENSZ cél­jaihoz, mint a katonai vagy gazdaságiéra —mondotta. Francois Mitterrand fran­cia államfő közölte: orszá­ga kész rá, hogy szükség esetén 48 órán belül ezer, egy héten belül további ezer főnyi katonai sze­mélyzetet az ENSZ rendel­kezésére bocsásson béke­fenntartó akciókra, ö is támogatta a javaslatokat, hogy a világszervezet meg­előző diplomáciával töre­kedjék a viszályok elhárí­tására. jelentősen megnő majd a hajóforgalom. Az APA osztrák hírügy­nökség jelentése szerint Carnogursky leszögezte, hogy további kutatások és szakértői vizsgálatok nem hátráltathatják a bősi be­ruházás befejezését. Askar Akajev elnök rende­leté nyomán két német kör­zetet hoznak létre Kirgizsz- tánban. A Komszomolszka- ja Pravda pénteki jelentése szerint a rendelet úgy in­tézkedik, hogy a körzetek Egy csepp méi A Mir nek sem jut A Független Államok Közösségében tapasztalható élelmiszerhiány valóban univerzális méreteket ölt: már az űrben is érezhető. A Mir űrállomás legénysé­ge legutóbb például mézfo­gyasztását volt kénytelen csökkenteni, egyszerűen azért, mert az őket ellátó teherűrhajóval egy csepp sem érkezett. A TASZSZ jelentése szerint az indok­lás csupán annyi, hogy a je­lenlegi elosztási rendszer­ben nehéz jó minőségű mé­zet találni. Valerij Polikov, az űrhajósok élelmezésével foglalkozó szolgálat vezető­je utalt arra, hogy ez nem csupán a méz esetében van így... Rabságban az imám Tűz ima után Tüzet nyitottak pénteken a karhatalmi erők az algíri Esz-Szunna mecsetből kijö­vő tömegre. A mecset egyi­ke a rendőrségi és katonai erők által korábban körül- vetteknek. A szemtanúkra támaszkodó AP-jelentés szerint az incidens az ima után történt, amikor a mecsetből kijövök ócsárol­ni kezdték a biztonságia­kat. A lövöldözésben né- hányan megsebesültek. Az AFP jelentése szerint az ima végeztével letartóztat­ták Sejk Jazid fundamen­talista imámot, a mecset papját. német származású kirgizek vezetése alatt álljanak. A dokumentum német nyelvű iskolák és egy kirgiz—né­met bank létesítéséről is intézkedik. A volt Szovjet­unió területén mintegy két­millió német él. (Folytatás az 1. oldalról.) A házbizottság javaslata szerint hétfőn folytatják és le is zárják a Társadalom- biztosítási Alap idei költ­ségvetéséről szóló törvéay- javaslat általános vitáját, ugyanez a cél a munka törvénykönyvéről szóló tör­vényjavaslat, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat ügyé­ben. Kedden folytatódik a jogi rehabilitálásról intéz­kedő, valamint a második kárpótlási törvényjavaslat általános vitája. Jelentős számú interpel­lációt követően az árak megállapításáról szóló tör­vényt módosítják, majd ha­tályon kívül helyeznek egyes rendelkezéseket a ki­Surján László népjóléti miniszter pénteken felavat­ta a pápai kórház új uroló­giai részlegét. A 20 ágyas egység a lakosság széles kö­rű összefogásának eredmé­nye. A helyi vállalkozók Pápa Egészségügyének Ja­vításáért elnevezésű alapít­ványt hoztak létre, ebből támogatták a bővítést, a város és a környék iparo­sajátítással összefüggő jog­szabályokból. Megkezdődik az általános vita a kár­pótlási jegyek életjáradék­ra váltásáról szóló törvény- javaslat felett. Az MTI munkatársának kérdésére Szabad György elmondta, hogy Alexander Dubcek, a Cseh és Szlovák Szövetségi Gyűlés elnöke valóban betegsége miatt volt kénytelen már máso­dik alkalommal lemondani budapesti látogatását. El­képzelhető, hogy a prog­ramra már a jövő héten sor kerül, mert Alexander Dubcek külön is kinyilvá­nította: nem szeretné, ha az a látszat alakulna ki, hogy szándékosan kerüli el Budapestet. sai pedig két kezük mun­kájával. Hozzájárult a költ­ségekhez a helyi önkor­mányzat és több gazdasági egység is. Az urológiai rész­leg átadásával még nem fejeződött be a pápai egész­ségügyi hálózat korszerűsí­tése, hasonló összefogással újítják fel a belgyógyásza­tot és a sebészetet is. Az MSZOSZ a hírek nyomában Hol a háttér? Szlovák döntés Nem engednek Bősből Kirgizsztán Két német körzet Új kórházrész avató ja Meghívták a minisztert A MEGELŐZŐ DIPLO­MÁCIÁN A Fő HANG­SÚLY. Most jött el az az idő. amelytől a második világháború vége felé az ENSZ-et megteremtő dip­lomaták csak vágyakozhat­tak. Akkor a hadművele­ték, majd később a hideg­háború akadályozta meg, hogy az általuk megalko­tott Biztonsági Tanács, mint a világszervezet béke- fenntartó és a nemzetek együttélését garantálni hi­vatott testületé valóban rendeltetésének megfele­lően működjön. Hosszúíév- tizédekig—-ugyanis megosz­tott világunkban a Bizton­sági Tanács propaganda- manőverek színhelye volt, s az öt állandó nagyhata­lom vétójoga visszaütött, s megakadályozta, hogy e fontos szerv a világ bizton­ságát szilárdító döntéseket hozzon, s ki is kényszerít- hesse azok megtartását. A hidegháború vége és a nagyhatalmak között tá­madt új kapcsolatrendszer már eddig is a Biztonsági Tanács felértékelődését és hatékonyságának növeke­dését idézte elő. Gondol­junk csak .arra a szerepre, amit e testület Irak kuvai­ti agressziójának visszave­résében játszott szankciói­val, még ha közvetlenül katonailag nem is vehetett részt, az alapokmány elő­írásai miatt, a Sivatagi Vi­har hadműveletben. A kék sisakosok, az ENSZ tagál­lamai által rendelkezésre bocsátott erők az elmúlt időkben nem egy konflik­VILÁGPOLITIKAI FIGYELŐI AZ ÚJ VILÁGREND ALAPOZÁSA tus békés rendezésében nyújtottak segítséget, s e misszió teljesítése közepet­te kétszázan közülük vesz­tették életüket. Most vi­szont az a New York-i ta­nácskozás, amelyet a Biz­tonsági Tanács állam-, il­letve kormányfői szinten tartott tegnap New York­ban, olyan dokumentumot tárgyalt, amely■ elsősorban azt célozta, hogy már az­előtt, hogy a helyi viszá­lyok fegyveres konfliktu­sokká fajulnak, a Bizton­sági Tanács megelőző dip­lomáciai tevékenységgel hatékonyan gátolhassa meg az ellenségeskedések kirob­banását. Ehhez azonban új világ­rend megalapozására van szükség, amely feltételezi a Biztonsági Tanács tagjai közötti őszinte, partneri együttműködést. A cél az, mint egy diplomata szavai­ból már szállóigévé vált, hogy a békefenntartók ne afféle „romeltakarítást vé­gezzenek” egy fegyveres helyi konfliktus után, s a háborúskodásban „széttört cserepeket” próbálják ösz- szeilleszteni a békés ren­dezési kísérletben, hanem, hogy olyan dinamikus dip­lomáciai tevékenységet fejt­senek ki megelőzően, amely eleve megakadályozza, hogy a viszályok fegyveres összecsapásokba fajuljanak. Ha a testület megkapja a szükséges felhatalmazáso­kat, az új világrend meg­alapozásának hatékony biz­tosítója lehet, s felléphet a fegyverkezés, a nemzetközi terrorizmus és -az agresz- sziókra törő erők és eset­leg államok ellen. A New York-i csúcs sok szempontból kedvező idő­pontban ült össze. Nemcsak a hidegháború vége ad al­kalmat a hatékony béke- fenntartó gépezet megte­remtésére. A világ első számú szuperhatalmának, az Egyesült Államoknak jövőbeni politikáját meg­határozza, hogy Bush el­nöknek novemberben az urnáknál kell megküzdenie azért, hogy újabb négyéves hivatali időszakot nyerjen a Fehér Házban. Major. brit kormányfő, akitől a csúcs ötlete származik, jú­nius tájban méretteti meg kormányzatát az albioni voksolás során. Jelcinnek, aki jelenleg a hatalom sán­cain belül van még talán több esztendeig, a szovjet utódállamok legnagyobb és legmeghatározóbb orosz köztársaságában, el kell is­mertetnie magát mint nagy tekintélyű nemzetközi politikust ahhoz, hogy a Független Államok Közös­ségének összetartásában megőrizze mostani vezető szerepét. S így lehetne to­vább sorolni az indokokat arra, hogy miért kedvező a jelenlegi időpont arra, hogy a nagyhatalmak az új vi­lágrend megalapozásában való részvételükkel igye­kezzenek saját közvélemé­nyük előtt is mind nagyobb népszerűségre szert tenni. MÁS LÁTÓSZÖG, ELTÉ­RŐ ÉRTÉKELÉS. Izraelben derűlátó módon értékelik a most befejeződött moszkvái közel-keleti értekezletet. Mint megjegyzik,' először ültek le a jertizsálemi dele­gátusokkal az öbölbeli arab államok képviselői, s bizottságok jöttek létre a környezetvédelem, a fegy­verkezéskorlátozás és a menekült.ügy problematiká­jában, s ezek. újabb ülése­zéseiben is megegyezés szü­letett. Ugyancsak kedve­zően ítélik meg, hogy Wa­shington valamelyest eny­hítette álláspontját a meg­szállt területeken létreho­zandó új zsidó települések kérdésében, s Jeruzsálem így joggal remélheti, hogy megkapja a tízmilliárd dol­láros hitelre szóló ameri­kai kormánygaranciát a volt Szovjetunióból beván­dorló zsidók szükséges ott­honteremtéséhez. Másik nézőpont szerint a moszkvai értekezlet sem­mit sem ért el tulajdon­képpen. Szíria és Libanon távolmaradt, a palesztinok bojkottálták a menekült- ügyi megbeszéléseket, s a megszállt területeknek adandó bármiféle izraeli autonómia még csak szóba sem került. Az, hogy né­hány, a lényeget nem érin­tő bizottság további tár­gyalásaiban megegyeztek, mit sem változtat azon — hangoztatják e vélemény képviselői —, hogy a kö­zel-keleti békés rendezés messzebb van, mint bár­mikor, a megvalósulástól... Árkus István Az MSZOSZ bírósághoz fordul, ha a kiszivárogtatott hírek igaznak bizonyulnak, és a Társadalombiztosítási Főigazgatóság valóban el­rendeli körlevélben a be­tegségi pénzek után a 44 százalékos munkaadói és IQ százalékos munkavállalói járulék befizetését. Az MTl-hez eljuttatott ezzel kapcsolatos állásfoglalás éppen ezért felkéri a Tár­sadalombiztosítási Főigaz­gatóságot, tartózkodjon ettől a lépéstől. A társadalom- biztosítási törvény módosí­tását ugyanis" a parlament még nem fogadta él, a ko­rábbi törvény, illetve MT- rendelet pedig erről a kér­désről ném rendelkezik. Ilyen körülmények között a főigazgatóság körlevele tör­vényi háttér nélkül intéz­kedne. Hogyan tovább, agrárértelmiség? 16-7. okJ.il)* Az erdő asszonya <#. oldal) Déli autópálya vagy autóút (fi. oldal) Segélvkonfereiicia Washingtonban (19. oldal) Halálos panes a pincében <23. oldal) Nagy Ferenc és a bandungi konferencia (24—25. oktal) „Kert-Ma gyár ország" — Gcr.fból (26. oldal) Kinn marad-e a medve? (32. oldal) Somogyi Győző történelmi arcképcsarnokából A művész kiállítása Kővágndrsün és Itudapeslcn (Cikkünk a 27. oldalon) Politikai cs 31.* Ár.»: lí forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom