Pest Megyei Hírlap, 1991. április (35. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-05 / 79. szám

\ Betonban a hulladék A próbaüzem után az első óvet zárta az aszódi veszé­ly eshulladék-lerakó telep. Sok szakember megfordult már itt és főként a nyugat­európaiak véleménye az, hogy a tárolás túlbiztosí­tott. (A környéken élők szerint viszont sosem lehet elég elővigyázatos az em­beri Alsó képünkön szemre­vételezik az egységes kon­ténerekben érkező hulladé­kot, majd szondázzák. Jobb oldali fotónkon a betonba foglalt hordók hegyén dol­gozik a telep munkatársa. Hamarosan a vasszerkeze­tet is beborítja a beton. (Vimola Károly felvételei) Magánkézből államosították A besnyői ORA-kápolna Máriabesnyo a római ka­tolikus vallás híres kegy­helyeként vonult be a köz­tudatba,' búcsúit' szerte az' országból ezrek látogatták. Azt már jószerével csak az -itt lakók tudják, hogy Gö­döllő keleti felében nem ez az egyetlen hely a hívők számára: a Fenyvesi nagy­út 42. szám alatti épület egyik felében 1945 óta mű­ködik az egykoron magán­kézben lévő ORA-kápolna. Az épület homlokzatán olvasható latin nyelvű fel­irat kezdőbetűi magyará­zatot adnak az elnevezés­re: Opus Regiane Aposto- lotum, magyarul Aposto­■ lók Királynőjének Müve. A telek korábbi tulajdonosa Heltai Jenő felesége volt, aki egy gellérthegyi ingat­lanra cserélte el egy hold ’ nagyságú gyümölcsöskert- jét. A kápolnát Sigmond Er­nő atya, hittanár alapítot­ta, 1945. szeptember 29-én, Szent Mihály napján Péte­ri József megyés püspök szentelte fel. Az alapító eredetileg lelki gyakorlatos épületet szeretett volna lét­rehozni, de a kápolna 1951-es államosításáig ez nem sikerült, viszont nya­ranta a kongregáció gyer­mekei itt üdülhettek. Az - államosításkor Ernő atyát megfosztották hivatalától^ majd 1952-ben nyolcévi ■ börtönre ítélték. Helyét Ko­vács István — egyházi ne­vén Kandid atya — vette át, aki tizennégy éven át vezette a kápolnát. 1965- ben bekövetkezett halála ■ óta többen tevékenykedtek itt; az idősödő papi generá­ció és a papi utánpótlás megfogyatkozása miatt a kápolna jövője bizonyta­lan. Az épület az alapítás óta két nagyobb átépítésen esett át. Az 1948-as mun­kálatok idején került a ■ homlokzatra a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szobor. Az akkori felszentelést 1948. június 18-án, Szent Kamill napján végezte el Ijjas József későbbi püs­pök. A kápolna 1968-ban . nyerte el mai formáját, í; Az előtérben látható ma­gyar szentek galériáját Bajcsy Lajos készítette 1976-ban. A tabló átfogó képet ad az Árpád-házi ki­rályoktól a közelmúltig szentté avatott magyar és magyar származású törté­nelmi alakokról. A kápol­na oltárképét Szentgyörgy- váry Palládia festőművész készítette: a festmény cí­me és témája a homlokza­ti szoboréval azonos. A be­járattól jobbra álló harmo­nium ajándék, az oltár Szabó János oltárasztalos alkotása. A kápolna a nagytemp­lom plébániájához tartozik. Hétköznap reggel fél nyolc­kor, vasárnap és ünnep­napokon délután négy óra­kor tartanak istentisztele­tet. A környékről jó né­hány idős és ifjabb hívő jár rendszeresen a kápolnába, amely talán hamarosan visszakerül régi tulajdono­sa birtokába. Ilidi Szilveszter GÖDÖLLŐI XVIII. ÉVFOLYAM. 79. SZÁM 1991. APKIUS 5., PÉNTEK A városházáról jelentjük Karikásból Hajós lett Hat órán át, éjszakába nyúlóan tartott a gödöllői önkormány­zati képviselő-testület szerdai ülése. A tervezett 12 napirendi pont megtárgyalása és a helyszínen jelzett interpellációk, kér­dések, bejelentések sora előtt két új résztvevőt ismertek meg a jelenlevők: a 10-es választókerület frissen megválasztott független képviselőjét, Csontos Istvánt, a választási bizottság elnöke, dr. Viszokayné dr. Jéki Éva köszöntötte, s adta át számára a képvkvelű-testiilleii ‘tagságot igazoló okmányt; dr. Gé- mesi György polgármester pedig Horváth József építőmérnö­köt, a műszaki osztály új vezetőjét mutatta be. A képviselők ezután — immár a gazdasági bizott­ság véleményének isme­retében — elfogadták a pénzügyi és tervosztály Ve­zetőjének írásos beszámo­lóját a város 1990. évi költ­ségvetésének végrehajtá­sáról, kiemelve: elisme­rést érdemlő tény, hogy egy ilyen nehéz gazdasági év után sikerült megőrizni a város működőképességét. A következőkben a. város telekellátottságáról, a fej­lesztés lehetőségeiről adott átfogó képet Vilmosáé Gáldi Edit, a műszaki osztály helyettes vezetője, majd Bognár Endre fő­építész szakmai iránymu­tatása alapján rendeletet, alkotott a testület a Köz­társaság úti terület helyi építési előírásairól és az egyes építési munkák en­gedélyezéséről. Lakáscélú helyi önkor­mányzati kamatmentes köl­csönök eltörlésére vonatko­zó javaslat került ezután a testület elé. Eddig össze­sen 18 család nyújtotta be igényét, mivel vagyoni és szociális helyzetük követ­keztében havi törlesztési kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni. Kéré­süket helyszínelés alapján lelkiismeretesen megvizs­gálta a népjóléti bizottság lakásügyi társadalmi al­bizottsága, s javaslatot tett ■^^■Ugyelethm Állatorvosi ügyelet: Gö­döllőn, Isaszegen, Pécelen, Nagytarcsán, Kérepéstar- csán, Csömörön, Mogyoró­don, Szadan, Veresegyhá­zon, Erdőkertesen, Váeegre- sen április 6-án, szombaton reggel 8 órától április 8-án, hétfőn reggel 8 óráig: dr. Pénzes János, Szada, Má­tyás kir. u. 5/A. Galgamácsán, Váckisúj- falun, Ikladon, Domony- ban, Dányban, Kartaion, Versegen, Aszódon, Bagón, Hévízgyörkön, Galgahéví- zen, Túrán, Zsámbokon, Vácszentlászlőn, Valkón áp­rilis 6-án, szombaton reggel 8 órától április 8-án, hétfőn reggel 8 óráig: dr. Márton János, Galgamácsa, Kiskát út 3. Az ügyeleti napokon vég­zendő exportszállításoknál dr. Pénzes János vehető igénybe. a támogatás — pontosab­ban az elengedés — mérté­kére. Hosszas vita után a testület úgy' határozott, hogy — mivel a városban elvileg félezer családot érint a kérdés, s ilyen mértékű kiadást nem bír el az önkormányzati költség- vetés — a lakáscélú támo­gatásokról szóló régi taná­csi szabályozás helyett új rendeletet hoznak, s annak érteimében tárgyalják majd újra az igényeket. Fontos. aktuális téma került' ezután napirendre: mi lesz a sorsuk azoknak a gyerekeknek, 4 akik elvé­gezték a 8. osztályt, két évig tehát még tankötele­zettek. de- nem vették . fel őket semmiféle középfokú intézménybe. A válasz, a megoldás megér egy misét, azaz külön cikkben ismer­tetjük. éppúgy. ■ mint az óvónői szakközépiskola idei felvételi rendszeré­vel kapcsolatos interpellá­ciót. s az arra adott, a tes­tület által egységesen el nem fogadott válasz lé­nyegét. hátterét. Elfogadták viszont a képviselők a beszédjavító állomás létszámbővítési ké­relmét. aminek értelmében május Írjétől egy logopé­dussal bővül az intézmény létszáma, valamint a Ka­rikás Frigyes Általános Iskola pedagógusainak, - szülői munkaközösségének és diákönkormányzatának azon indítványát, hogy a jövőben Hajós Alfréd-isko- la néven működhessenek. Sporttagozatos, tanuszodá­A gödöllői Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Gödöllő, Pf.: 147.) pályázatot hirdet ügyvezető el­nöki állás betöltésére. Jelent­kezési határidő: 1991. április 25-c. (40 665 2K) _________________ G ázvezeték-szerelés, kivitele­zéssel. tervezéssel. Balogh Jó­zsef. Kerepestaresa. Arany Já­nos u. 62. 2143. Telefon: 06-(aS)­70-660, (40 667/2K) ______ A gödöllői Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Gödöllő, Pf.: 147.) pályázatot hirdet az 1991. szep­tember 1-jén induló 1. osztá­lyának osztálytanítói állására. Jelentkezési határidő: 1991. áp­rilis 30-a. (40 633/2K)____________ E ladó MTZ—14-es kistraktor. Gólya Péter. Vácszentlászló, Nap út 3. (40 918/2K)____________ T OS toronyeszterga, furatkö­szörű, oszlopos fúró. szerszá­mok, C45-ÖS köracél (26—34 rrnn-es, 2x3M kg), íéláron el­adó. Petrovics, Aszód. Pesti u. з. Telefon: 155, (41 734,TK) Eladó 105-ös Skoda. 4 éves. a - razsírozott. Mogyorós, Mérleg и. 16. (41 739.1K) Budapesttől 35 kilométerre, Valkón, 130 nm-es. három szo­ba, összkomfortos, szuterénes családi ház, 800 négyszögöl te­lekkel, fűthető fóliával (jelen­leg virágkertészet) eladó. Ér­deklődni naponta: Valkó, Sza­badság u. 141. Tel.: Valkó 119. (41 736,'TK)______________________ B udapesttől 27 km-re, örboty- tyánban. eladó 400 n.-ö] szőlő, gyümölcsös. Vízvezeték, villany van. Érdeklődni: Pomozi Já­nos. Örbottyán. Dózsa György út 55. (41 743/1K) _______ E ladó 35 000 Ét-ért 100,'12-es Diamant kötőgép motorizálva. Érdeklődni: Szilasliget, Bajcsy- Zs. u. 4. 2145. Tel.: (28)-70-401. (41 745 1K)_______________________ I nterlockkal rendelkező szak­képzett varrónőt keresek be­dolgozói munkára. Érdeklődni: Szilasliget, Bajcsy u. 1. (41 746/ 1K)______________.________ 2 00 n.-öl üdülőtelek eladó Gö­döllő, Eomb utcában. Érdek­lődni: Csányi László, Szada, Dózsa U. 52. (41 748/1K) val rendelkező intézmény lévén, választották az első magyar olimpiai bajnok nevét. • Az ülés befejezése előtt interpelláció hangzott el arra vonatkozóan, hogy a tavaszi fesztivál idején a kastélyban szervezetlenül fogadták a látogatókat, il­letve az utolsó napon érke- . zetteket már elutasították. A polgármester ígéretet tett .arra, hogy a bejelentéseket kivizsgálja, s a témára visszatér. Végezetül felhívták a figyelmet arra, hogy mától megkezdődnek a képviselői beszámolók. Ma, pénteken, 17.30 órakor dr. Vámos Já­nos, a 11. számú választó­kerület - képviselője várja választóit' . az állátkórház • épületében. A további me­netrend a következő: 8-án 5. sz. vk. dr. Gémesi György agráregyetemi presszó; 9-én 1. sz. vk. Pes­ti Rudolf né, besnyőj MÁV- váróterem, 11-én 7. sz, vk. Mészáros György, Család- segítő; 15-én 6. sz. vk. Sza­bó János, Stromfeld-óvoda; 16-án 3. sz. vk. dr. Pannon­halmi Kálmán, kisegítő is­kola; 17-én 13. sz. vk. Csa­ba Antal, A Ívégi iskola; 19-én 4. sz. vk. Csellár . László, idősek napközi otthona. Blaha; 23-án 8. sz. vk. dr. Fülöp István Munkácsi úti iskola; 25-én 9. sz. vk. Lelkes László, Erkel-iskola; 26-án 2. sz. vk. dr. Váradi Tamás Dam- . janich úti iskola főépülete; 29-én 14. sz. vk. Krassay László. Isaszegi úti iskola; május 3-án 12. sz. vk. Six Edit Mosolygó körúti óvo­da. A beszámolók — a mai kivételével — egységesen 18.30 órakor kezdődnek. P. É. Bagón, Györkön Részközgyűlés A Túrái Takarékszövet­kezet április 7-én, 17 óra­kor a bagi, másnap 19 óra­kor a hévízgyörki művelő­dési házban részközgyűlés­re várja tagjait. Aszód Öregdiák Híradó Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium Baráti Egyesü­lete Aszódi öregdiák Hír­adó címmel jelentetett meg alkalmi kiadványt. Terveik szerint évente két­szer jelentkeznek ezzel a lappal. Beiratkozás Waldorf-iskola Április 9-én, este fél hat­tól lesz a beiratkozás a gö­döllői Waldorf-iskola első osztályába a városháza ía- ■ nácstermében. A bagi zászló A bagi zászló egyszerű alkotás és talán azért olyan szép. piros-fehér csíkok szaladnak függőlegesen az anyagán, középen aranysár­ga szegélyű körben ugyan­csak piros-fehér csíkozású pajzs díszeleg. Fölötte BAG SPORT EGYESÜLET a fel­irat, alatta az évszám: 1926. A bagi zászló egyre nép­szerűbb. Hu lenne, ma ma­gasabban jegyeznék az ár­folyamát, mint tegnap. A futballcsapat, amelynek *a jelképe elsősorban a zászló, zsinórban három mérkőzé­sen győzött. A piros bagi tizenegy továbbra is az élen áll az NB Ill-ban, s már egyértelmű a tiszteletre mél­tó eél: magasabb osztályba lépni. ősszel NB II-ben? Egyelőre még csak széo álom,- nem több. A gödöllői kör­zetben mindenesetre a ba­gi zászló a legnépszerűbb, szinte nem is leng másféle lobogó a személygépkocsik szélvédője mögött. Történt egyszer egy tá­volra utazó bagi val, hogy több száz kilométerre a fa­lutól egy érdeklődő azt hit­te, a BAG rövidítése egy gyárnak, amelyé az egyesü­let. Nos, ha beengedik a Bagi SE-t a második vonal kapuján, talán mindenütt ismertté válik a klub és a község neve, —bg— A férfibajnokságban is a hét végén lesz még csak a tavaszi rajt, de az őszi ta- .xissztrájk következtében elmaradt forduló)? átcso­portosítása miatt a Váci Iz­zó halasztott találkozóját már lejátszották március 20-án. Igaz, a sorsolás sze­rint Vácott kellett volna mérkőznie a MAFC ellen, de pályaválasztási csere ré­vén az Elektromos csarnok­ban bonyolították le az ösz- szecsapást. Az előrehozott meccsen óriási meglepetés született: az őszi szezonban az utolsóelőtti helyen, a vert mezőnyben álló mű- egyetemisták 20-19-re meg­verték az élen helyet fog­laló váciakat. Ez azt jelenti, hogy a gö­döllőiek átvették a vezetést a csoportban, hiszen együt­tesünk lejátszotta az omi­nózus időpontban a Csömör ellen a bajnoki mérkőzést, hála a vendégek sportszerű hozzáállásának. A GSC ta­valy október 27-én 30-21-re nyert és azonos mérkőzés­számot tekintve,' az igazi tavaszi start előtt a követ­kező az élen az állás: 1. Gödöllő 10 mérkőzésből 16 pont, 2. Vác 10 mérkőzés­ből 15 pont, 3. Csömör 10 mérkőzésből 12 pont. Kissé bonyolítja a helyze­tet, hogy a hírek szerint a Telefongyár anyagi és ■, sze­Kézilabda Máris lépéselőnyben mélyi problémák miatt majdnem biztos, hogy visz- szalépteti csapatát a baj­nokságból. Ősszel rajtunk kívül minden csapat ját­szott a Telefongyárral, a Vác is, nyert is ellenük, de a szabályok értelmében az eredményeit törlik a baj­nokságból. A lényegen ez viszont semmit sem változtat, mert a vesztett pontok alapján így is marad az egy pont­nyi előnye a GSC-nek. Ami a Vác elleni, április 6-i rangadót illeti: Urszuly kivételével javult a sérül­tek állapota, így a követke­ző keretből válogathat Sima Gábor edző: Imre F., Vince L. (kapusok), Surányi Z., Szabó A., Horváth L, Győ­ré B., Horváth L., Szlifka P., Kiss K., Demeter L., Sá­tori Cs., Hajdú Z., kovács G., Kovács A. és az új szer­zemény, Bartos Gábor. Ez utóbbiról annyit, hogy Nagytarcsán él, Farkas Ba­lázs indította el a pályán, majd a Fradiba igazolt, on­nan Tatára vonult be kato­nának, az NB I/B-ben házi gólkirály volt. Januárban múlt 22 éves, kivételesen nagy tehetség, megkockáz­tatom, hogy a csapat leg­jobbja lesz tavasztól. Hor­váth István, a szuper irá­nyító úgy vélekedett, ■ hogy ha Bartost átigazolják, ő hajlandó jobbszélsőt is ját­szani . ..! A többiről személyesen győződhetnek meg tisztelt szurkolóink jövő szomba­ton. Az agrárcsarnokban, 16 órakor a mindent el­dönthető Gödöllő—Vác rangadó következik! M. G. GÖDÖLLŐI HIRLAJP Gödöllő, Szabadság tér 10. • A szerkesztőség vezető­je: Balázs Gusztáv. • Munkatárs: Pillér Éva. 0 Postacím: Gödöllő, Pf. 14 2100. Telefax és telefon: (28) 20-796. ® Szerkesztősé­gi fogadóóra: hétfőn 10-től 13 óráig. 0 Hirdetésfelvé­tel : munkanapokon 8.30-től 13 óráig a szerkesztőség­ben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom