Pest Megyei Hírlap, 1991. március (35. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-08 / 57. szám

■íHíreki RA n . 1991. március 8., líííl • péntek. Zoltán napja. A nap kél 6.13 — nyug­szik 17.38 órakor. A hold kél 1.33 — nyug­szik 9.31 órakor. 1 V.iii iiaA n i nö.1 \k\s■ Nyugat-európai központ­tal hatalmas kiterjedésű ciklon örvénylik szárazföl­dünk lelett. Ennek áramlá­si rendszerében dél felől meleg, nedves levegő érke­zik. többek között a Kárpá­tok térségébe is. Megélénkül csúcsértéke északkeleten 5, 10 fok között, másutt 15 fok körül. Meglepi látványosság fo­gadja a volt Üttöl-ö Áru­házba tévedteket. Üjdon- ságszámba megy manap­ság lufit ajándékozni. Itt pedig mindenféle nagy­ságban, színben és for­mában kapható. Sőt, akár a megvásárolt holmi köré is fújnak az átlátszó anyagból. Képünkön egy — a levegő mozgásától — sétáló emberkét láthatunk (Erdős! Ágnes felvétele) ^ Mit olvasson a diák? A Magyar Könyvtárosok Egyesülete iskolai könyv­tári szekciója továbbkép­zést szervez Győrött, az ot­tani városi könyvtár közre­működésével március 8-án és 9-én. Az egész napos ta­nácskozások témája a könyvtárak állományának összeállítása napjainkban. ^ Bérbe adott mozik. Pest megye filmforgalma­zását 1989-ig a Megyei Mo­ziüzemi Vállalat biztosítot­ta. Azt -követően a filmter­jesztés és a mozik üzemel­tetési rendszere jelentősen módosult, kft.-k alakultak. Megindult a privatizálás és a mozik bérbeadása. A vállalat tevékenységében erősödött a szakmai szol­gáltató jelleg, ^ Táncházkedvelőknek. A Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtárban március 9-én, szombaton este magyar táncházba vár­ják a gyerekeket és a fel­nőtteket egyaránt. Dél­után 5 órától a legkisebbek, 20 órától az idősebbek rop­hatják a táncot. A talpalá- valót a Mező zenekar szol­gáltatja, a táncot tanítja Tálas Ágnes. ♦ Kompszünet. A Pest Megyei Révhajózási és Ha­jóépítő Vállalat tájékoztat­ja az utazóközönséget, hogy alacsony vízállás miatt a Határcsárda, Szigetmonos­tor között a teherforgalom szünetel, a személyforga­lom zavartalanul bonyoló­dik. ♦ Történelmi játszóház. A Magj'ar Nemzeti Mú­zeumban minden hónap második vasárnapján tar­tanak történelmi játszóhá­zat. Március 10-én az 1348- as forradalom és szabadság- harc a téma. A programok délelőtt tíz órakor kezdőd­nek, csoportoktól előzetes bejelentést kérnek. A rész­vételi díj gyerekeknek 30, kísérőknek 20 forint. 113-579« (BUDAPESTI HÍVÓSZÁM) Hétfőn és szerdán 14 és 19, csütörtökön 10 és 15 között. A TELEFONNÁL NYESŐ SÁNDOR MA GONDJA VAN ÉS SEGÍTSÉGRE SZORUL, HÍVJA FEL VAGY KERESSE FEL! (Sudcpest V. kerület, Kossuth Lcjos utca 2/ai, I. emelel) FRANCESCO SFORZA ÖTSZÁZHUSZONÖT ÉVE hunyt el Francesco Sforza (1401—14G6) olasz contíottie- ri, azaz zsoldosvezár. 1401. július 23-án szüle­tett, s a Síorza-csaiáü ala­pítójának, Muzio Attendo- lának — aki egy földmíves gyermekeként látta meg a napvilágot — a fia volt. Atyja példáját követve egy zsoldoscsapat vezére lett. Legdicsőbb tettét azonban nem a harcmezőkön, ha­nem sokkalta békésebb he­lyen vitte véghez. Feleségül vette ugyanis az utolsó Visconti herceg, Filippo Maria leányát, Maria Bian- cát, s az após halála után, 145í)-ben elnyerte a milánói hercegséget, megalapítva ezzel a híres olasz hercegi családot, melynek tagjai közül elég megemlíteni Lo- dovico il Morét. Milánói I. Ferenc néven igazságosan és bölcsen kormányzoía Milánót, ki- víva ezzel alattvalói meg­becsülését, akik már hata­lomra jutásakor felszabadí­tóként köszöntötték. Ter­mészetesen dicső condotti- eri hírnevét sem hagyta el­halványulni, 1464-ben meg­hódította Genovát. A „Sforza’* név egyébként „erőszakosat jelent, s még Francesco apja vette fel. Francesco építtette újjá a Castello Sforzescót, a mai Milánó egyik legjelentősebb építészeti emlékét. Tanácstalan a magyar vasút a kivándorlók ingósága Néhány hónapia szovjet zsidók ezrei döntöttek úgy, hogy végleg elhagyj ált a föld egyik legnagyobb or­szágát és kivándorolnak. A kiutazáshoz szükséges dokumentumokat némi ne­hézségek árán, de csakha­mar megkapták. Nem így a bútoraik, berendezési és lakásfelszerelési tárgyaik szállításához nélkülözhetet­len engedélyeket. Száz meg száz család indult útnak úgy, hogy csak a legszük­ségesebb holmikat vitte magával. Hivatalosan kö­zölték velük, hogy pár hó­nappal később utánuk kül­dik bútoraikat. A szerve­zés — mint kiderült — nem erős oldala a témával foglalkozó szovjet hatósá­goknak. Látva ezt, egy osztrák cég felajánlotta se­gítségét. ök készségesen vállalták, hogy Magyar or szagon és Ausztrián keresz­tül a kikötőig szállítják vagonokba rakott ingóságo­kat. Miért mondott lel az SZDSZ a kormánynak Március 12-én a százha­lombattai SZDSZ-szervezet és a polgármester' vendége Kis János, az SZDSZ el­nöke, és Fekete János, az SZDSZ önkormányzati szakértője lesz. A vendégek részt vesznek az önkor­mányzati testület SZDSZ— Fidesz frakciójának, illetve az SZDSZ tagjainak együt­tes ülésén és időszerű ön- kormányzati és politikai kérdéseket vitatnak meg. Este 17 órakor a Pártok Háza tanácstermében Kis János előadást tart Miért mondott fel az SZDSZ kormánynak címmel. Piacokon járva Üzlet teker autókon A Fővámház téri csarnok kápuján már lakat, az áru­sok nagy része — a csar­nok tatarozásának idejére — átköltözött a Közraktár utcai új elárusító helyre. A költözködés hatása még érezhető a forgalomban, árus is, vásárló is kevesebb a megszokottnál. Az árak nagyjából azonosak a múlt hetiekkol. A sárgarépa és a kelkáposzta kilóját 30 fo­rintért, a gyökeret 38 fo­rintért mérik. A saláta fe­jenként 30-36 forint. A re­tek csomója 44 forint. Az almát kilónként 19.80 fo­rintért árusítják, s ugyan­ennyibe kerül a burgonya kilója is. A váci piacon a tejföl és a túró kilója egyaránt 120 forint. A törökbálinti tsz- egyesülés ezen a héten is szállít érdi raktárából kü­lönféle tejtermékeket, ami­ket a kereskedőknél lénye­gesen olcsóbban kínál, a piac területén teherautó­kon kialakított árusítóhe­lyekről. A sárgarépa kiló ját 28 forintért, a vörös hagymát 30 forintért adják. A korai fejes káposzta 2Í forint. A fekete retket ki­lónként 30 forintért mérik. Budapesten a Klauzál téri Skála csarnokban a hústermékek vására vonz za a vevőket. A párizsit 130 helyett 110 forintért, a lecsókolbászt 110 helyett 90 forintért, a műbeles virs­lit 160 helyett 120 forintért kínálják. A tőkehúsok kö­zű! a lapocka 175 forintért, a dagadó 148 forintért, a sertéscomb 210 forintért kapható. K. Z. KOSSUTH RADIO 4.30: Reggeli krónika. — 8.00: Hírek. Időjárás. — 8.05: Hang­szemle. — 8.20: PAF-műsor. — 8.50: Külpolitikai Ügyelő. — 3.00: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 9.05: Napközben. — 11.00: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 11.05: Tipp. — H.io: Népdalok. — 11.37: Időfaktor. — 12.00: Déli krónika. — 12.30: Ki nyer ma? — 12.43: . . . (csil­lag) — 12.45: PAF-műsor. — 13.00: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 13.05: Klasszikusok dél- iilőbep. — 14.00: Hírek. Időjá­rás. Útközben. — 14.05 : Erről beszéltünk. — 14.35: Orvosi ta­nácsok. — 14.40: Dalolnak a nőgrádsipeki asszonyok. — 15.00: Hírek. Időjárás. Útköz­ben. — 15.05: Magyar írás. — 15.50: Az élő népdal. — 16.00: Délutáni krónika. — 16.15: Hangoló. — 17.00: Hírek. Idő­járás. Útközben. — 17.05: Ma­gyarországról jövök ... — 18.00: Esti krónika. — 18.30: Ráadás. — 19.00: Hírek. Időjá­rás. — 19.05: Sportvilág. — 19.15: Olvastuk. — 19.30: Hol volt, hol nem volt... — 19.40: Bolíviai és perui népdalok. — 19.50: Gong. — 20.00: Hírek. Időjárás. — 20.05: Ismeretter­jesztő-műsor. — 20.35: A Bécsi Filharmonikus Zenekar ját­szik. — 21.00: Hírek. Időjárás. — 21.05: Kilátó. — 21.50: „Vajh, £ 11A D IO ÍS TV MI SO» ki ő, s merre van hazája** — 22.00: Késő esti krónika. — 22.30: Mérleg. — 24.00: Hírek. Időjárás. — 0.10: Himnusz. — 0.15: Éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Reggeli zenés műsor. — 6.09: Hírek. Időjárás. — 6.03: Reggeli csúcs. — 7.30: Hírek. — 7.37: Sportreggel. — 8.00: Hí­rek. Időjárás. — 8.05: Az izrae­lita felekezet negyedórája. — 8.20: Rivaldafényben. — 9.00: Hírek. Időjárás. — 9.03: Az operettszínpad nagy egyénisé­gei* 2. rész. — 10.0): Kertbará­tok műsora. 10.05: Időseb­bek hullámhosszán. — 10.50: Iíajszálgyökerek. — 11.00: Hí­rek. Időjárás. — 11.03: „Ö, ó, ó nagymama . . .’* — 12.00: Nó­ták. — 12.53: 5 5 pere. — 13.00: Hírek. Időjárás. — 13.03: Pop­hullám. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Pén­tektől—péntekig. — 17.00: Rá- dióMa. — 19.00: Hírek. Időjá­rás. — 19.03: Kölyökrádió. — 19.30: Népdalkörök pódiuma. — 20.15: Fiataloknak! — 21.30: Cigányfélóra. — 22.00: Népsze­rű dallamok — esti hangver­seny. — 23.00: Hírek. Időjárás. — 23.03: Sporthíradó. — 23.10: Heavy metal magazin. TV 1 8.-40: Tévétorna. — 8.45: Képúj­ság. — 8.50: Colin Davis. NSZK- portréfilm. — 9.50: Lottósorso- lás. — 9.55: Feláldozott ifjúság. Kínai film. — 11.25: Telistele- videó. (ism.) — 11.30: Képúj­ság. — 16.30: Képújság. — 16.40: Déli videoújság. — 16.50: Stiri — Hírek románul. — 17.00: Évgyűrűk. — 17.30: Téka. — 17.40: Kic az iskola? Riport­film. — 18.00: Ablak. — 19.00: „Maradjatok meg szeretetem- ben !*» — 19.10: Esti mese. — 19.30 ^ Híradó. — 20.05: Dallas. Amerikai tévéfilmsorozat. 11. rész. — 20.55: Panoráma. — 21.55: Egy boldoggá tett férfi. Francia film. — 23.25: Híradó 3. — 23.40: BBC-híradó. TV 2 Berkes Zsuzsával és Dombó­vári Gáborral. — 17.00: Képúj­ság. — 17.15: Tv 2. — 17.45: Egy perc tere. — 18.00: Telcsport. — 18.25: Gyerekeknek. — 13.49: Tv 2. — 19.00: Játékok a jog körül. NSZK tévéfilmsorozat. III/l. rész. — 19.59: Néprajzi ér­tékeink. — 20.04: Tv 2. — 20.10: Genfi autószalon *91. Az Autó 2. különkiadása. — 21.00: Hír­adó 2. — 21.20: Tv 2. — 21.30: Fedett pályás atlétikai világ­bajnokság. — 22.30: Tv 2. Nap­zárta. — 23.15: Tv 2. — 23.25: Mr. Halpern és Mr. Johnson. Angol tévéfilm. — 0.20: Tv 2. SUPER 7.00: Pirkadat. — 9.10: Egyve­leg. — 13.00: Japán üzleti éle­te. — 16.00: Forró drót.. — 17.00: Élő videoshow. — 18.30: Kék éj. — 19.45: Időlánc. — 20.00: Max Headroom. — 22.00: Nem­zetközi hírek. — 32.20: SPIN. — 23.30: Koncert. — 0.20: Nem­zetközi hírek. — 0.35: Kék éj. — 1.30: Időlánc. EUROSPORT 8.30: Eitrobie. — 9.00: Motor­sport. — 9.20: Golf. — 11.30: Eurobic. — 12.09: Tenisz. — 13.20: Golf. — 15.30: Lovaglás. — 16.30: Nemzetközi sport. — 17.00: Atlétika. — 21.00: Pank- ráció. — 22.30: Forma—1. Ame­rikai Nagydíj. — 23.00: Tenisz. — 21.00: Csónakmotorverseny. — l.OO: Eurosport-hírek. TV 5 16.05: Hírek. Látóhatár. — 16.«: Jó tudni. — 17.15: Női szemmel. — 17.45: Angyalok konyhája. — 13.0»): Gyerekmű­sor. — 18.30: Harmincmillió barát. — 18.50: Francia sanzo­nok. — 19.00: Hírek. Szcmnil- lantás. — 10.30: Híradó élő­ben. — 20.00: Riporterek. Hír­adó. — 21.35: Mindenki egyesé­vel. — 23.00: Hírek. — 23.15: Hotel. — 23.15: Karabély. Több szerelvény indult útnak még tavaly év vé­gén, de csak hazánkig ju­tottak el. Záhonynál a MÁV emelődarui és a ra­kodók igen kemény mun­kát végeztek, míg átemel­ték a nehéz kocsikat a szé­les nyomtávú vágányok­ról. Összesen harminckilenc vagon indult tovább Sop­ronig. Azonban az illetékes osztrák cég nem volt haj­landó átvenni a kitelepül­tek holmiját, ezért a szom­szédos ország határőrei is megtagadták a beutazás en­gedélyezését. Hogy mi ok­ból? Erre egyelőre senki sem tudja a választ. A Ma­gyar Államvasutak veze­tősége is tanácstalan, ugyanis Záhonyban még 69 vagon vár sorsára. Egy részükbe rendben, katoná­san pakolták be az ingósá­gokat, nagyobb részükben viszont ömlesztett a szállít­mány a fogkefétől a füg­gönykarnisig. Október elejétől novem­ber elejéig naponta egy- egy vagont vettek át az osztrákok, de magyaráza­tot a lassúságra nem adtak. A MÁV értesítette a fel­adót, az illetékes szovjet hatóságot, ám az a válasz érkezett, hogy ők vissza nem veszik azt, amit egy­szer feladtak. A szállítás, a kocsiállás, illetve a tárolás költségei egyre csak emel­kednek. Intézkedés pedig sehol. Az ügy jelenleg ott tart, hogy a vasút az izraeli nagykövetség segítségét kérte. M. I. Fekete krónika az utakról Súlyosan rnegsér ül leik1 Összeütköztek. Cegléden Tarkó Gábor, ismeretlen okból személygépkocsijával áttért a menetirány sze­rinti bal oldalra és ott ösz- szeütközött Kozák István személygépkocsijával. A baleset következtében Ko­zák súlyos sérüléseket szen­vedett. Vigyázatlan gyerek. Érden Gazdag Ottó személygép­kocsijával elütötte egy út­kereszteződésben a féktá­volságon belül elé ugró G. László 8 éves tanulót. A gyermek életveszélyes sé­rüléseket szenvedett. Leégett az autó. Pilisvö- rösváron külterületén Balczó István nem az útvi­szonyoknak megfelelő se­bességgel közlekedett és megcsúszott. A vigyázat­lanság következtében ösz- szeütközött a szemből sza­bályosan közlekedő Gönczi Károly teherautójával. Az ütközést követően Balczó személygépkocsija kigyul­ladt és leégett. Balczó Ist­ván súlyos égési sérülése^ két szenvedett. A She&3‘3nierag üli. póSyóssítat hirefaf Tales 23 töltőállomás-vezetői munakcikör betöltésére (azonnali belépéssel). Feltétel: — felső- vagy középfokú kereskedelmi, műszaki végzettség — kereskedelmi és vezetői gyakorlat Az angol nyelv tudása előny. Jelentkezni lehet írásban, részletes önéletrajzzal, a kft. személyzeti osztályán. Cím: Budapest, Csillaghegyi út 25. 1037. Kisbolti kollektívák! A Mi titlei környéki ÁFÉSZ keres élelmiszer- és vegyiáru boltjaiba ho 1 í re*se>Éök et9 bolitxfsció** h elyeít esetiek rletelókeet és pénsieírosoknt Jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal, Saltzer Kornél áruforgalmi igazgatónál. Cím: Budakeszi, Erdő u. 4. 2092. Telefon: 176-6089, 135-2074. PEST MEGYEI HÍRLAP Politikai napilap. — Főszerkesztő: POSTACÍM: Budapest, Pf. 311.---------------------------------------------------------- vezérigazgató. — Hirdetésfelvétel: n.i ......—, ...............- ------ ------------- ----- .- ­—---------------------------—:-------- ■ a kiat óhivatal központi telefonja: 139-2399 és 138-4300. — Szerkesztőségi titkárság: 138-2539. Telefax: 138-44:6. A lapot előállítja^ a Szikra . I-apnyoma » B udapest. Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesitő postahivatalnál, a hirlapkézbesítoknel es a Hirlap-eio- fizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10 A 1900 — közvetlenül vagy postautalványon átutalással a UELUt 213-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. A lap ar. hétköznap 6,60 Ft; szombaton 9,50 Ft. Előfizetési díj egy hónapra 221 Ft. — ISSN 0133—0659. Pest Megyei Hírlap (index: 26 004 HU).

Next

/
Oldalképek
Tartalom