Pest Megyei Hírlap, 1990. december (34. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-01 / 282. szám

I Szemtől szemben \ j a rablógyilkossal \ f (CIKKÜNK A 2-3. OLFAHÖH} ! Ei»»»tM»»>iiMHninm»i<nii»<inuu<i»i»nH i<uiliHtmmuillnMllluu»IHItunniultimmHmuiliuUUIIItlUlltllUUUIIIUUItlllUUiniinilUIIIUHimilCHI>l Új szerkezetű költségvetés Tovább csökken a nemzeti össztermék A kormány pénteken a Parlament elé terjesztette a jövő évi költségvetés terve­zetét — tájékoztatta az új­ságírókat Király Péter pénz­ügyminisztériumi államtit­kár. Elmondotta, hogy a jövő évi költségvetés : most már csak 78 milliárd forintos de­ficitet Startalmaz. A korábbi tervezetek még 90—100 mil­liárd forintos hiánnyal szá­moltak. Véleménye szerint a jelenlegi költségvetési tör­vényjavaslat már olyan, amely alkalmas az IMF-fel történő megállapodásra. A költségvetés új szerke­zetben készült el, tartalmaz­za az Állami Fejlesztési In­tézet által finanszírozott be­ruházások állami kiadásait is. A régi módon elkészített költségvetések esetében ;a hiány lényegesen kisebb, csupán 35 milliárd forint lenne. A költségvetés átala­kítása azt szolgálja, hogy az államháztartás ügyeiben végre tisztán láthassanak a képviselők, az érintett szak­emberek. A deficitet elsősorban a támogatások lefaragásával sikerült csökkenteni. Keve­sebb támogatást kapnak az agrárexportőrök, valamint számos alap állami pénzellá­tása csökken. Az egészség- ügyi dolgozók, valamint a pedagógusok megígért bér­emelésére tízmilliárd forin­tot fordítanak. A költségvetés jövőre is 60 milliárd forinttal támo­gatja a lakásépítésre koráb­ban felvett lakossági kölcsö­nöket. Mivel a kamattámo­gatás mértéke — az infláció miatt — jövőre emelkedne, a költségvetési kiadások nö­vekedését csak úgy lehet el­kerülni, ha a terhek egy ré­szét a lakosságra hárítják. Jövőre várhatóan 3 száza­lékkal csökken a nemzeti össztermék (GDP), az export pedig 4-5 százalékkal mér­séklődik. Nagyarányú lesz a KGST-kivitel visszaesése, el­éri a 25-30 százalékot, A rubelről dollárelszámo­lásra való átállás következ­tében az országot várhatóan 12-14 százalékos cserearány­veszteség éri. A jelenlegi számítások szerint a fizetési mérleg hiánya 1,2 milliárd dollár lesz. Ennek külső fi­nanszírozása nem lesz egy­szerű feladat, összesen 4,5 milliárd dollár értékű hitelt kell felvenni. Király Péter szerint a hitelfelvétel jelen­tős része már biztosítható­nak látszik. Füstölt ide, negyedek oda. Jöhetnek politikai áramlatok, a Penomah váci gyárában vágják a marhákat, és negyedelt feldolgozás után szállítják a szovjet piacra. Ezt a keleti felvevő piacot továbbra is ki kell használniuk, hiszen a magyar marhahús iránt Nyugaton nines kereslet. A váci húsfeldolgozó gyár természetesen a hazai üzletekbe is juttat nyers húsokat és szalámiféleségeket, valamint egyéb füstölt árut. Különlegességnek számít a húsiparban szabadalmaztatott sa­vanyítóeljárás, amelynek révén a Pick szalámihoz hasonló ízű felvágottat gyártanak és Naszály néven árusítanak. A hely­zetük azért nem felhőtlen. Az egyre növekvő árak miatt eladatlan készletek időről időre felhalmozódnak, ezért árleszállí­tással próbálják csökkenteni a készleteket. Jelenleg a marhanyelv és a füstölt, darabolt sonka 10-30 százalékkal olcsóbban kapható. Képünkön Sima István és kezében az árleszáUított füstölt comb. (Kép, szöveg; Vimola Károly) PEST MEG YES XXXIV. ÉVFOLYAM, Z82. S1ÇÂM Ára: 7,20 forint 1990. DECEMBER 1., SZOMBAT Elmaradt szállítmányok ígéretekkel nem lehet fűteni A Meteorológiai Intézet jóslata a jelek szerint bevá­lik, a hétvégére megérkezik az igazi télies, hideg idő. Többet kell fütenünk, már legalábbis annak, akinek lesz mivel. Azok ugyanis, akik szénnel tüzelnek, s nem biztosították jó előre a lcály- hákbavalót, azok most ag­gódva tekinthetnek a tél elé. Országszerte — s ez alól Pest megye sem kivétel —- hiány­cikk lett a szén. A piliscsabai Tüzép-tele- pen Fekete András eladó saj­nálkozva mondta, hogy csak 60 mázsa német brikettjük van a telepen, de ennek a há­romszorosa is elfogyna. Egy jó hónapja már nagyon aka­dozik az ellátás. Tökölön Tóth Józsefné te­lepvezető szomorkásán meg­jegyezte, hogy lassan nem­csak a szén, hanem a remé­nyük is elfogy. Biztatást ugyan kaptak, hogy decem­berben érkezik egy német- brikett- szállítmány, de hát az ígéretekkel nem lehet fű­teni. Ráadásul éppen azok a kispénzű emberek szorulnak még mindig a hagyományos tüzelőanyagokra, akiknek négy éve nem volt módjuk, hogy bevezettessék a gázt. A telepvezető hozzátette, Tata­bányáról és Várpalotáról sem sikerült szenet szerezniük, viszont Dorogról várnak egy rakományt. Bár a vevők nem kedvelik ezt a fajtát, végül kénytelenek lesznek ezzel be­érni. Tóth Józsefné búcsú­zóul hozzátette, tudja, hogy Szigethalmon, Szigetszent- miklóson és Ráckevén is ha­sonló a helyzet. Hogy nem egyedi esetek­ről van szó, azt Százhalom­battán is megerősítette Na- rancsikné Szijjártó Erika te­lepvezető-helyettes. A budaörsi telepen egy nyugdíjas kisegítő szolgált felvilágosítással.' Mondan­dója rövid volt: szenük nincs, csak tűzifát ajánlanak a vevőknek. A központunk­ban — mondta az idős hölgy — biztosan tudják, miért van fennakadás. A jó tanácsot megfogadva a Tüzép Rt. főosztályvezető­jéhez, Csikai Kálmánhoz for­dultunk, s megkérdeztük, mit tudnak ígérni a tüzelőre váróknak. A főosztályvezető szavait hallgatva az ember­ben felmerült, hogy a német brikett szállítási elmaradá­sának története kísértetiesen hasonlít a szovjekkel való olajkereskedés problémáira. Hiába, a volt szocialista or­szágokkal kötött szerződé­sek -végnapjaikat élik. Novemberben például a volt NDK-sok 100 ezer he­lyett. csak 15-20 ezer tonnát küldtek. ígéret van, hivat­kozási alap is — határtorló­dás, vasutassztrájk — min­dig volt. Ha decemberben le­szállítják az ígért 100 ezer tonnát, a szerződéshez ké­pest a lemaradásuk akkor is tetemes lesz. Hargitai Éva Kevesekbe! megoldható Kivonuló vonatok” 'November végéig az elő­irányzottnál kevesebb, csak 771 szovjet katonavonat hagyta el hazánkat, bár a szállítási ütemterv szerint már 803 vonatnak kellett volna távoznia Keleti György ezredes, a Honvédel­mi Minisztérium szóvivőjé­nek tájékoztatása szerint. A látszólagos ellentmondás magyarázata: a szovjet déli hadseregcsoport parancsnok­sága az egyezmény aláírása előtt túltervezte a szükséges vasúti szerelvények számát, így a számítottnál kevesebb szerelvénnyel is el tudta szállítani a kivonuló katoná­kat és technikát. Eddig összesen több mint 50 ezer szovjet állampol­gár (katonák, polgári al­kalmazottak és családtag­jaik) hagyta el Magyarorszá­got. Közel 15 ezer technikai eszközt, ebből 11 650 kere­kes, 780 lánctalpas jármü­vet. továbbá 708 harckocsit és 1020 egyéb harcjárművet, illetve 220 ezer tonna anya­got szállítottak el a Szovjet­unióba. Állásfoglalásban fejezte ki mélységes együttérzését a laki­telki önkormányzat dolgozóival képviselő-testületük és pol­gármesterük törvénytelen és embertelen intézkedése, ön­kényes magatartási; miatt a Közalkalmazottak Szakszer­vezete Pest megyei alapszervezeteinek titkári tanácsülése, mely szerint a döntés jogsértő, mert a felmondás valós in­dokát nem tartalmazza és többféle szakszervezeti jogot is sért'. © Véget ért a Magyar Nemzet privatizációs huzavo­nája: pénteken a Magyar Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. aláírta a szerződést, amely alapján a francia Hersant cso­port veszi át a lapot. 9 Tegnap elindultak Magyarország­ról azok a kelet-németországi rendeltetésű tehervagonok, amelyek a volt NDK vasutasainak sztrájkja miatt kénysze­rültek veszteglésre magyar területen. „ A Magyar Országos Gaz­daszövetség elnöke, Ilajagos Antal nem kész tényeket, hanem elhatározott szándé­kot jelentett be: amennyi­ben december 6-ig legfonto­sabb fölvetésükre nem kap­nak számukra elfogadható választ, úgy az elnökség — közös elhatározással — éh­ségsztrájkot kezd. Arról van szó, hogy a magángazdákat és jövendő társaikat,, vala­mint azok szövetkezéseit föl­karolni szándékozó szövet­ség mindeddig hasztalan kérte felvételét az Országos Érdekegyeztető Tanácsba, onnan lényegében rhég vá­laszt sem kaptak. Mivel az érdekegyeztetés intézményi rendszerében való részvétel­től nem tudnak eltekinteni, ezért helyezték kilátásba — 30 napos várakozási idő el­múltával — a tiltakozás for­májának alkalmazását. Nem helyeslik a Földmű­velésügyi Minisztérium el­képzelését arra vonatkozóan, hogy a főhatóság maga akarja megszervezni a ter­melők szakmai érdekképvi­seleteit. Kinyilvánították az Országos Magyar Gazda- szövetség véleményét a földkérdésről is: a föld na legyen a tsz-ek monopóliu­ma. Ilajagos Antal bejelentet­te, hogy tárgyaltak a föld­művelésügyi miniszterrel, megállapodtak: minden hét­főn közös tanácskozásokat, megbeszéléseket tartanak, folyamatosan tisztázva a fel­merülő, bárminemű mező- gazdasági kérdést, ügyet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom