Pest Megyei Hírlap, 1990. december (34. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-01 / 282. szám

2 1990. DECEMBER 1., SZOMBAT Végső határidő a ki mim fásra A Biztonsági Tanács válaszút elé állítja az iraki vezetést Segélyszállítmányok a szovjet ellátási válság enyhítésére Az EK fővárosokban rugalmasabb magatartást várnak Londontól Altalanos PILLANATKÉP November 30-án éjfélkor tör­tént meg az elnökváltás a Biztonsági Tanács élén. Az el­járási rend szerint ugyanis a testület összehívását és ülései­nek irányítását az abban részt vevő államok képviselői időről időre felváltva látják el. No­vemberben az Egyesült Álla­mok megbízottja volt a soros elnök, s e tisztét december 1- jétől kezdve Jemen küldötte t eszi át. Tekintve, hogy ez az erab ország ellenzi, hogy a Kuvaitot augusztus 2. óta megszállva tartó Irak ellen katonai lépést alkalmazzanak, Washington mindent megtett, hogy még mielőtt a rotáció megtörténik a Biztonsági Ta­nácsban, határozattá váljon az a javaslat, amely záros határ­időt szab a bagdadi vezetés­nek a Kuvaitból való kivonu­lásra. Mivel ar. amerikai diplomá­cia rendkívüli tevékenységet fejtett ki az ügy sikere vé­gett, s kivívta, hogy a kato­nai fellépésre is feljogosító határozat szövegét az öt nagy­hatalom, amelynek vétójoga van a testületben, közösen dolgozza ki, az eredmény nem maradt el. Az öt állandó tag egyike, Kína, ugyan tartózko­dott a szavazásnál, s Jemen és Kuba a minden szükséges eszköz január 15. utáni beve­tése ellen voksolt, de a BT-ben helyet foglaló többi 12 állam külügyminiszterének helyeslő állásfoglalásával, Iraknak a kivonulásra adott végső határ­idő törvényerőre emelkedett. A határozatnak történelmi jelentősége van. A világszer­vezet eddig csak egyetlenegy­szer, negyven éve, a koreai háború ügyében szavazott meg katonai beavatkozást az ENSZ zászlaja alatt. Most viszont azzal, hogy hat hét türelmi időt szab a diplomáciának, a bagdadi vezetésnek még ad egy végső lehetőséget, hogy teljesítse a Biztonsági Tanács korábbi tizenegy határozatát, s kivonuljon Kuvaitból, sza­badon engedje a túszokat, és tárgyalásokba bocsátkozzék ezek után a további békés rendezésről. Ha viszont Szad- dam Husszein erre nem haj­landó, akkor január 15-e után csak a katonai megoldás útja marad nyitva. Vagyis: Bagdad választhat, hogy visszatér-e a nemzetközi jog alapvető nor­máihoz, vagy a kalandorpoli­tika útvesztőin halad tovább, de ez utóbbi esetben vállalnia kell annak véres és pusztító következményeit. A világ bé­kéjének és biztonságának leg­főbb nemzetközi testületé fi­gyelmezteti most a bagdadi vezetést e határozattal: a nemzeti szuverenitást nem le­het semmibe venni, s a kato­nailag erősebb egy térségben nem ronthatja le és szállhatja meg gyengébb szomszédja te­rületét, és nem diktálhat ott a hódító nevében sajátos, önös rendet. A TÉT: A KOALÍCIÓ EGYSÉGE Szaddam Husszein arra szá­mított, hogy az idő neki dol­gozik. Bagdadban nyilván azt hitték, hogy a Kuvait leroha- nása miatti első nemzetközi felháborodás fokozatosan el­enyészik, s ha Irak vegyi fegy­vereinek bevetésével és az olajkutak felrobbantásával fe­nyegetőzik, az agresszió elleni koalícióban részt vevők visz- szariadnak attól, hogy katonai ellencsapással kényszerítsék a Kuvaitból való kivonulásra a Szaddam Husszein-kormány- zatot. Bagdadban vérmes re­ményeket fűztek a „túszkár­tyához” is. A Kuvaitban és Irakban tartózkodó külföldi állampolgárok visszatartása és a stratégiailag fontos helyekre szállítása Bagdad szerint je­lentős fékező tényező lehetett az ellen, hogy a Washington vezette Irak-ellenes koalíció katonai ellencsapáshoz folya­modjon. Túl ezen a túszok egy részének szabadon bocsátása is szerepet játszott abban a bagdadi taktikázásban, hogy megosszák a koalícióban részt vevőket. A BT-ben csütörtö­kön éjjel lezajlott szavazás megmutatta, hogy az idő Szad­dam Husszein kormányzata ellen dolgozik, s január I5-ig adtak neki haladékot az ag­resszióját továbbra is egysége­sen elítélő koalíciós partne­rek, vagy következik az akció az ENSZ zászlaja alatt. A BT-döntés nyomán világ­szerte megjegyzik, hogy a koa­líció egységét sikerült megóv­ni, s ez sok tekintetben Wa­shington diplomáciai sikeré­nek számít. Ez azonban olyan körülmények között követke­zett be, amikor magában az Egyesült Államokban mind több kérdőjel vetődik fel egy esetleges január 15. utáni sivatagi háború miatt. Tekint­ve, hogy a Bush-kormányzat által eddig felvonultatott had­erők egy ENSZ-felhatalmazás révén, más nemzetközi erők­kel vesznek részt január 15. után egy katonai akcióban, nem szükséges alkotmányjogi­lag, hogy az amerikai törvény- hozás szentesítse előzőleg e hadjáratot, s nem kell hadat sem üzenni, mielőtt ezek az egységek átlépik a határokat. Mégis, a Fehér Ház eredeti­leg szívesen vette volna, ha a BT január 1-jét jelöli ki ha­tárnapnak. Január harmadi­kén ül ugyanis össze az Egye­sült Államok kongresszusa, s ezen elkerülhetetlenül felve­tődik majd az esetleges öböl­beli hadviselés ügye. A január elsejei dátum — ha sikerült volna a Fehér Háznak keresz­tülvinnie a BT-ben — a tör­vényhozást kész helyzet elé állította volna, amikor egy ■feltehető katonai akció már folyamatban van. A január közepi határidő tehát arra ösz­tönzi majd az amerikai kor­mányzatot, hogy minden lehe­tőt tegyen meg a politikai rendezésre. Ezek után válik érthetővé Bushnak az a kije­lentése, hogy a határidő kije­lölése ösztönzi a békés erőfe­szítéseket. ÓRÁRÓL órára..; A héten több tény irányítot­ta rá a figyelmet, hogy milyen drámai helyzet alakult ki a Szovjetunióban. Ami az öböl­válságot illeti, a BT-határozat kimunkálása ügyében szoros szovjet—amerikai diplomáciai együttműködés alakult ki, s Gorbacsov keményebb szavak­kal figyelmeztette a Moszkvá­ba látogató Tárik Aziz iraki külügyminiszter útján a bag­dadi vezetést: vesztébe rohan, ha nem teljesíti az ENSZ-ha- tározatokat. De ami a katonai akcióban való esetleges szov­jet részvételt illeti, erről Se-' vardnadze egyértelműen nega­tívan nyilatkozott Mint mon­dotta: a szovjet emberekben még túl elevenen élnek a csehszlovákiai és afganisztáni intervenciókból származó ke­serű, szomorú emlékek ahhoz, hogy bármiféle fegyveres fel­lépésben részt vállaljanak. De — mint hírmagyarázók meg­jegyzik — a Szovjetunió belső helyzete sem engedne meg kormányzata számára ilyen döntést. Miközben ugyanis Moszkvá­ban lázasan dolgoznak az egyes tagköztársaságok viszo­nyát újraszabályozó szövetsé­gi törvényjavaslaton, a balti államok, Örményország és Moldávia vezető szervei beje­lentették, hogy nem írják alá az unióról szóló új szerződést. Bár Gorbacsov elnöki rendele­té intézkedett az egyes köz­társaságokban alakított szepa­ratista csoportok felszámolásá­ról, ennek nem lehetett eddig érvényt szerezni. Az egyes tagköztársaságok parlament­jeiben és helyi szerveiben a központi hadsereg ott állomá­sozó egységei ellen megnyilat­kozások egész sora hangzott el, s igényt formálnak saját önálló köztársasági fegyveres erők felállítására. A helyzet annyira kritikussá vált szá­mos helyen, hogy Jazov hon­védelmi miniszternek Gorba­csov utasítására tűzparancsot kellett kiadnia arra az esetre, ha az egyes tagköztársaságok területén támadást intéznének a katonai objektumok és fegy­verraktárak ellen, mert ilyen veszély fenyeget. A kialakult kritikus helyzetre jellemző, hogy Mihail Gorbacsov nem utazik Oslóba, hogy átve­gye a korábban néki ítélt No'bel-bé'kedíjat. Azért ve­szi át december 9-én majd megbízottja a megtiszte­lő kitüntetést, mert, mint az elnöki sajtóiroda megbízottja közölte, az ország fordulópon­ton van, s Gorbacsovnak rend­kívül sok az intéznivalója, s mindez óráról órára megkö­veteli a legmagasabb szintű vezető jelenlétét és részvéte­lét a dolgok irányításában. Mindez párosul kétségbeejtő ellátási helyzettel, s azzal, hogy éhezés fenyeget több mii-' lió embert. Németországban, gyűjtés kezdődött a Szovjet­uniónak nyújtandó élelmiszer- segélyre, s szó van arról, hogy a szállítmányok eljuttatására légihidat létesítenek. Gorba­csov állítólag legutóbb Kohllal való tárgyalásai idején a többi között mintegy félmillió ton­na húsgyorssegélyt kért a kancellártól. Bonnban meg­jegyzik, hogy bár a német egységben való közreműködés miatt hálát éreznek a szovjet emberek iránt, és emberiességi szempontok is szerepet játsza­nak magatartásukban, de ilyen mértékű segély nyújtására aligha vállalkozhatnak, annak ellenére, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek. MAJOR KABINETJE A huszadik századi Anglia és talán Európa legfiatalabb (47 éves) miniszterelnöke, aki Thatcher asszony előző heti lemondása után nyerte el ked­den a konzervatív párt parla­menti honatyáinak többségi támogatását, alig változtatott elődje kormányán. Heseltine volt védelmi miniszternek, aki a „lázadást” Thatcher asszony ellen kirobbantotta, a környe­zetvédelmi tárcát juttatta az új kormányban, pénzügymi­niszterré pedig eddigi helyet­tesét, Lamontot választotta. Ezenkívül csak a közlekedés- ügyi tárca élén történt válto­zás a korábbi Thatcher-kabi- nethez képest. A cél a kor­mánylista összeállításában és az első megnyilatkozásokban, a Konzervatív Párt egységének megszilárdítása volt. Az Európai Közösség orszá­gaiban azt várják, hogy Major rugalmasabb lesz, mint elődje az integrációs ügyekben. Thatcher asszony utolsó ró­mai fellépése során ugyanis mereven ellenezte a közös bankra és az egységes pénzre való terveket, s ezek elutasí­tásában magára maradt. Az új brit kormányfő óvatos első megnyilatkozásában támogatta ugyan a közös pénzügyek el­képzeléseit, de síkraszállt az egyes tagországok önálló nem­zeti jegybankjai és a saját pénzük fenntartása mellett is. Brüsszelben sokan megértőén úgy fogalmaznak: Majornek nyilván még időre van szüksé­ge... Arkus István Lengyel elnökválasztás Pentagonale — miniszteri és parlamenti ülés Üzenet a kolostorból Az elnökválasztás második fordulójában való részvételre, és bár elegánsan burkolt for­mában, de Lech Walesa tá­mogatására szólította fel a hívőket a lengyel püspökkari konferencia Jasna Gora-i üze­netében. A lengyel katolikusok leg­szentebb helyéről, a czestocho- wai kolostorból kiadott üzenet emlékeztet arra, hogy a haza számára a rendszerváltás ezen szakaszában döntő jelentőségű az államfőválasztás, amely­ben részt venni minden len­gyel morális kötelessége. A közjó érdekében olyan ember kezébe kell adni az ország kor­mányzását, aki a keresztény értékek alapján biztosítja a szolidaritás eszméje körül a rendszerváltásért egységbe tö­mörült nemzet elért eredmé­nyeinek megőrzését és erőfe­szítéseinek folytatását — szól a püspökök tanácskozásáról kiadott dokumentum. Az elnökválasztás első for­dulója utáni napon készített felmérés szerint azoknak, akik a második fordulóban is sza­vazni kívánnak, 58 százaléka voksolna Lech Walesára, a Szolidaritás vezetőjére és 30 százalék a független Stanis­law Tyminskire, 12 százalék pedig még nem döntött. Az ünneplés tüntetésbe Összehangolt bevándorlási politika Budapestről Az ötoldalú együttműködés eddigi mérlegét vonták meg és a további terveket egyeztették a Pentagonale (Magyarország, Olaszország, Ausztria, Cseh­szlovákia és Jugoszlávia) kül­ügyminiszterei pénteken a ró­mai külügyminisztériumban tartott tanácskozásukon, ame­lyen — ezúttal először — par­lamenti képviselők is részt vettek mind az öt tagországból. Az ülésen drámai hangsúl­lyal vetődött fel a jövő évben várható kelet-európai kiván­dorlási hullám, elsősorban a Szovjetunióból, amellyel szem­ben közös kezelési mód kidol­gozásában egyeztek meg. Az egy évvel ezelőtt Buda­pesten négy ország között in­dult, majd májusban Cseh­szlovákia csatlakozásával öt­oldalúra bővült kormányközi együttműködés keretében po­litikai, gazdasági, műszaki-tu­dományos és kulturális téren alakítanak ki a résztvevők kö­zös fellépést és konkrét prog­ramokat. A regionális szintű együttműködés fokozása az európai integrációt hivatott elősegíteni — hangoztatják. Az elnöklő De Michelis Bukarestben csapott át olasz külügyminiszter sajtó- értekezletén azt mondta: a tervek kialakítása lezárult, azok közül egyesek már meg­valósulóban vannak. A politi­kai együttműködés keretében — közölte De Michelis — az ötök közös javaslatot dolgoz­nak ki az európai nemzetiségi kisebbségek jogvédelmére, a nemzetiségi jogok szavatolásá­ra, miután ez a probléma rob­banásveszélyes, különösen Kö- zép-Kelet-Európában, s éppen ezért fokozott figyelmet és erő­feszítést igényel. A javaslato­kat az 1991. júliusában Géni­ben e témáról tartandó helsin­ki utóértekezlet elé terjesz­tik. Ezt a munkát a magyar kormány hangolja össze a Pentagonale keretében. Ugyancsak a magyar kor­mány a felelőse annak, hogy az ötök összehangolt beván­dorlási politikát alakítsanak ki. Januárban e célból Buda­pesten ül össze a kijelölt mun­kabizottság. A római miniszteri értekez­leten elindult a Pentagonale együttműködés parlamenti szintjének kialakítása is. A magyar Országgyűlésből Papp Lehel György (MDF), Vásár­helyi Miklós (SZDSZ) és Né­meth Zsolt (Fidesz) vett részt az ülésen. Valamennyien üd­vözlendőnek tartották a parla­mentek bekapcsolását az együttműködési tervek véle­ményezésébe. Többezres tüntetés volt pénteken Bukarestben a For­radalom terén. A demonstrá­ciót a Nemzeti Parasztpárt szervezte, résztvevői eredeti­leg „Nagy-Románia” létre­jöttének évfordulójára emlé­keztek, a megmozdulás azon­ban kormányellenes tüntetés­be csapott át. A tüntetők Iliescu és a kor­mány lemondását sürgették jelszavaikban. Az emberek, akik Mihály király arcképé­vel vonultak, éltették a jelen­leg Svájcban élő volt uralko­dót, követelve hazatérését. A szónokok — köztük a Nemzeti Parasztpárt elnöke, Corneliu Coposcu — megmoz­dulást követő nagygyűlésen követelték, hogy a földet örök használatra adják át a parasz­toknak, a gyárakat és üzeme­ket pedig a munkásoknak. Coposcu egyebek között ki­fejtette, hogy Romániában még mindig nincs szabadság, és egységes fellépést sürgetett a társadalmi , igazságosság meg- féfeifttésé érdekében. Felszó­laltak más ellenzéki pártok és mozgalmak vezetői is. Az erdélyi románok 1918. december 1-jén mondták ki csatlakozásukat az akkori ro­mán királysághoz, s az év­fordulót nemzeti ünnepként tartják számon Romániában. Külföldi ­egy mondatban ' .... j fMil A moldvai szélsőségesek tevékenységével hozta összefüggésbe a ki&inyovi parlament tegnapi nyilatkozata azt, hogy Mihail Gorbacsov lemondta péntekre tervezett egynapos látogatását. A Pekingben tegnap megkezdődött annak a kínai—szovjet tárgyalásnak a második fordulója, melynek célja a két or­szág közös határán állomásozó csapatok létszámának csök­kentése. A Az amerikai hatóságok a hét elején letartóztattak egy arab fiatalembert, aki merényletet tervezett George Bush amerikai elnök ellen, s James Baker külügyminisztert is meg akarta gyilkolni. A Színes bőrű gyerekek 400 fős csoportja el­len elkövetett újfasiszta támadás kapcsán tizenkét fehér szél­sőségest tartóztattak le egy dél-afrikai kisvárosban. A Len­gyelországban péntek óta bárki vásárolhat olyan részvénye­ket, amelyek öt ipari nagyvállalat privatizálása alapján ke­rülnek nyilvános árusításra. De Michelis a tanácskozás­ról beszámolva közölte, hogy a Pentagonale a Világbankhoz és az Európai Ujjáépitési és Fejlesztési Bankhoz fordul legsürgősebb programjai fi­nanszírozása végeit. Az egyik első ilyen terv, amelyhez tá­mogatást kérnek, a Trieszt— Zágráb—Budapest autópálya megépítése. Lemondott Lukanov A bolgár nagy nemzetgyű­lés péntek délelőtti plenáris ülésén Andrej Lukanov mi­niszterelnök formálisan is be­nyújtotta maga és egypárti szocialista kormánya lemon­dását. A parlament ezzel kap­csolatos határozata — amelyet a jelen lévő 317 képviselőből 43-an fogadtak el, 16-an pedig tartózkodtak a szavazástól — kimondja: a nagy nemzetgyű­lés támogatja a politikai erők vezetőinek Zselju Zselev ál­lamelnök közreműködésével létrejött megállapodását; elfo­gadja Lukanov miniszterel­nök és kormánya lemondását, egyszersmind felkéri a kor­mány funkcióinak ellátására „a politikai megállapodás alá­írásáig és az új kormány ezt követő megalakításáig”. MENEKÜLÉS A BITÓFÁTÓL (3. RÉSZ) Szemtől szemben a rablógyilkossal Az egész ember nincs 60 kiló. A váltamig ha ér. A sze­mében van valami a ragado­zók tekintetéből, a hiúz néz ki így a ketrecből. Attila 21 éves, tök analfabéta (ő mondja így magáról), még a nagybetűket sem ismeri, aláírás helyett há­rom keresztet rajzol a papír­ra. ö a 18. gyerek a család­ban, a legfiatalabb. Nős, van egy ötéves fia. Foglalkozása lókuvec, lóhajtó, fuvaros. Na- cionáléja cigány. gyorsan kinyiffant — A kistarcsai piacon is­merkedtem meg a „sértettel. Egy 15 éves sráccal, akinél volt 18 ezer forint. Lovat akart venni, tőlem kért tanácsot. Mondtam, tudok én egy helyet, ott kell megnézni. Atvittem Nagy tárcsára. A laktapya mö­gött, a szeméttelepen lakik egy kupec. Annak mindig volt lo­va. Útközben beszélgettünk, aztán nem tudom, mi jött rám, amikor a szeméttelephez ér­tünk, behúztam neki egyet az öklömmel, elvettem a pénzt és leléceltem. Nem is gondoltam, hogy kinyiffant. Ha tudom, nem hagyom ott magára. Egy hét múlva kaptak el a gödöl­lői zsaruk. Hát ennyi az egész. Nem éppen. Attila „egysze­rűsíti” a dolgokat. A vádirat­ból tudom, előre megfontolt szándékkal csalta az áldozatot a szeméttelepre, nem ököllel ütött, hanem husánggal, s a halál nem az ütéstől állt be, hanem fojtogatástól. Egy rongydarabot hurkolt az áléit srác nyakára, megfojtotta, majd egy közeli vízlevezető árokba vonszolta. Nagyon is jól tudta, hogy az áldozat megfulladt, s annak idején nem is tagadta. — Megbánta? — Megbántam? — ismétli meg Attila az egyszavas kér­dést. — Az ilyesmit nem■ elég megbánni. Tudja maga hány-

Next

/
Oldalképek
Tartalom