Pest Megyei Hírlap, 1991. március (35. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-01 / 51. szám

------------------------------------- 1991. MARCI Á ra: 8,6« f«rin< ' xxxv. ÉVFO fa 1991. MÁRCIUS 1.. PÉNTEK XXXV. ÉVFOLYAM, 51. S/AM c»:'AV­í-'.j^Sk'í> W ' J>. A PEMUCONAK MÁR MILLIÓS A FORGALMA Lekörözik a külkereskedőket Napjainkban a magyar Cégek egyre-másra alakít­ják — külföldi érdekelt­séggel — a vegyes vállala­tokat. Az alakuló, olykor megszűnő kft.-két, rt.-ket lehetetlen már számon tar­tani. A sorból a Pest Megyei Műanyagipari Vállalat sem maradt ki, a solymáriak a Pemüco kereskedelmi kft. létrehozásáról számolhat­tak be. A vegyes vállalat alapító tőkéjét 50—50 szá­zalékban állta a Pemü és az USA-beli American In­vestment Incorporation cég, amelynek kiterjedt kapcso­latrendszere van szinte az egész világon. A Pemüco a műanyag- és gumiipar területén bonyo­lít le import-export üzle­teket, s kívánságra alap­anyag-beszerzésről is gon­AZ ÁR ELLEN ÚSZVA CSEPEGTETŐ Hivatalos árajánlat. Az erre szakosodott cégek egyike közli a részletes számítások feltüntetése után, hogy a kért munkát 123 ezer forintért telje­síti A kért munka egyhektárnyi terület berende­zése lenne csepegtető öntözésre. A magángazda, aki a papírt mutatja, csak annyit kérdez: mennyi idő alatt és miféle vetemcnnyel térülne meg ez az összeg nekem?! Igaza van. Zeng az ország arról, gazdává kell tenni a földművelő embert. Ami vi­szont a gazdálkodáshoz kell. az egyre inkább meg­fizethetetlen, s azoknak, akik most kezdenék, vég­képp elérhetetlen. Tájékozódom. Az esőztető-árasztásos öntözési módszernél 50-60 ezer, a csepegtetésnél pedig 100- 150 ezer forint egy hektárnál a beruházási költség. Rengeteg. Igaz, a szakemberek szerint két aszályos esztendő veszteségei nagyobbak, mint az említett beruházási költségek, ám ez utóbbiaknak kész­pénzben kellene rendelkezésre állni...! Nem csodálom tehát, hogy bár a megyében 10 ezer hektárnyi az öntözésre (műszakilag) berende­zett terület, a tényleges hasznosítás 60-65 százalék körüli. Az öntözőberendezések jelentős része (fele!) nemcsak műszakilag, hanem fizikailag is el­avult, elhasználódott. Pótlása pénzt követelne, pénZ nincsen ..., az öntözött terület tovább kiseb­bedig a kevesebb jövedelem még inkább zsugo­rítja a befektethető forintokat.. . A megye csapadékviszonyai és vízhasznosítási lehetőségei (Duna!) a jelenleginél hatszor-nyolc- szor nagyobb területen tennék lehetővé az öntö­zést, mondják a szakemberek. A bevezetőben em­lített gazda meg azt mondta, csináltatja a rosseb! (M) BSlPÚÉJfMA! Ma reggeltől megszűnik határaink szigorított őrizete, amelyet az öbölháború kezdetekor rendeltek el. Azóta 34 ország több mint 1500 állampolgárát fogták el. © A Vállalkozók Országos Szövetsége helyteleníti, hogy a gépkocsik felelősségbiztosítási díját be akarják építe­ni a benzin árába. © Tavaly 52 százalékkal növekedett a dollárelszámolású turizmus hazánkban — közölte az MNB. Felére csökkent viszont a magyar kiutazók ál­tal elköltött valuta. © A kuvaiti magyar nagykövetség haladéktalanul visszaköltözik a helyére, amint norma­lizálódnak a viszonyok — közölte a Külügyminiszté­rium szóvivője. © Regionális tanácskozószervet hozott létre az osztrák Burgenland tartomány, valamint Győr- Sopron és Moson megye. © Pozsgay Imre független országgyűlési képviselőt vendégprofesszorként kívánja foglalkoztatni a debreceni egyetem. © Új szakszerve­zeti érdekegyeztető fórum alakítását javasolja a Szak- szervezetek Együttműködési Fóruma. ® A KDNP sze­rint a Parlament kárpótlási törvényről szóló vitája nem fog a koalíció felbomlásához vezetni — hangzott el a párt tegnapi sajtótájékoztatóján. © Csütörtökön hiva­talosan is kinevezték a tv két programjának intendán­sát: Bányai Gábcrt és Vitray Tamást. Bejelentették, sze­mélyüktől függetlenül mindkét csatorna független, köz- szolgálati média marad. © Tavaly az ellenőrzések ta­pasztalatai szerint minden harmadik vásárlót átlagosan II forinttal csaptak be a boltokban. doskodik. Csutorka László ügyvezető igazgató úgy véli, minden reményük megvan a prosperáló mű­ködésre, mert a magukat még mindig monopolhely- zétben érző külkereskedel­mi vállalatoknál jóval ru­galmasabban és gyorsab­ban dolgoznak. Pozícióju­kat az is erősítheti, hogy a KGST összeomlásával becslésük szerint a cégek 20-30 százaléka rendelkezik fölös kapacitásokkal. A Pe­müco nemcsak a gyártmá­nyokra szerez vevőket, ha­nem a amerikai partner révén ötleteket is adhatnak a gyártóknak, hogy éppen milyen termékre van ke­reslet, milyen műanyag- és gumiipari cikkeket érde­mes piacra dobni. Nem lehet figyelmen kí­vül hagyni azt sem, hogy a magyar vállalatok — ez alól nem kivétel a Pemü sem — elég drágán ter­melnek, s ez nem könnyíti meg a kereskedők dolgát. Az ügyvezető igazgató azonban optimista, úgy véli, a magyar vállalatok — ha talpon akarnak ma­radni — kénytelenek lesz­nek a szemléletükön vál­toztatni, s jó gazda módjá­ra figyelni arra, hogy mi­lyen terméket adnak ki a kezük közül. A Pemüco alig két hóna­pos működése alatt már jó néhány milliós forgalmat bonyolított le, s bár az öbölháború meglehetősen érzékenyen érinti őket, bíz­nak abban, hogy egy-egy jó üzlet beüt, s hamarosan megnövelhetik a vállalko­zás nyereségét. H. É. Gazdaságos keményfémetvözet Eke helyett WL.TS.J.JM'llMI mWHjWWaWglBmiOTnJLUgWKg— CsA' ... ... --------^^ A z emelkedő energiaárak mind erőteljesebben érez> tetik hatásukat a mezőgaz' dóságban is. Agrár- és mű­szaki szakemberek érthe­tően keresik a lehetőségét annak, hogy miként tud­nának olyan módszereket meghonosítani, amelyek ki­védenék a gazdaságok egy­re tetemesebb pluszköltsé­geit. Az 1987-ben Gödöllőn megalakult osztrák—ma­gyar cég, az Innover Kft. élen jár az említettek gya­korlati valóra váltásában. A cég birtokában van egy nagy reményekre jogosító szabadalomnak, amelynek révén megvalósítható a szántóföldi művelésben mind nagyobb szerepet ját­szó tárcsák élettartamának a meghosszabbítása. Dr. Draskovics Dénes, a kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy hároméves kitartó kutató-fejlesztő munkájuk gyümölcsét sze­retnék learatni, pontosab­ban szabadalmukat a me­zőgazdasági nagyüzemek és a kistermelők javára ka­matoztam. Találmányuk lé­nyege. hogy a már említett tárcsákra keményfémötvö- zetet, a Komáromi Mező­gazdasági Kombinát által készített, úgynevezett eke- fémport visznek fel. Az él- tartósílásos eljárással a ta­lajművelő eszközök forra­dalminak számító műszaki gyógykezelésen esnek át. Információk szerint a 670 milliméteres nagytárcsa mintegy ötezer hektárnyi terület megművelése után már elveszíti éllartósságá- riák legalább a 10 százalé­kát. Annak érdekében, hogy állaga tovább ne ro­molhasson, ebben a stá­diumban avatkozik be a kft. a már említett szaba­dalommal, a kemény ötvö­zet tárcsára vitelével. Ezek után. akár 10-15 ezer hek­tárt is megművelhetnek ezekkel a felületkezelt tár­csákkal. Az Innover Kft. szeretné, ha szabadalma mind több tsz-be és farmergazdaságba eljutna. Napjainkban, ami­kor már a túlzott energia- költségek miatt nincs jö­vője a szántásnak, a tár­csák kiválóan pótolni tud­ják az ekék szerepét. Dr. Draskovics ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy még mindig nagy az érdekte­lenség szabadalmuk iránt. Elmondta, hogy különösen a homokos területeken, így Pest megye egyes körze­teiben vagy éppenséggel a Dél-Alföldön vennék a gazdák nagy hasznát a tár­csák felületi kezelésének, hiszen e szerszámoknak a homok a legnagyobb el­lenségük. A kft.-nek már számos referenciaüzeme működik. A cég egyik ala­pító tagja, a miskolci Me­zőgépgyártó Vóllaiat már harmadik éve állítja elő a felületkezelt tárcsákat. (gyócsi) A Református Zsinati Iroda csütörtöki tájékozta­tója szerint megkezdte munkáját a Magyarországi Református Egyház X. Zsi­nata. A IX. zsinat megbízatá­sa szerdán lejárt, a zsinat megtartotta záró ülését. A gyülekezetek által megvá­lasztott X. zsinat még az­napi alakuló ülésén megvá­lasztotta az új egyházi méltóságokat. Lelkészi el­nök Hegedűs Lóránt, Du­na melléki püspök, világi elnök Bodnár Ákos, a ti­szántúli egyházkerület fő­gondnoka lett. Lelkészi al- elnökké Márkus Mihály dunántúli püspököt, világi alelnökké Czine Mihály irodalomtörténész profesz- szort, a Duna melléki egy­házkerület főgondnokát vá­lasztották. LEGALÁBB A KOLERÁTÓL NEM KELL TARTANUNK (2. oldal) Gödöllői sllótechmlégla A marhát nem kérdezik: ízlik-e a keveréksilé? Agrár szakemberek a megmondhatói annak, hogy napjainkban változatlanul a siló a legolcsóbb tömeg- takarmány. Tejtermelő gazdaságoknak kísérlete­zett ki növelt fehérjetartal­mú, erjesztett takarmány­technológiát a Gödöllői Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészeti kara. Dr. Szendrő Péter, a GATE Géptani Intézetének igazgatója elmondta, hogy hároméves gyakorlati kuta­tó-kísérletező munka ered­ménye az általuk kifejlesz­Bakaruhában. Sértő? Pedig a szándék még véletle­nül sem az. De a régi magyar szóhasz­nálat szerint a közkatona baka. S a tá­bornok is közkatona, azaz bakaként kezdte valamikor, amikor magára öltötte az egyenruhát, s bevonult, hogy elkezdje a kötelező katonai szolgálatot. Szerencsére ma már csak egy évet, s ráadásul nem kényszerülnek az ifjoncok zsúfolt katonavo­natokon útnak indulni a laktanyákba. Buszon utaznak. S a behívón a szolgálati he­lyet is megjelölték, így aztán a szülői házban pontosan tudják, hol a fiú. Képünk bevonulás után az aszódi laktanyában készült. (Fotó: Erdősi Ágnes) tett és alkalmazásra java­solt takarmány-előállítási módszer. Ennek lényege, hogy a kukoricát és a szó­ját együtt termesztik és ta­karítják be. A dunavarsá- nyi Petőfi Tsz készségesnek mutatkozott arra, hogy te­rületén próbálják ki az említett kultúrnövény- együttes termesztését és silózását. A dunavarsányi kísérleti táblán remekül vizsgázott az a Claas kom­bájn is, amelyet a gyártó a kutatók kérésére átalakí­tott, hogy minimálisra csökkenjen a szója szem­vesztesége. Szendrő Péter professzor elmondta, hogy a kukorica és szója kombinációjából nyert silótakarmány bel- tartalmi értéke lényegesen gazdagabb. Gépészek, nö­vénytermesztők, takar- manykutatással foglalko­zó szakemberek közös munkájáról számolhatnak be február 22-én a Magyar Élelmezés-ipari Tudomá­nyos Egyesület nagytermé­ben rendezendő kollokviu­mon. Napjainkban, amikor még bizonytalan, hogy a sokat hangoztatott tejter­melés miatt hány szarvas- marhát kényszerülnek le­vágni a gazdaságok, igazán nem a legszerencsésebbnek tűnhet ennek az új össze­tételű tömegtakarmánTjnak a népszerűsítése. Dr. Szendrő Péter ezt cáfolta, mondván, olcsó és ráadásul tápláló takarmányra szük­ségük lesz a gazdaságoknak, de a farmergazdáknak is. A tejfronton mutatkozó fe­szültségek pedig majd fel­oldódnak, tehát minden­képpen érdemes a gazdasá­goknak a gödöllőiek takar­mányával foglalkozniuk. Gi . U

Next

/
Oldalképek
Tartalom