Pest Megyei Hírlap, 1991. április (35. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-05 / 79. szám

I. ÉVFOLYAM, 53. SZÁM 1991. ÁPRILIS 5., PÉNTEK D U NAJAJ SZENTENDREI-SZIGET ö CSEPEL-SZIGET • DUNAKESZI MIKLÓS • FÓT • GOD RÁCKEVE • SZIGETSZENT­Az állami iskola nem fogad Az egyház újat alapít A piarista rend szakmunkásképző iskolát szeretne nyitni Gödön. Magyarországon ez lenne az első. Európá­ban sem sok az ilyen jellegű intézmény. — Ragadjuk meg a lehetőséget. Gyermekeink továbbtanulása úgyis sok nehézségbe ütközik az idén — szólaltak fel néhá- nyan a gödi falufórumon. Pongó István tanár, az , önkormányzat oktatási és művelődési bizottságának elnöke helyeselte az indít­ványt, ám láthatólag a megfontolások embereként mérlegelte a dolgot. Piarista intézet — Vizsgáljuk meg az előnyeit, árnyoldalait — ajánlotta. Ügy vélte, az állami támogatás megfele­lő hányadát bármilyen jel­legű intézménynek oda kell adni. — Szeretnénk kikötni — folytatta Pongó István —, hogy a növendékek fele helybeli legyen. A fenntar­tónak vállalnia kell a mű­ködéssel járó összes fele­lősséget. Mivel építőipari szakiskoláról lesz szó, az önkormányzat díjazása el­lenében a tanulók segíte­nek a község építkezésein. — Mérlegelni kell azt is — folytatta Pongó tanár úr —, hogy bár nem kizáró ok a más felekezethez tarto­zás, az sem, ha a gyerek nem vallásos, ám egyenlő tudás és képesség esetén katolikusoké az elsőbbség. Az egyházi felügyelet alatt működő iskolában feleke­zeti hittanoktatás lesz, s bár ez nem kötelező, az in­tézmény értékrendjét min­den hallgatónak tisztelet­ben kell tartania. Nagyjából így mérlegelt a helyi önkormányzat is, amikor meghallgatta az előterjesztést. Tizenöt igen, kettő nem szavazat és két tartózkodás eredményeként úgy döntöttek, hogy az ál­lami kezelésben levő Wig- ner-villát az önkormányzat kéri magának. Ha megkap­ja, kezelői joggal ruházza fel az iskolaalapítókat, akik ebben bízva, máris hozzákezdtek a tanári kar szervezéséhez, megbízták az épület átalakítását ter­vező, irányító szakembert. Súlyos érvet mondott ki maga az élet, mert mint a két gödi . általános iskola vezetői közölték: Idén, a gyerekek jelentkezéseire egymás után jönnek az el­utasító válaszok különféle tanintézetektől. Dr. Faragó László üzemi főorvossal, a Ganz-MÁ- VAG szakrendelő intézeté­ben beszélgettünk. Ide már nyugdíjasként jár be, meghatározott napokon. Az ötlet eredetét tőle tudom meg. Szakmát tanítanak A Keresztény Demokrata Néppárt helyi szervezete mintegy 25-30 tagot tömö­rít. Hárman bejutottak az önkormányzatba. Másik három képviselő úgyszin­tén a támogatásukkal nyer­te el a választók bizalmát.' A párt megalakulásakor elhatározták, hogy komo­lyan foglalkoznak a fiata­lok nevelésével. Ennek konkrét formája a rend ja­vaslatakor rajzolódott ki, s a neveléssel együtt szociá­lis tartalmat is kapott. Nem véletlenül, hiszen dr. Faragó László Gödön, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke. Ámbár nem kívánkozik jótevői, s más efféle babérokra, in­kább csapatmunkát szeret­ne látni, mert ez a hatá­sos. Nem csak egy fecske, de egy ember sem csinál­hat nyarat, képletesen szól­va. A tárgyalásokat min­denesetre ő vezette, s most már bízik abban, hogy ősz­szel megkezdhetik a taní­tást. Ö foglalja össze, hogy tulajdonképpen mire jutot­tak, mi lesz a szerepe a ke­resztény szellemű szakis­kolának. Kettessel is lehet Az egyház elsősorban kő­műves, ács, épületlakatos, burkoló, festő-mázoló, eset­leg restaurátor szakmun­kásokat szeretne képezni három év alatt. Igen ko*- moly színvonalon, a már említett kiegészítésekkel, még egy világnyelv megta­nításával is. Arra töreked­nek, amit más iskolák in­kább elhanyagolni igyekez­nek mostanában. A gyenge osztályzatúakat szeretnék pártfogásba . venni. A ket­tes, hármas minősítés itt nem akadály. — És a költségek? — A Nyugaton működő piarista rendek, a Colping szervezet vállalja. Ök gon­doskodnak a berendezé­sekről is. Intézményeinek egy ré­szét most visszakapja az egyház — jegyezte meg a főorvos úr. Épületeik, a templomok, elhanyagolt ál­lapotban vannak. Ha az is­kolában képzett fiatalem­berek végeznek, azonnal tudnak a számukra mun­kaalkalmat teremteni. Kovács T. István Divat a military Mintha mát megtörtént volna a teljes leszerelési ez az érzése az embernek, ha a Csepel-szigeti gyártelepen meglátja a vásározó eladásra kínált mundérjait, surra- nóit és „szimatszatyrait”. Viszik, mint a cukrot, állítja a kereskedő, aki portékájának többségét a Magyar Hon­védségtől veszi. De hogy a militaryipar nem ismer ha­tárokat, azt bizonyítja: kissé viseltes, de még használ­ható Bundeswehr-uniformisok is kelletik magukat a fo­gasokon (Erdősi Ágnes felvétele) Ráckeve Fiókgyógyszertár Régen kinőtte a gyógy­szertárát Ráckeve városa. Szinte áUandó a zsúfoltság, ezért a betegek jobb kiszol­gálása érdekében szeretné­nek a városban fiókpatikát nyitni. A tervek szerint az új gyógyszertár a mostani­val megegyező gyógyszer­készlettel és áruválaszték­kal állna a vásárlók ren­delkezésére. Mindenki szá­mára a legjobb megoldás az lenne, ha az új patika a ha­marosan átadásra kerülő szakorvosi rendelőintézet szomszédságában nyílhatna meg. * Jt * LEVEL DÉLEGYHÁZÁRÓL > • ■hí Mozi-Dunakeszi, Rákóczi: áp­rilis 11-én, este 6 órakor és 8 órakor: Véres játék (szín. mb. kaland.), 12-én este 6 órakor: Oltalmazó ég (szín. olasz), 13-án és 14-én este 6 órakor és 8 órakor: Ke­resztanya (szín. mb. am. vígjáték), 17-én este 6 óra­kor és 8 órakor: A termé­szet lágy ölén (szín. mb. am. vígj.). Pomáz: április 12-én dél­után 5 órakor Reváns (szín. am.). 13-án délután 5 óra­kor : Egy elkényeztetett gyermek utazása (szín. mb. francia), április 14-én dél­után 5 órakor: Jákob rab­bi kalandjai (szín. mb. francia—olasz vígjáték), 15- én délután, 5 órakor: Egye­nesen át (szín. mb. am.). Szentendre, Autós: ápri­lis 11-én este 8 órakor: Fél lábbal a paradicsomban (szín. mb. olasz), 15-én és 17-én este 8 órakor: Nicsak, ki beszél... még! (szín. mb. am. vígjáték). Szigetszentmiklós, Kos­suth: 12-én este 6 órakor és 8 órakor: Kedves ellen­ségem (szín. mb. am. sci-fi kalandfilm), 13-án este 6 órakor és 8 órakor: Piszkos alku (szín. am. akciófilm), 14- én este 6 órakor: Piszkos alku (szín. am. akciófilm), 15- én este 6 órakor és 8 órakor, 16-án este 6 órakor: Nicsak, ki beszél... még! (szín. mb. am. vígjáték). DUNATAJ HÍRLAP Vezető munkatárs: Móza Katalin. • Munkatársak Vasvári Éva és Kovács T. István. • Fogadónap: min­den hétfőn 12—16 óráig a szerkesztőségben. Címünk: Bp. VIII., Somogyi Béla u. 6. Pf.: 311. ír. sz.: 1446. Te­lefon: 138-4761, 138-1067. Tisztelt Vasvári Éva! A délegyházi iskolaépí­téssel kapcsolatos írásához engedje meg, hogy néhány gondolatot fűzzünk. Abban bizonyára egyet­értünk, hogy a demokráciát sokan és sokféleképpen ér­telmezték már, de úgy még sohasem, hogy egy ember véleményét megdönthetet­len tényként, kinyilatkoz­tatásként kell elfogadni. Az ilyen módszereket jól is­merjük már, de köszönjük szépen, ebből az elmúlt év­tizedekben elegünk volt. ön a cikkében — kizáró­lag Bulyáki Antal polgár- mester úr meglehetősen sa­játságos véleményére tá­maszkodva — olyan szín­ben tüntette fel a képvise­lő-testület néhány — meg nem nevezett — tagját, mintha ezek az emberek nem a község érdekeit tar­tanák szem előtt, ahol „egy-egy közügyet érintő kérdés megvitatásában az indulatok, a személyes el­lenszenvek dominálnak”. Másik megállapítása sze­rint minden okos megfon­tolás csak a polgármester úrtól fakadhat, s akik ezzel ellenkeznek, azok „presz­tízsharcot” folytatnak, s ki­fejezetten az ellenkezni akarás vezeti őket. Mélységesen sajnáljuk, hogy nem tudott időt sza­kítani a másik fél meg­hallgatására, s így nem is­merhette pontosan az írást ihlető építkezés valódi kö­rülményeit. Meddő kísérlet lenne — helyszűke miatt — felsorolni összes időbe­li és ténybeli tévedéseit, ezért azzal meg sem pró­bálkozunk. Ha szentelt vol­na néhány órát arra, hogy körültekintően megismer, je önkormányzatunk mun­káját, több kérdésre is vá­laszt kapott volna. Példá­ul arra, hogy mely ügyek­ben volt egyetértés a testü­let és Bulyáki úr között, s melyekben nem. Hiánypót­lásként elevenítünk fél né­hány mozzanatot ezek kö­zül. Nem értett egyet a testü­let a polgármester úr ja­vaslatával, miszerint a hi­vatali munkát célszerű len­ne a volt társközségünkkel együtt — Dunavarsányban, körjegyzőség keretei között — intézni. A képviselők vi­tába szálltak egy másik elő­terjesztésével is, melyben a község első embere helyi adókat akart kivetni, mind a lakosságra, mind a vál­lalkozókra. Tiltakoztunk akkor is, amikor az iskola- építést — az előzetes hatá­rozat ellenére — nem hir­dették meg nyilvános pályá­zatra, s arról csak néhá- nyan értesültek. Ugyanak­kor egyhangúlag elfogadtuk, hogy a polgármesteri tiszt­séget főfoglalkozásban kell betölteni, s a javadalmazás­nál sem voltunk szűkmar­kúak. Konszenzus volt ab­ban is, hogy 'támogatjuk polgármesterünk továbbta­nulási szándékát, s ahhoz anyagilag hozzájárulunk. Megtudhatta volna azt is, hogy községünk első embe­re rendkívüli ülésen egy óráig válogatott rágalma­kat és szidalmakat szórt az elképedt képviselők fejére. A testület tagjai úgy vél­ték, hogy szemet hunynak a dolog felett (nem úgy, mint a szomszédos Majos- házán!), s az eredményes munka érdekében megelé­gednek a nyilvános bocsá­natkéréssel. Meglepődve tapasztaljuk, hogy mind­ezek ellenére újabb osto­rozás jutott osztályrészül KÜLÖN PLAKÁTON Szuper diszkó Városszerte hirdeti a Du­nakeszi József Attila Mű­velődési Központ vezetősé­ge. szándékosan ipszilon- nal írva a szó végét: Duna- party klub szuper diszkó. Áprilisban többször is mű­sorra tűzik a hangos, mo­dern muzsikát és táncot kedvelők műsorát. Import ruhák Minden pénteken Nagypéntektől kezdve minden pénteken ruhavá­sárt rendeznek a visegrádi művelődési házban. Az im­portból érkező holmikból 14 és 17 óra között válogat­hatnak az érdeklődők. Visegrádon Kiadó a parkoló Ä visegrádi polgármeste­ri hivatal bérleti hasznosí­tásra hirdette meg az Ágas­ház, a tornacsarnok alatti és a strandnál lévő gép­kocsiparkolókat. Az érdek­lődők a bérbeadás felté­teleiről részletes felvilá­gosítást a polgármesteri hi­vatalban kaphatnak. Szemnek és kéznek Illatos vásár Tessék nézni, lehet gyö­nyörködni. Tessék élvezni a különös illatokat a nem mindennapi vásárban. Fér­jek, udvarlók, gavallé­rok! Vigyázat, itt a pénz­tárcákat is ki kell nyitni! Április 12-én délelőtt 9- től 16 óráig divatékszer- és illatszervásárt rendeznek a dunakeszi József Attila Művelődési Központban, Cikkének kétségkívül volt eredménye is, ugyanis a polgármester úr annyira „nem engedte szétforgá- csotódni a dolgokat”, hogy már semmiféle információt nem ad, s így történhetett, hogy a pályázatokat vizs­gáló bizottság vezetője is csak az ön soraiból tudta meg, hogy „két szék közül a földre kerültünk”. Mi sze­retnénk közös erővel a földről felemelkedni, s a magunk lábán előremene­telni. Bízunk abban, hogy e cél érdekében ön is segíte­ni fog bennünket őszinte, nyílt írásaival. Délegyháza. 1991. már­cius 31-én. Tisztelettel: Bednárik Ilona, Hofmann Péter, dr. Riebl Antal, Gergely Sándor, Ádám László, Tálas Pál, Vásár­helyi László képviselők m Reflektálásukat köszö­nettel veszem, annál is in­kább, mert a cikk megírá­sának célja éppen a figye­lem felkeltése volt: a falu egyik elhúzódó, immár nyűgös gondja kapcsán. Örömmel olvasom jó szán­dékuk bizonyítását, csupán azt nem értem, ha egyként óhajtják az iskola korsze­rűsítésének megvalósítását, akkor ennek vajon milyen erők állják útját? Bízom abban, hogy erre választ kapok önöktől, miután — s nem az önök levele miatt! — már jeleztem szándékomat az önökkel való találkozásra és esz­mecserére: a falugyűlés napján. Vasvári Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom