Pest Megyei Hírlap, 1991. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

Szerb válasz, knvát döntés Az erőszak ösztönöz Szerbia szombaton késő este elfogadta az Európai Közösség béketervét. a megfigyelők kiküldését is, azzal a kikötéssel, hogy a külföldi megfigyelők polgá­ri személyek legyenek. Elő­zőleg Belgrádban ismertet­ték Hans-Dietrich Genscher német külügyminiszter utolsó figyelmeztetését Szerbiához, amelyben meg­erősítette: Belgrad az Euró­pai Közösséget elutasításá­val lépésekre kényszeríti. „Aki az erőszakkal lehetet­lenné teszi a tárgyalásokat, az ösztönzi az amúgy is erősödő irányzatot, Hor­vátország és Szlovénia egyoldalúan bejelentett füg­getlenségének elismerését” ■— mondotta Genscher. A horvát kormány, bár nem hirdetett általános mozgósítást, kilátásba he­lyezte azt, s felszólította Stipe Mesic szövetségi el­nököt, hogy a „szerb ag­ressziót nem helyeslő többi köztársasági képviselővel együtt” adjon több utasítást a jugoszláv néphadsereg­nek. Az államelnökségtől a továbbiakban követeli a horvát közlemény: a hadsereg szüntesse be és akadályozza meg a „lázadó­terrorista erők katonai for­rásokból történő felszerelé­sét, csökkentse az alakula­tok létszámát a békelét­számra, és hozza összhang­ba horvátországi tevékeny­ségét a köztársasági szerve­kével”. A szombat esti szerb és horvát álláspont tehát le­hetővé teszi, hogy az Euró­pai Közösség a béketerve­zet kedvezőbb változatát valósítsa meg, ami nem te­szi szükségessé egyoldalú döntések meghozatalát és Szerbia kiiktatását a béke- előkészítésből. A hadsereg utasítására vonatkozó hor­vát álláspont azonban újabb feszültséget teremt, s minden bizonnyal csak óha­jokat rögzít. Ezt jelzi, hogy Szlavónia térségéből újabb összecsapásokat jelentettek. A hadsereg állítása szerint a horvát er..k tüzet nyitot­tak egy katonai konvojra, s egy katona meghalt, né­gyen megsebesültek az Eszéktől 15 kilométerre délre történt, összetűzésben. Je kin Rigában A „fekete sapkások" mennek Borisz Jelcin vasárnap nem hivatalos látogatáson Rigában tartózkodott, ahol találkozott Anatolijs Gorbu­novs lett elnökkel — kö­zölte Ivars Godmanis lett miniszterelnök. Jelcin Gor­bunovs vendégeként érke­zett Rigába. A látogatással kapcsolatos „titkolózást” és a szűkszavú infomációkat a miniszterelnök az állambiz­tonság és az orosz elnök biztonságának védelmével magyarázta. A lett rádió korábbi jelentése szerint Jelcin a balti függetlenség­gel kapcsolatos gorbacsovi álláspontról tárgyal, A függetlenség közeled­tének jeleként helyi idő szerint vasárnap hajnalban 109 fegyvertelen „fekete sapkás” hagyta el a köz­társaságot. Godmanis köz­lése szerint maradtak szov­jet katonák Lettországban, de nem bocsátkozott becs­lésekbe a köztársaság terü­letén lévő szovjet csapatok, illetve a belügyi alakulatok létszámát illetően. A szuperpat foment dönt Önként nem távozik Az USA védőszárnya alatt Az iraki agressziós tö­rekvések megújulásától tartó Kuvait védelmi szer­ződést akar kötni az Egye­sült Államokkal — jelen­tette a Reuter az emírség védelmi miniszterére hivat­kozva. Ali Szabah Asz-Szalem Asz-Szabah sejk azt nyilat­kozta egy hétfőn megjelenő helyi újságnak, hogy rö­videsen Washingtonba lá­togat, és megállapodást ír alá, amelynek értelmében az amerikaiak fegyvereket fognak felhalmozni Kuvait- ban, és közös hadgyakorla­tokat is tartanak majd ott. A kuvaitiak félelmei szerdán megnőttek, amikor iraki katonák partra száll­tak a Kuvaithoz tartozó, stratégiai fontosságú Bubi- jan-szigeten. Az incidenst elítélte az ENSZ és többek között az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is. Mihail Gorbacsov vasár­nap ismét értésre adta, hogy nem kíván távozni a szovjet elnöki posztról. Ezt a szovjet televíziónak és az amerikai CNN tévéhálózat­nak adott interjúban közöl­te. A népképviselők kong­resszusának hétfőn kezdő­dő üléséről szólva azt mondta: a köztársaságokkal egyeztetett álláspontot fog­ja képviselni, s beterjeszti a válságból kivezető csomag­tervre vonatkozó közös ja­vaslataikat. Gorbacsov nem hagyott kétséget afelől, hogy a szovjet szuperparlament meghozza a szükséges dön­téseket az új államszerve­zetről, az alkotmányról és a választások kiírásáról. — Ilyen fontos döntések előtt, a demokráciáért folytatott drámai küzdelemben er­kölcstelen lenne, ha távoz­nék — jelentette ki. Puccs után villámlátogatás Major Moszkvában járt Kilencórás villámlátoga­tásra vasárnap délután Moszkvába érkezett John Major brit kormányfő. Ma­jor az első nyugati veze­tő. aki a múlt heti puccs után a Szovjetunióba láto­gat. A brit politikus Pe- kingbe vezető útján állt meg a szovjet fővárosban. Magyar—orosz „kereskedelem' Százmillió dollárra rúg A vnukovói repülőtéren adott nyilatkozata szerint Nagy-Britanniát örömmel tölti el, hogy a Szovjetunió­ban ismét visszaállt az al­kotmányos rend, és ezáltal folytatódhatnak a megkez­dett reformok. Majort fogadja Mihail Gorbacsov szovjet elnök, később pedig Borisz Jelcin oroszországi elnök és Ivan Sziiajev oroszországi mi­niszterelnök. Ezzel egyidő- ben a Majorral utazó Douglas Hurd brit külügy­miniszter tárgyal Borisz Pankin új szovjet külügy­Százmillió dollár értékű élelmiszer szállításáról ír­tak alá a hét végén szán­déknyilatkozatot a tekinté­lyes magyar vállalkozókat tömörítő New Bank Ma­nagement konzorcium ve­zetői és az oroszországi il­letékesek. A küldöttséghez nem hivatalos minőségben az SZDSZ, a Fidesz, az MSZP és az FKGP képvise­lői is csatlakoztak, és poli­tikai tárgyalásokat folytat­tak az oroszországi veze­tőkkel. Az üzletemberek az MTI tudósítójának adott inter­júban elmondták, hogy máris megkezdődött az el­ső, mintegy 20 tonnányi élelmiszer árusítása Moszk­vában. Az első szállítmány­ban főleg konzervek érkez­tek, később húst és húské­szítményeket, valamint ga­bonatermékeket hoznak. Varga Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy vélekedett, hogy a ma­gyar magánvállalkozóknak gyakrabban kellene szemé­lyes tapasztalatokat szerez­ni a szovjet belső helyzet­ről, mert így jobban megis­mernék, milyen törvényi és gazdasági akadályai van­nak a szorosabb együttmű­ködésnek. Közölte, hogy beijató eszmecserét folytat­tak az oroszországi külügy­minisztérium vezetőivel, il­letve több demokratikus szervezet tagjával. Dr. Ábrahám Tibor, az SZDSZ parlamenti képvise­lője szerint hiba lenne ki­használatlanul hagyni a szovjet piac adta lehetősé­geket, még akkor is, ha tudjuk: fizetési nehézsé­gekkel küzdenek. miniszterrel. Az oroszországi rádió délutáni híradása szerint elképzelhető, hogy konkrét élelmiszersegélyekről álla­podnak meg a nap folya­mán. További érdekesség, hogy valószínűleg Major elődje, Margaret Thatcher volt brit kormányfő is a szovjet fővárosba érkezik. A rádió szerint nincs kizár­va, hogy őt is fogadja Mi­hail Gorbacsov. Major a késő esti órákban sajtóér­tekezletet tart a tárgyalá­sokról. Külföldi események — egy mondatban A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe al­kalmából Göncz Árpád köztársasági elnök táviratban üd­vözölte Vo Chi Congot, az államtanács elnökét. A Négy­napos ausztriai látogatásra vasárnap Becsbe érkezett a dalai láma, Tibet lakosságának buddhista főpapja és ha­gyományos világi vezetője. A A Szovjetunióban nagyon súlyos indokok támasztják alá a kommunista párt betil­tását, Csehszlovákiában azonban nincsenek ilyen okok, jelentette ki tegnap rádiónyilatkozatában Václav Havel . 2 Csehszlovák elnök. A Szíria és a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) elnevezésű szervezet azzal vá­dolta vasárnap Csehszlovákiát és Bulgáriát, hogy a szov­jet zsidók izraeli kivándorlásának segítésével aláássák a közel-keleti békefolyamatot. Utolérni a kibúvó jövedelmeket Adózni pedig keli! Lehet szeretni, lehet rá haragudni, de egyet nem lehet, tudomást sem venni róla. Az adóhatóság nem tartozik a vállalkozók ked­venc partnerei közé. Le­gyünk őszinték, nem szere­tünk adót fizetni. Minden eszközt megragadunk, hogy minél kevesebb jövedel­münk vándoroljon át az APEH zsebébe. Az APEH nemrégiben elnököt váltott. Minarik György személyé­ben fiatal (40 éves), jól fel­készült szakember került a népszerűtlen intézmény élé­re. Vajon ez stílusváltást is jelent az APEH és a vállal­kozók viszonyában? 9 A napokban készült el az a kiadványuk, amely az APEH és a vállalkozók vi­szonyáról szól. Az induló kérdés: vállalkozásellenes-e az APEH? — Nyilvánvalóan nem, viszont az érdekeink ellen­tétesek. Mindenekelőtt tu­domásul keil venni, hogy adót fizetni kell. Azokkal a vállalkozásokkal, amelyek ezt elfogadják, semmi ba­junk nincs. Másként kell hozzáállnunk azonban azokhoz, akik hallani sem akarnak ebbéli kötelezettsé­geikről. Sajnos, ilyenek na­gyon sokan vannak. Elké­pesztő adatokkal tudunk szolgálni. A nagy infláció ellenére a vállalkozók két­harmada évek óta nem éri el a háromszázezer, illetve az egymillió forintos forgal­mat, tehát saját bevallása szerint áfa-mentességet él­vez. Négy éve tart a deflá­ció a vállalkozások többsé­génél. Nem tudni, évek óta miből élnek, hogyan tartják fenn magukat. 9 A költségként történő elszámolásra tág lehetősé­gük van a vállalkozóknak. — Nem itt a baj. Egysze­rűen nem vallják be a jö­vedelmet. illetve annak je­lentős részét. Statisztikai felmérések igazolják, hogy minimum 100 milliárd fo­rint éves bevételt titkolnak el. 9 A magas elvonási rendszer nem ösztönöz a pontos adóbevallásra. Ha mindent becsületesen elszá­molnak, beváltánál:, akkor nem marad semmi hasznuk. — Nem vitatható, hogy az elvonási szint, főként a társadalombiztosítási járu­lék miatt, rendkívül magas. De egyáltalán nem biztos, hogy az adómértékek eset­leges csökkentésével az adóbevallási kedv növek­szik. 9 Mennyi ma az átlagos elvonási szint? — A személyi jövedelmek 16 százalékát fizették be adóként 1090-ben. 9 Ön szerint hogyan le­het elérni, hogy a vállalko­zol: bevallják a jövedel­meiket? \ — Fogadják el, hogy adózni kell. Természetesen az adó­morál kialakulását nem várhatjuk ölbe tett kézzel. Az adóigazgatás rendszere is némi javításra szorul. Kell a jogi segítség ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a személyeket, akik nem adóznak. Jelenleg csak a meglévő bizonylatok alap­ján lehet ellenőrizni. Ha a vállalkozásnak tökéletes a naplófőkönyve, illetve a mérlegkimutatása, akkor nem tehetünk semmit, ak­kor sem, ha tudjuk, hogy annak fele sem igaz. 9 A személyi jövedelem- adó bevallásánál is csak azt tudják ellenőrizni, ami az íven szerepel? — A hivatalosan kifize­tett pénzek egy néven ösz- szefutnak számítógépeink­ben. Csak a nem regiszt­rált pénzekről, az innen- onnan szerzett, zsebbe jö­vőkről nem tudunk. 9 Sok a panasz az adó­ellenőrökre. Állásfoglalások tömegét adja ki az APEH, amit az ellenőrök és a vál­lalkozások eltérően értel­meznek. Nagy az össze­visszaság. — Az állásfoglalások száma ma már nagyon mi­nimális. Mindegyiket közzé- tesszük az Adó- és Pénz­ügyi Ellenőrzési Értesítő­ben. Az pedig bárki szá­mára hozzáférhető. Az adótörvények bevezetése­kor, illetve módosításaikkor valóban rendkívül sok ál­lásfoglalás született, egysze­rűen azért, mert a törvé­nyek t izéletlenre sikerül­tek. A sűrűn változó adó­szabályok millió problémát okoztak az adóalanyoknak is. Számos esetben egysze­rűen nem szankcionáltuk a ebből eredő hibás adóbeval lásokat, elszámolási pontat lanságokat. 9 Mit tudnak tenni i rossz adószabályozás ellen a végiggondolatlanság a. APEH-nek gondot okoz? — Valóban, de nem aka­runk beleszólni a jogsza­bályalkotásba. Reméljük hogy egyszer eljutunk odáig, hogy a törvényi sza­bályozás csak keret jellegű lesz, és csak az ellenőrzés elveit rögzíti. Például a tör­vény csak annyit tartal­mazna, hogy el lehet szá­molni költségként mindazo­kat a kiadásokat, amelyek az üzleti tevékenységgel kapcsolatosak. A többi az adóhatóság dolga lenne. Ez mindenütt a világon így működik. Ezzel ellentétben ma az ellenőrzési rendszer az 1988 előtti időszak álla­potából kiinduló elveken nyugszik. Az állami vállalatoknál csak a dokumentális ellen­őrzést ismerték. Persze mi sem voltunk felkészülve a vállalkozói kör ellenőrzésé­re. Az adóeljárási törvény módosítására azért van szükség, hogy a nem doku- mentálls alapokon nyugvó ellenőrzés lehetővé váljon. Ez nemcsak az adóhatóság érdeke. 9 Jelenleg az APEH-nak kell bizonyítani az adócsa­lás, illetve -eltitkolás té­nyét. Dokumentumokat sze­rezni arról, amiről nincs, elég nehéz. — Ilyen a világon nincs. Hiába tudjuk a cégről, hogy az adóbevallása ha­mis, mert számla nélkül is dolgozott. Meg kell monda­nunk, hogy kinek nem adott számlát. 9 Mekkora az esély ar­ra, hogy az adóeljárást mi­nél hamarabb módosítsák? — A költségvetés nem sokáig engedheti meg ma­gának, hogy ekkora elma­radt bevételről lemondjon. Az adómértékeket tovább nem lehet emelni. Az adó­bevétel növelésének egyet­len lehetséges útja az adó­zás alól eddig kivont jöve­delmek utolérése és meg­adóztatása. Demcsák Mária Ai&psfváMyok és aB&pétók Közcélokra — közpénzből Alapítványokra is ráillik az egyik vidéki nagyáruhá­zunk szlogenje: náluk min­dig történik valami! Akár egy szerencsétlen életsors, egy bajba jutott kisgyermek segélykérése, s az erre szer­veződő országos segély­nyújtó akció, akár az em­berek jóhiszeműségével visszaélő szélhámosok adják rá az okot: tény, hogy az alapítványok gyakran kí­nálnak szenzációt a sajtó­nak. Nem áttekinthetetlen dzsungel O Áttekinthető egyáltalán a napról napra jobban bur­jánzó alapítványdzsungel? — kérdeztük dr. Pettendi Zsuzsannát, a Privatizációs Kutatóintézet Tulajdon Ala­pítványa jogi igazgatóját. — A Legfelsőbb Bíróság számítástechnikai csoport­jának számítógépes nyil­vántartása szerint mintegy 3500 alapítvány került ed­dig bejegyzésre. Az ala­pítványi kapcsolatok segít­ségével (Művelődési és Közoktatási Minisztérium alapok és alapítványok osztálya, Magyarországi Alapítványok Szövetsége, Magyar Alapítványi Köz­pont) szakmai és területi áttekintésük biztosított. E szervezetek a számszerű adatokon túl az, alapítvá­nyokkal kapcsolatos vala­mennyi kérdésben felvilá­gosítást nyújtanak az ér­deklődőknek — legyenek azok alapítványtevők, tá­mogatók vagy alapítványi pályázatok résztvevői — mondja dr. Pettendi Zsu­zsanna. □ Mivel magyarázható az alapítványok iránti folya­matosan növekvő érdeklő­dés? — Ennek több oica van. Abban, hogy természetes és jogi személyek alapítványo­kat létrehoznak, adomá­nyokkal — készpénzzel, va­gyontárggyal, vagyonértéket képviselő joggal, szolgálta­tással — hozzájárulnak az alapítványok működéséhez, fenntartásához, motiváló té­nyező játszik szerepet. Jó­tékonykodás, áldozatkész­ség, szociális érzékenység, felelősségérzet, öntevékeny­ség igénye, hírnév fenntar­tása, szakmai koordináció megvalósítása, a munkaerő és az emberi töke újrater­melésének szolgálata, s vé­gül, de nem utolsósorban az adókedvezmények lehetősé­ge. Természetesen az is szó­ba jöhet, hogy egyesek arra számítanak: az alapítvá­nyok működését szabályozó rendelkezések joghézagai visszaélésre is lehetőséget, adnak. □ Mi indokolja, hogy az alapítványokat nem terheli adófizetési kötelezettség, sem pedig általános forgal­mi adó, vagyis az áfa? Vonzók a kedvezmények — Ez így van mindenütt a világon, hiszen az alapít­ványok közcélokat szolgál­nak. Éppen a kedvezmé­nyek serkentik a tőkével rendelkezőket, hogy pénzü­ket ilyen célokra fordítsák. A gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek, egyéni vál­lalkozók adóalapjuk kiszá­mításakor a megállapított,

Next

/
Oldalképek
Tartalom