Pest Megyei Hírlap, 1991. augusztus (35. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-01 / 179. szám

VÁCI XXXV. ÉVFOLYAM, 179. SZÄM 1991. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK Vakmerő mozimentö Futár hozza a kópiát Szemerkélő esőben tartot­ták a váci kertmozi idei premierjét július utolsó hétvégéjén. Közönség is volt, a fanatikusabb fajtá­ból, akik nyilván nagyon ki voltak éhezve a kertmozi- hangulatra. Az a vállalko­zó, aki tavaly üzemeltette, tavasszal bejelentette, hogy idén nem tart igényt a szerződésre. Ez a közönség számára annyit jelentett, más szórakozás után kell néznie a nyári estéken, mert a Pest Megyei Mozi- üzemi Vállalatnál nem áll­tak sorba más vállalkozók a kertmozi kulcsáért. Valaki, így a nyár köze­pén talán vakmerőnek mondható módon, mégis rászánta magát. Szeredi Róbertnek mindenekelőtt a gazt kellett kiirtatnia, hi­szen a korábban folyama­tosan, évről évre üzemelte­tett kertmozit állandóan gondozták. Ha kellett, ka­száltak, vagy irtották a gyomot, aszályban pedig locsoltak. Ha nem is köny- nyen, de rendbe hozták új­ra, működőképessé tették a kertet. Napönta tartanak előadá­sokat este 9 órai kezdettel, egészen szeptember 15-ig. A bérbe adó Pest Megyei Moziüzemi Vállalat film­forgalmazási csoportvezető­jét, Deli Évát kérdeztük, London után Szobon A hírvivő képek Londoni művészetkedve­lők tudnának igazán be­számolni Kórusz József Zebegényben élő és alkotó festőművész ottani kiállí­tásáról, hiszen képei közül többet megvásároltak. Kó­rusz József képei hírét vit­ték a Börzsöny tövében meghúzódó kis falunak — Zebegénynek is. Hiszen a nyári kánikula párájában bemutatta képein, hogy milyen csodálatos volt az elmúlt tél ebben a kis fa­luban, milyen gazdag szí­nekben pompázik errefelé a Dunakanyar és a magyar táj mennyi szépséget kínál. A szobi Börzsöny Mú zeum, amely következete sen végigkíséri művészeté­nek állomásait, és kiállító­termébe időről időre meg­invitálja a művészetet kedvelő közönséget, a hét végén ismét bemutatja ké­peit. Bizonyítva azt is, hogy a kultúra közvetítése nem elsősorban pénzkér­dés. A több mint egy hó­napig látható kiállítást dr. Losonci Miklós művészet- történész nyitja meg au­gusztus 2-án 17 órakor, a múzeum kiállítótermében. A Duna-kanyar, ahogy a művész látja (Kép és szöveg: Papp László) Csábító ajánlás Valaki szenzációt kiáltott, amikor meghallotta, hogy augusztus elsejétől Vácra, a Reménység Egyesület épüle­tébe költözik két szovjet természetgyógyász, Valerij Szocsevanov és Andrej Vo- robjov. Az ajánlás mindenesetre nagyon csábító: szembeteg­ségeket, _ cukorbajt, tüdő­problémákat, a daganatok bizonyos miómának neve­zett fajtáját ígérik ered­ményesen kezelni. Vállalják a meddőség és az impoten­ciazavarban szenvedők gyógyítását, valamint idegi eredetű panaszok enyhíté­sét. Andrej Vorobjov orvos. Később tanulta ki a csont­kovácsismer eteket, ezért elsősorban ilyen betegeket vár. Váci tartózkodásuk idejét nem határozták meg ponto­san, de három hónapig biz­tosan maradnak, s ha igény lesz rá, tovább is. Az igény helyett mondhattunk volna keresletet, méghozzá fizető­képes keresletet, ugyanis az első vizsgálat ezer forintba, a további kezelések öt-öt­száz forintba kerülnek. Ígé­rik, hogy csak azokat hív­ják vissza, akiknek érde­mes, akiken segít módsze­rük. Ezzel szeretnék meg­nyugtatni azokat a kétkedő­ket, akik anyagiasságot sej­tenek működésük mögött. — dz — hogyan állt össze a váci műsor, amelyben ugyan izgalmas és vidám siker­filmek váltják egymást, de a legújabbak hiányoznak. Megtudtuk, hogy elosztási piac működik ezen a terü­leten. Nem rajtuk, hanem a filmforgalmazókon múlik, mennyi másolatot szerez­nek be. Ezek közül eddig Pest megyének csupán egy- egy jutott, amit gyorsfu­tárral utaztattak ide-oda. Idén már fejlődésnek szá­mít, hogy a Terminátor II. című filmből már két kó­piát kaptak az országban forgó 27-ből. Az elosztás két hónappal a kertmozik indulása előtt kezdődik, úgy, hogy a kasszasikerek lehetőleg a nagyobb bevé­teli lehetőséggel kecsegtető helyekre jussanak. Ezt a vállalat és a forgalmazó jól felfogott érdeke követeli meg. A váci műsorra így is felkerült a Vissza a jö­vőbe II., a Top Gun, a Ha­lálos nyugalom, a Zöldfülű, a Nicsak, ki beszél még?, a Farkasokkal táncoló, az Ovizsaru, a Rendőrakadé­mia VI., vagy a Nindzsa teknőcök. Végül meg kell jegyez­ni, a város valahogy meg­feledkezett arról a kis bur- gundiai utcáról, ahol a kertmozi bejárata van, ugyanis a befejezett gázve­zeték-építés, valamint a lovarda felújításának nyo­maiban még mindig hasra lehet esni. Az otthagyott építési maradványok és a föld hullámos utca rossz reklám a mozinak is, hi­szen ki gondolná, hogy a romok mögött feltámadt az, amit tavasszal már egyszer eltemettünk... Dudás Zoltán A Börzsöny hűvösebb lankáin is aratnak már. A letkési Ipoly Völgye Termelőszö­vetkezet aratógépei Ipolytőlgyes mellett takarítják be a gabonát (Vimola Károly felvétele) Nyelvi tábor, telefon nélkül A TIT nyáron is tanít Ötödik éve rendez a TIT nyelvi táborokat, s negye­dik éve a pokolszigeti tá­borban. Idén, a TIT megyei és városi szervezete két turnusban hirdette meg az általános iskolák felső ta­gozatosai számára a tábo­rozást. Jelenleg nyolcvan gyerek tanulja két csoport­ban az angolt, három cso­portban a németet, kilenc napon keresztül. A délelőtt a tanulásé, szakavatott nyelvtanárok irányításával délután szabadidős progra­mokról gondoskodnak a szervezők. A kilenc nap alatt ösz- szesen negyvenöt órát fog­lalkoznak a választott nyelvvel — előtte szintfel­mérésen dől el, hogy melyik csoportba kerüljenek —, s ugyanígy lesz az augusz­tus 10-én induló második turnusnál is. Erre már ki- lencvenen jelentkeztek, s itt lesznek többnyire azok, akik már több éve vissza­járnak. Természetesen, az ő szabad idejük eltöltéséről is gondoskodnak, s dél­utánonként velük is neve­lőtanárok lesznek. A nyelvi tábor iránt idén is nagy volt az érdeklődés. Valószínűleg ebben nem­csak a tábor jó híre, hanem díja is közrejátszik: a ki­lenc nap, teljes ellátással, hatezer forintba kerül, ami ma nagyon olcsónak szá­mít. De azért a szülők egy­re inkább megnézik, mire adják ki pénzüket. Talán ezért is vette némi csaló­dottsággal tudomásul az egyik szülő, hogy a fa­házban, ahol gyermeke ki­lenc napon át lakik, nincs telefon... Míg a táborban viszony­lag kevés a váci gyerek, a TIT Vác Városi Egyesülete által rendezett és a napok­ban befejeződött szinten tar­tó tanfolyamon csak váro­siak vettek részt. A kéthe­tes tanfolyamot az alsó tagozatosoknak rendezték'1 — természetesen azoknak a gyerekeknek, akik valami­lyen szintet már elértek a nyelvtanulásban —, egy angol és egy német cso­portban. De nincs megállás: augusztus 5-én folytatódik a nyelvoktatás az oktatási központban. Ekkor indul a hetvenkét órás, nyelvvizs­gára felkészítő tanfolyam német és angol nyelvből. Márianosztra Búcsúképek Csíksomlyó—Márianoszt­ra, búcsúképek címmel tart diavetítést Hajdú Sándor váci önkormányzati képvise­lő Márianosztrán, a katoli­kus templomban, augusztus 4-én, vasárnap. A délután fél háromkor kezdődő vetítésen Budai Ilonka működik közre, aki Mária-énekeket ad elő. Mozi Dunagyöngye filmszínház (Dr. Csányi László krt. 58.): augusztus 1-jén, csütörtö­kön este fél 7-és fél 9 órai kezdettel a Tiniboszorkány című amerikai vígjátékot vetítik. Főszereplők: Robyn Lively és Don Gauthier. — Témája: Louise Miller középiskolás diáklány so­kat búsul amiatt, hogy osztálytársnői szemrevalób- bak nála. Elmegy a bűbá- jokhoz értő asszonysághoz, talán segít rajta ... Kertmozi: augusztus 1-jén, csütörtökön este 9 órai kez­dettel a Vissza a jövőbe IL című amerikai sci-fi-t ve­títik. Főszereplők: Chris­topher Lloyd, Michael J. Fox. Kiszolgáltatva...? A spray, akár a bunkó öt bejelentett esetet tar­tanak számon a váci rend­őrkapitányságon azok közül a rablások közül, amelye­ket Deákváron követtek el, egyedül hazafelé tartó em­berek ellen. Nem csak eny- nyi történt. Sokan, főleg erős férfiak, szégyellve, hogy elbántak velük, otthon se vallották be, inkább azt mondták, elveszítették tás­kájukat. Pedig a könnygáz- spray, amivel védekezés­képtelenné teszik a megtá­madottakat, kivétel nélkül leteperi a legerősebb em­bert is. Az a negyvenéves nő, akit július 19-én ért utol támadója a Gombást úton, a sokkot kiheverve, higgad­tan tett feljelentést. Bár mindenki ezt tenné... ! Na­gyobb eséllyel találnák meg a sprays támadót. Nagy segítség, hogy most a teljes személyleíráson kí­vül egy fantomkép elkészí­tése is sikerült. Nem is rosszul. Az asszony szerint tökéletes lett. Magyari Sándor hadnagy, a vizsgálati alosztály veze­tője, az esetet ismertetve elmondta, a tiltottan birto­kolt és használt, a gyengébb fizikumú bűnözőknek is le­hetővé teszi a sikeres tá­madást. Akár méterekről is hatásos lehet a kábítás. Hogy „humánusabb” eljá­rás-e ez az útonálló részé­ről, mint a sarkon állva rücskös bunkóval lesújtani? Az elmondások alapján cseppet sem. A letaglózás „élménye” ugyanúgy meg­van, sőt, rövidebb, hosszabb időre emlékezetki hagyás is jelentkezhet, azokról a nemegyszer maradandó ká­rosodásokról nem beszélve, ami a szem szaruhártyáján keletkezik. Az említett esetben a ma­gányosan hazafelé tartó nő már korábban felfigyelt ar­ra, hogy követik. Többször hátranézett, így tudta meg­jegyezni a később mozai­kokból összeállított arcot. Azt azonban nem is hallot­ta, amint mögéje ért, és amikor már fújt a férfi, nem volt más lehetősége, mint szorosan fogni a tás­kát, amit erőszakkal tépett ki kezéből a támadó. Csak a női táska leszakított füle maradt a kezében. Azontúl, hogy a rendőr­ség kéri a lakosság segítsé­gét a rabló elfogásában, aki 20-22 éves, 170 cm magas, vékony testalkatú, nyakába lógó világos, göndör hajú férfi, azt tanácsolják, a ha­sonló esetek elkerülése ér­dekében, aki teheti, a dél­utáni műszak után ne egye­dül, hanem ketten-hárman együtt menjenek haza. To­vábbá érdemes a vállra akasztott retikülök helyett biztosabb helyre tenni a pénztárcát, hiszen a táma­dók igyekeznek a legköny- nyebben megszerezhető zsákmánnyal hamar kere­ket oldani. A lógó táska pedig ingerli is a lesben- állót. Azt már csak a tudósító fűzi hozzá keserűen, hogy igen egyenlőtlen helyzet alakult ki. Egyik oldalon a mindenre elszánt támadók, akik kerülő utakon ugyan, de szert tesznek a kábító spraykre, a másikon pedig a kiszolgáltatott, becsületes dolgozók, akik törvénytisz­telőként nem tarthatnak ilyesmit maguknál a sza­bályok szerint. A védekezés eszköze így kerül a táma­dókhoz, s a kis önvédelmi A támadó fantomképe, aki­ről talán az igazolványai­ban sincs élethűbb fotó flakonokból támadó gö- csörtös bunkó válik. (dudás) VÁCI hírlap Vác, Dr. Csányi László krt. 15. 9 A szerkesztőség ve­zetője: Borgó János. 0 Munkatársak: Dudás Zol­tán és Halász Erzsébet. ® Postacím: Vác, Pf. 32. 2601. Telefax és telefon: (27) 10-095. Telex: 282 297. • Szerkesztőségi fogadóóra: kedd és péntek 13-tól 15 óráig. ® Hirdetésfelvétel a szerkesztösegben naponta délelőtt 9-töl ia-ig, vala­mint a váci hirdetöirodá- ban (Jókai utca 9.) hétfőn és kedden délután 14-től 17 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom